Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Навчально-методичний комплекс

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

з дисципліни «Державне управління»

 

Для напряму «Право» спеціальності “Правознавство”

Автор:

Галай Вікторія Олександрівна - доцент кафедри загальноправових дисциплін ННІ ПП НАВС, кандидат юридичних наук

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри 28 серпня 2014 р.

Протокол № 1

 

Київ — 2014 р.


ЗМІСТ

1. Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики та витяг з освітньо-професійної програми ……………………...................................................................3

2. Витяг з освітньо-професійної програми …………………………………………...5

3. Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)…………………………………………..................6

4. Пояснювальна записка до навчальної дисципліни……………………….............10

5. Навчальна програма навчальної дисципліни «Державне управління»…………………………………………………………….…………..….13

6. Робоча навчальна програма навчальної дисципліни та тематичний план на поточний навчальний рік …………………..…………………………………...……22

7. Плани-конспекти лекційних занять……………………………………….……....28

8. Плани семінарських занять……………………………….……………………..…43

9. Плани практичних занять………………………………………………...……......85

10. Завдання для самостійної підготовки ………………………………………….107

11 Індивідуальні навчально-дослідні завдання…………………………………….111

12. Навчально-методичні матеріали для лекцій, семінарів та практичних занять…………………………………………………………………………………113

13. Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів і студентів….….……..…125

14. Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного та перелік питань підсумкового контролю, відведений на вивчення дисципліни………………..….141

15. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни…………………………………………………………………………...161

16. Методичні, наочні, мультимедійні, стимульні та опірні матеріали для лекцій і семінарів…………………………………………………………………….….….…166

17. Рекомендована література для вивчення навчальної дисципліни………..…..167

 

 

Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”, що формуються засвоєнням змісту навчальної дисципліни

 

№ з/п Зміст виробничої функції Зміст уміння
1. Інформаційна Вміння створювати і підтримувати позитивний власний імідж.
2. Виховна   2.1. Протистояти явищам професійної деформації і негативним явищам. 2.2. Знати засади загального та службового етикету, професійної етики.

 

Здатності випускника вищого навчального закладу освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”, що вимагаються та система умінь, що їх відображає, яка формується засвоєнням змісту навчальної дисципліни «Державне управління»

№ з/п Зміст здатності вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності Зміст уміння
1. Здатність засвоювати і реалізовувати наукові та культурні досягнення світової цивілізації 1.1. Оцінювати і прогнозувати політичні, економічні, екологічні, культурні та інші події та явища. 1.2. Розвивати кругозір у галузі міжнародного життя та політичних процесів.
2. Здатність займати активну життєву та громадську позицію 2.1. Орієнтуватися у зовнішній та внутрішній політиці держави, її історії. 2.2. Захищати інтереси держави, поєднувати суспільні, колективні та індивідуальні інтереси. 2.3. Виконувати конституційні обов’язки. 2.4. Дотримуватися норм законодавства та вимагати цього від інших осіб. 2.5. Захищати права та свободи людини і громадянина. 2.6. Розвивати комунікабельність та можливість адаптації в колективі.
3. Здатність до ефективної, комунікаційної взаємодії, у тому числі засобами сучасних інформаційних технологій. 3.1. Чітко, послідовно та логічно висловлювати свої думки. 3.2. Створювати і підтримувати гармонійну соціальну мережу ділових та особистих контактів.
4. Здатність до засвоєння нових знань, самовдосконалення. 4.1. Адаптуватися до зростаючих потоків інформації, до наслідків науково-технічного прогресу. 4.2. Встановлювати життєві цілі, визначати їх пріоритетність, планувати власну кар’єру. 4.3. Тренувати пам’ять. 4.4. Обирати оптимальні форми постійного підвищення власної кваліфікації.

Витяг з освітньо-професійної програми дисципліни

Державне управління

 

Мета: сформувати у студентів фундаментальні знання про державне управління як: суспільне явище, функцію держави, систему з притаманною їй організаційною та функціональною структурою, складний процес, що реалізується через цілі, завдання та функції держави на основі базових принципів державного управління з метою застосування отриманих знань у діяльності суб’єктів державного управління.

Предмет: суспільні відносини, які виникають у сфері становлення, розвитку державного управління у внутрішньо-організаційній та зовнішньо-організаційній діяльності його суб’єктів. Оволодіння нею дозволить студентам отримати теоретичні знання щодо основних положень науки управління соціальними процесами і організаціями, набути практичних вмінь та навичок для ефективного здійснення управлінської діяльності в органах державного управління, успішного виконання своїх професійних обов’язків, належного рівня надання адміністративних послуг в органах державного управління, забезпечення реалізації та дотримання законних прав та інтересів людини і громадянина крізь призму діяльності органів державного управління тощо.

