Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

На колі всі точки мають однаковий потенціал, отже 1 страница

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

φАВ= φАСАД. Значення роботи будуть однаковими.

 

 

Задача 4.8 На малюнку зображено силові лінії і дві еквіпотенціальні поверхні (А та В). У якій точці, С чи Д, напруженість поля більша? Потенціал?

Розв’язок: Вектор напруженості йде від В до А, то більший потенціал має поверхня В. Оскільки точка С належить поверхні В, то потенціал в точці С більше. При перетині поверхні В густина силових ліній більша, отже напруженість поля також більша в точці С.

 

 

 

 

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО І ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ:

Розв’язування задач:

 

Пояснювальна записка до контрольної роботи

На проведення контрольної роботи відводиться одна академічна година (40хв.) Дана робота складається з 8 рівноправних рівневих варіантів. Вона включає: алгоритм розв'язування розрахункових задач, еталонний варіант з відповідями, ключі відповідей до варіантів, довідникові таблиці, необхідні для розв'язування якісних і кількісних задач.

Кожний варіант включає дев’ять завдань, розташованих у порядку зростання складності.

Середній рівень: кожне завдання ( правильне розв'язання та відповіді) 2 бали.

Достатній рівень: кожне завдання ( правильне розв'язання та відповіді) – 3 бали.

Високий рівень: кожне завдання ( правильне розв'язання та відповіді) –5 балів.

Студенти обирають завдання на свій розсуд.

Завдання, у яких потрібне повне оформлення розв'язування, можуть бути виконані частково (не закінчені обчислення, розв'язання містить помилку чи описку, є недостатньо обґрунтованими тощо), у цьому разі студент одержує за завдання кількість балів меншу від зазначеного максимального бала.

 

 

Остаточна оцінка визначається за таблицею

Оцінка
Бали 2-3 4-5 6-8 9-11 12-14 15-17 18-20 21-22 23-24

 

 

Критерії та характеристики рівнів

Середній рівень(4-6 балів)   Студент розв’язує типовi задачi та виконує впра­ви на одну -двi дiї (за зразком), виявляє здатнiсть обґрунтовувати деякi логiчнi кроки з допомогою викладача.
Достатній рівень(7-9 балів)   Студент самостiйно розв’язує типовi задачi, обґрунтовуючи обраний спосiб розв’язку.
Високий рівень(10-12 балів) Студент самостiйно розв’язує комбiнованi ти­повi задачi стандартним або оригiнальним способом, розв’язує нестандартнi задачi.

 

Варіант № 1

1с. Як математично записується закон збереження електричного заряду?

А. Ē = Ē1+ Ē2+…+ Ēn. Б. F = F+F1+F2 + … + Fn.

B. q1 + q2 +…+qn = const. Г. P1 + P2 + … + Pn = const.

Д. Правильної відповіді не подано.

2с. Якщо різниця потенціалів між точками А і В дорівнює 5 В, то сила електричного поля під час переміщення …

А. … заряду 1 Кл із точки А в точку В виконують роботу 5 Дж.

Б. … заряду 5 Кл із точки А в точку В виконують роботу 1 Дж.

В. … заряду 5 Кл із точки А в точку В виконують роботу 5 Дж.

Г. … заряду 1 Кл із точки А в точку В не виконують роботи.

Д. Правильної відповіді не подано.

3с. Енергія електричного заряду в електричному полі визначається за формулою: …

q1q2 q2

А. Wp=———. Б. Wp= —. В. Wp = qEd Г. Wp = qU.

4Пεε0r 2c

Д. Правильної відповіді не подано.

4c. Під час переміщення заряду 200 нКл з однієї точки в іншу сили електричного поля виконали роботу 10 мкДж. Знайдіть різницю потенціалів між зазначеними точками.

А. 2 В Б. 5 В Г. 50 В Д. Правильної відповіді не подано.

5с. Скільки електронів проходить через поперечний переріз провідника за 1с при силі струму 1 А?

А. Менше ніж 2.1018 Б. Від 5.1018 до 8.1018

В.Від 1,5.1019 до 2.1019 Г.Від 3.1019 до 7.1019

Д. Правильної відповіді не подано.

6с. Модуль напруженості електричного поля в точці, де знаходиться заряд

10-7 Кл, дорівнює 5В/м. Визначте силу, яка діє на цей заряд.

