Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Кримінальне право і суміжні галузі права.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Кримінальне право, перебуваючи у системі права України, тіс­но пов'язане з іншими його галузями. Цей зв'язок виражається на­самперед у тому, що кримінальне право, як вже зазначалося, вико­нує щодо інших галузей права охоронну функцію. Здійснюючи охо­ронну функцію, кримінальне право опосередковано бере участь у регулюванні тих суспільних відносин, що становлять предмет інших галузей права.

Кримінальне і конституційне право.Конституційне (держа­вне) право, норми якого закріплені в Конституції України та інших конституційних законах України (наприклад, Законі «Про громадян­ство»), має основоположне значення для кримінального права. Норми кримінального права повинні цілком відповідати поло­женням Конституції. Якщо ж яка-небудь норма суперечить приписам Конституції, вона не може бути застосована. Далі, при прийн­ятті нових кримінальних законів останні повинні бути співвіднесені з приписами Конституції і не можуть мати з ними розбіжностей. Більш того, норми Конституції є нормами прямої дії і тим самим можуть застосовуватися й при вирішенні кримінальних справ.Кримінальне право покликане охороняти притаманними йому методами встановлений Конституцією суспільний і державний лад, законні права і свободи громадян від злочинних на них посягань.

Кримінальне і адміністративне право.Тісний зв'язок між ними спостерігається в тій частині адміністративного права, що вста­новлює адміністративну відповідальність за різні правопорушення (так звані адміністративні делікти). У цій своїй частині адміністра­тивне право виконує охоронну функцію, захищаючи правопорядок від адміністративних правопорушень. Однак кримінальне право охо­роняє правопорядок від більш небезпечних посягань — злочинів, а ад­міністративне право — від менш небезпечних правопорушень — адмі­ністративних деліктів. Саме ступінь суспільної небезпечності відрізняє адміністративний делікт від злочину. Ось чому злочин тягне криміналь­не покарання, а адміністративний делікт — заходи адміністративного стягнення. Наприклад, дрібне хуліганство — це адміністративний делікт, що тягне адміністративне стягнення, хуліганство ж як злочин є більш суспільне небезпечним: воно грубо порушує громадський порядок, норми моральності і тому тягне досить суворе криміналь­не покарання за ст. 296 КК.

Кримінальне і кримінально-процесуальне право.Зв'язок між кримі­нальним (матеріальним) правом і кримінально-процесуальним пра­вом проявляється насамперед у тому, що вони співвідносяться між собою як зміст і форма. Кримінально-процесуальне право є формою, в якій знаходить своє застосування кримінальне право. Кримінальне право і кримінальні правовідносини реалізуються через право кримінально-процесуаль­не, через кримінально-процесуальні відносини. Якби не було кримі­нального права, кримінально-процесуальне право було б безпредмет­ним. Відсутність кримінально-процесуального права позбавило б кри­мінальне право тієї необхідної процесуальної форми, в якій воно лише і може зберегти якості права, не перетворюючись на свавілля.

Кримінальне і кримінально-виконавче (виправно-трудо­ве) право.Тісний зв'язок криміналь­но-виконавчого права з кримінальним правом визначається насам­перед тим, що перше ґрунтується на нормах другого. Кримінальне право визначає підстави, межі, умови і порядок призначення покарань. Сам же порядок і умови виконання (відбуван­ня) таких покарань регулюються нормами кримінально-виконавчо­го права, зосередженими у.

Кримінальне право і міжнародне право.Зв'язок цих галу­зей права визначається тим, що деякі їх інститути регулюються і між­народним, і кримінальним правом.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.