Змістові модулі: Поняття та зміст державного управління. Цілі, завдання та принципи державного управління. Функції державного управління. Основи здійснення державного управління. Суб’єкти державного управління. Державне управління і місцеве самоврядування. Правові акти державного управління.

Місце в структурно-логічний схемі: після вивчення ППП 12. Адміністративного права, Адміністративної реформи в Україні, ФПН 1.Теорії держави і права.

Анотація навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни Державне управління є:

сформувати у студентів фундаментальні знання про управління як: суспільне явище; функцію держави; систему з притаманною їй організаційною та функціональною структурою; складний процес, що реалізується через цілі, завдання та функції держави на основі базових принципів державного управління з метою застосування отриманих знань у діяльності суб’єктів державного управління.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є суспільні відносини, які виникають у сфері становлення, розвитку державного управління у внутрішньо-організаційній та зовнішньо-організаційній діяльності його суб’єктів. Оволодіння нею дозволить студентам отримати теоретичні знання щодо основних положень науки управління соціальними процесами і організаціями, набути практичних вмінь та навичок для ефективного здійснення управлінської діяльності в органах державного управління, успішного виконання своїх професійних обов’язків, належного рівня надання адміністративних послуг в органах державного управління, забезпечення реалізації та дотримання законних прав та інтересів людини і громадянина крізь призму діяльності органів державного управління тощо.

Змістові модулі:

Змістовий модуль І. Загальні положення дисципліни «Державне управління»

Тема 1: Поняття та зміст державного управління

Тема 2: Цілі, завдання та принципи державного управління

Тема 3: Функції державного управління

 

Змістовий модуль ІІ. Механізм здійснення державного управління

Тема 4: Державне управління і місцеве самоврядування

Тема 5: Суб’єкти державного управління

Тема 6: Правові акти державного управління

 

Форма підсумкового контролю – залік

 

 

Структурно-логічна схема навчальної дисципліни "Державне управління"

    С.з. Т.№1. (2 год) Лекція Т.№1 (2 год) Адмін. право, Адмін. реформа в Україні, Т. 1-6 та ТДП, Т.2-4,6,7,10,16,17
               
    С.з. Т.№2 (4год)   Лекція Т.№2 (2 год) Адмін. право, Адмін. реформа в Україні, Т. 1-6 та ТДП, Т.2-4,6,7,10,16,17
               
    С.з.Т.№3 (2 год) П.З. Т.№3 (2 год) Лекція Т.№3 (2 год) Адмін. право, Т.1-3 та ТДП, Т.6-8,10,16-17,19,20
               
             
    С.з. Т.№4 (2 год) П.З. Т.№4 (2 год) Лекція Т.№4 (2 год) Адмін. право, Адмін. реформа в Україні, Т.1-3,5,7 та ТДП, Т. 4,6,7,10,19-21
               
    С.з. Т.№5 (4 год)   Лекція Т.№5 (2 год) Адмін. право, Адмін. реформа в Україні, Т.1-3,5,7,10,13,15 та ТДП, Т.4,8-12,15
               
    С.з. Т.№6 (4 год) П.з. Т.№6 (2 год) Лекція Т.№6 (2 год) Адмін. право, Адмін. реформа в Укр., Т. 1-3, 5, 7 та ТДП, Т 3, 4, 10, 11, 17
  ЗАЛІК  
             
               

Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Державне управління

Роль та значення навчальної дисципліни в підготовці та майбутній професійній діяльності фахівця "Державне управління" — професійно орієнтована дисципліна для юридичних спеціальностей, яка належить до циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих навчальних дисциплін.

Вивчення курсу "Державне управління" має важливе значення для підготовки майбутніх юристів, оскільки цей курс знайомить із нормами, які регулюють суспільні відносини у сфері захисту прав і свобод громадян від неправомірних дій, рішень і бездіяльності органів публічної адміністрації.

Нині актуальним є вивчення курсу з "Державне управління" врахуванням положень Концепції адміністративної реформи в Україні та позицій безумовного пріоритету прав і свобод людини у її відносинах з органами публічної влади.

Дисципліна «Державне управління» відноситься до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки, які посідають провідне місце у професійній підготовці юристів та є однією з профілюючих дисциплін.

