Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Щасливий, хто зумів розпізнати причину речей

ЛАТИНСЬКА МОВА

(для неспеціальних факультетів)

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 

ЛНУ імені Івана Франка

Львів 2006


ББК: 81.470я73

УДК: 811.124(075)

Р 32

 

Ревак Н.Г., Cулим В.Т. Латинська мова (для неспеціальних факультетів) 2-ге вид., виправлене і доповнене. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 415 с.

 

У підручнику стисло викладено основи фонетики, морфології, синтаксису і словотвору латинської мови. Подано таблиці відмінкових закінчень іменників та особових закінчень дієслів. Для закріплення граматики вміщено навчальні адаптовані тексти і вправи, які розвивають та поглиблюють теоретичні знання.

Наведено латинські прислів’я і крилаті вислови, які мають відповідники у сучасних європейських мовах, а також латинсько-український та українсько-латинський словники.

Для студентів неспеціальних факультетів університетів, коледжів, ґімназій та ліцеїв.

 

Рекомендувала до друку Вчена Рада Львівського національного університету імені Івана Франка.

Протокол № 11/3 від 27.03.2002 р.

 

Рецензенти: Р.О. Домбровський, канд.філол. наук, доцент,

завідувач кафедри класичної філології ЛНУ

імені Івана Франка

Р.П. Зорівчак, доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри перекладознавства та контрастивної лінгвістики ЛНУ імені Івана Франка

А.О. Содомора, канд. філол. наук, доцент кафедри класичної філології ЛНУ імені Івана Франка

Е.В. Швед, канд. філол. наук, доцент, завідувач кафедри класичної і румунської філології Ужгородського національного університету

 

Редактор: Мирослава Прихода

 

ISBN 966-96073-2-9 © Ревак Н., Сулим В., 2005

© ВМГО «Поділля-2000»


ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА............................................................................ 11

ВСТУП....................................................................................... 13

Коротка історія латинської мови та її значення у міжнародній науковій термінології 13

Латинська мова у Львові............................................................. 18

GAUDEĀMUS (ВЕСЕЛІМОСЬ!)................................................ 27

ПЕРШЕ ЗАНЯТТЯ (LECTIO PRIMA)
Фонетика.............................................................................. 29

Латинський алфавіт (Alphabētum Latīnum)................................... 29

Вимова голосних......................................................................... 30

Дифтонги i диграфи.................................................................... 31

Вимова приголосних................................................................... 32

Лiтера «у»................................................................................... 35

Буквосполучення з «h»................................................................ 36

Буквосполучення з «ngu», «qu», «su», «ti»................................... 37

Наголос (Accentus)....................................................................... 38

Вправи........................................................................................ 41

ДРУГЕ ЗАНЯТТЯ (LECTIO SECUNDA)
Морфологія. Дієслово (Verbum).................................. 44

Коротка характеристика граматичної будови латинської мови.... 44

Частини мови.............................................................................. 45

Граматичні категорії дієслова...................................................... 45

Основні форми дієслова.............................................................. 46

Дієслівні основи......................................................................... 47

Дієвідміни латинського дієслова................................................. 48

Теперішній час дійсного способу активного стану (Praesens indicatīvi actīvi) 49

Дієслово sum, esse (бути)............................................................. 50

Наказовий спосіб теперішнього часу (Imperatīvus praesentis)....... 50

Тексти......................................................................................... 51

Латинські прислів’я і крилаті вислови......................................... 51

Лексичний мінімум..................................................................... 53

Вправи........................................................................................ 54

ТРЕТЄ ЗАНЯТТЯ (LECTIO TERTIA)
Іменник (Nomen substantīvum).
Прикметник (Nomen adiectīvum)................................. 56

Граматичні категорії іменника (прикметника)............................. 56

Основні (словникові) форми іменника (прикметника)................. 58

Перша відміна (Declinatio prima).................................................. 58

Словотворення іменників першої відміни................................... 60

Прийменники (Praepositiōnes)...................................................... 61

