Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Теми практичних занять

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

V семестр

Тема 1. Іменник.

Введення лексики по темі. Pre-school Education

Тема 2. Артикль.

Діалогічне мовлення по темі: Teaching practice in the kinder garden.

Тема 3. Дієслово.

Розвиток навичок аудіювання.Who is a good teacher?

Тема 4. Інфінітив. Дієприкметник. Герундій.

Введення лексики по темі: Education in Ukraine.

Тема 5. Прикметник.

Діалогічне мовлення по темі: Education in Great Britain.

VІ семестр

Тема 6. Прислівник.

Монологічне мовлення по темі: Education in the USA.

Тема 7. Займенник.

Mass media.

Тема 8. Числівник. Сполучник.

Radio and TV, The press

Тема 9.Модальні дієслова.

New Information technologies.

Тема 10. Present Indefinite tense. Past Indefinite tense.

Введення лексики по темі: Man and Music.

Курс

VІІ семестр

Тема 11.Future Indefinite tense.

Діалогічне мовлення по темі: Youth and music.

Тема 12. Future Indefinite-in-the-past tense.

Монологічне мовлення по темі: «Trends of art»

Тема 13. Present Continuous tense. Past Continuous tense.

Political System of Ukraine.

Тема 14. Future Continuous tense.

Введення лексики по темі: Political System of Great Britain.

Тема 15. Future Continuous-in-the-past tense.

Political System of the USA.

Тема 16. Present Perfect tense. Past Perfect tense.

Монологічне мовлення по темі: Kinder garden in Ukraine

Тема 17. Future Perfect tense.

Розвиток навичок аудіювання. Kinder garden in English-speaking countries.

Тема 18. Future Perfect-in-the-past tense.

Розвиток навичок аудіювання по темі: Human rights.

 

 

 

Теми практичних занять

 

№ з/п Назва теми Кількість годин
ІІІ курс V семестр
1. Pre-school Education
2. Teaching practice in the kinder garden.
3. Who is a good teacher?
4. Education in Ukraine.
5. Education in Great Britain.
VІ семестр
5. Education in the USA.
6. Mass media.
7. Radio and TV, The press
8. New Information technologies
9. Man and Music
ІV курс VІІ семестр
10. Youth and music.
11. «Trends of art»
12. Political System of Ukraine.
13. Political System of Great Britain.
14. Political System of the USA.
15. Low and Crime
16. The Constitution of Ukraine.
17. Human rights.
Разом:   20 год.

 

5. Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
Проблема виховання дітей Іменник. Множина імеників. Відмінки імеників. Артикль.
Учень і його оточення. Дієслово. Часи дієслова. Неособов форми дієслова (Інфінітив. Дієприкметник. Герундій.) Модальні дієслова.
Масмедіа. Прикметник. Числівник. Займенник.
Мистецтво. Часи групи Indefinite.
Система освіти. Система дошкільної освіти. Освіта у Британії. Типи питань.
Освіта у США. Perfect continuous tenses.
Політична система англомовних країн. Часи групи Continuous.
Законодавча ситема англомовних країн. Часи групи Perfect.
  Разом

6. Індивідуальні завдання

Індивідуальні завдання мають питому частку в підсумковій оцінці й відображають індивідуальну роботу студента. Індивідуальні завдання виконується студентом на основі знань, умінь та навичок, одержаних під час практичних занять, охоплюють зміст навчального курсу в цілому.

Враховуючи специфіку навчального курсу індивідуальними завданнями для студента є його індивідуальне читання.

Індивідуальні завдання виконуються студентом в позааудиторний час і перевіряються викладачем.

Основним завданням цього виду діяльності є збагачення словникового запасу студента, розвиток навичок правильного структурного оформлення усного та писемного мовлення, тренування правильної вимови й орфографії, а метою – виховання позитивного ставлення до культурних традицій і духовних цінностей англомовного світу, формування комунікативної компетенції.

Підбір книг для читання здійснюється самим студентом за порадою викладача відповідно до інтересів, смаків і вподобань студента. Для студентів рекомендується неадаптована література англійських, американських, австралійських авторів ХІХ–ХХІ століть.

Загальні вимогидо індивідуального читання такі:

1) за кожен навчальний семестр студент повинен прочитати не менше 50 сторінок тексту художньої літератури;

2) загальний обсяг для здачі – 50 сторінок за рік;

3) у кінці кожного місяця студент звітується про прочитане перед викладачем.

Форма звітності студента:

1) доповідь-переказ прочитаних 50 сторінок, яку представляє провідному викладачу в письмовій формі; обсяг доповіді – до 2 сторінок, яка обов’язково повинна містити нові слова та вирази;

2) словничок незнайомих слів та виразів із перекладом і транскрипцією та точним зазначенням сторінок книжки, з яких виписані слова, що полегшує переклад уривку при здачі індивідуального читання; студент повинен знати не менше 20 % нової лексики;

3) на вимогу викладача студент готує фонетично правильне читання та переклад певних уривків із прочитаної книжки;

4) студент доповідає про прочитане у формі переказу.

Методи навчання

1. Словесні методи: розповідь, бесіда, рольова гра.

2. Наочні методи: демонстрація, ілюстрація.

3. Практичні методи: вправи, навчальна праця. Серед вправ виділяють:

а) усні вправи

б) письмові вправи – конспекти, анотації.

4. Робота з підручником.

Методи контролю

1.Метод усного контролю: індивідуальне або фронтальне опитування.

2. Метод письмового контролю: контрольна робота, словниковий диктант, переклад, переказ, письмовий залік тощо.

3. Метод тестового контролю (письмового).

4. Метод самоконтролю.

9. Розподіл балів, які отримують студенти

I рівень - початковий. Відповідь студента при відтворенні навчального матеріалу елементарна, фрагментарна, зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення.

II рівень - середній. Студент відтворює основний навчальний матеріал, здатний виконувати завдання за зразком, володіє елементарними вміннями навчальної діяльності.

III рівень - достатній. Студент знає істотні ознаки понять, явищ, закономірностей, зв'язків між ними, а також самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь повна, правильна, логічна, обґрунтована, хоча їй і бракує власних суджень. Студент здатний самостійно здійснювати основні види навчальної діяльності.

IV рівень - високий. Знання студента є глибокими, міцними, узагальненими, системними; студент вміє застосовувати знання творчо, його навчальна діяльність має дослідницький характер, позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.