Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Покупець, міг звернутись і до продавця, і до виробника.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Акціонерне товариство

Задачі

Задача 1. Акціонер П., власник привілейованих акцій АТ “Турист”, прочитав в газеті повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів з порядком денним: затвердження статуту в новій редакції. Акціонер П. вніс свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів, коли до їх скликання залишилося ще 21 день…

з ЗУ про Ат: Акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори).

Повідомлення про проведення загальних зборів - - - - - - Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. ПАТ додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену частиною третьою цієї статті.

Пропозиції до порядку денного загальних зборів - - - - - Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. + Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті. Отже, 20-денний строк не пропущено, його пропозиції підлягають обов’язковому внесенню.

Компетенція ЗЗ – пит.. 8.- - - - внесення змін до статуту Ат в тому числі

Умови прийняття ЗЗ правомочних рішень:

- ЗЗ АТ мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

- Рішення ЗЗ АТ з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

- Рішення загальних зборів з питань,про 2) внесення змін до статуту товариства; 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; 4) прийняття рішення про зміну типу товариства; 5) прийняття рішення про розміщення акцій; 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства; 23) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 цього Закону, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу; приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

- Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

 

Задача 2.З метою створення АТ «Едельвейс», у червні було проведено розподіл акцій між засновниками, які здійснили повну їх оплату. Серед засновників було 16 осіб. Установчі збори АТ були скликані у листопаді. В установчих зборах взяли участь особи, які придбали акції, у кількості 12 осіб. Після відкриття зборів, виникло питання щодо їх правомочності. Учасники зборів дійшли до висновку, що вони правомочні….

Установчі збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом трьох місяців з дати повної оплати акцій засновниками. (з червня до листопада пройшло 6 місяців) . З положень ЗУ випливає що УЗ є правомочними за наявності усіх засновників АТ. На УЗ АТ вирішуються питання про: 1) заснування товариства; 2) затвердження оцінки майна, що вноситься засновниками в рахунок оплати акцій товариства; 3) затвердження статуту товариства; Згідно закону – рішення з цих трьох пианб вважаються прийнятими, якщо за них проголосували усі засновники АТ – тобто усі 16 чол. 4) утворення органів товариства; 5) уповноваження представника (представників) на здійснення подальшої діяльності щодо утворення товариства; 6) обрання членів наглядової ради, голови колегіального виконавчого органу товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу товариства), членів ревізійної комісії (ревізора); 7) затвердження результатів розміщення акцій; 8) обрання лічильної комісії; 9) вчинення інших дій, необхідних для створення товариства. (рішення з питань – 4 – 9 прийнмаються простою більшістю голосів, тобто в даному випадку – 9 засновників), якщо ін. не передб заснов договором.

Незатвердження установчими зборами статуту акціонерного товариства вважається відмовою засновників від створення цього товариства та є підставою для повернення засновникам внесків, зроблених ними в рахунок оплати акцій. Повернення внесків здійснюється протягом 20 робочих днів з дати проведення установчих зборів, на яких не було прийнято рішення про затвердження статуту акціонерного товариства.

 

Задача 3.Акціонер Т. передав свої повноваження щодо права участі в голосуванні на загальних зборах акціонерові Г. Передання повноважень відбулося на підставі письмової заяви акціонера Т. на ім’я Голови товариства. Підпис акціонера Т. був завірений нотаріально. Про делегування повноважень щодо участі в голосуванні Голова товариства повідомив учасників зборів….

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи… Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Отже наш акціонер повинен був укласти зі своїм представником договір доручення та видати довіреність. У ЦКУ зазначено, що Право участі у товаристві є особистим немайновим правом і не може окремо передаватися іншій особі. Однак, за довіреністю передається не право участі повністю, а лиш е право проголосувати від імені акціонера.

 

 

Задача 4.П., який є акціонером ПрАТ „Електро”, звернувся з позовом до ТзОВ „Світоч-промреєстр” про зобов’язання надати йому копії документів, які стали підставою для формування та внесення змін до реєстру власників акцій ПрАТ „Електро”…

З ЗУ Про АТ - Акціонерне товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених пунктами 1-3, 5-11, 13, 14, 16 і 17 частини першої статті 77 цього Закону. 1) статут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір;2) положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;3) положення про кожну філію та кожне представництво товариства; 5) принципи (кодекс) корпоративного управління товариства; 6) протоколи загальних зборів; 7) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів; 8) протоколи засідань наглядової ради та колегіального виконавчого органу, накази і розпорядження голови колегіального та одноосібного виконавчого органу; 9) протоколи засідань ревізійної комісії, рішення ревізора товариства; 10) висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства; 11) річну фінансову звітність; 13) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;14) проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства; 16) особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства; 17) інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу.

Отже корпоративне право на інформації не включає право на надання такої інформації іншим ГТ.

Крім того, є рішення ДКЦПФР «Про затвердження положення про порядок ведення реєстрів власників іменних ЦП», де вказано, що зареєстрована особа має право на отримання інфи що міститься на її особовому рахунку та про всі зафіксовані в системі реєстру зміни що виникли щодо цієї зареєстрованої особи та належних їй ЦП. Реєстроутримувач зобов’язаний надати інформацію та копії документів які є підставою для складання реєстру, відповідно до письмового запиту ДКЦПФР або її територ органів, підписаною керівником та засвідченою печаткою у строк не більше днів якщо інший строк не встановлений у запиті.