А.0,5 мН. Б. 1мН. В. 1,5 мН. Г. 2 мН. Д. Правильної відповіді не подано.

7д. Визначте кінетичну енергію електрона в атомі водню, якщо електрон міститься на орбіті, радіус якої 5.10-11 м.

А. 2,3.10-14дж. Б. 2,3.10-15 Дж. В. 2,3.10-16 Дж. Г. 2,3.10-17 Дж.

Д. Правильної відповіді не подано.

8д. Яку швидкість отримав електрон, що пройшов прискорюючи різницю потенціалів 2 кВ ?

А. Менше від 1. 107 Б. Від 1,1.107 м/c до 2. 107 м/c. В. Від 2,1. 107 м/c до 3. 107 м/c. Г. Від 3,1. 107 м/c до 4. 107 м/c.

Д. Правильної відповіді не подано.

9в. На рисунку показано взаємне розташування однакових за модулем зарядів. Знайдіть напрям результуючої сили, що діє на другий заряд.

 

Варіант № 2

1с. Взаємодія між нерухомими зарядженими частинками здійснюється за допомогою …

А. Магнітного поля. Б. Електричного поля.

В. Гравітаційного поля. Г. Лептонного поля.

Д. Правильної відповіді не подано.

2с. Діелектрична проникність діелектрика показує …

А. … у скільки разів напруженість поля в діелектрику більше напруженості поля у вакуумі.

Б. … у скільки разів напруженість поля в діелектрику менша напруженості поля у вакуумі.

В. … на скільки напруженість поля у діелектрику більша напруженості поля у вакуумі.

Г. … на скільки напруженість поля у діелектрику менша напруженості поля у вакуумі.

Д. Правильної відповіді не подано.

3с. Як математично записується зв`язок між напруженістю та напругою?

F А q Wp

А. Ē =—. Б. Ē =—. В. Ē =—. Г. Ē =—.

q ∆dq εε0S qd

Д. Правильної відповіді не подано.

4c. Точковий заряд 2,1 мкКл створює електростатичне поле в гасі. Якщо є напруженість поля на відстані 3м від заряду ?

А. 1 кВ/м. Б. 300 В/м. В.100 В/м. Г. 30 В/м.

Д. Правильної відповіді не подано.

5с. В однорідному полі з напруженістю 60 кВ/м перемістили додатній заряд 10 нКл. Вектор переміщення дорівнює за модулем 4 см і утворює з напрямом силових ліній поля кут 60о. Яку роботу виконало електричне поле ?

А. -24 мкДж. Б. -12 мкДж. В. 12 мкДж. Г. 24 мкДж.

Д. Правильної відповіді не подано.

6с. Рухаючись між двома точками в електричному полі, електрон набув швидкості 2 Мм/с. Чому дорівнює напруга між цими точками поля ?

А.Між 9В і 10В. Б. Між 10,1В і 11В.

В.Між 11,1В і 12В. Г. Між12,1В і 13В.

Д. Правильної відповіді не подано.

7д. Визначте напруженість поля в точці, розміщеній посередині між зарядами 2.10-7Кл і -3.10-7Кл, що містяться у скипидарі на відстані 10см один від одного.

А. 8.105Н/Кл. Б. 8.106 Н/Кл. В. 8.107 Н/Кл. Г. 8.109 Н/Кл.

Д. Правильної відповіді не подано.

8д. Потенціал кулі радіусом 18см становить 200В. Визначте потенціал цієї кулі на відстані 18см від її поверхні, якщо їй додатково передано заряд 2.10-9Кл.

А. 130В. Б.140В. В.150В. Г. 160В.

Д. Правильної відповіді не подано.

9в. Дві однакові свинцеві кулі масою по 2,5г підвішено в однаковій точці на нитках завдовжки 1м. Після надання їм від`ємного заряду кульки розійшлися на відстань 10см одна від одної. Скільки електронів було передано кулькам ?

Варіант № 3

1с. Основною властивістю електричного поля є силова дія на …

А. Молекули. Б. Атоми. В. Нейтрони. Г. Заряджені частинки.

Д. Правильної відповіді не подано.

2с. Одиницею напруженості електричного поля в СІ є …

А. Н. м. Б. Кл/В В. Н/Кл. Г. В. Д. Правильної відповіді не подано.

