Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Про державне замовлення для задоволенняпріоритетних державних потреб

 

 

Стаття 271. Положення про поставки і Особливі умови поставок

1. Кабінет Міністрів України відповідно до вимог цього

Кодексу та інших законів затверджує Положення про поставки

продукції виробничо-технічного призначення та поставки виробів

народного споживання, а також Особливі умови поставки окремих

видів товарів.

 

 

Задача 40

2 питання
Зу про рекламу - Стаття 16. Зовнішня реклама
Зовнішня реклама на територіях, будинках та спорудах
розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 травня 2004 р. № 693
Київ

Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу

 

Основними завданнями Держспоживстандарту України є:

- участь у формуванні та забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності , управління якістю;

- здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, рекламу у цій сфері, державного метрологічного контролю та нагляду;

- здійснення у межах своєї компетенції державного нагляду за додержанням законодавства у сфері стандартизації та підтвердження відповідності;

- забезпечення міжгалузевої координації та функціонального регулювання у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності, управління якістю.

 

ЗАДАЧА 41

 

Порядок розрахунків в іноземній валюті при здійсненні експортно-імпортних операцій та відповідальність за недотримання термінів розрахунків визначено Законом України від 23 вересня 1994 року № 185/94-ВР „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” із змінами та доповненнями (далі - Закон). Відповідно до ст. 4 Закону порушення резидентами строків, передбачених статтями 1 і 2 цього Закону, тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару) в іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом Національного банку України на день виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару). При цьому, пунктом 1.8 Інструкції про здійснення контролю за експортними, імпортними операціями затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24.03.99 N 136, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.05.99 за N 338/3631 (із змінами та доповненнями, далі – Інструкція) визначено перелік випадків, які можуть бути підставою для зменшення суми валютної виручки або вартості товарів. Зокрема, відповідно до підпункту а) пункту 1.8 Інструкції сума валютної виручки або вартість товарів може бути зменшена, якщо протягом виконання зобов'язань за договором відбувається перегляд ціни товарів у зв'язку з невідповідністю їх кількісних та/або якісних характеристик умовам договору – на суму недопоставлених та/або неякісних товарів. Рішення про таку невідповідність приймає Міжнародний комерційний арбітражний суд чи Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті або інший орган (експертна організація тощо), уповноважений розглядати спори або засвідчувати таку невідповідність згідно з правилами чи звичаями країни розташування сторони договору або третьої країни відповідно до умов договору. Враховуючи викладене, якщо згідно з правилами чи звичаями країни розташування сторони договору, Торгово-промислова палата уповноважена розглядати спори або засвідчувати невідповідність кількісних та/або якісних характеристик умовам договору та у разі підтвердження її рішенням, зменшення суми валютної виручки на суму недопоставлених та/або неякісних товарів у зв’язку з невідповідністю їх кількісних та/або якісних характеристик умовам договору, відповідальність передбачена статтею 4 Закону не застосовується.

 

Зу про систему валютного регулювання
і валютного контролю

 

