Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Лексичний мінімум

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Латинські слова

accipio, cēpi, ceptum, ĕre– отримувати, сприймати

aciem parāre– готувати військо

adicio, iēci, iectum, ĕre– приєднувати, додавати

adiutrix, īcis, f– помічниця, прибічниця

adversus (+Acc.)– проти

adversus, a, um– протилежний, а, е, ворожий, а, е

aedifĭco, āvi, ātum, āre– будувати

Aegyptus, i, f– Єгипет

aer, aēris, m– повітря

Alcinous, i, m– Алкіной, цар феаків

Alexander, dri, m– Олександр Великий

amitto, mīsi, missum, ĕre– відпускати, втрачати

amor, ōris, m– кохання, любов

annus, i, m– рік

antea– перед тим, раніше

aperio, perui, pertum, īre– відкривати

auctor, ōris, m– творець, автор

Augustus, i, m– Октавіан Август, римський імператор (63 до н.е. – 12 р. н.е.)

aurum, i, n– золото, гроші

barbātus, a, um– бородатий, а, е

bellum gerĕre– вести війну

bellum movēre– починати війну

benigne– мило, люб’язно, щедро

bonum, i, n– добро, щастя, благо

capio, cepi, captum, ĕre– брати, ловити

celerĭtas, ātis, f– швидкість

cicatrix, īcis, f– рубець, рана

citius– швидше

claudo, clausi, clausum, ĕre– зачиняти, замикати

cognōmen, ĭnis, n– прізвисько, звичка

cognomĭno, āvi, ātum, āre– прозивати, давати прізвисько

collŏco, āvi, ātum, āre– розміщати, розставляти

compōno, posui, posĭtum, ĕre– складати, примирити, заспокоюва-ти

consensus, us, m– згода, одностайність

curro, cucurri, cursum, ĕre– бігати, поспішати

currus, us, m– колісниця, візок

custos, ōdis, m– сторож, захисник

decēdo, cessi, cessum, ĕre– відійти, померти

defĕro, tŭli, lātum, ferre– надавати, передавати, доручати, перено-сити, зносити

delictum, i, n– злочин

desidĕro, āvi, ātum, āre– бажати, тужити, втрачати

devinco, vīci, victum, ĕre– перемагати

divus, a, um– божественний, а, е

domo, ui, ĭtum, āre– приборкувати, підкоряти

duco, duxi, ductum, ĕre– вести

elŏquor, locūtus sum, loqui– промовляти, висловлювати

eques, ĭtis, m– вершник

equitātus, us, m– кіннота

error, ōris, m– блукання, хитання

etiam– навіть

exercĭtus, us, m– військо

finitĭmus, a, um– сусідній, я, є

flagro, āvi, ātum, āre– запалювати, навіювати

flumen, ĭnis, n– ріка

fraus, fraudis, f– брехня, обман

fundamentum, i, n– основа

gaudeo, gavīsus sum, ēre– радіти, веселитися

gemĭnus, a, um– подвійний, а, е

gens, gentis, f– народ

Granĭcus, i, m– Гранік, ріка в Малій Азії, де 334 р. до н.е. Олек-сандр Великий отримав перемогу над персами

