Азаќстан жеріндегі саќ тайпалары туралы жазѓан : парсылар
Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Азаќстан жеріндегі саќ тайпалары туралы жазѓан : парсыларСынып

1.Адамзат тарихыныњ дамуыныњ алѓашќы кезењі: Тас дєуірі

2.Алѓашќы адамныњ бастапќы топтасуы : Тобыр

3.обырдан кейіњгі адамныњ ж‰йесі: рулыќ топтасу

4.Рулыќтан кейінгі адамныњ топтасу ж‰йесі: тайпалыќ

5.Алѓашќы ењбек бµлінісі: Мал шаруашылыѓынан егін шаруашылыѓыныњ бµлінуі

6.Ежелгі адам:Епті адам

7.Епті адам µмір с‰рді:1 млн 750 мыњ жыл б±рын

8.Ењ ежелгі адамныњ ењбек ќ±ралы : ‰шкіртас

9.Тік ж‰ретін адам: Синантроп

10.Жер бетінде мыњ жыл б±рын µмір с‰рді : Неандертальдыќ

11.мыњ жыл б±рын µмір с‰рді: Саналы адам

12.Ертедегі адамныњ ењ алѓашќы кєсібі: терімшілік

13.Тас дєуірі палеолит: б.з.д. 2 млн 500 мыњ -12мыњ

14.Орта тас ѓасыры мезолит : б.з.д.12-5мыњ

15.Жања тас ѓасыры: б.з.д.5-3мыњ

16.Ќазаќстанда ежелгі адамдар µмір с‰рді : Оњт. Ќазаќстан

17.Ќаз-ѓы ежелгі адамдар замандасы: питекантроп

18.Ертедегі адамдардыњ т‰њѓыш баспанасы: ‰њгір

19.Алѓашќы адамдар аулаѓан ањ : Мамонт,Бизон

20.Палеолит дєуіріне жататын ењбек ќ±ралдары табылѓан µњір:Жамбыл

21.Жамбылдан табылѓан ењбек ќ±ралдары : ќашау мен ‰шкіртас

22.тас µндеу биік дењгейге кµтерілді: Неолитте

23.Адамдардыњ маймыл,жануарлардан айырмашылыѓы:Ењбек ќ±ралдарын жасай білуі

24.Жер бетініњ суый бастауы : 100 мыњ жыл б±рын

25.Мыздыќтыњ ери бастауы: 13 мыњ жыл б±рын

26.Тас дєуірінде ине жасады: ‰шкір с‰йектен

27.Ежелгі адам жіп орнына пайдаланды: жануар сіњірі

28.Дєн ‰ккішті ойлап тапты: неолитте

29.Ерте тас ѓасыры т±раѓыныњењ кµне ескерткіші : Шаќпаќ ата, Арыстанды (µзен бойында)

30.Екі жаѓынан µнделген ќарапайым шапќыш тас ќ±рал: Бифас

31.Бір ќабат µнделген тас, ±саќ кертік ойыќ жасау арќылы µткірлеу : ретуш єдісі

32.Жамбыл обл.-ѓы мыњ тас ќ±рал табылды: Бµріќазѓан, Шабаќты

33.1938 жылы ¤збекстанда неандертальдыќ бала табылѓан ‰њгір: Тесіктас ( б.100-35 мыњ жыл)

34.Саналы адам табылѓан ‰њгір: Кро-Маньон (Франция б±дан 40-35 мыњ жыл б±рын)

35.орталыќ Ќазаќстан жерінен т‰зу, ќайќы тас пышаќ ,ќырѓыш табылѓан т±раќ: Семізб±ѓы

36.орталыќ Ќазаќстан жеріндегі кейінгі палеолитке жататын300 -ге жуыќ тас ќ±рал шыќќан ењ кµрнекті мекен: Батпаќ

37.Тас дєуірінде ру ішінде мєселені шешті: жалпы жиналыста

38.Мезолит: б.з.б.12-5 мыњ

39.мезолит жањалыѓы,±саќ тастар: Микролиттер

40Мезолит дєуірініњ басты жањалыѓы: садаќ, жебе

41.Мезолит адамыныњ негізгі кєсібі: ањшылыќ

42.Ќазаќстандаѓы мезолит кезіндегі т±раќтар: 20-дан астам

43.Ќабырѓалары терењ кµмілген , кµлемі 40-60 шаршы метр мезолит баспанасы табылѓан µзен: Есіл

