Навчальна програма
Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Навчальна програманавчальної дисципліни “Адміністративна відповідальність”

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Адміністративна відповідальність” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «Бакалавр» напряму (спеціальності) “Право”.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є нормативно-правові основи адміністративної відповідальності.

Міждисциплінарні зв’язки: Адміністративне право, адміністративно-деліктне право, судові та правоохоронні органи, актуальні проблеми адміністративного права, цивільне право, кримінальне право, конституційне право.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Змістовний модуль № 1:

1.Генезис адміністративної відповідальності.

2.Поняття адміністративної відповідальності та її відмінність від інших видів юридичної відповідальності.

3.Адміністративні проступки: поняття та ознаки.

4.Склад адміністративного проступку.

 

2. Змістовний модуль № 2:

1. Адміністративні стягнення та особливості їх накладення.

2. Юридична характеристика окремих видів правопорушення.

3. Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення.

 

3. Змістовний модуль № 3:

1. Система та характеристика суб’єктів адміністративно-деліктного провадження.

2. Провадження у справах про адміністративні правопорушення.

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Адміністративна відповідальність” є формування у студентів та слухачів майбутніх фахівців цілісного уявлення про інститут адміністративної відповідальності, порядок її застосування, суб'єктів цієї відповідальності та органів, що її застосовують про засоби забезпечення законності при притягненні громадян та колективних суб'єктів до адміністративної відповідальності.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Адміністративна відповідальність” є забезпечення надання необхідних знань, законодавства України про адміністративні правопорушення, умінь та навичок правильного його застосування; формування вмінь і навичок роботи і процесуальними, адміністративно-правовими документами, їх грамотне укладання, класифікацію, загальних вимог, що ставляться до змісту й форми документів, вміння правильно використовувати юридичні терміни; формування наукового світогляду; визначення проблем, що виникають при його застосуванні та шляхи їх усунення.

Основні професійні компетенції

Засвоївши програму навчальної дисципліни «Адміністративна відповідальність» спеціалісти (магістри)за відповідними напрямами підготовки мають бути здатними вирішувати професійні завдання щодо застосування адміністративної відповідальності та володіти такими основними професійними компетенціями:

у науково-дослідній діяльності:

· знати поняття, правову базу та особливості адміністративної відповідальності, порядок її застосування, види адміністративних стягнень та порядок їх виконання;

· знати систему, види, правовий та соціальний статус спеціальних суб'єктів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення;

· знати правове регулювання змісту, порядку та умов призначення та виконання адміністративних стягнень, особливості правового статусу учасників адміністративного провадження і гарантії його забезпечення;

· знати основні положення провадження в справах про адміністративні правопорушення та зміст стадій провадження, підстави і порядок застосування заходів забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення;

· вміти користуватися Кодексом України про адміністративні правопорушення, правильно тлумачити та використовувати відповідні статті.

· вміти поставити завдання та організувати наукові дослідження з визначених проблем застосування адміністративної відповідальності.

 

в організаційно-управлінській діяльності:

· здатність складати матеріали про скоєння адміністративних правопорушень, про здійснення адміністративного затримання, особистого огляду осіб, вилучення речей і документів;

· з'ясовувати та знаходити шляхи усунення причин і умов, які сприяли скоєнню адміністративних правопорушень, розробляти заходи профілактики правопорушень;

· збирати докази по справах про адміністративні правопорушення, приймати участь у розгляді справ про адміністративні правопорушення.

у проектній діяльності: проектувати необхідні процедурні документи, пов’язані із процесом провадження у спра­вах про адміністративні правопорушення.

у педагогічній діяльності:

· розробляти методичне забезпечення і проведення навчання та перевірку знань щодо застосування адміністративної відповідальності.

 

у консультаційній діяльності:

· надавати допомогу та консультації з практичних питань застосування адміністративної відповідальності.

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

 поняття, правову базу та особливості адміністративної відповідальності, порядок її застосування, види адміністративних стягнень та порядок їх виконання;

 систему, види, правовий та соціальний статус спеціальних суб'єктів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення;

 правове регулювання змісту, порядку та умов призначення та виконання адміністративних стягнень, особливості правового статусу учасників адміністративного провадження і гарантії його забезпечення;

 основні положення провадження в справах про адміністративні правопорушення та зміст стадій провадження, підстави і порядок застосування заходів забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення;

вміти :

 користуватися Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі КУпАП), правильно тлумачити та використовувати відповідні статті, складати матеріали про скоєння адміністративних правопорушень, про здійснення адміністративного затримання, особистого огляду осіб, вилучення речей і документів;

 з'ясовувати та знаходити шляхи усунення причин і умов, які сприяли скоєнню адміністративних правопорушень, розробляти заходи профілактики правопорушень;

 збирати докази по справах про адміністративні правопорушення, приймати участь у розгляді справ про адміністративні правопорушення.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 години / 3 кредитів ECTS.