3с. Енергія електричного поля двох зарядів визначається за формулою: …

q1q2 q2

А. Wp=———. Б. Wp=—. В. Wp = qEd Г. Wp = qU.

4Пεε0r 2c

Д. Правильної відповіді не подано.

4с. З якою силою діє на заряд 2 нКл електричне поле з напруженістю 5 кВ/м ?

А. 0,4 мкН. Б. 1 мкН. В. 2,5 мкН. Г. 10 мкН.

Д. Правильної відповіді не подано.

5с. Яка напруженість поля в точці, де на пробний заряд 10 нКл діє сила 0,2 мН ?

А. 50 кВ/м. Б. 20 кВ/м. В. 50 мкВ/м. Г. 20 мкВ/м.

Д. Правильної відповіді не подано.

6с. На якій відстані електричне поле напруженістю 5 В/м при переміщенні електрона виконує роботу 2. 10-19 Дж ?

А. 0,25 м. Б. 0,5 м. В. 0,75 м. Г. 1 м.

Д. Правильної відповіді не подано.

7д. Відстань між двома точковими зарядами +10-8 Кл. і -5.10-8 Кл дорівнює 10 см. Визначте напруженість поля зарядів у точці, віддаленій на 8 см від першого заряду і на 6 см від другого.

А. 1,25.103 Н/Кл. Б. 1,25.104 Н/Кл. В. 1,25.105 Н/Кл. Г. 1,25.106 Н/Кл.

Д. Правильної відповіді не подано.

8д. Дві однакові провідні кульки із зарядами -1,5.10-7Кл і +2,5.10-7Кл привели в дотик і розвили на відстань 6 см. Визначте силу взаємодії між кульками.

А. 4,25 мН. Б. 5,25 мН. В. 6,25 мН. Г. 7,25 мН.

Д. Правильної відповіді не подано.

9в. Від’ємний заряд -0,27 мкКл і додатній заряд 0,18 мкКл знаходиться на відстані 45 см одн від одного. У якій точці напруженість електричного поля дорівнює нулю ?

 

Варіант № 4

1с. Яка фізична величена є силовою характеристикою електричного поля ?

А. Різниця потенціалів. Б. Електроємність. В. Електричний заряд.

Г. Зміна потенціалів. Д. Правильної відповіді не подано.

2с. Виберіть на рис. 1 правильне зображення ліній напруженості електричного поля двох позитивних точкових зарядів.

3с. Якщо напруженість електричного поля дорівнює 600 Н/Кл, то …

А. на тіло із зарядом 600 Кл у полі діє сила 1Н.

Б. на тіло із зарядом 1 Кл у полі діє сила 600 Н.

В. потенціальна енергія тілі із зарядом 1 Кл дорівнює 600 Дж.

Г. потенціальна енергія тілі із зарядом 600 Кл дорівнює 1Дж.

Д. Правильної відповіді не подано.

4с. Визначте силу кулонівскої взаємодії двох елктронів, що зна ходиться на відстані 1м.

А. 2,3. 10-28 Н. Б. 3,3. 10-28 Н. В. 4,3. 10-28 Н. Г. 5,3. 10-28 Н.

Д. Правильної відповіді не подано.

5с. Напруженість поля точкового заряду на відстані 0,2 м від нього дорівнює 225 В/м. Визначте модуль заряду.

А. 10 нКл. Б. 1 нКл. В. 0,5 нКл. Г.0, нКл.

Д. Правильної відповіді не подано.

6с. З якою силою взаємодіють у машинному маслі два точкові заряди по 20 нКл, розташовані на відстані 30 см один від одного ?

А. 16 мкН. Б. 4,8 мкН. В. 1,6 мкН. Г. 0,16 мкН.

Д. Правильної відповіді не подано.

7д. На кожній з двох паралельних провідних пластин, відстань між якими набагато менша від їхнього розміру, є заряд 10-8 Кл. Площа кожної пластини 100 см2. Визначте силу, з якою притягаються пластини. Поле між пластинами вважати однорідним.

А. Наближено 5.10-4 Н. Б. Наближено 6.10-4 Н. В. Наближено 7.10-4 Н.

Г. Наближено 8.10-4 Н. Д. Правильної відповіді не подано.

