Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Форма контролю: екзамен.

Питання до екзамену:

1. Дайте характеристику етносу.

2. Визначте сутність поняття «нація», її особливості.

3. Визначте особливості національного характеру освіти.

4. Охарактеризуйте зміст і засади національного виховання дошкільників.

5. Обґрунтуйте сутність національного і загальнолюдського в етнопедагогіці.

6. Дайте характеристику концепцій з основ національного виховання.

7. Визначте витоки етнопедагогіки, її значення і соціальні функції.

8. Визначте особливості етнопедагогіки у системі педагогічної науки.

9. Обґрунтуйте взаємозв’язок етнопедагогіки з іншими науками.

10. Охарактеризуйте принципи етнопедагогіки.

11. Методологія етнопедагогічних досліджень.

12. Дайте характеристику методів етнопедагогічних досліджень.

13. Визначте основні напрямки розвитку сучасної етнопедагогічної науки

14. Традиції виховання східних слов’ян у VІ – ІХ ст.

15. Охарактеризуйте особливості освіти і педагогічної думки у період українського Відродження (ХVІ – ХVІІІ ст.).

16. Визначте провідні положення української козацької педагогіки.

17. Ідей гуманізму народності, демократизму у творах Ф.Прокоповича, Г.Сковороди, С.Яворського.

18. Народознавчі ідей у творчості українських письменників і поетів ХVІІІ-ХІХ ст. (І.Котляревський, О.Духнович, Т.Шевченко, І.Франко, П.Грабовський, Л.Глібов, Я. Щоголів, Ю.Федькович, Л.Українка та ін.)

19. Ідея народності виховання в системі педагогічних поглядів К.Ушинського.

20. Запровадження національних ідей у систему виховання представниками громадських і політичних організацій «Просвіта», «Учительська громада» (Х. Алчевська, С.Васильченко, П.Грінченко, М.Коцюбинський, Т.Лубенець та ін.)

21. Визначте ідеї С.Русової про необхідність побудови системи національного виховання.

22. Ідея національного виховання і виховного ідеалу у працях Я.Яреми, Г.Ващенка.

23. Використання засобів народної педагогіки у навчально-виховній роботі з дітьми за В.Сухомлинським.

24. Визначте основні завдання і принципи етнопедагогіки дошкільної у сучасному суспільстві.

25. Особливості педагогічних поглядів класиків педагогіки (Я.А. Коломенського, Й.Г.Песталоцці) на етнопедагогіку та використання народного педагогічного досвіду.

26. Охарактеризуйте виховний ідеал у народній педагогіці.

27. Особливості втілення у сучасному дошкільному закладі ідеї про виховний ідеал української нації.

28. Основні положення народної педагогіки про виховання.

29. Народні уявлення про чинники формування особистості.

30. Визначте основні чинники народного виховання.

31. Дайте характеристику мети виховання у народній педагогіці.

32. Охарактеризуйте зміст виховання в етнопедагогіці.

33. Визначте значення національних традицій і звичаїв в етнізації дітей.

34. Провідні принципи української етнопедагогіки.

35. Охарактеризуйте форми організації дітей в українській етнопедагогіці.

36. Дайте характеристику методів формування суспільної поведінки дитини.

37. Народна педагогіка про стимулюючі методи виховання.

38. Самовиховання у практиці родинного виховання.

39. Народна педагогіка про вікові періоди розвитку дітей.

40. Визначте поняття «народна дидактика». Головна мета народної дидактики.

41. Охарактеризуйте принципи навчання в народній дидактиці.

42. Дайте характеристику методів навчання в народній дидактиці.

43. Особливості форм навчання в народній дидактиці.

44. Визначте особливості народної предметної дидактики.

45. Форми навчання у сучасній народній дошкільній дидактиці.

46. Народна дидактика про письменство, книгу, навчання, освіченість педагога.

47. Визначте завдання ознайомлення дітей з витоками народознавства.

48. Охарактеризуйте існуючі програми з народознавства щодо змісту ознайомлення дітей з українським етносом.

49. Ознайомлення дітей з малими жанрами українського фольклору.

50. Ознайомлення дітей з українською казкою.