Синтаксис простого поширеного речення.................................... 61

Тексти......................................................................................... 63

Латинські прислів’я і крилаті вислови......................................... 64

Лексичний мінімум..................................................................... 64

Вправи........................................................................................ 68

ЧЕТВЕРТЕ ЗАНЯТТЯ (LECTIO QUARTA)
Друга відміна (Declinatio secunda)........................... 70

Парадигма другої відміни............................................................ 70

Особливості іменників (прикметників) другої відміни................ 72

Латинські назви найважливіших хімічних елементів................... 73

Словотворення другої відміни..................................................... 77

Граматичний аналіз частин мови................................................. 79

Тексти......................................................................................... 81

Латинські прислів’я і крилаті вислови......................................... 82

Лексичний мінімум..................................................................... 84

Вправи........................................................................................ 88

П’ЯТЕ ЗАНЯТТЯ (LECTIO QUINTA)
Третя відміна (Declinatio tertia)............................... 90

Загальна характеристика третьої відміни...................................... 90

Третя приголосна відміна (Classis consŏnans)................................ 92

Третя голосна відміна (Classis vocālis).......................................... 92

Третя мішана відміна (Classis mixta)............................................. 96

Ознаки роду іменників третьої відміни....................................... 97

Найважливіші винятки з правил про рід іменників третьої відміни 99

Особливості відмінювання іменників третьої відміни................ 101

Утворення латинських назв солей.............................................. 101

Словотворення третьої відміни.................................................. 103

Тексти....................................................................................... 105

Латинські прислів’я і крилаті вислови....................................... 106

Лексичний мінімум................................................................... 108

Вправи...................................................................................... 113

ШОСТЕ ЗАНЯТТЯ (LECTIO SEXTA)
Часи системи інфекта.................................................. 115

Минулий час недоконаного виду дійсного способу активного стану (Imperfectum indicatīvi actīvi) 115

Майбутній час (перший) дійсного способу активного стану (Futūrum I (primum) indicatīvi actīvi) 116

Пасивний стан часів системи інфекта........................................ 117

Особливості утворення часів системи інфекта............................ 118

Висновки до теми «Часи системи інфекта»................................ 118

Синтаксис відмінків у пасивній конструкції.............................. 119

Займенники (вказівні, відносні, зворотний).............................. 119

Тексти....................................................................................... 121

Латинські прислів’я і крилаті вислови....................................... 122

Лексичний мінімум................................................................... 123

Вправи...................................................................................... 128

СЬОМЕ ЗАНЯТТЯ (LECTIO SEPTĭMA)
Іменник. Четверта і п’ята відміни (Nomen substantīvum. Declinatio quarta et quinta)................................................................................................. 130

Іменники четвертої відміни (Declinatio quarta)........................... 130

Іменники п’ятої відміни (Declinatio quinta)................................ 132

Словотворення четвертої та п’ятої відмін................................... 133

Таблиця відмінкових закінчень п’яти відмін іменників............. 134

Займенники (особові, вказівні, неозначені, заперечні)............... 134

Тексти....................................................................................... 136

Латинські прислів’я і крилаті вислови....................................... 137

Лексичний мінімум................................................................... 138

Вправи...................................................................................... 143

ВОСЬМЕ ЗАНЯТТЯ (LECTIO OCTĀVA)
Ступені порівняння прикметників
(Gradus comparatiōnis adiectivōrum). Дієприкметники (Participia) 145

Вищий ступінь порівняння прикметників (Gradus comparatīvus) 145

Найвищий ступінь порівняння прикметників (Gradus superlatīvus) 146

Особливості утворення найвищого ступеня порівняння прикметників 146

Неправильні ступені порівняння прикметників......................... 147

Неповні ступені порівняння...................................................... 148

Синтаксис відмінків при ступенях порівняння прикметників.... 149

Дієприкметники (Participia)....................................................... 150

Тексти....................................................................................... 151

Латинські прислів’я і крилаті вислови....................................... 153

Лексичний мінімум................................................................... 153

Вправи...................................................................................... 156

