Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Видатки бюджету на обслуговування державного боргу

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ТЕМА : ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ

ПЛАН:

1. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу

2. Управління державним боргом та його обслуговування

 

1. Бюджетний Кодекс України;

2. Закон України «Про Державний бюджет» на 2010 рік.

3. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України.-Київ НІОС, 2002.

4. Бюджетна система України та зарубіжних країн: навчальний посібник, друге видання, перероблене і доповнене/Ю.В. Пасічник.-К.:Знання- Прес, 2003.

5. Бюджетна система України: навчальний посібник / Булгакова С.О., Василенко Л.І., Єрмоленко Л.В., Огонь Ц.Г., Масленнікова Т.О., Чечуліна О.О. / За ред. С.О. Булгакової. – К.: Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2002.

6. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004 р.

7. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн. К.: Знання- Прес, 2002.

8. Старостенко Г.Г., Булгаков Ю.В. Бюджетна система: Навч.посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006р.

 

Видатки бюджету на обслуговування державного боргу

 

Існування державного боргу на сьогодні є об’єктивно обумовленим явищем для країн з ринковою економікою. Кожна держава, бажаючи найефективніше використати свої фінансові ресурси, активізувати підприємницьку діяльність, намагається залучити додатковий капітал, що є передумовою виникнення державного боргу.

Невміння держави жити на власні кошти є основною причиною виникнення, а невміння використовувати залучені фінансові ресурси- зростання державного боргу. Для України ця проблема є на сьогодні найбільш суттєвою та гострою.

       
   
загальна сума боргових зобов’язань держави з повернення отриманих та непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату, що виникають внаслідок державного запозичення.  
 
 

 

 


Для покриття дефіциту бюджету держава, як правило, бере кредити, що й спричиняє формування державного боргу.

 

 

 
 

       
   
 
 

 

 

           
   
 
   
 
 

 

 


 


Відповідно до статті 12 БК борг класифікується.

Класифікація боргу дає змогу систематизувати інформацію про всі боргові зобов’язання держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади міста.

 
 


.

 

 

Важливішою класифікацією державного боргу є класифікація за типом кредитора.


 

 

 

 


Відповідно розрізняють внутрішній і зовнішній борг.

 

 

   
 
 
 
 
 

 


1. заборгованості за позиками міжнародних організацій

2. заборгованості за позиками, наданими комерційними банками

3. заборгованості за позиками, наданими іноземними державами

4. заборгованості за позиками, наданими постачальниками

5. зовнішньої заборгованості, не віднесеної до інших категорій

 

 

 

 

та іншими внутрішніми й зовнішніми зобов’язаннями у структурі непогашеного внутрішнього й зовнішнього боргу.

 

Державний борг можна класифікувати (розглядати) й за іншими критеріями.

Наприклад, за формою залучення коштів державний борг поділяється на державні запозичення та гарантії.

 
 

 

 


 

 

 


 

-- фінансування дефіциту державного бюджету;

-- підтримки платіжного балансу та поповнення валютних резервів;

-- інших цілей, встановлених законом у кожному окремому випадку.

 

При наданні державних гарантій виникає потенційний державний борг, котрий стає реальним за умови відшкодування кредитору суми зобов’язань позичальника, за якими держава була гарантом.

 

 

 

 
 

 


 
 


 

 
 

 
 


 

 

 
 


 


Основними причинами виникнення і зростання державного боргу в Україні є дефіцит державного бюджету та постійний дефіцит платіжного балансу країни.

Для фінансування дефіциту державного бюджету України залучаються кошти міжнародних фінансових організацій.

Згідно з міжнародними стандартами (Маастрихтською угодою) критичними вважаються боргові зобов’язання держави, які перевищують 60 % від ВВП.

Особливістю місцевих бюджетів є те, що в них відображаються боргові зобов’язання місцевих рад за встановленою класифікацією для систематизації боргових зобов’язань, визначення суми боргу місцевого бюджету та обсягів фінансових ресурсів, потрібних для його обслуговування.

 

1. Управління державним боргом та його обслуговування

Існування державного боргу, його значний вплив на економіку і фінансове становище держави зумовлюють потребу чіткої системи управління ним.

Управління державним боргом – це сукупність заходів держави з виплати процентних доходів кредиторам і погашення позик, зміни умов уже випущених позик, визначення умов і випуск нових позик.

Проблема управління державним боргом полягає в забезпеченні платоспроможності держави, реальних джерел його погашення. Для капітального боргу важливо встановити терміни і виплати процентних доходів за наявності відповідних для цього джерел.

Виплата процентних доходів за позиками та їх погашення звичайно здійснюються за рахунок бюджетних коштів. Однак в умовах зростання державного боргу і обмеженості бюджетних коштів держава може здійснити рефінансування державного боргу.

Рефінансування державного боргу – це погашення державного боргу шляхом залучення коштів від випуску нових позик.

Виплата процентів, виграшів, коштів з погашення позик становить основну частку витрат на обслуговування державного боргу. До інших належать витрати з виготовлення, пересилання і реалізації цінних паперів держави, проведення тиражів виграшів, тиражів погашення та деякі інші витрати.

Методами управління державним боргом є конверсія, консолідація, уніфікація, обмін облігацій за регресивним співвідношенням, відстрочка погашення і анулювання боргу.

Конверсія- це зміна дохідності позики. Держава, як правило, зменшує розмір процентів, які мають виплачуватися за позиками.

Консолідація- збільшення строків дії випущеної позики.

Уніфікація- це об’єднання кількох позик в одну, коли облігації раніше випущених кількох позик обмінюються на облігації нової позики.

Обмін облігацій за регресивним співвідношенням- коли кілька раніше випущених облігацій прирівнюють до однієї нової облігації.

Відстрочка погашення- перенесення термінів виплати заборгованості. При цьому у даний період виплата доходів не проводиться.

Анулювання боргу- означає повну відмову держави від своїх зобов’язань.

Існування значного зовнішнього боргу і витрат по його обслуговуванню посилює актуальність вирішення проблеми вдосконалення його управління. Зазначимо, що ні в теоретичному, ні в практичному аспекті вона не розроблена.

Як свідчить досвід розвинутих країн, чим обтяжливіший для держави нагромаджений зовнішній борг, тим все істотніше його обслуговування включається у взаємодію з функціонуванням економіки та її фінансової системи. Управління боргом стає важливим фактором грошової і фінансової політики, її ефективним інструментом.

За наявності великого зовнішнього боргу стає проблематичним вирішення завдання зміцнення довіри до національної валюти, протидії інфляції, забезпечення необхідними валютними резервами і досягнення конвертованості національної грошової одиниці. Особливо гостро стоїть питання про можливі несприятливі наслідки у випадку надмірної девальвації національної валюти і збільшення внаслідок цього реального тягаря платежів по обслуговуванню зовнішнього боргу.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.