51. Визначте роль іграшки як невід’ємного компоненту педагогічної і загальної культури народу.

52. Українська народна іграшка, особливості її використання у навчально-виховній роботі з дошкільниками.

53. Ознайомлення дітей з пісенною творчістю українського народу.

54. Дайте характеристику народних традицій, свят та обрядів.

55. Визначте особливості методики проведення народного свята, дозвілля у дошкільному закладі.

56. Сформулюйте основні вимоги щодо ознайомлення дітей з народним календарем.

57. Державні символи України, їх використання у виховній роботі з дошкільниками.

58. Українські національні обереги, їх використання у роботі з дошкільниками.

59. Визначте особливості ознайомлення дітей з народними промислами та ремеслами України.

60. Охарактеризуйте методику ознайомлення дітей з побутом населення України.

61. Народні традиції, звичаї жителів Донбасу. Ознайомлення дітей з етнографією регіону.

62. Народна педагогіка про значення сім’ї як виховної організації.

63. Народна педагогіка про роль батька і матері у сімейному вихованні.

64. Українці про родину, рід та родинні стосунки.

65. Дитина крізь світоглядні виміри українського народу.

66. Виховні традиції, звичаї та обряди в українській родині.

67. Визначте основні напрямки сімейного виховання.

68. Визначте особливості духовно-морального виховання дітей у сім’ї.

69. Сформулюйте ідеї і традиції трудового виховання у народній педагогіці.

70. Охарактеризуйте шляхи і засоби розумового виховання в українській педагогіці в умовах родини.

71. Народна педагогіка про здоров’я та фізичний розвиток дітей у сім’ї.

72. Народна педагогіка про естетичне виховання дітей в умовах сім’ї.

73. Визначте особливості ознайомлення дітей з родиною, родоводом, сімейними стосунками.

74. Сімейні традиції, обряди, свята, ознайомлення з ними дітей.

75. Досвід дошкільних закладів з впровадження етнопедагогічних ідей у навчально-виховний процес.

 

Основна література

1. Баронин А.С. Этнопсихология: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2000.

2. Богуш А.М., Лисенко Н.В. Українське народознавство в дошкільному закладі: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 2002.

3. Волков Г.Н. Этнопедагогика. – М., 1999.

4. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття). – К., 1994.

5. Етнопедагогічні засади українського дошкілля / За заг. ред. Н.Лисенко. – Івано-Франківськ, 2008.

6. Концепція дошкільного виховання в Україні (проект). – К., 2010.

7. Концепція національного виховання. – К.. 1994.

8. Косенко Ю. Українська Етнопедагогіка. Курс лекцій. – Маріуполь, МДГУ, 2004

9. Кузь В.Г., Руденко Ю.Д., Сергійчук З.О. Основи національного виховання. – Умань, 1993.

10. Лисенко Н.В. Етнопедагогіка дитинства. – К., 2011.

11. Льовочкіна А.М. Етнопсихологія: Навч. посіб. К.: МАЦБ, 2002

12. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української школи і педагогіки. – К., 2003.

13. Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка – суми: Університетська книга, 2010

14. Національна доктрина розвитку освіти України. – К., 2001.

15. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. – К., 2004.

16. Руденко Ю.Д., Губко О.Т. Українська козацька педагогіка. – К.: МАУП, 2007

17. Сивачук Н.П. Український дитячий фольклор. - К., 2003.

18. Стельмахович М.Г. Народна дидактика. – К., 1985.

19. Стельмахович М.Г. Народне дитинознавство. – К., 1991.

20. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка. – К., 1997.

21. Стефанюк С.К. Практичне народознавство. - Харків, 2002.

22. Українське народознавство в дошкільному закладі / За ред. А.М. Богуш. – Запоріжжя, 2001.

23. Українське народознавство в дошкільному закладі. Програма та довідковий матеріал вихователям дошкільних закладів / за ред. А.М. Богуш, В.І.Ян. – Одеса, 1993.

24. Фіцула М.М. Педагогіка. – К., 2001.

Додаткова література

1. Артюх Л.Ф. Українська народна кулінарія. – К., 1977.