Оволодіння нею дозволить студентам отримати теоретичні знання щодо основних положень науки управління соціальними процесами і організаціями, набути практичних вмінь та навичок для ефективного здійснення управлінської діяльності в органах державного управління, успішного виконання своїх професійних обов’язків, належного рівня надання адміністративних послуг в органах державного управління, забезпечення реалізації та дотримання законних прав та інтересів людини і громадянина крізь призму діяльності органів державного управління тощо.

Предмет дисципліни – суспільні відносини, які виникають у сфері становлення, розвитку державного управління у внутрішньо-організаційній та зовнішньо-організаційній діяльності його суб’єктів.

Навчальна дисципліна «Державне управління» базується на положеннях Конституції України, законах та підзаконних актах, основних теоретичних положеннях, розроблених вітчизняними та зарубіжними вченими.

Необхідність засвоєння засад державного управління визначає роль і місце цієї дисципліни в підготовці висококваліфікованих фахівців для роботи в органах державного управління, що дасть змогу підвищити їх громадянську свідомість, рівень виконання своїх професійних обов’язків, у тому числі, надання адміністративних послуг, здійснення управлінської діяльності, спрямованої на задоволення потреб суспільства.

У навчальному плані передбачені лекції, семінари, практичні заняття, а також виконання завдань для модульного контролю та індивідуальних завдань.

При розробці навчально-методичного комплексу автори враховували концепцію комплексного вивчення суспільних наук, яка запроваджена у вищих навчальних закладах системи МВС України та в багатьох навчальних закладах країни.

Державне управління в Національній академії внутрішніх справ вивчається на __ курсі магістратури. Теоретичними та методичними основами курсу є комплексно-діяльнісний підхід, а також принципи цілісності та взаємодоповнення.

Внутрішня організація та побудова курсу визначається метою та відповідає завданням його вивчення, структурно він складається з двох змістових модулів, які об’єднують дев’ять тем.

Загальною методичною вимогою до вивчення державного управління є вироблення особистісного ставлення до її проблем на основі критичного вивчення та аналізу навчальної і наукової літератури. Курс семінарських занять розрахований як на вивчення та закріплення інформаційно-теоретичної бази, отриманої під час прослуховування лекцій, так і на самостійну роботу. Цілеспрямовано сприяти підвищенню рівня логічного мислення, мобілізувати продуктивність засвоєння теоретичного матеріалу повинен розгляд на семінарських заняттях тих питань, які безпосередньо стосуються реальних фактів і подій сучасності.

Як свідчить практика навчального процесу, найбільш ефективним прийомом вивчення дисципліни є ознайомлення з першоджерелами, працями відомих мислителів. Звертаємо увагу на вивчення публікацій у періодичних виданнях, зокрема, наукових статей з адміністративного права та процесу.

Поточний контроль за засвоєнням знань здійснюється через оцінювання усних відповідей щодо проблем для обговорення, передбачених планом семінарських занять, а також шляхом проведення експрес-опитувань, тестування, підготовку доповідей і рефератів, написання самостійних і модульних контрольних робіт. При оцінюванні враховується глибина теоретичних знань студентів і вміння застосовувати їх для аналізу сучасних подій, що відбуваються у житті українського суспільства.

Підсумкова перевірка якості засвоєння змісту навчального процесу здійснюється у формі заліку, на якому визначається рівень теоретичних знань, а також уміння застосовувати ці знання.

 

 

Навчальна програма курсу "Державне управління"

Навчальна програма з дисципліни «Державне управління» підготовлена згідно з навчальним планом Національної академії внутрішніх справ для студентів з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» у галузі знань «Право» (0304) за спеціальністю «Правознавство» (8.04030201) денної та заочної форм навчання.

Дисципліна «Державне управління» відноситься до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки, які посідають провідне місце у професійній підготовці юристів та є однією з профілюючих дисциплін.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є суспільні відносини, які виникають у сфері становлення, розвитку державного управління у внутрішньо-організаційній та зовнішньо-організаційній діяльності його суб’єктів

Оволодіння нею дозволить студентам отримати теоретичні знання щодо основних положень науки управління соціальними процесами і організаціями, набути практичних вмінь та навичок для ефективного здійснення управлінської діяльності в органах державного управління, успішного виконання своїх професійних обов’язків, належного рівня надання адміністративних послуг в органах державного управління, забезпечення реалізації та дотримання законних прав та інтересів людини і громадянина крізь призму діяльності органів державного управління тощо.

