Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Якщо цю інформацію можна отримати, сформулюйте, яка має звучати вимога ДПІ на отримання зазначеної інформації. Чемериська

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Неповнолітній І. Кириленко звернувся до служби зайнятості допомогти йому в підшуканні роботи. Проте йому було відмовлено, оскільки, передусім, він сам має хоча б один раз звернутись до роботодавця з проханням про працевлаштування.

Чи обґрунтовані вимоги служби зайнятості?Чемериська

Відповідно до ст.187 КЗПП

Стаття 187. Права неповнолітніх у трудових правовідносинах

Неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України.

{Стаття 187 із змінами, внесеними згідно із Законом № 263/95-ВР від 05.07.95}

та ч. 2 ст . 6 ЗУ «Про зайнятість населення»

2. Реалізація права на вибір місця, виду діяльності та роду занять здійснюється шляхом самостійного забезпечення особою своєї зайнятості чи звернення з метою працевлаштування до роботодавця або за сприяння центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, чи суб'єкта господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні.

Отже, вимоги є необгрунтовані.

 

4. Під час позапланової перевірки ДПІ підприємства А, було з’ясовано, що підприємство А вступало в договірні відносини з двома фіктивними підприємствами – А і Б. З огляду на це, у ДПІ виникла необхідність отримати наступну інформацію по підприємству А:

Інформацію про розрахунки підприємства А з підприємством Б і В.

Інформацію про рух коштів на рахунках підприємства А за період вересня 2010 по серпень 2011 р.

Один рахунок відкрито в банку «Супербанк», а інший – в банку «Мегабанк».

Чи є зазначена інформація банківською таємницею? Чи може її отримати ДПІ, якщо так, то в якому порядку.

Якщо цю інформацію можна отримати, сформулюйте, яка має звучати вимога ДПІ на отримання зазначеної інформації. Чемериська

Відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність»

Стаття 60. Банківська таємниця

 

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка
стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та
взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є
банківською таємницею.

{ Частина перша статті 60 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011 }

Банківською таємницею, зокрема, є:

 

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі
кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
{ Пункт 1 частини другої статті 60 в редакції Закону N 997-V
( 997-16 ) від 27.04.2007 }

 

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням
клієнта, здійснені ним угоди;

 

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

 

4) системи охорони банку та клієнтів;

 

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної
особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

 

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи
комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків
продукції та інша комерційна інформація;

 

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком
тієї, що підлягає опублікуванню;

 

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

 

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час
проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

 

Інформація про банки чи клієнтів, отримана Національним
банком України відповідно до міжнародного договору або за
принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави
для використання з метою банківського нагляду або запобігання
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, чи
фінансуванню тероризму, становить банківську таємницю.

{ Статтю 60 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3024-VI
( 3024-17 ) від 15.02.2011 }

Положення цієї статті не поширюються на інформацію, яка
підлягає опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає
обов'язковому опублікуванню, встановлюється Національним банком
України та додатково самим банком на його розсуд.

{ Частина статті 60 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2478-VI ( 2478-17 ) від 09.07.2010 }

Національний банк України видає нормативно-правові акти з
питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації,
що становить банківську таємницю, та надає роз'яснення щодо
застосування таких актів.

{ Статтю 60 доповнено частиною згідно із Законом N 3163-IV
( 3163-15 ) від 01.12.2005 }

Стаття 62. Порядок розкриття банківської таємниці

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить
банківську таємницю, розкривається банками:

1) на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої
інформації;

2) за рішенням суду; { Пункт 2 частини першої статті 62 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3024-VI ( 3024-17 ) від
15.02.2011 }

3) органам прокуратури України, Служби безпеки України,
Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету
України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками
конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта
підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу; ( Пункт 3
частини першої статті 62 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1294-IV ( 1294-15 ) від 20.11.2003 )

4) органам державної податкової служби на їх письмову вимогу
щодо наявності банківських рахунків;{ Пункт 4 частини першої статті 62 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011, N 5463-VI
( 5463-17 ) від 16.10.2012 }

5) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму,
на його запит щодо фінансових операцій, пов'язаних з фінансовими
операціями, що стали об'єктом фінансового моніторингу (аналізу)
згідно із законодавством щодо запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму, а також учасників зазначених операцій;{ Частину першу статті 62 доповнено пунктом 5 згідно із Законом
N 249-IV ( 249-15 ) від 28.11.2002; в редакції Законів N 3163-IV
( 3163-15 ) від 01.12.2005, N 2258-VI ( 2258-17 ) від 18.05.2010;
із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI ( 5463-17 ) від
16.10.2012 }

6) органам державної виконавчої служби на їх письмову вимогу
з питань виконання рішень судів та рішень, що підлягають
примусовому виконанню відповідно до Закону України "Про виконавче
провадження" ( 606-14 ), стосовно стану рахунків конкретної
юридичної особи або фізичної особи, фізичної особи - суб'єкта
підприємницької діяльності; { Частину першу статті 62 доповнено
пунктом 6 згідно із Законом N 835-IV ( 835-15 ) від 22.05.2003; в
редакції Закону N 2677-VI ( 2677-17 ) від 04.11.2010 }

7) Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у
випадках самостійного подання банком інформації про банк як
емітент та адміністративних даних відповідно до законів про цінні
папери та фондовий ринок. { Частину першу статті 62 доповнено
пунктом 7 згідно із Законом N 5042-VI ( 5042-17 ) від 04.07.2012 }

Вимога відповідного державного органу на отримання
інформації, яка містить банківську таємницю, повинна:

1) бути викладена на бланку державного органу встановленої
форми;

2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи
його заступника), скріпленого гербовою печаткою;

3) містити передбачені цим Законом підстави для отримання
цієї інформації;

4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких
державний орган має право на отримання такої інформації.

