Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Вибір двигунів за потужністю для короткочасного режиму роботи

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

 

Незмінне навантаження. Навантажувальна діаграма РМ з незмінним навантаженням зображена на рисунок 1.5, а. При відомій потужності РМ Pм, розрахункова потужність двигуна Pдв.розр визначається :

 

, (1.30)

 

де Kзап коефіцієнт запасу;

ηпер – ККД механічного передавального пристрою.

Номінальна потужність двигуна повинна бути не меншою за розрахункову, тобто:

 

Pдв.ном Pдв. розр. (1.31)

 

При виконанні цієї умови максимальне перевищення температури обмоток буде не вище гранично допустимого: τmaxτдоп.

Якщо навантажувальна діаграма РМ задана функцією Мc = f(t), то потужність двигуна розраховується за формулою:

 

, (1.32)

 

де Мc – момент статичних опорів на приводному валу машини, Н·м;

ω – кутова швидкість приводного вала РМ, рад/с.

Потужності, споживані РМ при незмінному навантаженні, у багатьох випадках розраховуються за простими формулами. Так, потужність, кВт, для приводу насоса визначають з виразу:

 

(1.33)

 

де Q – подача насоса, м3/с;

ρ – густина рідини, що подається насосом, кг/м3 ;

H – розрахунковий напір, м;

g – прискорення вільного падіння, g = 9,81м/с2 .

Потужність, кВт, для приводу вентилятора:

 

, (1.34)

 

де L – подача вентилятора, м3/с;

р – напір вентилятора, Па;

ηв – ККД вентилятора.

Потужність, споживана скребковим конвеєром при транспортуванні суцільним потоком:

 

, (1.35)

 

де Q – розрахункова продуктивність конвеєра, кг/с;

g = 9,81м/с2 ;

H – висота підйому продукту, м;

L – довжина конвеєра , м;

fc – коефіцієнт опору рухові ;

α – кут нахилу конвеєра.

У тому випадку, якщо пусковий момент (момент зрушення) робочої машини дуже великий, необхідна перевірка вибраного двигуна за умовами пуску. Двигун успішно запуститься , якщо:

 

Мп = Мном, ≥ (1,2...1,3)Мс.зв., (1.36)

 

де Мп, Мном – відповідно пусковий і номінальний моменти двигуна, Н·м;

– кратність пускового моменту;

Мс.зв. – зведений до вала двигуна , момент зрушення РМ, Н·м.

Для приводів з великим коефіцієнтом інерції необхідна також перевірка двигуна на нагрівання під час пуску. З цією метою визначають час пуску привода tп і порівнюють з допустимим часом пуску tдоп за умовою:

 

tп tдоп. (1.37)

 

Перевірити двигун на нагрівання під час пуску можна й іншим способом. Перегрівання двигуна понад допустиму температуру не буде при умові:

 

τдопVt tп, (1.38)

 

де τдоп – допустиме перевищення температури обмотки над температурою охолоджуючого середовища, °С;

Vt – швидкість наростання температури обмотки при загальмованому роторі (якорі), °С/с;

tп – час пуску привода, с.

Для деяких серій двигунів величина Vt наводиться у довідниках. Орієнтовно швидкість наростання температури обмоток двигуна можна визначити за формулою:

 

, (1.39)

 

де j – щільність струму в обмотці з мідного проводу при номінальному режимі, А/мм2;

Кi – кратність пускового струму.

 

Змінне навантаження.Вибір ЕД за потужністю для тривалого режиму роботи із змінним навантаженням, коли послідовно змінюються робочі цикли і паузи, являє собою складну задачу. Дійсно, якщо вибрати ЕД за максимальним значенням навантаження, то ЕД в тепловому відношенні буде недовантаженим, навпаки, вибір ЕД за мінімальним значенням навантаження призведе до його перегрівання. Як перший, так і другий випадки не можуть бути раціональним розв'язанням поставленої задачі.

Вибір потужності за середніми значеннями навантаження допустимо тільки при незначних коливаннях навантаження. В іншому випадку ЕД може перегріватися, оскільки при цьому не враховують квадратичну залежність втрат потужності в ЕД від струму, що протікає в обмотках.

Відомо, що довговічність ізоляції залежить від її температури, тому при змінному навантаженні потужність ЕД слід вибирати так, щоб в момент максимальних навантажень температура ізоляції обмоток не перевищувала допустимої:

τmax ≤ τдоп. (1.40)

 

Тому для тривалого режиму із змінним навантаженням спочатку орієнтовано розраховують потужність (момент) на валу ЕД за середнім значенням статичної діаграми навантаження РМ, помноживши його на коефіцієнт, який наближено враховує перевищення потужності (моменту) ЕД над середньою потужністю (моментом) навантаження:

 

Pном (1,2...1,3)Pср.дгр = (1,2...1,3) . (1.41)

або

Мном (1,2...1,3)Мср.дгр = (1,2...1,3) , (1.42)

 

де Pср.дгр, Мср.дгр – відповідно номінальні значення потужності і моменту двигуна;

Pср.дгр, Мср.дгр – відповідно середнє значення потужності і моменту за навантажувальною діаграмою.

Користуючись каталожними даними попередньо вибраного двигуна і даними робочої машини, розраховують перехідні процеси в приводі і будують навантажувальну діаграму двигуна. За допомогою останньої можна розрахувати і побудувати криву нагрівання двигуна, за якою визначають максимальне перевищення температури обмотки τmax. Якщо мати на увазі, що усталене перевищенням температури обмотки над температурою охолоджуючого середовища ЕД у такому режимі роботи можливе через велику кількість циклів, то метод остаточного вибору потужності ЕД за кривими нагрівання стає дуже трудомістким і малопридатним, тим більше, значення сталої нагрівання в каталожних даних двигунів не приводиться, а її обчислення занадто наближене.

На практиці для перевірки попередньо вибраного двигуна користуються простішими методами, до яких відносяться метод середніх втрат потужності і метод еквівалентних значень величин (струму, потужності або моменту).

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.