Навчальна дисципліна «Державне управління» базується на положеннях Конституції України, законах та підзаконних актах, основних теоретичних положеннях, розроблених вітчизняними та зарубіжними вченими.

Необхідність засвоєння засад державного управління визначає роль і місце цієї дисципліни в підготовці висококваліфікованих фахівців для роботи в органах державного управління, що дасть змогу підвищити їх громадянську свідомість, рівень виконання своїх професійних обов’язків, у тому числі, надання адміністративних послуг, здійснення управлінської діяльності, спрямованої на задоволення потреб суспільства.

 

Міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: «Адміністративне право», «Адміністративна реформа в Україні», «Теорія держави і права».

Забезпечувана дисципліна: "Державне управління".

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль І. Загальні положення дисципліни «Державне управління»

Тема 1: Поняття та зміст державного управління

Тема 2: Цілі, завдання та принципи державного управління

Тема 3: Функції державного управління

Змістовий модуль ІІ. Механізм здійснення державного управління

Тема 4: Державне управління і місцеве самоврядування

Тема 5: Суб’єкти державного управління

Тема 6: Правові акти державного управління

1. Мета та завдання навчальної дисципліни.

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни Державне управління є:

сформувати у студентів фундаментальні знання про управління як: суспільне явище; функцію держави; систему з притаманною їй організаційною та функціональною структурою; складний процес, що реалізується через цілі, завдання та функції держави на основі базових принципів державного управління з метою застосування отриманих знань у діяльності суб’єктів державного управління.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни Державне управління є:

- визначити сутність державного управління на сучасному етапі, розглянути поняття і зміст державного управління;

- проаналізувати цілі, завдання, функції та принципи державного управління;

- дослідити діяльність суб’єктів державного управління, їх функції та повноваження;

- визначити місце місцевого самоврядування в державному управлінні;

- здійснити аналіз правових актів державного управління, розглянути їх види та класифікацію;

- навчити студентів розуміти та усвідомлювати проблеми державного управління у процесі формування громадянського суспільства і розбудови демократичної, правової, соціальної держави.

Основні професійні компетенції

Засвоївши програму дисципліни «Державне управління», студенти мають бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням досягнень науки управління та володіти основними професійними компетенціями з державного управління:

у науково-дослідній діяльності:

готовність застосовувати сучасні методи дослідження та критерії оцінки ефективності реалізації державного управління;

здатність поставити завдання та організувати наукові дослідження з визначення та розв’язання проблем у сфері управління органами державної влади;

в організаційно-управлінській діяльності:

впровадження організаційних і технічних заходів з метою покращення управлінської діяльності;

здатність та готовність до врахування положень законодавчих та нормативно-правових актів з організації діяльності органів державного управління;

здатність до організації діяльності структурного підрозділу та органу державного управління з урахуванням теорії та практики управління;

впровадження ефективного розподілу завдань, функцій, обов’язків і повноважень з організації діяльності певного структурного елементу суб’єктів державного управління.

у педагогічній діяльності:

розробка методичного забезпечення і проведення навчання та перевірки знань з питань державного управління.

у консультаційній діяльності:

надання допомоги та консультації працівників з практичних питань організації державного управління.

Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця.

Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують професійний профіль фахівця у сфері державного управління.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

Знати:

- сутність державного управління;

- елементи та ознаки державного управління;

- основні цілі, завдання, функції та принципи державного управління;

- функції, компетенцію та повноваження суб’єктів державного управління;

- зміст повноважень та місце місцевого самоврядування в державному управлінні;

- правові акти державного управління.

Вміти:

- вірно визначати пріоритетні цілі та завдання державного управління;

- вірно застосовувати правові акти державного управління;

- правильно застосовувати норми актів державного управління до конкретних правових ситуацій при виконанні службових обов’язків;

- дискутувати, аргументовано обстоювати свої думки та переконання, правильно оцінювати, вибирати та аналізувати інформацію з різних джерел, робити правильні та обґрунтовані висновки;

- використовувати знання про статус, функції, компетенцію та повноваження органів державного управління в Україні;

- визначати сутність та роль місцевого самоврядування в державному управлінні.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 годин / 3 кредити.

Рекомендований розподіл навчального часу

Рекомендований розподіл навчального часу на вивчення дисципліни за видами занять для денної форми навчання наведений у таблиці 1.

Таблиця 1.