Довідки по рахунках (вкладах) у разі смерті їх власників
надаються банком особам, зазначеним власником рахунку (вкладу) в
заповідальному розпорядженні банку, державним нотаріальним
конторам або приватним нотаріусам, іноземним консульським
установам по справах спадщини за рахунками (вкладами) померлих
власників рахунків (вкладів).

Банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого
банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах та
операціях клієнта.

Банк має право надавати інформацію, що становить банківську
таємницю, іншим банкам та Національному банку України в обсягах,
необхідних при наданні кредитів, банківських гарантій.{ Частина п'ята статті 62 в редакції Закону N 1617-VI ( 1617-17 )
від 24.07.2009 }

Банк має право розкривати інформацію, що містить банківську
таємницю, особі (в тому числі яка уповноважена діяти від імені
держави), на користь якої відчужуються активи та зобов'язання
банку при виконанні заходів, передбачених програмою фінансового
оздоровлення банку, або під час здійснення процедури ліквідації.
Національний банк України має право надавати центральний орган
виконавчої влади, який забезпечує формування державної фінансової
політики, інформацію, яка містить банківську таємницю щодо банків,
участь у капіталізації яких бере держава.{ Статтю 62 доповнено частиною згідно із Законом N 1617-VI
( 1617-17 ) від 24.07.2009; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 4452-VI ( 4452-17 ) від 23.02.2012, N 5463-VI
( 5463-17 ) від 16.10.2012 }

Обмеження стосовно отримання інформації, що містить
банківську таємницю, передбачені цією статтею, не поширюються на
службовців Національного банку України або уповноважених ними
осіб, які в межах повноважень, наданих Законом України "Про
Національний банк України", здійснюють функції банківського
нагляду або валютного контролю.

Обмеження стосовно отримання інформації, що містить
банківську таємницю, передбачені цією статтею, не поширюються на
працівників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при
здійсненні ними функцій і повноважень, передбачених Законом
України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"
( 4452-17 ).{ Статтю 62 доповнено новою частиною згідно із Законом N 4452-VI
( 4452-17 ) від 23.02.2012 }

Національний банк України має право надавати Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб інформацію про банки чи
клієнтів банків, що збирається під час проведення банківського
нагляду і становить банківську таємницю, у випадках, передбачених
Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
{ Статтю 62 доповнено новою частиною згідно із Законом N 4452-VI
( 4452-17 ) від 23.02.2012 }

При здійсненні тимчасової адміністрації або ліквідації
неплатоспроможного банку Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
має право розкривати інформацію, що містить банківську таємницю,
приймаючому банку, перехідному банку, інвестору, що придбаває
неплатоспроможний або перехідний банк, іншим особам, які задіяні у
процесі здійснення тимчасової адміністрації і ліквідації банку.
Зазначені особи зобов'язані забезпечити збереження отриманої
інформації, що містить банківську таємницю.{ Статтю 62 доповнено новою частиною згідно із Законом N 4452-VI
( 4452-17 ) від 23.02.2012 }

Національний банк України відповідно до міжнародного договору
України або за принципом взаємності має право надавати інформацію,
отриману при здійсненні нагляду за діяльністю банків, органу
банківського нагляду іншої держави, а також отримувати від органу
банківського нагляду іншої держави таку інформацію. Надана
(отримана) інформація може бути використана виключно з метою
банківського нагляду або запобігання легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванню тероризму.{ Частина статті 62 в редакції Законів N 3163-IV ( 3163-15 ) від
01.12.2005, N 1617-VI ( 1617-17 ) від 24.07.2009 }

Положення частин другої та четвертої цієї статті не
поширюються на випадки надання спеціально уповноваженому органу
виконавчої влади з питань фінансового моніторингу інформації про
фінансові операції у випадках, передбачених законом та органам
державної податкової служби - інформації про відкриття (закриття)
рахунків платників податків відповідно до статті 69 Податкового
кодексу України ( 2755-17 ).{ Частина статті 62 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 249-IV ( 249-15 ) від 28.11.2002; в редакції Закону N 3163-IV
( 3163-15 ) від 01.12.2005; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 2258-VI ( 2258-17 ) від 18.05.2010, N 2756-VI
( 2756-17 ) від 02.12.2010 }

Особи, винні в порушенні порядку розкриття та використання
банківської таємниці, несуть відповідальність згідно із законами
України.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.