Стаття 16. Відповідальність за порушення
валютного законодавства
1. Незаконні скуповування, продаж, обмін чи використання
валютних цінностей як засобу платежу або як застави, тобто
вчинення цих дій без відповідного дозволу (ліцензії), якщо
відповідно до цього Декрету та інших актів валютного
законодавства наявність такого дозволу (ліцензії) є обов'язковою,
тягнуть за собою адміністративну або кримінальну відповідальність
згідно з чинним законодавством України. ( Пункт 1 статті 16 в
редакції Закону N 3891-12 від 28.01.94 )
2. До резидентів, нерезидентів, винних у порушенні правил
валютного регулювання і валютного контролю, застосовуються такі
міри відповідальності (фінансові санкції):
за здійснення операцій з валютними цінностями, що передбачені
пунктом 2 статті 5 цього Декрету, без одержання генеральної
ліцензії Національного банку України - штраф у сумі, еквівалентній
сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у
валюту України за обмінним курсом Національного банку України на
день здійснення таких операцій, з виключенням банку із
Республіканської книги реєстрації банків або без такого
виключення;
за здійснення операцій з валютними цінностями, що потребують
одержання ліцензії Національного банку України згідно з пунктом 4
статті 5 цього Декрету, без одержання індивідуальної ліцензії
Національного банку України - штраф у сумі, еквівалентній сумі
зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за
обмінним курсом Національного банку України на день здійснення
таких операцій;
за торгівлю іноземною валютою банками та іншими
фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку
без одержання ліцензії Національного банку України та (або) з
порушенням порядку й умов торгівлі валютними цінностями на
міжбанківському валютному ринку України, встановлених Національним
банком України, - штраф у сумі, еквівалентній сумі (вартості)
зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за
обмінним курсом Національного банку України на день здійснення
таких операцій, з виключенням банку із Республіканської книги
реєстрації банків або без такого виключення; { Абзац четвертий
пункту 2 статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3453-IV ( 3453-15 ) від 21.02.2006 }
за невиконання уповноваженими банками обов'язків,
передбачених пунктом 4 статті 4 цього Декрету, а також за
невиконання уповноваженими банками, фінансовими установами та
національним оператором поштового зв'язку обов'язків, передбачених
пунктом 2 статті 13 цього Декрету, - позбавлення генеральної
ліцензії Національного банку України на право здійснення валютних
операцій або штраф у розмірі, що встановлюється Національним
банком України; { Абзац п'ятий пункту 2 статті 16 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 295/97-ВР від 03.06.97, в редакції
Закону N 3453-IV ( 3453-15 ) від 21.02.2006 }
за порушення резидентами порядку розрахунків, установленого
статтею 7 цього Декрету, - штраф у розмірі, еквівалентному сумі
валютних цінностей, що використовувалися при розрахунках,
перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного
банку України на день здійснення таких розрахунків;
за несвоєчасне подання, приховування або перекручення
звітності про валютні операції - штраф у сумі, що встановлюється
Національним банком України;
за невиконання резидентами вимог щодо декларування валютних
цінностей та іншого майна, передбачених статтею 9 цього Декрету, -
штраф у сумі, що встановлюється Національним банком України.
Санкції, передбачені цим пунктом, застосовуються Національним
банком України та за його визначенням - підпорядкованими йому
установами. Оскарження дій щодо накладення стягнень провадиться у
судовому порядку.
Суми стягнених штрафів спрямовуються до державного бюджету
України.

 

СТАТТЯ 33 зу про зовн економ діяльність

Стаття 33. Види та форми відповідальності у
зовнішньоекономічній діяльності
У сфері зовнішньоекономічної діяльності, що визначається цим
та пов'язаними з ним законами України, можуть застосовуватися такі
види відповідальності: - майнова відповідальність; - кримінальна відповідальність. Майнова відповідальність застосовується у формі матеріального
відшкодування прямих, побічних збитків, упущеної вигоди,
матеріального відшкодування моральної шкоди, а також майнових
санкцій. Якщо порушення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності або
іноземними суб'єктами господарської діяльності цього або
пов'язаних з ним законів України призвели до виникнення
збитків, втрати вигоди та/або моральної шкоди у інших таких
суб'єктів або держави, суб'єкти, що порушили закон, несуть
матеріальну відповідальність у повному обсязі. Кримінальна відповідальність у зовнішньоекономічній
діяльності запроваджується тільки у випадках, передбачених
кримінальним законодавством України.

 

Стаття 35. Відповідальність суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності
Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності несуть
відповідальність у видах та формах, передбачених статтями 33 і 37
цього Закону, іншими законами України та/або зовнішньоекономічними
договорами (контрактами).

 

Стаття 37. Спеціальні санкції за порушення цього або
пов'язаних з ним законів України
За порушення цього або пов'язаних з ним законів України
до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних
суб'єктів господарської діяльності можуть бути застосовані такі
спеціальні санкції: - накладення штрафів у випадках несвоєчасного виконання або
невиконання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та
іноземними суб'єктами господарської діяльності своїх обов'язків
згідно з цим або пов'язаних з ним законів України. Розмір
таких штрафів визначається відповідними положеннями законів
України та/або рішеннями судових органів України;

 

 


ПОЛОЖЕННЯ
про державну податкову інспекцію в районі,
місті без районного поділу, районі в місті,
міжрайонну, об'єднану державну податкову
інспекцію, іншу спеціалізовану державну
податкову інспекцію
2.2.7 забезпечує застосування та своєчасне стягнення сум
фінансових (штрафних) санкцій, передбачених законодавчими актами
України за порушення податкового законодавства, а також стягнення
адміністративних штрафів за порушення податкового законодавства,
допущені посадовими особами підприємств, установ, організацій та
громадянами;

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.