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр
Форма навчання Денна
Семестр
Кількість годин, всього
Лекції, годин
Семінарські, практичні заняття, годин
Індивідуальна робота, годин -
Самостійна робота студентів, годин
Підсумковий контроль залік

Зміст навчальної дисципліни «Державне управління»

Програма курсу

Змістовий модуль 1. Загальні положення дисципліни «Державне управління».

Тема 1. Поняття та зміст державного управління

Управління як суспільне явище. Поняття системи. Система як цілісна організована множина структурних елементів. Ознаки, притаманні всім системам навколишнього світу.

Основні теорії та школи управління. Розуміння необхідності вивчення фундаментальних взаємопов'язаних понять, принципів, законів, аксіом, тверджень, що виступають елементами окремих теорій управління. Забезпечення зв'язку теорії і практики управління.

Види управління. Соціальне управління, поняття особливості та класифікація. Публічне, корпоративне та приватне управління. Державне управління як різновид публічного управління. Державне управління в широкому та в вузькому розумінні. Взаємодія державного управління з іншими науками. Державне управління в предметі адміністративного права. Система державного управління. Ознаки системи державного управління. Суб'єкт державного управління. Об'єкт державного управління. Засоби впливу в державному управлінні. Зворотні зв’язки в державному управлінні.

Сутність, зміст та специфіка державного управління. Специфічні ознакидержавного управління. Визначення категорії «державне управління». Об'єктивні та суб'єктивні передумови реалізації державного управління. Соціальний механізм формування та реалізації державного управління. Виконавчо-розпорядча діяльність з реалізації цілей державного управління. Основні специфічні риси державного управління.

Тема 2. Цілі, завдання та принципи державного управління

Поняття і сутність цілей державного управління. Система цілей державного управління, їх види та класифікація. Ієрархія цілей в державному управлінні. Ресурсне забезпечення досягнення цілей державного управління. Співвідношення понять “ціль”, “засіб” і “результат”. Загальна характеристика методів обґрунтування цілей управління (логічне доведення, спостереження, експеримент, моделювання). Поняття основних завдань державного управління. Місце та роль завдань в державному управлінні. Місце завдань у процесі державного управління.

Визначення принципів державного управління. Основні характеристики принципів державного управління. Фактори, що викликають необхідність у зміні і вдосконаленні принципів управління державою. Організація державного управління в незалежній Україні; її відмінність від системи управління СРСР. Вимоги, що висуваються до процесу установлення і обґрунтування принципів державного управління. Підстави для систематизації принципів державного управління. Наукові підходи щодо класифікації принципів державного управління. Класифікація принципів державного управління. Зміст принципів державного управління.

Загальносистемні принципи державного управління. Структурні принципи державного управління. Спеціалізовані принципи державного управління.

Тема 3. Функції державного управління

Поняття функцій державного управління. Наукові підходи щодо визначення та класифікації функцій державного управління. Критерії класифікації функцій державного управління. Види функцій державного управління. Функціональна структура державного управління: сутність та умови її побудови. Типові моделі управлінських функцій для різних ланок державного управління. Юридичне оформлення та закріплення функцій державного управління.

Система функцій державного управління. Зміст функцій державного управління. Характеристика функцій державного управління. Нормативно-правове забезпечення ефективної реалізації функцій державного управління. Планування як окрема функція державного управління. Організаційна функція в державному управлінні. Забезпеченні взаємодії та координації в діяльності органів державного управління. Реалізація контролю в державному управлінні.

Змістовий модуль ІІ. Механізм здійснення державного управління

Тема 4. Державне управління і місцеве самоврядування

Поняття місцевого самоврядування. Правові основи діяльності органів місцевого самоврядування. Співвідношення державного управління та місцевого самоврядування. Співвідношення виконавчої влади та місцевого самоврядування. Цілі та функції управління в органах місцевого самоврядування. Сутність, зміст та специфіка управління в органах місцевого самоврядування. Специфічні ознаки управління в органах місцевого самоврядування. Органи самоорганізації населення в системі органів місцевого самоврядування.

Місцеве самоврядування та публічна адміністрація. Вітчизняна система органів місцевого самоврядування. Представницькі і виконавчі органи місцевого самоврядування. Адміністративно-правові повноваження сільських, селищних, міських рад. Адміністративно-правові повноваження районних і обласних рад. Види адміністративно-правових повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. Повноваження щодо окремих сфер управління. Самоврядні та делеговані повноваження. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Державний контроль за діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Концепція реформування місцевого самоврядування. Перехід на нову модель організації регіональної влади з дотриманням принципів регіональної політики Європейського Союзу. Аналіз актуальних проблем у сфері місцевого самоврядування, визначення основних підходів та правових, організаційних, фінансових засад їх вирішення. Необхідність запровадження механізму оптимального самодостатнього функціонування суб’єктів місцевого самоврядування. Створення необхідних передумов для децентралізації та підвищення незалежності на місцевому рівні.

