Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Що потрібно вчинити власнику для здійснення реорганізації?

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Перетворенням юридичної особи є зміна її організаційно-правової форми, та головне, що у разі перетворення до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов"язки попередньої юридичної особи (ст. 108 Цивільного кодексу України). Процес реорганізації шляхом перетворення завершується створенням нової юридичної особи, яка стає правонаступником усіх прав та обов’язків юридичної особи, що припинила свою діяльність.

Процес реорганізації шляхом перетворення можна умовно поділити на два етапи.

Перший етап включає такі кроки:

1. Прийняття засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженим органом юридичної особи (відповідно до установчих документів юридичної особи) рішення про припинення юридичної особи шляхом реорганізації (перетворення), що має бути закріплене у протоколі або рішенні.

В рішенні або протоколі фіксується окремим питанням затвердження складу комісії з припинення шляхом перетворення, вказуються паспортні дані, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків.

2. Надання документів державному реєстратору за місцем знаходження юридичної особи з метою внесення до Єдиного державного реєстру запису про прийняте рішення про припинення юридичної особи шляхом реорганізації (перетворення).

Державному реєстратору надається: рішення або протокол про прийняте рішення; уповноважена особа надає довіреність та пред’являє паспорт.

3. Організація роботи щодо повідомлення, виявлення кредиторів, боржників.

4. Складання передавального акта комісією з припинення; затвердження власником (учасником) або уповноваженим органом юридичної особи передавального акта, наданого комісією з припинення.

Слід звернути увагу на зміст передавального акта, оскільки чинним законодавством не встановлено зразок цього документа. Частина 2 ст. 107 ЦКУ говорить, що передавальний акт має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов"язань юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов"язання, які оспорюються сторонами. З урахуванням попередньо вжитих заходів щодо припинення шляхом реорганізації (перетворення) можна виокремити основні відомості, які має містити передавальний акт, зокрема: склад комісії з припинення (паспортні дані, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків); реквізити рішення (протоколу), яким було затверджено склад комісії з припинення; заходи, поетапно вжиті комісією з припинення (повідомлення та виявлення кредиторів, боржників; заходи щодо погашення заборгованості або стягнення заборгованості з боржників; виявлення дебіторської та кредиторської заборгованості перед бюджетом та позабюджетними цільовими фондами; порядок передачі документів до архівної установи або правонаступнику); показники балансу із зазначенням пасивів та активів тощо. Тобто комісія з припинення має вчинити всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи, включаючи завершення розрахунків із кредиторами (у тому числі зі сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування, про що має бути зазначено у передавальному акті (абзац 2 ч. 2 ст. 37 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців").

Відповідно до ч. 3 ст. 107 ЦКУ передавальний акт затверджуються учасниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про її припинення. Таким чином, затвердження передавального акта є обов’язковою дією, в іншому разі передавальний акт може бути визнаний нелегітимним, що стане підставою для відмови у внесенні до Єдиного державного реєстру запису про припинення юридичної особи та державній реєстрації створюваних юридичних осіб - правонаступників (ч. 4 ст. 107 ЦКУ).

Передавальний акт має бути затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, який прийняв рішення про припинення юридичної особи. Нотаріальне посвідчення справжності підписів голови та членів комісії з припинення юридичної особи на передавальному акті в такому разі не вимагається (абзац 1 ч. 1 ст. 37 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців").

5. Надання пакета документів державному реєстратору за місцем знаходження юридичної особи (місце реєстрації) про припинення юридичної особи в результаті перетворення. Цьому питанню присвячені ст. 107 ЦКУ, ст. 37 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". Зокрема, саме для державної реєстрації припинення юридичної особи державному реєстратору надаються такі документи:

· заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті перетворення;

· підписаний головою і членами комісії з припинення юридичної особи та затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, який прийняв рішення про припинення юридичної особи, примірник оригіналу передавального акта або його нотаріально засвідчені копії;

· довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

Другий етап включає в себе державну реєстрацію юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення. Порядок реєстрації такої юридичної особи встановлений ст. 24-27 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". Зокрема, відповідно до ст. 24 цього Закону для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або, в разі подання електронних документів, подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі) такі документи:

· заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;

· примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;

· два примірники установчих документів (у разі подання електронних документів - один примірник);

· квитанцію про внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи. У разі подання електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи підтвердженням внесення плати за проведення державної реєстрації юридичної особи є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом;

· інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб (відповідно до ст. 2 Закону України "Про банки і банківську діяльність" "істотна участь - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи");

· довіреність на уповноважену особу. Якщо засновником (засновниками) юридичної особи є іноземна юридична особа, додатково подається документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру.

Перетворення вважається завершеним із моменту державної реєстрації новоутвореної юридичної особи та державної реєстрації припинення юридичної особи, що припиняється у результаті перетворення.

 

Задача 8

Акціонери приватного. акціонерного товариства «Україна- інвест», що в сукупності володіють 8,5 відсотками акцій, поста­вили перед спостережною радою товариства вимогу про скли­кання у грудні поточного року позачергових загальних зборів акціонерів у зв’язку із прийняттям правлінням акціонерного товариства рішення, що суперечить інтересам акціонерів і вихо­дить за межі компетенції правління. Спостережна рада відмови­лася виконати цю вимогу, посилаючись на недоцільність такого кроку у зв’язку із запланованими на березень наступного року черговими загальними зборами акціонерів.

1. Чи можуть акціонери-ініціатори проведення позачергових зборів скликати такі збори самі?

2. Якими правами наділено меншість в акціонерному товаристві щодо управління справами товариства ?

3. Який Ви можете запропонувати вихід з цієї ситуації?

 

 

Позачергові загальні збори АТ складаються наглядовою радою в разі:

- на вимогу акціонерів ,які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше % простих акцій товариства.

В даному випадку акціонери в сукупності володіють лише 8,5 % акцій ,і загальні збори ними скликатися не можуть.

Позачергові загальні збори можуть бути скликані у випадках передбачених статутом .

Тобто ,якщо б таке положення передбачалось би в статуті АТ, то скликання позачергових зборів можливе.

Акціонери-ініціатори не можуть самі скликати загальні збори. Потрібно щоб вони більше ніж 10% акцій АТ, за таких умов наглядова рада не зможе їм відмовити.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.