44.Орта тас дєуіріндегі баладан ересекке µту: баѓыштау инициация

45.Егіншілік пайда болды: 10 000 жыл б±рын

46.Алѓашќы ќауымдыќ егіншілікке алып келді: Терімшілік

47.Алѓашќы егіншіліктіњ егін оратын ќара ќ±ралы: Тас ораќ

48.Ерте егіншіліктіњ жер жырту ќ±ралы: тесе

49.Малды ќолѓа ‰йрете бастады: Мезолитте

50Жања тас ѓасыры б.з.б.5-3 мыњ

51.Неолит. Шыѓыс Ќаз-ѓы т±раѓы: Усть-Нарым, Солт.Ќаз-ѓы т±раѓы: Пеньки

52.Неолит. Орт. Ќаз-ѓы т±раќ: Зеленная балка

53.Ќазаќстан жерінде кездесетін неолит т±раќтарыныњ ењ кµнесі: б.з.б. 5 мыњжылдыќќа тєн

54.Неолит. Саздан жасалѓан ќыш ыдыс атауы: кµзе

55.Жезќазѓаг µњірінентабылѓан неолит т±раќтарыныњ саны:150

56.Ќазаќ жерінде кездесетін неолит т±раќтарыныњ ењ кµнесі: б.з.б. 5 мыњ тєн

57.Табиѓат климаттыќ жаѓдай б‰гінгі к‰нге ±ќсастыѓы: неолит

58.Неолиттік Сексеуіл т±раѓы орналасты: Ќызылорда

59."Ќыш ќ±мыралар" заманы: неолит

60.Неолит дєуірініњ ‰лкен жањалыќтарыныњ бірі: Ќыш ќ±мыралар жасау,керамика

61.Ќазаќстан аумаѓынан табылѓан неолиттік т±раќтарыныњ бірі: 500-н астам.

62.Мыстас энеолит: б.з.б.3000-2800

63.Адамзат баласыныњ металдан жасала бастаѓан ќ±ралдарды игере бастауы: мыстас-энеолит

64.Адамзат баласыныњ бірінші ќолданѓан металы: мыс

65.Ењ алѓашќы ірі ќоѓамдыќ ењбек бµлінісі : егіншіік, мал шаруашылыѓы

66.Солт. Ќаз-ѓы энеолит кезењініњ ескерткіші: Ботай т±раѓы

67. Энеолиттік Ботай т±раѓы табылѓан т±рѓын ‰й:158

68.Энеолит кезењінде Ботайлыќтар: жылќы малын ќолѓа ‰йреткен

69.Мањѓыстау жеріндегі энеолиттік ескерткіш: Шебір

70.Тасќа т‰сірілген сурет-хат: пиктография

71.Адамныњ шыѓу тегін жануарлар , µсімдіктер н\е табиѓат ќ±былыстарымен байланыстыру: тотемизм

72.Табиѓаттыњ д‰лей ќ±былыстарыныњ µздерін саќтау ‰шін т‰рлі тылсым єрекеттер жасау: магия

73Алѓашќы ќауымдаѓы суретшілер жиі бейнеледі: белін буѓан єйелді

74.Адамныњ рухани Мєдениетініњ дамуы туралы маѓл±мат береді: µнердіњ пайда болуы

76.Ќоланыњ алынуы: мыс пен ќалайы ќосындысынан

77.Кµне заманда Жезќазѓанда млн тонна кен µндіргені туралы зерттеген ѓалым: Ќ.И.Сєтбаев

78.Ќола дєуірінде Шыѓыс Ќаз-даНарым, Ќалба кен орнында: тонна ќалайы шыѓарылѓан

79.ќола дєуірінде кенді ќорыту ‰шін: ќазандыќ салынѓан

80.Ќоладан жасалѓан б±йымдар: тастан, мыстан жасалѓан ењбек ќ±ралдарын ыѓыстыруы

81. Орт. Ќазаќстан ќола дєуірініњ ењ соњѓы кезењ мєдениеті: Беѓазы - Дєндібай

82. Беѓазы - Дєндібай мєдениетініњ хронологиялыќ ауќымы:б.з.б. 12- 8 ѓ

83. Б±дан ќанша жыл б±рын еліміздіњ табиѓаты ќ±рѓаќ, ќысы ќатал єрі ±заќ, жазы ќысќа єрі ыстыќ болѓан :3 мыњ жыл б±рын

84. Ертедегі т±рѓындар кµбірек кµњіл бµлген шаруашылыќ:мал µсіру

85. Егіншілік шаруашылыќтыњ ќандай т‰ріне айналды:кµмекші

86. Жартылай кµшпелі мал шаруашылыѓы ќалай шыќты: жайылым ќажеттілігі малшыларды бір жерден екінші жерге ауысып , кµшіп отыруынан