2. Багалій Д.І. Історія Слобідської України. – Х., 1990

3. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання. – 1999. - №1.

4. Богуш А., Сучок В., Уроки духовності дітям. – Одеса: Друк, 2007

5. Борисенко В.К. Весільні звичаї та обряди на Україні. – К., 1988.

6. Будник О. Особливості української етнопедагогіки //Джерела. – 2001. - №3-4

7. Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава, 1994.

8. Воропай О. Звичаї нашого народу: Етнографічний Нарис. – Харків, 2007

9. Вундт В. Проблемы психологии народов. – СПб, 2001

10. Гайдай М.М. Народна етика у фольклорі східних і західних слов’ян. – К., 1972.

11. Горболіс Л. Народно педагогічні основи виховання джур //Рідна школа. – 1993. - №8.

12. Горленко В.Ф. Нариси з історії української етнографії. – К., 1984.

13. Гуренко О. Формування етнокультурної компетентності майбутніх педагогів в умовах полі етнічного середовища: Навчальний посібник. – Донецьк: Тов. «Юго-Восток, ЛТД», 2007

14. Грицишина Т. Рідними стежинами. Краєзнавчо-туристична діяльність у дитячому садку // Дошкільне виховання. – 1999. - №7.

15. Грушевський М. Історія України. – К., 1991.

16. Грушевський М. Про українську мову і українську школу. – К., 1991.

17. Духовні витоки українських свят та обрядів. Вікторини / Упоряд. Н.В. Лемешенко. Запоріжжя, 2006.

18. Дзиґа. Українські дитячі і молодечі народні ігри та розваги / Укладачі В.І. Семеренський, П.Г.Черемський. Х., - 1999

19. Ідея національної школи у педагогічній спадщині Софії Русової та Степана Сірополка // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Івано-Франківськ, 1996.

20. Історія України для дітей. – К., 1992.

21. Калуська Л.В. Ремесла українського народу. – Харків, 2004

22. Кравець М. Сімейний побут і звичаї українського народу. – К., 1986.

23. Культура і побут населення України. – К., 1991.

24. Народна педагогіка світовий досвід. / Укладач: А.І кузьмінський, В.А.Омельяненко. – К.,2003

25. Макаренко О. степові лицарі. Уроки та виховні заходи на тему козаччини. – Тернопіль, 2004

26. Руденко Ю.Д. Українська козацька педагогіка: відродження, пошуки, перспективи Рідна школа. – 1994. - №5

27. Огієнко І. Українська культура. – К., 1991.

28. Пістун Т.В. Свою Україну любить. _ Тернопіль, 2004

29. Приходько М.П. Житло робітників Донбасу. – К., 1964.

30. Сергійчук В.І. Національна символіка України. – К., 1992.

31. Сім’я і родинне виховання. Концепція //Рідна школа. – 1996. - №12.

32. Сивачук Н. Український дитячий фольклор. – К., 2003.

33. Скуратівський В.Т. Берегиня. - К., 1988.

34. Скуратівський В.Т. Погостини. – К., 1990.

35. Скуратівський В.Т. Посвіт. – К., 1989.

36. Скуратівський В.Т. Дідух. – К., 1995.

37. Старовойтенко Н. Дітям про українську народну саморобну іграшку //Дошкільне виховання. – 2000. - №4.

38. Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка. – К., 1978.

39. Сухомлинський В.О. Моральні заповіді дитинства і юності. – К., 1966.

40. Сявавко Є.І. Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку. – К., 1974.

41. Українська дитяча література. Хрестоматія: У 2 ч. / Упор. І.А.Луценко та ін. – К., 1992.

42. Українське дошкілля: пісні, ігри, танці, вірші й загадки. – К., 1991.

43. Українські народні казки. – К., 1990.

44. Цьось А. Бойовитість духу, порив до життя (система фізичного і психофізичного виховання запорозьких козаків) // Рідна школа. – 1995. №1.

45. Шапран А. Українська іграшка в дитячому садку // Дошкільне виховання. – 1999. - № 11-12.

46. Яницька О.Ю. Українські народні рухливі ігри для дітей старшого дошкільного віку. – Рівне, 1992.

 

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.