8д. Електричне поле утворено двома нескінченими паралельними площинками з поверхневими густинами зарядів 10-9 Кл/м2 і 3.10-9 Кл/м2. Визначте напруженість поля між пластинами та поза ними.

А. 83 В/м; 186 В/м. Б. 93 В/м; 196 В/м. В. 103 В/м; 206 В/м.

Г. 123В/м; 226 В/м. Д. Правильної відповіді не подано.

9в. Дві однакові кульки масою 20 мг кожна підвішена в одній точці на нитках довжиною 15 см. Коли кулькам надали однакових зарядів, вони розійшлися на відстань 15 см. Який заряд надали кожній кульці ?

 

Варіант № 5

1с. Електростатичне поле створює заряди, які у вибраній системі відліку …

А. Рухомі. Б. Рухаються з прискоренням. В. Нерухомі.

Г. Рухаються по колу. Д. Правильної відповіді не подано.

2с. Яка математично записується принцип суперпозиції електричних полів ?

А. Ē = Ē1+ Ē2+…+ Ēn. Б. F = F+F1+F2 + … + Fn.

B. q1 + q2 +…+qn = const. Г. P1 + P2 + … + Pn = const.

Д. Правильної відповіді не подано.

3с. Електричний заряд провідника, розташованого в електростатичному полі, … А. ... зосереджений у центрі провідника.

Б. … розподілений по поверхні првідника.

В. … рівномірно розподілений по всьому об’єкту провідника.

Г. … завжди дорівнює нулю.

Д. Правильної відповіді не подано.

4с. Знайдіть напруженість електричного поля, що діє на заряд 50 нКл із силою 8мН.

А. 400 В/м. Б. 4 кВ/м. В. 160 кВ/м . Г. 625 кВ/м.

Д. Правильної відповіді не подано.

5с. Електрон рухається під дією однорідного електричного поля, напруженість якого 18,2 В/м, з початковою швидкістю, що дорівнює нулю. Визначте, з яким прискоренням рухається електрон.

А. 2,2.1012 м/с2. Б. 3,2.1012 м/с2. В. 4,2 .1012 м/с2. Г. 5,2.1012 м/с2.

Д. Правильної відповіді не подано.

6с. Напруженість поля точкового заряду на відстані 0,2 м від нього 225 В/м. Визначте модуль заряду.

А. 4 нКл. Б. 3 нКл. В. 2 нКл. Г. 1 нКл.

Д. Правильної відповіді не подано.

7д. Протон, який перемістився з однієї точки електро статичного поля в іншу, змінив свою швидкість від 200 км/с до 500 км/с. Яка різниця потенціалів між цими точками ?

А. Від 100 В до 500 В. Б. Від 1 кВ до 1,5 кВ. В. Від 2 кВ до 2,8 кВ.

Г. Від 3 кВ до 3,8 кВ. Д. Правильної відповіді не подано.

8д. Шість точкових зарядів розташовані у вершинах правильного шестикутника зі стороною 10 см. Якою є напруженість електричного поля цих зарядів у центрі шестикутника, якщо q1=q2=q3=q5=30 нКл, q4=q6=-60 нКл ?

 

Варіант № 6

1с. В однорідному електричному полі протон і електрон набувають прискорення, …

А. … однакові за напрямом і модулем.

Б. … однакові за напрямом і різні за модулем.

В. … протилежні за напрямом і однакові за модулем.

Г. … протилежні за напрямом і різні за модулем.

Д. Правильної відповіді не подано.

2с. При натирані шерсті ебонітовой палочки отримуємо …

А. Негативний заряд. Б. Позитивний заряд. В.Нейтральний заряд.

Г. Половину позитивного заряду, а половину – негативного заряду.

Д. Правильної відповіді не подано.

3с. Напруженість поля рівномірного зарядженої площини визначається за формулою …

q q q F

А. Ē =———. Б. Ē =——. В. Ē =—. Г. Ē =—.

4П εε0г2 2εε0S εε0S q

Д. Правильної відповіді не подано.

4c. Визначте густину енергії у вакумі однорідного електричного поля, напруженість якого 6 В/м.

А. 140 пДж/м3. Б. 150 пДж/м3. В. 160 пДж/м3. Г. 170 пДж/м3.