ДЕВ’ЯТЕ ЗАНЯТТЯ (LECTIO NONА)
Числівник (Nomen numerāle)...................................... 158

Кількісні й порядкові числівники (Numeralia cardinalia et ordinalia) 158

Відмінювання числівників......................................................... 161

Узгодження числівників з іменниками...................................... 162

Розділові та прислівникові числівники (Numeralia distributīva et adverbia) 163

Синтаксис відмінків при числівниках........................................ 165

Словотворення за допомогою латинських числівників............... 165

Римський календар.................................................................... 166

Римські міри і грошові одиниці................................................. 171

Тексти....................................................................................... 172

Латинські прислів’я і крилаті вислови....................................... 174

Лексичний мінімум................................................................... 174

Вправи...................................................................................... 177

ДЕСЯТЕ ЗАНЯТТЯ (LECTIO DECĭMA)
Система перфекта (система доконаних часів) 179

Часи системи перфекта дійсного способу активного стану........ 179

Часи системи перфекта дійсного способу пасивного стану........ 182

Тексти....................................................................................... 185

Латинські прислів’я і крилаті вислови....................................... 187

Лексичний мінімум................................................................... 187

Вправи...................................................................................... 191

ОДИНАДЦЯТЕ ЗАНЯТТЯ (LECTIO UNDECĭMA)

Дієслівні форми: (Gerundium, gerundīvum, supīnum I et II, participium).................................................................... ....193

Ґерундій (Gerundium)..................... ................................................................193

Іменникові ознаки ґерундія........... ................................................................193

Дієслівні ознаки ґерундія................................................ ..............................196

Орудний способу дії (Ablatīvus modi)............................. ............................196

Орудний знаряддя (Ablatīvus instrumenti).................................... ...............196

Ґерундив (Gerundīvum)................................................................... ...............197

Предикативна функція ґерундива.................................................. ..............197

Описова дієвідміна пасивного стану (Coniugatio periphrastĭca passīva).............................................................................................. .....197

Атрибутивна функція ґерундива................................................. .....198

Заміна ґерундія на ґерундив........................................................ .....199

Супін (Supīnum)............................................................................ ......199

Дієприкметник майбутнього часу активного стану (Participium futūri actīvi)......................................................................................... ..200

Описова дієвідміна активного стану (Coniugatio periphrastĭca actīva).................................................................................................. .200

Тексти....................................................................................... 201

Латинські прислів’я і крилаті вислови....................................... 202

Лексичний мінімум................................................................... 203

Вправи............................................................................................ ....208

ДВАНАДЦЯТЕ ЗАНЯТТЯ (LECTIO DUODECĭMA)

СИНТАКСИС ДІЄСЛОВА......................................................................210

Інфінітивні синтаксичні звороти (Accusatīvus cum infinitīvo et nominatīvus cum infinitīvo)............ .....210

Функції інфінітива.................................................................. ..210

Види інфінітивів....................................................................... ...................210

Знахідний відмінок з інфінітивом (Accusatīvus cum infinitīvo).. ..212

Називний відмінок з інфінітивом (Nominatīvus cum infinitīvo).. ..214

Тексти....................................................................................... 215

Латинські прислів’я і крилаті вислови....................................... 216

Лексичний мінімум................................................................... 217

Вправи................................................................................................ ...220

ТРИНАДЦЯТЕ ЗАНЯТТЯ (LECTIO TERTIA DECĭMA)

ДІЄПРИКМЕТНИКОВІ ЗВОРОТИ......................................................221

Функції дієприкметника..............................................................................221

Рarticipium coniunctum..................................................................................221

Рarticipium praedicatīvum..............................................................................221

Орудний незалежний (самостійний) Ablatīvus absolūtus........................222

Відкладні дієслова (Verba deponentia)........................................................224

Напіввідкладні дієслова (Verba semideponentia)......................................224

Неправильне дієслово eo, ii, itum, ire – йти...............................................224

Тексти....................................................................................... 225

Латинські прислів’я і крилаті вислови....................................... 226

Лексичний мінімум................................................................... 227

