Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Лексичний мінімум

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Латинські слова

accipio, cepi, ceptum, ĕre– отримувати

Achilles, is, m– Ахілл, герой Троянської війни

adeo, ii (īvi), ĭtum, īre– приходити, прибувати

Alexander, gri, m– Олександр Великий, засновник Македонської імперії (356 – 323 рр. до н.е.)

ambiguus, a, um– неоднозначний, а, е, сумнівний, а, е

amo, āvi, ātum, āre – кохати, любити

ancilla, ae, f – служниця, служанка

ante (+Acc)– перед

apis, is, f – бджола

Apollo, ĭnis, m– Аполлон, бог світла, пророцтва, медицини

arcus, us, m – лук, дуга

arma, ōrum, n– зброя

bello persĕqui (+Acc)– воювати проти когось-небудь

bellum suscipĕre– починати війну

bellum, i, n– війна

bonus, a, um – добрий, а, е

brevis, e– короткий, а, е

cado, cecĭdi, casūrus, ĕre– падати, гинути

calathus, i, m– кошик, плетінка, посудина, чаша

capio, cepi, captum, ĕre– брати, хапати, схоплювати, піймати

carĭtas, ātis, f– повага, почесть, любов, приязнь

castīgo, āvi, ātum, āre – карати, осуджувати, докоряти

cetĕrus, a, um– інший, а, е

Cicĕro, ōnis, m– Ціцерон, рим. письменник (106 – 43 рр. до н.е.)

cito – швидко

cognosco, novi, nĭtum, ĕre– пізнавати, довідуватися

cohortatio, ōnis, f– умовляння, спонукання, заохочення

collŏco, āvi, ātum, āre– розставляти, розміщувати

commemoratio, ōnis, f– нагадування, спогад, пам’ять

commoveo, mōvi, mōtum, ēre– зворушувати, розпалювати

complector, plexus sum, plecti– охоплювати, обнімати, любити

concēdo, cessi, cessum, ĕre– уступати, дозволяти, пробачати

consilium inīre– мати намір, наважитися

consilium, ii, n – згода

continuo– зараз же, отже, безперервно

Corinthus, i, f– Корінф, місто на Пелепоннесі

corripio, ripui, reptum, ĕre– схоплювати, вражати

cribrum, i, n – решето, сито

Croesus, i, m– Крез, цар Лідії (560 – 546 рр. до н.е.)

cubicŭlum, i, n– кімната, покій

Cyrus, i, m– Кір, засновник Перського царства (559 -529 рр. до н.е.)

decōrus, a, um– достойний, а, е, гідний, а, е, почесний, а, е

deinde– згодом, незабаром

Delphĭcus, a, um– дельфійський, а, е

dimĭco, āvi, ātum, āre– боротися, битися

dimitto, mīsi, missum, ĕre– відпускати

Diogĕnes, is, m– Діоген, філософ-кінік із Синопи (404 – 323 рр. до н.е.)

disco, didĭci, -, ĕre – вчитися

divitiae, ārum, f– багатство

domĭna, ae, f – господарка

dubĭto, āvi, ātum, āre– сумніватися, вагатися

dulce– солодко, приємно

edo, edĭdi, edĭtum, ĕre– видавати, оголошувати

edŭco, āvi, ātum, āre– виховувати

effіcio, feci, fectum, ĕre– робити, спричиняти, творити

erro, āvi, ātum, āre – помилятися

exclāmo, āvi, ātum, āre– вигукувати, кричати

exeo, ii (īvi), ĭtum, īre– виходити

exĭtus, us, m– закінчення, результат, успіх

expōno, posui, posĭtum, ĕre– виставляти

exprĭmo, pressi, pressum, ĕre– витискати, описати, зображати, перекладати

finis, is, m– межа, границя, кордон, територія

finitĭmus, a, um– сусідній, я, є

fio, factum sum, ĕri– ставати, виникати, траплятися

flumen, ĭnis, n– ріка

foris – поза, ззовні, за межами

fortis, e– хоробрий, а, е, сміливий, а, е

fusus, i, m– веретено

futūrus, a, um– майбутній, а, е

genus, ĕris, n– рід

gloria, ae, f– слава, хвала

haurio, hausi, haustum, īre – черпати, текти

hinc … hinc– тут ... там

Horatius, ii, m– Горацій, римський поет (65 – 8 рр. до н.е.)

ignōro, āvi, ātum, āre– не знати, бути несвідомим

immortālis, e– безсмертний, а, е

impĕro, āvi, ātum, āre– наказувати

impetum facĕre– кидатися

ineo, ii (ivi), ĭtum, īre– входити, вступати

insŭla, ae, f– острів

inter (+Acc)– між

intercipio, cēpi, ceptum, ĕre– перехоплювати, захоплювати, загороджувати

interrŏgo, āvi, ātum, āre– питати, опитувати

laudatio, ōnis, f– похвала

legātus, i, m– посол, легат

liber, bri, m – книга

Luciānus, i, m– Лукіан, грецький письменник (120 – 180 рр.)