Д. Правильної відповіді не подано.

5с. Знайдіть різницю потенціалів між двома точками, що лежать на одній силовій лінії однорвдного електричного поля з напруженістю 6 кВ/м. Відстань між точками дорівнює 40 см.

А. 240 В. Б. 1,5 кВ. В. 2,4 кВ. Г. 15 кВ.

Д. Правильної відповіді не подано.

6с. В однорідному електричному полі напруженість 40 кВ/м перемістили заряд 20 Кл. Вектор переміщення дорівнює 5 см і утворює з напрямом силової лінії кут 60о. Яку роботу виконало електричне поле ?

А. 25 мкДж. Б. 30 мкДж. В. 35 мкДж. Г. 40 мкДж.

Д. Правильної відповіді не подано.

7д. Напруженість електричного поля точкового заряду на відстані 1 м від нього дорівнює 32 В/м. Визначте напруженість цього поля на відстані 8 м від заряду.

А. 0.5В/м. Б.4 В/м. В. 8 В/м. Г.11 В/м.

Д. Правильної відповіді не подано.

8д. Скільки електронів на кожній з двох металевих кульок, розміщених у гасі, якщо кожна з них має масу 0,1 г і сила їхнього електричного відштовхування врівноважується гравітаційною силою ?

А. 5,4.104. Б. 6,4.104. В. 7,4.104. Г. 8,4.104.

Д. Правильної відповіді не подано.

9в. Визначте відстань, яку пролетить електрон в однорідному електричному полі напруженістю 150 Н/Кл до зупинки, якщо він влітає у поле з початковою швидкістю 5.106м/с і летить уздовж ліній його напруженості ?

Варіант № 7

1с. Яка фізична величина є енергетичною характеристикою поля ?

А. Електроємність. Б. Потенціал. В. Електричний заряд.

Г. Діелектрична проникність. Д. Правильної відповіді не подано.

2с. Напруженість поля точкового заряду визначається за формулою : …

q q q F

А. Ē =———. Б. Ē =——. В. Ē =—. Г. Ē =—.

4П εε0г2 2εε0S εε0S q

3с. Знайдіть силу кулонівської взаємодії двох електронів, що знаходяться на відстані 1м.

А. Від 1,4.10-28Н до 1,8.10-28Н. Б. Від 2.10-28Н до 2,5.10-28Н

В. Від 3.10-28Н до 5.10-28Н. Г. Від 7.10-28Н до 9.10-28Н.

Д. Правильної відповіді не подано.

4с. Яку швидкість має електрон, що пролетів прискорюючи різницю потенціалів 200В ?

А. 5.105м/с. Б. 6,4.105м/с. В. 7,4.105м/с. Г. 8,4 .105м/с.

Д. Правильної відповіді не подано.

5с. Визначте напруженість електричного поля в точці , де на пробний заряд 10 нКл діє сила 0,4мН.

А. 20кВ/м. Б. 30 кВ/м. В. 40 кВ/м. Г.50 кВ/м.

Д. Правильної відповіді не подано.

6с. Визначте силу , з якою взаємодіють два заряджених тіла у вакуумі на відстані 80см якщо на одному розміщено заряд +4 нКл,а на іншому -2нКл.

А.72,5 нКл. Б. 92,5 нКл. В. 112,5 нКл. Г.132,5 нКл.

Д. Правильної відповіді не подано.

7д. Першу металеву кульку масою 0,3 г яка має заряд 3.10-7Кд підвішено на тонкій нитці. На яку відстань знизу до неї слід підвисити другу кульку з однойменним зарядом 5.10-8Кл щоб натяг нитки зменшився у 2 рази?

А. 0,4 м. Б. 0.1м. В. 0,2м. Г. 0,3м.

Д. Правильної відповіді не подано.

8д. Напруженість поля точкового заряду на відстані 5 см від заряду 400кВ/м. Яка напруженість поля в точці розташованій на відстані 10см від заряду?

А. 90кВ/м. Б.100кВ/м. В.110кВ/м. Г. 120кВ/м.

9в. Коли кожній із двох однакових кульок , підвішених в одній точці на нитках довжиною 20см, надали заряд 40нКл, нитки відхилилися від вертикалі на 45о. Знайдіть масу кожної з кульок.