87. Тебінді жайылымѓа байланысты саны артќан мал :жылќы, ќой

88. Беѓазы - Дєндібай мєдениетініњ ерекшелігі:‰йлердіњ, жерлеу орындарыныњ ќ±рылыстары µте ірілігімен , тас ќашау µнерініњ жетілгендігімен

89.Беѓазы - Дєндібай мєдениетіне жататын жерлеу орындарыныњ кµпшілігі : обалар

90. Андрондыќтардыњ ерекшелігі: Беѓазы - Дєндібай ќорѓандары биіктеу болып келеді ж\е ±саќ ќиыршыќ тастар мен топыраќтан т±рѓыѓызылып , етегі ‰лкен ќаќпаќтастармен бекітілген

91.Б±л мєдениетке жататын ќыш ќ±мыралардыњ ернеуі тік, б‰йірі шыѓыњќы , т‰бі тегіс болып келеді

92.Беѓазы - Дєндібай ќ±мыралары ќандай µрнекпен безендірілген: єр т‰рлі

93. Ќандай µрнектер кµп кездескен : Тараќ ж‰зді ж/е ‰зік сызыќты ‰шб±рышты

94. Ќоло дєуірін жоспарлы зерттеу ќай жылы басталды: 1946

95. ¦аз±станда ќола дєуірін т‰бегейлі зерттеуді бастаѓан ѓалы : Є. Марѓ±лан

96. Жылќы малын к‰ш - кµлікке пайдаланѓандыѓыныњ дєлелі : Ќазаќстанныњ т‰рлі аймаќтарынањ ауыздыќтардыњ табылуы

96. Ќола дєуірінде т‰йеніњ с‰йектері табылѓан жер : Орталыќ, Батыс Ќазаќстаннан

97. Ќола дєуірінде т‰йені ќолѓа ‰йреткеніне айќын дєлел: Орталыќ, Батыс Ќазаќстаннан табылѓан т‰йеніњ с‰йектері

98. Ќола дєуірініњ ќоныстары кµбінесе ќай жерлерде орналасќан : ¤зендердіњ жаѓасы

99. Олар ќанша ‰йден т±рѓан: 5-10, 20 шаќты

100. ‡йлердіњ алып жатќан аумаѓы: 100 шаршы метрден 300-400 шаршы матрге дейін

101. Т±рѓын ‰йлерді 2 т‰рге бµлуге болады Біріншісі – жертµле ‰йлер , екіншісі – жер бетіне салынѓан ‰йлер

103. Жер ‰стіне салынѓан ‰йлердіњ ішіне нені тоќып, іші- сыртын балшыќпен сылаѓан: шетен

104. Ќола дєуірініњ соныња ќарай ќола ж\е ќандай ораќтарды пайдаланѓан: мыс ораќтар

105. Олар ќандай ќоныстардан табылѓан: Шыѓ. Ќаз-даѓы Мало -красноярка, Батыс Ќазаќ-даѓы Алексеев , Солт. Ќазаќ-даѓы Степняк ж\е Жетісу

106. Кµкшетау жеріндегі ќола шалѓы табылѓан ќоныс: Шаѓалалы

107. Шаѓалалы ќонысыныњ адамдары ќандай шаруашылыќпен айналысќан: ‰й мањындаѓы баќташылыќ пен , кетпенді-теселі егіншілік

108. Ќола дєуірі кезінде Ќазаќстан жерін мекендеген т±рѓындардыњ ќоѓамдыќ ќ±рылысы : рулыќ- тайпалыќ

109. Малды туысќандардыњ арасында бµлісу неніњ тууына єкеліп соќты : жеке меншіктіњ ќалыптасуына

110. Єлеуметтік тењсіздік ќай дєуірде туды : ќола

111. Беѓазы - Дєндібай кезењінде кµп адам жерленген зираттардыњ орнына бір адам ѓана жерленген ќ±рылыстар пайда болды. Б±л осы кезењдегі ќандай адамдардыњ зираттары еді: беделді бай, ру- тайпа кµсемдерініњ

112. Ќола дєуірі кезінде ќандай сенім ќалыптасќан : діни - наным сенімі

113. Ќола дєуірі кезіндегі жоѓары дінбасылары :абыздар

114. Ќола дєуірі кезінде абыздар ќандай ќызмет атќарѓан : рудыњ ежелгі салт-дєст‰рі мен єдет - ѓ±рыптарыныњ б±лжымай орындалуын ќадаѓалаѓан

115. Ќола дєуірі кезінде кµбінесе кµп табылѓан єшекейлер: саќина, білезіктер, салпыншаќ єшекейлер, сырѓалар , моншаќтар т.б.