Вправи...................................................................................................232

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ЗАНЯТТЯ (LECTIO QUARTA DE-CĭMA)

Вживання кон’юнктива у незалежних речен-

нях.......................................................................................................234

Утворення кон’юнктива..................................................................... 234

Теперішній час умовного способу активного і пасивного стану (Praesens coniunctīvi actīvi et passīvi)....................................................................................... 234

Минулий час недоконаного виду умовного способу активного та пасивного стану (Imperfectum coniunctīvi actīvi et passīvi)....................................................................................... 235

Минулий час доконаного виду умовного способу активного та пасивного стану (Рerfectum coniunctīvi actīvi et passīvi)....................................................................................... 237

Давноминулий час умовного способу активного та пасивного стану (Рlusquamperfectum coniunctīvi actīvi et passīvi)....................................................................................... 238

Вживання кон’юнктива у незалежних реченнях............................ 240

Умовний побажальний(coniunctīvus optatīvus)............................... 240

Умовний можливий (coniunctīvus potentiālis)................................. 242

Тексти....................................................................................... 243

Латинські прислів’я і крилаті вислови....................................... 244

Лексичний мінімум................................................................... 245

Вправи....................................................................................................249

 

П'ЯТНАДЦЯТЕ ЗАНЯТТЯ (LECTIO QUINTA DECĭMA)

Вживання ЧАСІВ ТА СПОСОБІВ У СКЛАДНО-ПІДРЯДНИХ реченнях............................................................................................................................................................ 251

Вживання часів кон’юнктива. Послідовність часів (Сonsecutio tempŏrum)............................................................................................. 251

Непряме питання (Quaestio oblīqua)................................................. 252

Складнопідрядні речення з підрядними мети................................ 252

Складнопідрядні речення з підрядними додатковими.................. 253

Складнопідрядні речення з підрядними наслідковими (консекутивними)............................................................................... 254

Складнопідрядні речення з підрядними підметовими (пояснювальними)............................................................................... 255

Тексти....................................................................................... 259

Латинські прислів’я і крилаті вислови....................................... 262

Лексичний мінімум................................................................... 262

Вправи....................................................................................................269

ШІСТНАДЦЯТЕ ЗАНЯТТЯ (LECTIO SEXTA DECĭMA)

СКЛАДНОПІДРЯДНІ речення, ЩО ВВОДЯТЬСЯ СПОЛУЧНИКОМ CUM......................................................................................... 271

Підрядні речення часу зі сполучником cum.................................... 271

Сum з індикативом.............................................................................. 271

Сum з кон’юнктивом.......................................................................... 273

Підрядні речення часу (без сполучника cum)................................. 277

Підрядні речення причини................................................................. 279

Підрядні допустові речення............................................................... 280

Відмінювання дієслів volo, volui, velle; nolo, nolui, nolle; malo, malui, malle........................................................................................... 281

Тексти....................................................................................... 284

Латинські прислів’я і крилаті вислови....................................... 287

Лексичний мінімум................................................................... 288

Вправи....................................................................................................297

 

СІМНАДЦЯТЕ ЗАНЯТТЯ (LECTIO SEPTĭMA DECĭMA)

ПІДРЯДНІ УМОВНІ РЕЧЕННЯ................................................ 299

Реальний або індикативний вид (Modus (casus) reālis).................... 300

Можливий вид (Modus (casus) potentiālis).......................................... 301

Нереальний вид (Modus (casus) irreālis).............................................. 302

Означальні речення............................................................................. 303

Чисто означальні речення.................................................................. 303

Узагальнено-означальні речення....................................................... 303

Обставинно-означальні речення....................................................... 304

Уподібнення способу (Attractio (assimilatio) modi)...........................307

Тексти....................................................................................... 307

Латинські прислів’я і крилаті вислови....................................... 309

Лексичний мінімум................................................................... 310

Вправи....................................................................................................315