grex, gregis, m– стадо

Hellespontus, i, m– Геллеспонт

honor, ōris, m– почесть

hostis, is, m– ворог

Ianus, i, m– Янус, бог початку і кінця, входу і виходу, дверей і во-ріт

ignis, is, m– вогонь

immineo, -, - , ēre– загрожувати, наближатися

immortalĭtas, ātis, f– безсмертя

impedimenta, ōrum, n– військовий обоз, багаж

impello, pŭli, pulsum, ĕre– приводити в рух, гнати

impĕtum facĕre– нападати

inānis, e– порожній, я, є, даремний, а, е

incendo, cendi, censum, ĕre– підпалювати, нищити, руйнувати

incredibĭlis, e– неймовірний, а, е

ingredior, gressus sum, grĕdi– вступати, входити

invenio, vēni, ventum, īre– знаходити, винаходити

itĕrum– ще раз, повторно

iustus, a, um– справедливий, а, е, чесний, а, е

iuvo, iuvi, iutum, āre– допомагати

labor, ōris, m–праця, труднощі

laetitia, ae, f– радість, веселість, втіха

legio, ōnis, f– легіон

levo, āvi, ātum, āre– полегшувати, послаблювати

litĭgo, āvi, ātum, āre– сперечатися, сваритися

Macĕdo, ŏnis, m– македонянин

malum, i, n– зло, лихо

maneo, mansi, mansum, ēre– залишатися

manus, us, f– рука

maritĭmus, a, um– морський, а, е

miles, ĭtis, m– воїн

misceo, miscui, mixtum, ēre– мішати, змішувати

moror, ātus sum, āri– затримувати, зволікати

mortuus, a, um– мертвий, а, е

mos, moris, m– звичай

muscŭlus, i, m– миша

muto, āvi, ātum, āre– міняти, змінювати

navigium, ii, n– судно

navĭgo, āvi, ātum, āre– плисти, перепливати

Nola, ae, f– м. Нола

nondum– ще не

nympha, ae, f– німфа

obeo, ii, ĭtum, īre– помирати

oblivio omnes cepit– всі забули

oblivio, ōnis, f– забуття

occīdo, cīdi, cīsum, ĕre– вбивати, мучити

occŭpo, āvi, ātum, āre– займати, захоплювати, окупувати

Ogygius, a, um– Огігів, фіванський, а, е

oppĭdum, i, n– місто, укріплення

optĭmus, a, um– найкращий, а, е

ora, ae, f– берег

orbis, is, m– світ, земля

ortus, a, um– народжений, а, е

otium, ii, n– спокій, відпочинок

pello, pepŭli, pulsum, ĕre– бити, вражати, потрясати

Penelōpe, es, f– Пенелопа, дружина Одіссея

perfruor, fructus sum, frui– насолоджуватись

permigro, āvi, ātum, āre– переселятися, втікати

peto, īvi, ītum, ĕre– відправлятися, направлятися

Phaeāces, um, m– феаки, плем’я мореплавців на острові Коркіра

Philippus, i, m– Філіпп, батько Олександра Македонського

piscis, is, m– риба

plurĭmus, a, um– величезний, а, е

porta, ae, f– ворота

praemitto, mīsi, missum, ĕre– висилати наперед

praesens, entis– присутній, я, є

praesum, fui, esse (+Dat.)– очолювати

praeterĭtus, a, um– минулий ,а, е

primo– вперше, по-перше

procus, i, m– наречений

proelium committĕre– заводити битву

prohibeo, ui, ĭtum, ēre– перешкоджати

promitto, mīsi, missum, ĕre– обіцяти

Punĭcus, a, um– пунічний, а, е

recipio, cēpi, ceptum, ĕre– відносити назад

redeo, ii, ĭtum, īre– йти назад, повертатися

retineo, tinui, tentum, ēre– затримувати, тримати

revertor, reversus sum, reverti– повертатися назад

revŏco, āvi, ātum, āre– відкликати, відхиляти

rota, ae, f– колесо

ruīna, ae, f– руїна, нещастя, загибель, крах

rursus– назад

saepta, ōrum, n– огорожа, загата, гребля

sano, āvi, ātum, āre– лікувати

septem– сім

sequor, secūtus sum, sequi– слідувати, переслідувати

sermo, ōnis, m– розмова, бесіда

sex– шість

signum, i, n– знак

subtraho, traxi, tractum, ĕre– витягати, відхиляти

tandem– нарешті

tantummŏdo– тільки, тільки лиш

tempestas, ātis, f– погода, негода, буря

totus, a, um– весь, вся, все, цілий, а, е

traicio, iēci, iectum, ĕre– переправляти, перекидати

transeo, ii, ĭtum, īre– переходити, переправляти

tribuo, bui, būtum, ĕre– наділяти, присвячувати

triumpho, āvi, ātum, āre– торжествувати, перемагати

turbo, āvi, ātum, āre– хвилювати, каламутити

Ulīxes, is, m– Улісс, Одіссей

una– разом

universus, a, um– весь, вся, все

varius, a, um– різний, а, е

ventus, i, m– вітер

verto, verti, versum, ĕre– повертати, перевертати

vertor, versus sum, verti– обертатися, крутитися

vexillum proponĕre– підняти сигнальний стяг

volens, entis– доброзичливий, а, е, ласкавий, а, е

vulnus, ĕris, n– рана

Українські слова

бути присутнім– praesum, fui, esse (+Dat.)

весна– ver, veris, n

вести війну– bellum gerĕre

ворог– hostis, is, m

гальський, а, е– Gallĭcus, a, um

готувати– compăro, āvi, ātum, āre

знімати військовий табір– castra mоvēre

перемагати– vinco, vici, victum, ĕre

повертатися– revertor, versus sum, verti

полководець– imperātor, ōris, m

правильний, а, е– certus, a, um

приходити– adnvenio, vēni, ventum, īre

продукт– res frumentaria

птах– avis, is, f

розбивати військовий табір– castra ponĕre

Цезар– Caesar, ăris, m

Вправи

1. Випишіть із текстів звороти „аblatīvus absolūtus”.

2. Утворіть рarticipium praesentis actīvi та рarticipium perfecti passīvi:

occŭpo, āvi, ātum, āre – займати, захоплювати;

aperio, perui, pertum, īre – відкривати;

retineo, tinui, tentum, ēre – затримувати, тримати;

promitto, mīsi, missum, ĕre – обіцяти.

3. Провідміняйте відкладні дієслова:

moror, ātus sum, āri – затримувати, зволікати;

sequor, secūtus sum, sequi– слідувати, переслідувати;

orior, ortus sum, īri – з‘являтися.

4. Провідміняйте словосполучення:

bellum gerens (n) – війна, що ведеться;

tempestas prohĭbens (f) – буря, яка перешкоджає;

impĕtus pulsus (m) – відбитий наступ.

5. Поясність латинське походження та значення слів:

коллокація, транзит, сигнал, імпульс, курс, концепція, окупація, домінант, петиція, варіант, рецепція, навіґація, компонент, юстиція, університет, децесія, коґномінація, мікстура, мораль.

 


Чотирнадцяте заняття (Lectio quarta Decĭma)

Gaudeāmus igĭtur

Iuvenĕs,dum sumus!

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.