Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Відмінність злочинів від інших правопорушень.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Злочин — не єдиний вид правопорушення. Тому виникає пи­тання про місце злочину в системі правопорушень, відмежування його від інших правопорушень: адміністративних, дисциплінарних, цивільно-правових. Аналіз поняття злочину показує, що саме його суспільна не­безпечність, її ступінь розкривають сутність злочину як виду право­порушення. Тому в кримінальному праві обґрунтовано визнається, що саме суспільна небезпечність є тим критерієм, що має бути по­кладений в основу відмежування злочину від інших правопорушень. Однак щодо питання, яким чином вона виконує цю розмежувальну функцію, серед науковців немає єдності.

Існують два різних підходи до вирішення цього питання. Одні юри­сти, відмежовуючи злочин від інших правопорушень, вважають, що лише злочин має суспільну небезпечність, що це специфічна соціаль­на властивість лише злочину. Інші правопорушення не є суспільне не­безпечними: їм притаманна лише така властивість, як суспільна шкід­ливість. Тобто відповідно до такої точки зору має місце якісна різниця в соціальній природі злочину й інших правопорушень: злочин за своєю природою — це суспільне небезпечне діяння, а іншим правопору­шенням така соціальна властивість не притаманна, вони є лише суспіль­не шкідливими, тобто здатні заподіювати шкоду окремим державним, суспільним, особистим інтересам. Таким чином, відповідно до цієї точ­ки зору, злочин та інші правопорушення — якісно самостійні види пра­вопорушень не лише за правовою природою, ознакою протиправності, але й за їх соціальним змістом — матеріальною ознакою.

Інша точка зору виходить з єдності соціальної природи всіх пра­вопорушень — їх суспільної небезпечності. Тому відмінність між злочином та іншими правопорушеннями визначають за ступенем су­спільної небезпечності. Специфіка злочину виявляється саме в під­вищеному ступені суспільної небезпечності: він завжди є більш не­безпечним, ніж будь-яке інше правопорушення. А тому відмінність злочину від інших правопорушень відрізняється кількісною, а не якісною характеристикою. Але ступінь суспільної небезпечності різних видів правопорушень різна, а злочини в сис­темі правопорушень — найбільш небезпечні.

Відповідно до ст. 9 Кодексу України про адміністративні пра­вопорушення1 «адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи без­діяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку за­коном передбачена адміністративна відповідальність». Частина 2 ст. 9 КпАП передбачає, що «адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим Кодексом, настає, якщо ці право­порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до чинного законодавства кримінальної відповідальності». Виходячи з цього, можна виділити такі ознаки адміністративного правопорушення:

1) протиправність — правопорушення прямо передбачено в Ко­дексі України про адміністративні правопорушення;

2) винність — воно повинно бути вчинене умисно або з необережності;

3) право­порушення посягає на охоронювані законом об'єкти;

4) адміністра­тивна караність — адміністративними правопорушеннями можуть бути визнані тільки такі діяння, за які передбачені заходи адмініст­ративного стягнення.

Заходами адміністративного стягнення є: по­передження, штраф, сплатне вилучення предмета, що є знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопо­рушення, грошей, отриманих внаслідок вчинення адміністративно­го правопорушення, позбавлення спеціального права, наданого да­ному громадянину (права керувати транспортними засобами, права полювання), виправні роботи, адміністративний арешт.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.