Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

до практичних занять із дисципліни «Фізика»

для студентів спеціальностей

5.05070205 «Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і

тракторів»

5.03050401 «Економіка підприємства»

5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»

5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»

5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів»

 

СХВАЛЕНО

Протокол засідання

циклової комісії

«___» ____ 2014р. №___

 

 

2014 рік


ЗМІСТ

1 Пояснювальна записка 3

2 Витяг із робочої програми 4

3 Перелік посилань 5- 6

4 Зміст практичних занять 6-290

Практичне заняття № 1 Розв’язування задач на рівноприскорений рух

Практичне заняття № 2 Розв’язування задач на закони динаміки та сили в механіці

Практичне заняття № 3 Розв’язування задач на властивості твердих тіл

Практичне заняття № 4 Розв’язування задач на закони збереження в механіці

Практичне заняття № 5 Розв’язування задач на основні рівняння молекулярно-кінетичної теорії та закони ідеального газу

Практичне заняття № 6 Розв’язування задач по термодинаміці

Практичне заняття № 7 Розв’язування задач на розрахунок характеристик електричного поля

Практичне заняття № 8 Розв’язування задач на обчислення електроємності провідників і конденсаторів

Практичне заняття № 9 Розв’язування задач на закони постійного струму

Практичне заняття № 10 Розв’язування задач на розрахунок електричних кіл та знаходження потужності та кількості теплоти, яка виділяється в провіднику

Практичне заняття № 11 Розв’язуваня задач на магнітне поле струму і його основні характеристики

Практичне заняття № 12 Розв’язування задач на явище електромагнітної індукції і самоіндукції

Практичне заняття № 13 Розв’язування задач на механічні коливання

Практичне заняття № 14 Розв’язування задач на обчислення параметрів гармонічних коливань

Практичне заняття № 15 Розв’язування задач по темі: «Світлові хвилі»

Практичне заняття № 16 Розв’язування задач на застосування законів фотоефекту

Практичне заняття № 17 Розв’язування задач на застосування постулатів Бора

Практичне заняття № 18 Розв’язування задач на склад атомного ядра та на енергетичний вихід ядерних реакцій

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Метою викладання навчальної дисципліни «Фізика» є розвиток фізичних знань і наукового стилю мислення студентів на основі базового шкільного курсу фізики, формування в них наукового світогляду, здатності до наукового пізнання світу, усвідомлення екологічної культури життєдіяльності, загальноосвітньої підготовки до майбутньої професії.

Курс фізики має забезпечити опанування студентами основних фізичних гіпотез, моделей, концепцій, законів, явищ на рівні теоретичних узагальнень, достатніх для розуміння та пояснення хімічних та біологічних явищ і процесів, формування цілісного географічного образу планети Земля та окремих країн, опанування основ медичних знань, формування екологічної культури, вміння гармонійно облаштовувати стосунки з природою і соціумом, забезпечення відповідного рівня соціалізації молодої людини.

Фізичний компонент розглядається у тісному зв’язку з предметами природничого напряму і є важливою складовою процесу формування наукового стилю мислення, наукового світогляду та науково-природничої картини світу. Оскільки фізика є фундаментальною наукою, яка вивчає загальнi закономiрностi перебiгу природних явищ, тому саме даний курс фізики закладає основи свiторозумiння на рiзних рiвнях пiзнання природи i дає загальне обґрунтування природничо-наукової картини свiту. Сучасна фiзика, крiм наукового, має важливе соцiокультурне значення. Вона стала невiд’ємною складовою культури високотехноло­гiчного iнформацiйного суспiльства. Фундаментальний характер фiзичного знання як фiлософiї науки i методологiї природознав­ства, теоретичної основи сучасної технiки i виробничих технологiй визначає освiтнє, свiтоглядне та виховне значення курсу фiзики як навчального предмета. Завдяки цьому в структурi освiтньої галузi вiн вiдiграє роль базового компонента природничо-наукової освiти i належить до iнварiантної складової загальноосвiтньої пiдготовки студентів у ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації.

Для успішного засвоєння студентами фізичних знань та кращого розуміння ними їх практичного значення необхідно, щоб студенти не лише засвоювали фактичні дані, а і вміли використовувати свої знання на практиці. Якнайкраще вирішенню цього завдання допомагають практичні заняття, на яких практично застосовуються набуті теоретичні знання.

Даний посібник ґрунтується на теоретичному матеріалі підручників «Фізика 10 клас», «Фізика 11 клас» (Є. В. Коршак), «Фізика 10 клас», «Фізика 11 клас» (С. У. Гончаренко), і відповідає розділам навчальної програми з біології для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.