Варіант №8

1с. Одиницею потенціала електричного поля в СІ є …

А. Н.м. Б. Кл/В. В. Н/Кл. Г. В.

Д. Правильної відповіді не подано.

2с. При натиранні скляної пластинки шовком пластинка отримує додатний заряд. При цьому …

А. … електрони переходять із скла на шовк.

Б. … електрони переходять із шовку на скло.

В. … протони переходять зі скла на шовк.

Г. … протони ре ходять аз шовку на скло.

Д. Правильної відповіді не подано.

3с. Виберить на рис.1 правильне зображення лінії напруженості електричного поля двох різноймених точкових зарядів.

4с. Яку роботу виконує сила електричного поля над зарядом 40 нКл, коли напруга між початковою і кінцевою точками траєкторії дорівнює 500В ?

А.20 мкДж. Б. 12,5 мкДж. В. 8 мкДж. Г.2 мкДж.

Д. Правильної відповіді не подано.

5с. Визначте напруженість електричного поля поблизу поверхні Землі 5,7.106Кл а радіус :370 км

А. 0,6кВ/м. Б. 0,8кВ/м В. 1кВ/м. Г. 1,2 кВ/м.

Д. Правильної відповіді не подано.

6с. З якою силою взаємодіють дві однакові металеві кульки у вакуумі якщо їхні заряди 6нКл і -3нКл? Відстань між кульками 5см.

А. 55мкН. Б.65мкН. В. 75мкН. Г. 85 мкН.

Д. Правильної відповіді не подано.

7д. Два різнойменні за модулем заряди що знаходяться на відстані 3 см один від одного, притягаються із силою 2мН. Визначте модулі зарядів.

А. від 2нКл до 4нКл. Б. від 7нКл до 10 нКл В. від 12нКл до 16 нКл.

Г. від 17 нКл до 20 нКл. Д. Правильної відповіді не подано.

8д. Два однакові заряди по 300 нКл розташовані на відстані 60 см один від одного . Знайдіть напруженість поля в точці ,що знаходиться на відстані 50 см від кожного заряду.

А. 17,3 кВ/м. Б. 16,3 кВ/м. В. 15,3 кВ/м. Г. 14,3 кВ/м.

Д. Правильної відповіді не подано.

9в. У центр правильного трикутника, у вершинах якого знаходяться заряди по 3,43.10-8Кл, помістили негативний заряд. Визначте цей заряд, якщо дана система перебуває у рівновазі.

 

Задачі для самостійного розв’язання

 

1 Два різнойменні рівні за модулем заряди, що знаходяться на відстані 5 см один від одного притягуються з силою 4 мН. Визначіть модулі зарядів. Відповідь: .

2 Заряди 5 нКл і 8 нКл розташовані на відстані 10 см один від одного. Яка сила діятиме на заряд 4 нКл, розміщений у точці, що віддалена на 4 см від меншого заряду і 6 см від більшого? Відповідь:

3 Заряди 20 нКл і 50 нКл розташовані на відстані 12 см один від одного. Де треба розмістити третій заряд, щоб він перебував у рівновазі? Відповідь: від меншого заряду.

4 Дві однакові свинцеві кульки масою по 2,5 г підвішено в одній точці на нитках довжиною 1 м. Після надання їм відємного заряду кульки розійшлися на відстань 10 см одна від одної. Скільки електронів було передано кулькам? Відповідь: 0,23·1012

5 Однакові металеві кульки заряджені однойменно зарядами q і 4q, розташовані на відстані r одна від одної. Кульки доторкнули одну до одної. На яку відстань х їх треба розвести, щоб сила взаємодії не змінилася? Відповідь: х=1,25·r

6 У вершинах квадрата із стороною а=50 см розташували заряди по 1·10-6 Кл. Який негативний заряд треба помістити в точці перетину діагоналей, щоб уся система пребувлаа в рівновазі? Відповідь: q≈9,6·10-7Кл .

7 Дві однакові кульки, підвішені на нитках завдовжки по 20 см, дотикаються одна до одної. Кулькам надали загального заряду 4·10-7 Кл, після чого вони розійшлися так, що кут між нитками дорівнює 600. Визначити масу кожної кульки.