ТЕКСТИ..................................................................................... 317

ЛАТИНСЬКІ ПРИСЛІВ’Я ТА ВИСЛОВИ............................... 327

ЛАТИНСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК............................ 361

УКРАЇНСЬКО-ЛАТИНСЬКИЙ СЛОВНИК............................ 409

 


ПЕРЕДМОВА

Félix, quí potuít rerúm cognóscere cáusas

Щасливий, хто зумів розпізнати причину речей

 

Ці слова римського поета І ст. до н.е. Верґілія, адресовані Лукрецієві, авторові поеми «Про природу речей», стали крилатими. Під щастям поет, очевидно, розуміє невтомну працю, яка допомагає людині пояснити те чи інше природне явище, виводить її з вузьких тенет незнання й скеровує до світла і простору. Важко не погодитися із словами, які утвердилися уже впродовж епох, однак розмаїття і мелодійність сучасних мов можуть наштовхнути на думку: навіщо вивчати мову, яка перестала бути засобом активного спілкування майже дві тисячі років тому і вважається сьогодні «мертвою мовою»?

Відповідь на запитання: «Чи латина – мертва мова?» читаємо в Юліана Тувіма: «Яка ж це мертва мова, яка, не в’янучи, пережила тисячоліття?!» Але як, у якій формі «пережила»? Передусім у текстах, у творах, які дійшли до наших днів, як невичерпна скарбниця мудрості та нетлінних істин, що слугували освіченим людям багатьох віків, в історичних пам’ятках й документах середньовіччя, у творіннях епохи Відродження, у романських, германських і слов’янських мовах, у нових наукових медичних, біологічних, юридичних, лінґвістичних та технічних термінах. Упродовж сторіч латина була обов’язковою дисципліною у навчальних закладах, її значення надзвичайно вагоме, адже вона стала класичним підґрунтям терміносистем багатьох мов світу.

Сьогодні латинською мовою майже не розмовляють. Історичні обставини склалися так, що вона втратила свою комунікативну функцію, але не втратила свого великого освітньо-історичного значення, ставши важливим джерелом загальнолюдської культури та сполучною ланкою між античністю і сучасністю. Її вивчення допомагає глибшому засвоєнню знань із багатьох спеціальностей як гуманітарного, так і природничого профілю, – вважає ректор Львівського національного університету імені Івана Франка, фізик-теоретик, професор Іван Олександрович Вакарчук. Саме за його ініціативою латинську мову запроваджено на усіх факультетах Університету: – «Ми прагнемо відновити перервану традицію класичного Університету, дати змогу кожному студентові оволодіти відповідною науковою термінологією, дізнатися про джерела її походження, творити власну українську терміносистему, а без знання латинської мови – це нереально».

Загальноосвітнє й ужиткове значення латинської мови як навчальної дисципліни привело до появи підручника, мета якого – дати студентам не тільки потрібний обсяг знань із нормативної граматики латинської мови, а й розширити їхній світогляд вивченням латинських прислів’їв та крилатих висловів, які використовуються і в науці, і в побуті.

Підручник укладено за програмою з латинської мови для студентів гуманітарних та природничих факультетів. Він складається з сімнадцяти лекцій, в яких охоплено матеріал із фонетики, морфології, синтаксису; тут є тексти для перекладу з латинської мови на українську і навпаки, з відповідним лексичним мінімумом, а також вправами на закріплення нормативної граматики. З огляду на високу продуктивність латинських афіксів у словотворі нових європейських мов, значну увагу приділено словотворенню.

Підручник збагачують 140 латинських крилатих висловів. Це прислів’я, приказки, афоризми, сентенції, літературні цитати, які мають відповідники або кальки в українській, англійській, німецькій, французькій та іспанській мовах.

Цикл вправ, розроблених до кожного заняття, спрямований на засвоєння лексики та граматики, на самостійну роботу із словником, на оволодіння окремими словотвірними елементами у зіставленні з лексичними паралелями в українській, англійській, німецькій, французькій та іспанській мовах. Для зручності користування подано також латинсько-український та українсько-латинський словники.

Автори.


ВСТУП
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.