Lycomēdes, is, m– Лікомед, цар долопів на острові Скірос, тесть Ахілла

Lydus, i, m– лідієць, мешканець Лідії

malus, a, um – поганий, а, е

maneo, nsi, nsum, ēre – залишатися

metuo, ui, ūtum, ĕre– боятися

mitto, misi, missum, ĕre– посилати

morior, mortuus sum, mori– помирати

mors, mortis, f– смерть

mortem oppetĕre– йти на смерть

mos, moris, m – звичай

mulier, ĕris, f– жінка

nego, āvi, ātum, āre– заперечувати, відмовляти

Nestor, ŏris, m– Нестор, учасник Троянської війни

nobĭlis, e– знатний, а, е

noceo, ui, ĭtum, ēre – шкодити

nomen, ĭnis, n– назва, ім’я

nunquam – ніколи

obeo, ii (īvi), ĭtum, īre– входити, обходити, відвідувати, гинути

oppĕto, īvi (ii), ītum, ĕre– приймати, піддаватися

opto, āvi, ātum, āre– бажати, прагнути

oracŭlum, i, n– оракул, пророцтво

ordo, ĭnis, m– стрій, шеренга

ostium, ii, n– вхід, ворота, двері

parco, peperci, -, ĕre (+Dat) – жаліти, щадити

pax, pacis, f – мир

Peleus, i, m– Пелей, цар Тессалії, батько Ахілла

pereo, ii (īvi), ĭtum, īre– гинути, занепадати

pericŭlum, i, n– небезпека

permitto, mīsi, missum, ĕre– дозволяти

Persae, ārum, m– перси

persĕquor, secūtus sum, sĕqui– переслідувати

Phoenix, ĭcis, m– фінікієць

plurĭmum– дуже багато, понад усе, більше

possum, potui, posse– могти

preces, um, f– просьба, молитва

princeps, ĭpis– перший, а, е

pro (+Abl)– за

proelium, ii, n– битва

proficiscor, profectus sum, sci– відправлятися

puella, ae, f– дівчина

pugno, āvi, ātum, āre– битися, боротися

pulcher, chra, chrum– гарний, а, е, прекрасний, а, е

redeo, ii (īvi), ĭtum, īre– повертатися

regnum, i, n– царство

remaneo, nsi, nsum, ēre– залишатися

responsum, i, n– відповідь, думка, судження

rogo, āvi, ātum, āre– просити, вмовляти

rogus, i, m– вогнище, могила

rumpo, rupi, ruptum, ĕre – рвати, виривати

sapio, ii, (īvi), -, ĕre – бути розумним, мати смак

scribo, scripsi, scriptum, ĕre– писати

Scyrus, i, f– Скірос, острів в Егейському морі

sententia, ae, f– думка

sequor, secūtus sum, sequi – слідувати

simĭlis, e– подібний, а, е

sol, solis, m– сонце

suscipio, cēpi, ceptum, ĕre– підхоплювати, підтримувати

suspĭсor, ātus sum, āri– підозрівати, припускати, здогадуватися

taceo, ui, ĭtum, ēre – мовчати

tendo, tetendi, tensum (tentum), ĕre – тягнути, витягати

thalămus, i, m– кімната, покій

Thessalia, ae, f– Тессалія, батьківщина Ахілла, область північної Греції

Thetis, ĭdis, f– Тетіда, морська богиня, мати Ахілла

timĭdus, a, um– боягузливий, а, е, несміливий, а, е, обережний, а, е

transeo, ii (īvi), ĭtum, īre– переходи, проходити

tum– тоді

Tyrthaeus, i, m– Тіртей, грецький поет (VII ст. до н.е.)

Ulīxes, is, m– Одіссей, герой Троянської війни, цар острова Ітаки

utor, usus sum, uti – користуватися

valeo, ui, ĭtum, ēre– мати значення, силу

versus, us, m– вірш, рядок

vinco, vici, victum, ĕre– перемагати

vir, i, m– чоловік, воїн, мужня людина

vivo, vixi, victum, ĕre – жити

vox, vocis, f– голос

Українські слова

бідність– paupertas, ātis, f

вважати– existĭmo, āvi, ātum, āre

виправдання– excusatio, ōnis, f

гнати– sequor, secūtus sum, sequi (+Acc)

гріх– peccātum, i, n

грішити– peсco, āvi, ātum, āre

два– duo, duae, duo

дозволено– licet, licuit, ēre

доля– fortūna, ae, f

друг– amīcus, i, m

дурень–stultus, i, m

жоден, а, е– nullus, a, um, neuter, tra, trum

з’являтися– supervenio, veni, ventum, īre

заєць– lepus, ŏris, m

залишатися– maneo, mansi, mansum, ēre

заради– causa (+Gen)

захищати– defendo, ndi, nsum, ĕre

згубити–perdo, dĭdi, dĭtum, ĕre

місто– urbs, urbis, f

нагромаджуватися– ingĕro, gessi, gestum, ĕre

народжуватися– nascor, natus sum, nasci

не вистачати– deficio, feci, fectum, ĕre

недолік– vitium, ii, n

піймати– capio, cepi, captum, ĕre

помилятися– erro, āvi, ātum, āre

причини– causa, ae, f

робити– facio, feci, factum, ĕre

хотіти– volo, volui, velle

 

Вправи

1. Випишіть із текстів підрядні умовні речення.