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Генезис адміністративної відповідальності

Історичний шлях законодавства про адміністративну відповідальність. Визначальний фактор адміністративної відповідальності. Аналіз наукових джерел про адміністративну відповідальність. Дослідження численних проблем адміністративної відповідальності. Важливі завдання адміністративної відповідальності. Об’єкти захисту від адміністративно-деліктних посягань. Законодавча (у розвиток конституційних положень) регламентація механізму забезпечення прав і свобод людини. Зміст захисту прав і свобод громадян. Особливості громадського порядку, як об’єкта посягань адміністративно-деліктного характеру. Характеристика Кодексу про адміністративні правопорушення України.

Тема 2. Поняття адміністративної відповідальності та її відмінність від інших видів юридичної відповідальності

Поняття адміністративної відповідальності. Основні ознаки адміністративної відповідальності. Похідні ознаки адміністративної відповідальності. Місце адміністративної відповідальності в системі юридичної відповідальності. Розмежування адміністративної відповідальності та кримінальної відповідальності. Розмежування адміністративної відповідальності та дисциплінарної відповідальності. Розмежування адміністративної відповідальності та цивільно-правової відповідальності. Принципи адміністративної відповідальності. Завдання адміністративної відповідальності. Характеристика адміністративно-деліктного законодавства. Джерела адміністративно-деліктного права.

Тема 3. Адміністративні проступки: поняття та ознаки

Поняття адміністративного проступку (правопорушення). Ознаки адміністративного проступку. Апостеріорні і апріорні ознаки адміністративного проступку. Суспільна небезпечність адміністративного проступку. Розмежування адміністративних проступків і злочинів. Розмежування адміністративних і дисциплінарних проступків.

Тема 4. Склад адміністративного проступку

Поняття та значення складу адміністративного правопорушення. Об'єкт адміністративного проступку. Класифікація об'єктів адміністративних правопорушень. Предмет адміністративного проступку. Об'єктивна сторона адміністративного проступку. Характеристика її основних та факультативних ознак. Суб'єктивна сторона адміністративного проступку. Характеристика основних та факультативних ознак суб'єктивної сторони адміністративного правопорушення. Суб'єкт адміністративного проступку. Спеціальні суб'єкти адміністративних правопорушень. Особливі суб'єкти адміністративного проступку. Особливості юридичних осіб як суб’єктів правовідносин порівняно. Обставини, що свідчать про наявність адміністративної відповідальності юридичних осіб. Проблеми адміністративної відповідальності юридичних осіб.

Змістовий модуль 2.

Тема 5. Адміністративні стягнення та особливості їх накладення

Система адміністративних стягнень. Види адміністративних стягнень. Попередження. Штраф. Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення. Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення. Конфіскація грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення. Позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права керування транспортними засобами, права полювання). Виправні роботи. Адміністративний арешт. Видворення за межі України іноземців і осіб без громадянства. Правила (принципи) накладення адміністративних стягнень. Обставини, що пом'якшують відповідальність за адміністративне правопорушення. Обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення. Особливості накладання адміністративних стягнень.

Тема 6. Юридична характеристика окремих видів адміністративних правопорушень

Характеристика адміністративних правопорушень у галузі охорони праці і здоров'я населення. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність. Адміністративні правопорушення у галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам’яток історії та культури. Адміністративні правопорушення у промисловості, будівництв та в галузі використання електричної енергії та теплової енергії. Адміністративні правопорушення у сільському господарстві. Порушення ветеринарно-санітарних правил. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства та зв’язку. Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку. Адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення.

Тема 7. Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення

Соціальна природа корупції. Причини розвитку та поширення корупції. Корупція як правове явище. Корупція як негативне соціально-правове явище. Поняття «корупції» та «корупційного правопорушення». Ознакаи корупційного правопорушення. Склад корупційного правопорушення. Особливості адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення. Розгляд справ про вчинені адміністративні корупційні правопорушення.

Змістовий модуль 3.

Тема 8. Система та характеристика суб`єктів адміністративно-деліктного провадження

Компетентні органи і особи наділені правом на владні дії, що впливають на рух і долю справи. Суб’єкти, що мають особистий інтерес у справі. Суб’єкти, що сприяють встановленню об’єктивної істини шляхом надання відомої їм інформації про обставини правопорушення. Суб’єкти, які мають спеціальні знання і залучаються для дослідження фактичних даних, що фігурують у справі. Суб’єкти, що засвідчують важливі для встановлення об’єктивної істини факти, дії, обставини. Суб’єкти, що сприяють виконанню постанови по справі.

