Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Теми практичних занять

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Форма № Н - 3.04

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

 

Кафедра виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор із науково-педагогічної роботи

 

_____________________ проф. Б.В. Год

«31» серпня 2012 року

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПМ 001. ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ

_____________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

 

напрям підготовки____________________________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність 7.01010101 «Дошкільна освіта» .

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація__________________________________________________________

(назва спеціалізації)

факультет ____психолого-педагогічний_______________________________

(назва факультету)

 

 

Полтава – 2012 рік


Робоча програма «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальності 7.01010101 «Дошкільна освіта». „30серпня 2012 року, 12 с.

 

Розробник: Кондель В. М., доцент кафедри виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності, кандидат технічних наук, доцент

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності

Протокол від „30серпня 2012 року № 1

Завідувач кафедри виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності

_______________________ (проф. Цина А. Ю.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

30серпня 2012 року

 

Схвалено методичною комісією Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка за спеціальністю 7.01010101 «Дошкільна освіта». Протокол від. „30серпня 2012 року № 1

30серпня 2012 року Голова _____________ (проф. Федій О.А.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

Ó В. М. Кондель, підготовка, впорядкування, 2012

Ó ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2012

__________________________________________________________________________

Відомості про перезатвердження робочої програми:

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ______________________________________

Протокол від “____”________________20__ року № ___

Завідувач кафедри _________________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ______________________________________

Протокол від “____”________________20__ року № ___

Завідувач кафедри _________________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ______________________________________

Протокол від “____”________________20__ року № ___

Завідувач кафедри _________________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ______________________________________

Протокол від “____”________________20__ року № ___

Завідувач кафедри _________________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року


 

  1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни  
денна форма навчання заочна форма навчання  
Кількість кредитів, відповідних ECTS: 1 Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта Нормативна    
Модулів: 2 Шифр та назва спеціальності: 7.01010101 Дошкільна освіта Рік підготовки:  
Змістових модулів: 1 5-й 5-й  
Семестр  
Індивідуальні науково-дослідні завдання: розрахунок заходів із охорони праці в галузі освіти 9(10)-й 9(10)-й  
Лекції  
Загальна кількість годин: 36 (к-ть годин)  
Тижневих годин для денної форми навчання: 2 год. аудиторних – 1 год.   самостійної та індивідуальної роботи студента – 1 год. Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст   6 год. 2 год.  
Практичні  
12 год. 4 год.  
Самостійна робота  
18 год. 30 год.  
Вид контролю: екзамен  
           

Примітка.Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 18 /18; для заочної форми навчання – 6/30.

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета:формування у майбутніх спеціалістів дошкільної ланки освіти умінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці в галузі освіти з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійно-педагогічної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у галузі освіти.

Завдання:

– забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах конкретних галузей господарювання через ефективне управління охороною праці;

– формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, загроз і небезпек на робочих місцях та об’єктах дошкільного навчального закладу;

– наукові дослідження з визначення професійних ризиків і загроз на робочих місцях;

– про впровадження організаційних і технічних заходів з метою поліпшення безпеки праці у дошкільному навчальному закладі;

– про впровадження ефективного розподілу функцій, обов’язків і повноважень з охорони праці у педагогічному колективі.

вміти:

– проводити розслідування нещасних випадків, аварій та професійних захворювань;

– управляти діями щодо запобігання виникненню нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на об’єктах дошкільного навчального закладу;

– розробляти і впроваджувати безпечні технології, вибирати оптимальні умови і режими праці, проектувати зразки техніки і робочих місць на основі сучасних технологічних та наукових досягнень в галузі охорони праці;

– надавати допомогу та консультації працівникам з практичних питань безпеки праці;

– контролювати виконання вимог охорони праці в організації.

 

  1. Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ

Тема 1. Система управління охороною праці та організація охорони праці в закладах освіти

Стан охорони праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності в галузі освіти. Мета і завдання курсу «Охорона праці в галузі». Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі. Державна система управління охороною праці. Організація роботи з охорони праці в установах і закладах освіти.

Тема 2. Аналіз умов праці у галузі

Поняття про гігієну праці. Гігієнічна класифікація умов праці. Аналіз умов праці у галузі. Фактори, що характеризують умови праці. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення приміщень, обладнання та устаткування в навчальних закладах. Організація навчального процесу в закладах освіти.

Тема 3. Актуальні проблеми охорони праці в закладах освіти

Аналіз та методика оцінки травматизму в установах і закладах освіти. Небезпечні зони обладнання. Особливості заходів електробезпеки. Техніка безпеки під час навчально-виховного процесу. Пожежна безпека в галузі освіти.

 

 

  1. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем Кількість годин
Денна форма, у тому числі (к-ть годин) Заочна форма, у тому числі (к-ть годин)
лк пр ср усього лк пр ср усього
Модуль 1
Змістовий модуль 1. ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ
Тема 1. Система управління охороною праці та організація охорони праці в закладах освіти
Тема 2. Аналіз умов праці у галузі
Тема 3. Актуальні проблеми охорони праці в закладах освіти
Разом за змістовим модулем 1
Модуль 2
ІНДЗ
Усього годин
                                 
  1. Теми семінарських занять
№ з/п Тема Кількість годин
  не передбачено навчальним планом  

 

Теми практичних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин денне/заочне
Проведення розслідування нещасних випадків з учнями 2 / –
Заповнення актів форми Н-Н під час розслідування нещасних випадків з учнями 2 / –
Оцінка професійного та виробничого ризиків у галузі освіти 2 / –
Паспортизація санітарно-гігієнічних умов у навчальних приміщеннях 2 / 2
Розрахунок часу евакуації при пожежі 2 / –
Розв’язування задач з охорони праці в галузі 2 / 2

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.