116. Алтыннан жасалѓан ±ймдар ќанша орамды алтын сырѓалар табылѓан: быр жарым

117. Быр жарым орамды сырѓаны єйелдер самай шаштарына ќыстырѓандыќтан ќалай аталѓан : самай сырѓа

118. Моншаќтарды негізінен неден жасаѓан : асыл тастардан

119. Андрондыќтардыњ таќќан т±маршалары : жыртќыш ањдардыњ азу тістері

120. Андрондыќтарда жаќсыдамыѓан µнер т‰рі : тас ќашау , єр т‰рлі т±рмыстыќ б±йымдар жасау

121. Андрон мєдениетініњ ескерткіштері алѓаш ќашан табылѓан:1914 ж

122. Н±ра µзені жаѓасынан табылѓан ќола дєуіріне жататын тас келсапта м‰сінделген : ер адамныњ басы

123. Айбас саѓасындаѓы ( Орталыќ Ќазаќстан ) Андронов мєдениетіне жататын Алакµл ќабірінен табылѓан : Алтын білезік

124. Кµкшетау жеріндегі ќола ораќ табылѓан ќоныс : Шаѓалалы

125. Ќола дєуіріне тєн бас с‰йегі ‰лкен , беті кішкене , м±рны тањќылау адам с‰йегі табылѓан Жамбыл обылысындаѓы ќорым : Ойжайлау

126.Ќостанай жері Алексеев ќорымынан табылѓан адамныњ бет пішініњ жасаѓан антрополог: Герасимов

127. Темір дєуірініњ ќамтитыњ аралыѓы : б.з.б. VIII ѓ.-б.з.-дыњ VIѓасыр

128. Темір дєуірініњ бµліну кезењі : 2

129. Ерте темір дєуірініњ ќамтитын аралыѓы : б.з.б. VIII ѓ.-III ѓасыр

130. Кейінгі темір дєуірі ќамтитын аралыѓы : б.з.б. III ѓасыр - б.з.-дыњ VIѓасыр

131. Ќазаќстанныњ ќандай аудандары мал шаруашылыѓына кµбірек ќолайлы : ‡стірт пен Мањѓыстау, Бетпаќдала, Орт. Ќазаќстан , Алиай мен Алатау

132. Ќазаќстан далаларында егіншілікпен ш±ѓылданудыњ пайдасыз екені ќашан белгілі болды: шамамен б.з.б. 2 мыњжылдыќтыњ ортасынан

133. Оныњ себептері : 1. ќ±рѓаќшылыќ , жауын-шашынныњ азаюы 2. µзендердіњ тартылуы

134. Дала т±рѓындары шаруашылыќтыњ жања тєсілін : кµшпелі мал шаруашылыѓын ойлап тапты

135. Металл ауыздыќтыњ шыѓуы ќандай жаѓдайды тудырды: жылќы малын міну ‰шін кµбірек ‰йретуге жаѓдай жасауы

136. Ерте темір дєуірінде мал басыныњ кµбеюіне байланысты ќалыптасќан: кµшпелі мал шаруашылыѓы

137. Малды ќыста жаюѓа байланысты ќалыптасќан жайылым: Тебінді

138. Жартылай кµшпелі мал шаруашылыѓы мен бірге отырыќшы µмір салты, егіншілікке ќолайлы аймаќтар: Жетісу мен Оњт. Ќазаќстан

139. Табиѓаттыњ дайын µнімін пайдаланѓан ањшы- µнімшілерден кµшпелілердіњ айырмашылыѓы: µнім µндірді

140. Малшылар ќандай май т‰рлерін µсірді: т‰йе, ќой, жылќы, сиыр

141. Азыќ ретінде ѓана емес ,мініс кµлігі ретінде де пайдаланылѓан малдыњ т‰рі: жылќы

142. Жылдам ќозѓалатын, ауыр ж‰кті кµтере алатын , сусыз ж\е ќорексіз ±заќ к‰нге шыдайтын малдыњ т‰рі: т‰йе

143. Т‰йеніњ мањызы аса зор болѓан аудандар: Батыс Ќазаќстанныњ шµлді аудандары

144. Сиырды кµп µсірген аймаќ: Солт. Ќазаќстан

145. Еліміздіњ оњт‰стігінде µсіруге тиімді болѓан мал т‰рі: ќой

146. Кµшпелілер ‰немі жетілдіріп отырды: ат єбзелдерін

147. Олар нені ойлап тапќан: ‰зењгі , ауыздыќ, ерді

148. Ќыштан, шыныдан, металдан жасалѓан кµлемді заттарды немен алмастырѓан: былѓары , киіз, аѓашпен

