Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Спосіб, місце, час, знаряддя, засоби і обстановка вчинення злочину.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Для характеристики об'єктивної сторони злочину важливе значення мають такі його ознаки, як місце, час, обстановка, спосіб і засоби вчинення злочину. Як вже зазначалося, вони виступають її факультативними ознаками. Однак у деяких статтях Особливої частини КК ці ознаки прямо зазначені (описані) і тому набувають у даному разі значення обов'язкових. Відсутність у цих випадках якої-небудь ознаки свідчить про відсутність об'єктивної сторони злочину і, отже, складу злочину як підстави кримінальної відповідальності.

Місце вчинення злочинуце певна територія або інше місце, де відбувається суспільна небезпечне діяння і настають його суспільна небезпечні наслідки. У статтях Особливої частини КК мі­сце вчинення злочину в одних випадках визначається як територія України ,повітряний простір, економічна зона України; в Інших — воно використовується як геогра­фічне поняття, наприклад, море, внутрішні морські і територіальні води, атмосферне повітря, водні об'єкти, вода, земля, надра, континентальний шельф тощо; у третіх — під ним розуміють певну терито­рію, на якій людина проживає чи займається виробничою або іншою діяльністю, наприклад, житло, інше приміщення чи сховище, річкове, морське або повітряне судно, транс­портні комунікації , вибухонебезпечні підприємства, вибу­хонебезпечні цехи тощо.

Час вчинення злочинуце певний відрізок (проміжок) часу, протягом якого відбувається суспільна небезпечне діяння і наста­ють суспільна небезпечні наслідки.

Обстановка вчинення злочинуце конкретні об'єктивно-предметні умови, в яких вчиняється злочин. В одних випадках обста­новка вказує на ті умови, у яких відбувається діяння, наприклад, вчи­нення військового злочину в бойовій обстановці, злочинні дії військовослужбовця, що перебуває в полоні , неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні суден ; в інших же — обстановка вказує на умови, у яких пере­буває потерпілий, наприклад, залишення в небезпеці , ненадання допомоги особі, що перебуває в небезпечному для життя стані , погроза або насильство щодо службової особи чи громадяни­на, який виконує громадський обов'язок.

Спосіб вчинення злочину.

Зазначимо, що спосіб висту­пає як обов'язкова ознака складу злочину у випадках, коли він:

а) прямо зазначений у законі, наприклад, насильство, небезпеч­не для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або погроза застосування такого насильства в складі розбою, обман чи зловживання довірою в складі шахрайства;

б) однозначно випливає із змісту закону, про що свідчить харак­тер дії, опис якої містить диспозиція статті. Так, способом погрози вчинити вбивство є психічне насильство, способом завідомо неправдивого показання— обман і т.п.

Спосіб має важливе кримінально-правове значення. Якщо він є обов'язковою ознакою складу злочину, то його встановлення в справі є необхідним. Відсутність даного способу виключає склад злочину.

Спосіб важ­ливий для диференціації кримінальної відповідальності. Так, зале­жно від способу вчинення злочину диференціюється відповідаль­ність за корисливі злочини проти власності. Спосіб впливає на створення кваліфікованих чи особливо кваліфікованих складів злочинів, а також на виділення спеціальних норм КК.

Засоби вчинення злочинуце предмети матеріального світу, що застосовуються злочинцем при вчиненні суспільна небез­печного діяння. Вони поділяються на знаряддя та інші засоби вчи­нення злочину. Знаряддя — це предмети, використовуючи які осо­ба вчиняє фізичний (як правило, руйнівний) вплив на матеріальні об'єкти (вогнепальна і холодна зброя, інструменти, транспортні за­соби, пристрої, технічне устаткування тощо). До інших засобів вчи­нення злочину (засоби у вузькому значенні слова) можуть бути від­несені підроблені документи, формений одяг (наприклад, К. і В., переодягнувшись у форму працівників міліції і використовуючи підроблені документи, робили «обшуки» в окремих громадян і шля­хом обману привласнювали їх цінності) та ін.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.