Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Теми лабораторних занять

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
№ з/п Тема Кількість годин
  не передбачено навчальним планом  

8. Самостійна робота

№ з/п Зміст завдання Кількість годин денне/заочне
Розділ 1. Міжнародні норми в галузі охорони праці 1.1. Соціальне партнерство як принцип законодавчого та нормативно-правового забезпечення охорони праці в галузі освіти. 1.2. Соціальний діалог з охорони праці в галузі освіти у Європейському Союзі 1.3. Визначення та основні принципи соціальної відповідальності 1.4. Міжнародні норми соціальної відповідальності 1.5. Стандарт SA 8000 «Соціальна відповідальність» 1.6. Міжнародний стандарт ISO 26000 «Настанова по соціальній відповідальності» 1.7. Охорона праці - частина соціальної політики ЄС 1.8. Директиви ЄС з охорони праці 1.9. Рамкова директива 89/391/ЄС «Про введення заходів, що сприяють поліпшенню безпеки та гігієни праці працівників» 1.10. Конвенції та Рекомендації МОП 1.11. Основні Конвенції МОП в галузі охорони праці 1 / 3
Розділ 2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі 2.1. Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці 2.2. Галузеві програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища 1 / 2
Розділ 3. Система управління охороною праці в навчально-виховному закладі 3.1. Забезпечення функціонування та побудова СУОП 3.2. Положення про СУОП, структура та зміст його розділів 3.3. Політика в галузі охорони праці 3.4. Планування 3.5. Перевірки і коригувальні дії 3.6. Аналіз з боку керівництва 3.7. Пріоритет функцій забезпечення безпеки 3.8. Ефективність функціональної структури СУОП 3.9. Виявлення, оцінка та зменшення ризиків небезпечних подій 3.10. Облік і аналіз показників охорони праці 3.11. Плани локалізації і ліквідації аварійних ситуацій й аварій 3.12. Мета та основні параметри планів 3.13. Аналітична та оперативна частини Плану 3.14. Основні складові інтегрованої системи менеджменту 3.15. Функціональні та організаційні особливості 3.16. Мета та принципи функціонування галузевої системи управління охороною праці 3.17. Організаційна та функціональна структури СУОПГ 3.18. Служби охорони праці місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. 1 / 2
Розділ 4. Травматизм та професійні захворювання в галузі освіти. Розслідування нещасних випадків 4.1. Обов’язки роботодавця щодо розслідування нещасних випадків 4.2. Обставини, за яких проводиться розслідування 4.3. Спеціальне розслідування нещасних випадків 4.4. Розслідування професійних захворювань 4.5. Розслідування інцидентів та невідповідностей 4.6. Розподіл травм за ступенем тяжкості 1 / 2
Розділ 5. Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності 5.1. Вимоги безпеки під час експлуатації основного технологічного обладнання, при підготовці сировини та при виробництві продукції 5.2. Забезпечення безпеки контрольно-вимірювальних приладів, автоматизованих систем управління, сигналізації та зв'язку 5.3. Вимоги до засобів індивідуального захисту 5.4. Особливості охорони праці при ремонтних роботах, під час вантажно-розвантажувальних робіт 5.5. Вібрація, інфразвук, ультразвук 5.6. Виробничі випромінювання 5.7. Увага, напруженість аналізаторних функцій, емоційна та інтелектуальна напруженість, монотонність праці 1 / 3
Розділ 6. Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях 6.1. Вимоги безпеки до лабораторних приміщень та обладнання для наукових досліджень 6.2. Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці, галузеві науково-дослідні інститути з питань охорони праці, відділи та лабораторії з питань охорони праці галузевих науково-дослідних інститутів 6.3. Кафедри охорони праці та інші підрозділи вищих навчальних закладів 6.4. Загальнодержавна (національна), галузеві, регіональні програми 6.5. Показники частоти та тяжкості травматизму 6.6. Автоматизовані системи управлінні охороною праці, обліку, аналізу та дослідження травматизму 1 / 2
Розділ 7. Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах 7.1. Протипожежні перешкоди 7.2. Забезпечення безпечної евакуації персоналу 7.3. Державний пожежний нагляд 7.4. Пожежна сигналізація і зв'язок 7.5. Протипожежне водопостачання 7.6. Автоматичні засоби пожежогасіння на об'єктах галузі 1 / 3
Розділ 8. Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці 8.1. Держгірпромнагляд 8.2. Права і відповідальність посадових осіб Держгірпромнагляду 8.3. Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці 8.4. Види та основні параметри проведення наглядових заходів 1 / 2
Розділ 9. Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві 9.1. Фонд соціального страхування від нещасних випадків 9.2. Правління Фонду 9.3. Виконавча дирекція Фонду 9.4. Страхові експерти з охорони праці, їх функції і повноваження 9.5. Фінансування страхових виплат, соціальних послуг та профілактичних заходів 9.6. Джерела фінансування Фонду 9.7. Обов’язки Фонду 9.8. Права та обов’язки застрахованої особи 9.9. Права та обов’язки роботодавця як страхувальника 1 / 2

9. Індивідуальні завдання

№ з/п Тематика завдань Кількість годин
Розрахунок зони захисту блискавковідводу. Порядок визначення розмірів виплат фонду при нещасному випадку на виробництві 1,5
Розробка інструкції з охорони праці для професії (за галузевим спрямуванням). Опрацювання розділу «Охорона праці» колективного договору та «Угоди з охорони праці». 1,5
Розрахунок захисного заземлення. Розрахунок занулення електрообладнання. 1,5
Порядок визначення розмірів виплат фонду при нещасному випадку на виробництві. Страхові виплати. 1,5
  Розрахунок системи кондиціювання повітря. Розрахунок вентиляції виробничого приміщення. 1,5
Розрахунок звукоізоляції. Оцінка ефективності акустичної обробки приміщення. 1,5

Методи навчання

Пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, проблемно-розвивальні, евристичні, дослідницькі, інтерактивні, тощо з застосуванням мультимедійного обладнання та розробленим візуальним супроводженням дисципліни.

Методи контролю

Поточний контроль:. Поточний контроль знань є засобом виділення ступеня сприйняття і засвоєння навчального матеріалу. Головне завдання поточного контролю – допомогти студентам організувати свою роботу, навчитися самостійно і відповідально опановувати предмет.

Поточний контроль на лекції – вибіркове усне опитування за раніше викладеним матеріалом. Поточний контроль на лабораторних заняттях:

– вибіркове усне опитування на початку занять;

– виконання студентом тестів з тем, якщо такі заплановані навчальною програмою;

– виконання студентами лабораторних робіт на кожному занятті.

Модульний контроль: Модульний контроль здійснюється у вигляді тесту, який студенту потрібно виконати за комп’ютером та на який винесені основні ключові поняття теми.

Підсумковий контроль: екзамен.

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Форма контролю – екзамен

Поточний контроль Індивідуальне завдання Підсумковий контроль (екзамен) Сума
Змістовий модуль 1  
Практичні заняття Самостійна робота
         

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.