Тема 9. Провадження у справах про адміністративні правопорушення

Процес провадження у справах про адміністративні правопорушення. Поняття процесуальної стадії в провадженні у справах про адміністративні правопорушення. Порушення справи про адміністративне правопорушення. Складання протоколу уповноваженою на те посадовою особою. Форма протоколу про адміністративне правопорушення. Відомості, що закріплюються у протоколі про адміністративне правопорушення. Процесуальні документи, які складаються на стадії порушення справи про адміністративне правопорушення. Адміністративно запобіжні заходи. Особливості застосування запобіжних заходів. Види запобіжних заходів. Фактичні підстави адміністративного затримання. Правила здійснення особистого огляду і огляду речей. Вилучення речей і документів. Порядок та особливості стадії розгляду справ про адміністративні правопорушення. Етапи системи правозастосовних операцій. Права та обов’язки осіб, котрі беруть участь у провадженні. Ухвалення та види постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. Оскарження та опротестування постанови. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.


Робоча навчальна програма навчальної дисципліни “Політологія”

 

Робоча програма навчальної дисципліни “Адміністративна відповідальність” укладається профільною кафедрою для користування науково-педагогічними працівниками і містить загальний опис дисципліни, прогнозовані цілі та результати навчання, структуру навчальної діяльності студента, засоби діагностики (критерії, методи і шкалу оцінювання); перелік методичного й інформаційного забезпечення.

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Метою вивчення зазначеної дисципліни є формування у студентів і слухачів майбутніх фахівців правоохоронної діяльності та «правознавців» цілісного уявлення про інститут адміністративної відповідальності, порядок її застосування, суб'єктів цієї відповідальності та органів, що її застосовують про засоби забезпечення законності при притягненні громадян та колективних суб'єктів до адміністративної відповідальності; надання необхідних знань, законодавства України про адміністративні правопорушення, умінь та навичок правильного його застосування; формування вмінь і навичок роботи і процесуальними, адміністративно-правовими документами, їх грамотне укладання, класифікацію, загальних вимог, що ставляться до змісту й форми документів, вміння правильно використовувати юридичні терміни; формування наукового світогляду; визначення проблем, що виникають при його застосуванні та шляхи їх усунення.

Адміністративна відповідальність є одним з основних інститутів адміністративного права, тому поглиблене вивчення її питань необхідне для підготовки висококваліфікованих спеціалістів.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Адміністративна відповідальність” є забезпечення надання необхідних знань, законодавства України про адміністративні правопорушення, умінь та навичок правильного його застосування; формування вмінь і навичок роботи і процесуальними, адміністративно-правовими документами, їх грамотне укладання, класифікацію, загальних вимог, що ставляться до змісту й форми документів, вміння правильно використовувати юридичні терміни; формування наукового світогляду; визначення проблем, що виникають при його застосуванні та шляхи їх усунення.


СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ

№ з/п Назви змістових модулів і тем · Всього годин Всього годин з викладачем У тому числі
З них: З них:
Лекцій Семінарських занять Практичних занять Індивідуальна робота Самостійна робота
  Змістовний модуль № 1  
1. Генезис адміністративної відповідальності.    
2. Поняття адміністративної відповідальності та її відмінність від інших видів юридичної відповідальності.    
3. Адміністративні проступки: поняття та ознаки.    
4. Склад адміністративного проступку. 2+  
  Змістовний модуль № 2  
5. Адміністративні стягнення та особливості їх накладення.  
6. Юридична характеристика окремих видів правопорушення.  
7. Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення. 2+  
  Змістовний модуль № 3
8. Система та характеристика суб’єктів адміністративно-деліктного провадження.  
9. Провадження у справах про адміністративні правопорушення. 6+
  ВСЬОГО ПО ДИСИЦПЛІНІ:
  Підсумковий контроль ЗАЛІК

 

Теми семінарських занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
Генезис адміністративної відповідальності 2 год.
Поняття адміністративної відповідальності та її відмінність від інших видів юридичної відповідальності. 2 год.
Адміністративні проступки: поняття та ознаки. 2 год.
Склад адміністративного проступку. 2 год.
Адміністративні стягнення та особливості їх накладення. 2 год.
Юридична характеристика окремих видів правопорушення. 2 год.
Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення. 2 год.
Система та характеристика суб’єктів адміністративно-деліктного провадження. 2 год.
Провадження у справах про адміністративні правопорушення. 2 год.