Тема 5. Суб’єкти державного управління

Суб’єкти державного управління. Органи державного управління як суб’єкти державного управління. Система органів державного управління.

Функції Верховної Ради України у сфері державного управління.

Місце органів виконавчої влади у системі органів державного управління. Класифікація органів виконавчої влади за масштабом діяльності. Вищі, центральні, місцеві органи виконавчої влади, характеристика їх правового статусу. Класифікація органів виконавчої влади за порядком утворення. Класифікація органів виконавчої влади за обсягом компетенції. Класифікація органів виконавчої влади за порядком вирішення підвідомчих питань. Класифікація органів виконавчої влади за положенням в управлінській системі. Кабінет Міністрів України.

Конституційне закріплення правового статусу Президента України. Співвідношення Президента України з гілками влади. Повноваження Президента України в сфері виконавчої влади за Конституцією України. Повноваження Президента України щодо організаційного формування системи органів виконавчої влади. Повноваження Президента України щодо визначення змісту функціонування системи органів виконавчої влади. Повноваження Президента України щодо забезпечення законності у сфері виконавчої влади. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби, що створюються Президентом України для здійснення своїх повноважень. Адміністративно-правовий статус Адміністрації Президента України. Адміністративно-правовий статус Ради національної безпеки і оборони України.

Тема 6. Правові акти державного управління

Поняття правових актів державного управління. Види правових актів державного управління. Суб’єкти прийняття правових актів державного управління. Юридична сила правових актів державного управління. Укази і розпорядження Президента України. Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України. Особливе місце законів у регулюванні суспільних відносин у сфері державного управління.

Специфічні ознаки правових актів державного управління. Порядок прийняття правових актів державного управління. Стадії прийняття правових актів державного управління. Порядок доведення до відома виконавців та зацікавлених осіб правових актів державного управління. Офіційне оприлюднення правових актів державного управління. Класифікація правових актів державного управління. Критерії класифікації правових актів державного управління. Види правових актів державного управління відносно їх юридичних властивостей. Види правових актів державного управління за дією в просторі і часі. Види правових актів державного управління відносно характеру компетенції органів їх прийняття. Види правових актів державного управління за формою.

 

Робоча навчальна програма навчальної дисципліни “Державне управління"

Робоча програма навчальної дисципліни укладається кафедрою для користування науково-педагогічними працівниками і містить загальний опис дисципліни, прогнозовані цілі та результати навчання, структуру навчальної діяльності студента, засоби діагностики (критерії, методи і шкалу оцінювання); перелік методичного й інформаційного забезпечення.

Мета та завдання вивчення навчальної дисципліни

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни Державне управління є:

сформувати у студентів фундаментальні знання про управління як: суспільне явище; функцію держави; систему з притаманною їй організаційною та функціональною структурою; складний процес, що реалізується через цілі, завдання та функції держави на основі базових принципів державного управління з метою застосування отриманих знань у діяльності суб’єктів державного управління.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни Державне управління є:

- визначити сутність державного управління на сучасному етапі, розглянути поняття і зміст державного управління;

- проаналізувати цілі, завдання, функції та принципи державного управління;

- дослідити діяльність суб’єктів державного управління, їх функції та повноваження;

- визначити місце місцевого самоврядування в державному управлінні;

- здійснити аналіз правових актів державного управління, розглянути їх види та класифікацію;

- навчити студентів розуміти та усвідомлювати проблеми державного управління у процесі формування громадянського суспільства і розбудови демократичної, правової, соціальної держави.

 

Структура залікового кредиту дисципліни

«Державне управління» кафедри загальноправових дисциплін

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л с п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
- - - - - - - -
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Загальні положення дисципліни «Державне управління»
Тема 1. Поняття та зміст державного управління                  
Тема 2. Цілі, завдання та принципи державного управління                  
Тема 3. Функції державного управління                
Разом за змістовим модулем 1                
Змістовний модуль 2 Механізм здійснення державного управління
Тема 4: Державне управління і місцеве самоврядування                
Тема 5. Суб’єкти державного управління                  
Тема 6. Правові акти державного управління                
Разом за змістовим модулем 2                
Усього годин                

5. Теми семінарських занять

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.