2. Поясніть вживання часів у підрядних умовних реченнях.

3. Провідміняйте словосполучення:

illa pars aequālis (f) – ця рівна частина;

hoc donum regāle (n) – цей царський подарунок;

qui agricŏla honestus (m) – який чесний селянин.

quod consilium utĭle (n) – яке корисне рішення

is scriptor nobĭlis (m) – той знатний письменник

4. Провідміняйте дієслова в усіх часах кон’юнктива активного та пасивного стану:

defendo, ndi, nsum, ĕre – захищати;

impĕro, āvi, ātum, āre – наказувати;

commoveo, mōvi, mōtum, ēre – зворушувати;

valeo, ui, ĭtum, ēre – мати значення, силу.

5. Провідміняйте відкладні дієслова в усіх часах індикатива і кон’юнктива:

sequor, secūtus sum, sequi – слідувати;

suspĭсor, ātus sum, āri – підозрівати, припускати.

6. Утворіть від дієслів 3 особу однини і множини усіх часів індикатива і кон’юнктива:

existĭmo, āvi, ātum, āre – вважати;

dimitto, mīsi, missum, ĕre – відпускати;

maneo, nsi, nsum, ēre – залишатися;

complector, plexus sum, plecti – охоплювати.

7. Визначіть відмінкові форми словосполучень:

hac vocē, in primo ordĭne, duōbus versĭbus, virum fortem, simĭlem sententiam, ad oracŭlum Delphĭcum, flumen finitĭmum, cum Lydis nobilĭbus, in regnum suum.


ТЕКСТИ

 

I. DE ROMŬLO ET REMO

Aenēae in Latio magnum bellum cum hostĭbus gerendum erat. Tandem his erat fugiendum. At cum Latīnis Aenēas firmam amicitiam iunxĕrat. Postea in oppĭdo Alba Longa regnābat Numĭtor e gente Aenēae natus. Quem Amulius frater regno paterna privāvit filiosque eīus interficĕre constituit. Filiae autem Numitōris iussu Amulii erat serviendum in templo Vestae deae. "Illi adulescentes", inquit, Amulius amīcis, "mihi interficiendi sunt. Nam semper mihi timendi erunt, nisi eos interfecĕro. Sorōri autem eōrum, si sacerdos Vestae facta erit, numquam erunt libĕri". Tamen illa postea libĕros habuit, Romŭlum et Remum, quorum pater, ut postea Romāni putābant, Mars deus fuit. Tum Amulius servum advocāvit. "Hi puĕri", inquit, "ad Tibĕrim fluvium tibi portandi sunt. Quos si ibi interfecĕris, praemium accipies". Servo erat parendum, puerīque ei erant asportandi. Sed Tibĕris tum forte ripas inundavĕrat, et puĕri, cum aqua recedĕret; in ripa retenti sunt. Paulo post lupa infantium clamōrem audīvit eosque curāvit. Ita pastor quidam in eādem regiōne habĭtans puĕros vivos invēnit. "Hi nobis", inquit uxōri, "educandi sunt et curandum est, ut valĭdi adulescentes fiant. Si bene educāti erunt, aliquando nobis gratiam habēbunt".

Ita Romŭlo et Remo vita non mollis inter pastōres agenda erat. Nam pecus iis erat curandum. Saepe etiam vel ferae bestiae iis arcendae erant vel cum latronĭbus iis erat pugnandum.

 

II. DE ROMA CONDĬTA

Romŭlus et Remus postea avum et matrem liberavērunt Amuliumque, qui cupiditāte regendi adductus tantum scelus commisĕrat, morte punivērunt. Sed cum Alba pro multitudĭne incolārum iam angusta esset, parāti erant ad emigrandum multosque socios orando et promittendo secum iunxērunt. Quibuscum eo migravērunt, ubi olim servāti erant. Nulla enim loca ad habitandum tam erant idonea. Iam ibi nova moenia, aedificatūri erant. Sed cum inter fratres magnum esset certāmen, utrīus ex nomĭne oppĭdum appellandum esset, more prisco voluntas deum iis exploranda erat. Ităque Romŭlus ex Palatio, Remus e monte Aventīno responsa deum exspectābant. Socii quoque spectandi causa eo venĕrant. Tum primum augurium venit Remo, sex vultŭres. Quam ob rem amīci eīus novum regem salutatūri erant. Sed cum paulo post Romŭlo duplex avium numĕrus apparuisset, certāmen pugnando erat diiudicandum. Tum Remus cum fratre dimĭcans interfectus est. Ita oppĭdum ex Romŭli nomĭne appellandum erat Roma (anno ante nostram aeram septingentesĭmo quinquagesĭmo tertio).

Pugnando Romāni postea potentiam suam amplificavērunt. Semper parāti erant ad bellandum et, cum hostes invasūri erant, ad defendendum. Saepe in rebus adversis duces imperando cives parendo patriam servavērunt.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.