149. Былѓары, киіз, аѓаш ќандай болѓан: анаѓ±рлым жењіл, єрі ж±мсаќ

150. Кµшпелілердіњ арбамен кµшу єдісінен бас тарту себебі:µйткені ж‰ріп -т±руѓа µзен -кµлдер мен тµбелер кедергі жасады

151. Т‰йе мен атќа кµшпелілер ќандай заттарын артќан: киіз ‰йін, киім-кешегін, ‰й-т±рмыстыќ заттарын

152. Кµшпелілердіњ жазда мал жаю орындары: жайлау

153.Кµшпелілердіњ ќыста малды жаю орындары: ќыстау

154. Жылы ќоралары бар т±рќты орынды: Ќыстау

155. Кµктемдегі жайылым: кµктеу

156. кµктеу дегеніміз: ќыстан ќиналып шыќќан т‰лік ±зап алысќа µрістей алмайтын ж\е тµл алынып жатќан кездегі мал баѓылатын ќора мањындаѓы жайылым

157. Ќойды екі рет ќырыќќанда ќанша килограмм ж‰н берген: 2-2,5кг

158. Т‰йені ќырыќќанда: 4-8кг.

159. Біздіњ заманымызѓа жеткен ежелгі мерекеніњ бірі: Наурыз мейрамы

160. Наурыз мейрамы б±дан ќанша жыл б±рын пайда болѓан: 3000 жылдай

161. Малды алысќа ±затып жаятын жайылым:жайлау

162. Таза кµшпелі т±рмыс ќалыптасќан аймаќтар: Батыс ж\е Орт. Ќазаќстанда

163. Жартылай кµшпелі мал шаруашылыѓы дамыѓан аймаќтар: Шыѓыс Ќазаќстанда, Алтай мен Тянь-Шань тауларында, Жетісудіњ таулы аймаќтарында

164. Отырыќшы шаруашылыќ дамыѓан аймаќтар: Оњт. Ќазаќстан, Сырдария,Шу, Келес µзендерініњ ањѓарында

165. Кµшпелілердіњ к‰зде малды жаю орындары: к‰зеу

166. Ќыс жаќындаѓанда ќоныстанатын , ќыстауѓа жаќын жайылым: ќыстау

167. Ру мен тайпаныњ аса мањызды мєселелерін шешкен: халыќ жиналысы

168. ¤те ќарапайым єрі т±руѓа ќолайлы: киіз ‰й

169. Оны ќанша уаќытта тігуге ж\е жинауѓа болады: шамамен 1 саѓатта

190. Киіз негізгі екі бµліктен ќ±ралѓан:1.жабуѓа арналѓан киізден 2.аѓаш ќањќадан

191. Киіз басу ‰шін неніњ ж‰нін пайдаланды: ќойдыњ

192. Аѓаш ќањќа неше бµліктен т±рады: 3

193. Аѓаш ќањќа ќандай ‰ш бµліктен т±рады : кереге, уыќ , шањыраќ

194. Киіз ‰йдіњ негізі: кереге

195. Кереге байланѓан ,шањыраќтв кµтеріп ±стап т±ратын: уыќтар

196. Дµњгелек н\е конус тєрізді етіп жасалѓан: шањыраќ

197. Зерттеушілер ежелгі Ќазаќстанныњ т±рѓындары кімдердіњ баспаналарын сипаттап жазѓан: ‰йсіндердіњ

198. Олар ќыста ќандай ‰йлерде т±рѓан: кірпіш ‰йлерде

199. Сырты сыланѓан тас н\е саман ‰й ‰лкен бір бµлмеге н\е µзара бір-бірімен жалѓасќан бірнеше бµлмеге бµлінген тµрт-бес ‰й нені ќ±раѓан: ауылды

200. Рулыќ зираттар ќайда орналасќан: ќоныстан быршама ќашыќ жерде

201. Ертедегі кµшпелілердіњ баспаналарында пеш орналасты: ортасында

202. Кµшпелілер баспаналарындаѓы киелі санаѓан орын: ошаќ мањы

203. Зерттеушілерге саќтар туралы мєліметтер беретін мєтіндердіњ ќанша тобы белгілі :2 тобы, олар: 1) парсы патшаларыныњ тастаѓы сына жазбалары 2) грек-рим авторларыныњ шыѓармалары

азаќстан жеріндегі саќ тайпалары туралы жазѓан : парсылар