Відповідь: m≈1,6г

8 З якою силою взаємодіють два заряди -2·10-8 Кл і

-9·10-8 Кл, перебуваючи на відстані 9 см один від одного в парафіні? У склі? Відповідь: F1=1·10-3H, F2≈2,9·10-4H

.9 Визначити заряд, який створює електричне поле, якщо на відстані 5 см від заряду напруженість поля 1,6·10-8 Н/Кл. Відповідь: q=4,4·10-8 Кл

10 Між двома точковими зарядами q1=4·10-9 Кл і q2=-5·10-9 Кл відстань дорівнює 60 см. Визначити напруженість поля в середній точці між зарядами.

Відповідь: Е=0,9 кН/Кл.

11 Між зарядами q1=6,4·10-6 Кл і q2=-6,4·10-6 Кл відстань дорівнює 12 см. Визначити напруженість поля в точці, віддаленій на 8 см від обох зарядів.

Відповідь: Е=1,4·107 Н/Кл

12. В основі рівностороннього трикутника із стороною 3 м розташовано заряди по +q і –q. Визначити напруженість поля в центрі трикутника.

Відповідь:

 

13 В основі рівностороннього трикутника із стороною 4 см розташовано заряди q1=30 нКл і q2=-30 нКл. Визначити напруженість у вершині трикутника. Відповідь: Е=16,875·104 В/м

14 Два заряди q1=8 нКл і q2=16 нКл розташували на відстані 6 см один від одного. В якій точці поля напруженість дорівнює нулеві, якщо: 1) заряди однойменні; 2) різнойменні (q2=-16 нКл)?

Відповідь: 1) на відстані 2,5·10-2м від меншого заряду q1; 2) на відстані 15·10-2 м від q1.

15 У вертикально напрямленому однорідному електричному полі помістили порошинку, маса якої 1·10-9 г, а заряд 3,2·10-17 Кл. Яка напруженість поля, коли силу ваги порошинки зрівноважує сила електричного поля?

16 Електричний заряд 9·10-9 Кл рівномірно розподілений на поверхні кулі, радіус якої 1 м. Чому дорівнює напруженість поля біля поверхні кулі, на відстані 2 м від центра кулі і в середині кулі? Відповідь: 81 Н/Кл; 20 н/Кл; 0.

17 Визначити заряд Землі, якщо напруженість електричного поля біля її поверхні становить 100 В/м. Припустити, що радіус земної кулі дорівнюює 6000 км. Відповідь: -400·103 Кл.

18 Три однакових заряди розташували у вакуумі, воді й газі. Напруженість поля в деякій точці у вакуумі дорівнює 9·108 Н/Кл. Яку напруженість має поле в цій самій точці у воді та гасі? Відповідь: 1,1·107 Н/Кл; 4,3·108 Н/Кл.

19 Яку роботу треба виконати, щоб перемістити заряд 5·10-8Кл між двома точками електричного поля з різницею потенціалів 1600В? Відповідь: 8·10-8Дж

20 Яку кінетичну енергію додатково дістане електрон, пройшовши різницю потенціалів 106В? Відповідь: 1,6·10-13Дж?

21 Яку різницю потенціалів має пройти електрон, щоб швидкість його збільшилася від нуля до 8000 км/с?

Відповідь: 0,18·103В.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:розв’язати задачі.

1 Напруженість однорідного електричного поля 6000 Н/Кл, електричні силові лінії поля напрямлені вгору. Визначити масу порошинки, яка перебуває в рівновазі в цьому полі і має заряд 1,6∙10-11 Кл.

2 З якою силою діють два однакові однойменні заряди на третій заряд, вміщений посередині між ними?

ВИКЛАДАЧ – Марінець І.С.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8 (2 год.)

ТЕМА:Розв’язування задач на обчислення електроємності провідників і конденсаторів

 

МЕТА:

- навчальна: систематизувати знання студентів про електроємність провідників та конденсаторів; навчити використовувати формули й теоретичний матеріал в процесі розв’язування задач;

- розвиваюча: розвивати обчислювальні навички, логічне мислення та кмітливість; показати, що практика – це основа наукового процесу пізнання;

- виховна: виховувати інформаційну культуру студентів, увагу, акуратність у виконанні роботи.

ОБЛАДНАННЯ:дошка, картки із завданнями для контрольної роботи, довідникові матеріали, калькулятори.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.