Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Читання букв: с, h, q, k, s. Буквосполучення: su, nqu, sti, xti, tti.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Латинські літери Назва літери Вимова
Aa а а
Bb бе б
Cc це к, ц
Dd де д
Ee е е
Ff еф ф
Gg ґе ґ
Hh га г
Ii і і, й
Kk ка к
Ll ель ль
Mm ем м
Nn ен н
Oo о о
Pp пе п
Qq ку к
Rr ер р
Ss ес с, з
Tt те т
Uu у у
Vv ве в
Xx ікс кс, кз
Yy іпсилон і
Zz зета з

Su - перед голосним, який входить до складу буквосполучення, вимовляється, як український [св], а перед приголосним – [су]:

consuetūdo [консветудо] – звичка

suavis [свавiс] – приємний

suasoria [свазорiа] – захист, рекомендацiя

summa [сумма] – сума, пiдсумок

substantia [субстанцiа] – суть, речовина, матерiя;

nqu - перед голосним, який входить до складу буквосполучення, вимовляється, як український [нґв], а перед приголосним – [нґу]:

lingua [лiнґва] – мова

pinguis [пiнґвiс] – жирний

angŭlus [анґулюс] – кут

singulāris [сінґулярiс] – окремий, однина;

б) q вживається у сполученнi з «u» і перед наступним голосним вимовляється, як український [кв]:

quadrātum [квадратум] – квадрат

qualificatio [квалiфiкацiо] – ступiнь i вид професiйної пiдготовки

quantum [квантум] – квант, мiнiмальна кiлькiсть, на яку може змiню­ватись фiзична величина

quorum [кворум] – кiлькiсть присутнiх на зборах, достатня для визнання зборiв правочинними;

tti - ti у класичнiй латинi у всiх позицiях вимовлялось, як [тi]. У IV–V ст. н.е. перед наступним голосним стало вимовлятися, як [цi], ця традицiя збереглася досі:

lectio [лєкцiо] – читання, вибiр

eruditio [ерудiцiо] – освiта, навчання

ratio [рацiо] – розум.

Окрім голосних а, е, i, о, и, у, в, у латинській мові є дифтонги (двоголосні), тобто поєднання двох різних голосних, що вимовляються як один склад. До них належать: au, що вимовляється як ау з нескладовим в або як ав: аurum (аврум) - золото; еu - як е з нескладовим в або як эв: Europa (европа) - Європа; ае - як українське е: аеrа (ера) - ера (але аеr (аер) повітря); ое - як українське е: роеnа (пена) - покарання (але роеta (поета) - поет). Буква с читається двояко:

а) перед е, i, в, ае, ое - як українське ц;

б) перед а, о, и, перед всіма приголосними і в кінці слова як українське ко: сеnа (цена) - обід; cibus (цібус) - їжа; соr (кор) - серце; caput (капут) - голова.

Буква q (завжди у поєднанні з и) читається як українське кв: aqua (аква) – вода.

Поєднання ngu і su перед голосними вимовляється з нескладовим в, як українське буквосполучення нгв і св: lingua (лінгва) - мова, suavis (свавіс) - приємний, але suus (cyyc)-свій.

Поєднання ch вимовляється як українське х: charta (харта) - папір; pulcher (пульхер) - красивий.

Поєднання ph читається як ф: philosophus (фільозофус) - філософ.

Поєднання rh читається як p: rhetor (ретор) - ритор, оратор.

Поєднання th читається як т: thesaurus (тезаврус) - скарб.

Буква s між голосними, а також між т, n, з одного боку, і голосними - з іншого, читається як з: causa (кавза) - причина, asinus (азінус) - віслюк, censura (цензура) - цензура, mensa (менза) - стіл. У всіх останніх положеннях s читається як с: solus (солюс) - один; statua (статуа) - статуя.

Поєднання ti перед голосним читається як ці: ratio (раціо) - розум; initium (ініціум) - початок.

Винятком є поєднання sti, xti, tti: bestia (бестіа) - звір, mixtio (мікстіо) - суміш.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.