 

Задача 5.Розглядаючи спір про визнання незаконним рішення загальних зборів акціонерів, господарський суд встановив, що частка акціонера В. у статутному капіталі товариства становить 2 відостки. Акціонер В. просив визнати незаконним рішення загальних зборів, оскільки він не був персонально повідомлений про їх скликання, а тому не зміг взяти участі у прийнятті рішень.

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою…Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально (з урахуванням частини другої цієї статті) особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений статутом акціонерного товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

У разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги цього Закону, інших актів законодавства, статуту чи положення про загальні збори акціонерного товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.

 

Задача 6.На загальних зборах акціонерів було прийнято рішення про затвердження звітів товариства за попередній фінансовий рік та скерування частини прибутку у фонд виплати дивідендів. Через місяць після проведення загальних зборів ініціативна група акціонерів звернулися до Голови товариства із спільною заявою про виплату їм дивідендів. У письмовій відповіді на цю заяву Голова товариства пояснив, що право на одержання дивідендів в акціонерному товаристві…

Статутом АТ може бути передбачено створення спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Порядок формування та використання такого фонду встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Отже право на отримання дивід за простими акціями виникає з моменту прийняття відповідного рішення ЗЗ АТ.

Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку відповідно до статуту акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців після закінчення звітного року. (тобто до червня мають бути виплачені, Річні аг збори скликаються до 30 квітня – строк ще не пройшов)

У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу товариства або спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями.

+ Рішеня ДКЦПФР Про затвердження Порядку формування та використання спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями -- - - - - Фонд виплати дивідендів формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.Розмір відрахувань до фонду виплати дивідендів визначається рішенням загальних зборів акціонерів.

Право на виплату дивід за привілей акціями виникає, отже, після закінчення звітного року.

Отже, дивіденди за простими акціям не можуть бути виплачені за рішенням суду, адже суд не маже зобов’язати ЗЗ прийняти відповідне рішення. Однак суд може зобов’язати виплатити дивіденди за привіл акціями.

 

 

Задача 7.За даними останньої річної звітності акціонерного товариства „Терекс” вартість його майна становить 5 000 000 грн.; з них – 800 000 грн. вартість зобов’язань товариства. Рішенням наглядової ради товариства було передбачено укладення договору за результатами процедур державних закупівель на суму 1 100 000 грн. Статутом товариства встановлено правило, згідно з яким, правочини на суму більше 1 000 000 грн. підлягають наступному схваленню загальними зборами….

значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;

Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. в даному випадку він складає 4 200 000; 1 100 000/4 200 000*100=26.2%

Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.(приймається простою більшістю акціонерів які зареєструвалися для участі в ЗЗ)

Кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про: 2) вчинення товариством значного правочину; Акціонерне товариство у випадках, передбачених частинами першою та другою цієї статті, зобов'язане викупити належні акціонерові акції.

 

Майно

 

 

Задача 8.Міська рада м. Чернівців прийняла рішення від 1 березня 1996 року про надання приватному підприємству у постійне користування земельної ділянки з визначенням її цільового призначення: будівництво адміністративної будівлі…

До 01.01.02 діяв ЗК 1990 р., ст.. 7 цього ЗК: У постійне користування земля надається Радами народних депутатів із земель, що перебувають у державній власності:

громадянам України для ведення селянського (фермерського) господарства, особистого підсобного господарства;

сільськогосподарським підприємствам і організаціям;

громадським об'єднанням;

релігійним організаціям;

промисловим, транспортним та іншим несільськогосподарським підприємствам, установам і організаціям;

організаціям, зазначеним у статті 70 цього Кодексу для потреб оборони;

для ведення лісового господарства спеціалізованим підприємствам;

житловим, житлово-будівельним, гаражно-будівельним і дачно-будівельним кооперативам;

спільним підприємствам, міжнародним об'єднанням і організаціям з участю українських, іноземних юридичних і фізичних осіб, підприємствам, що повністю належать іноземним інвесторам.

ПП не передбачалося надання такх ЗД.

За новим ЗК, 2002 р. – право постійного користування – ст. 92 – для ПП не передбачено теж

ЗК 1992 р не виділяв права користування чужою ЗД для забудови (суперфіцій). ЗКУ 2002 – ст.. 102-1 – Суперфіцій. Однак, право постійного користування ЗД і право користування ЗД для забудови не тотожні. ЦК – ст. 416 не може застосовуватися.

ч. 2 ст. 19 ЗК 1990 р - Міська Рада народних депутатів надає земельні ділянки (крім ріллі і земельних ділянок, зайнятих багаторічними насадженнями) для будь-яких потреб у межах міста.

ГКУ - Права та законні інтереси суб'єктів господарювання захищаються шляхом:

визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб'єктів, що суперечать законодавству, ущемлюють права та законні інтереси суб'єкта господарювання…

КАСУ - Юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності; + Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

ГПК - Господарським судам підвідомчі: 6) справи у спорах, що виникають із земельних відносин, в яких беруть участь суб'єкти господарської діяльності, за винятком тих, що віднесено до компетенції адміністративних судів.

ГКУ - При реалізації в судовому порядку відповідальності за правопорушення у сфері господарювання застосовуються загальний та скорочені строки позовної давності, передбачені Цивільним кодексом України ( 435-15 ), якщо інші строки не встановлено цим Кодексом.

ЦКУ – строк ПД = 3 роки – тобто з 2005- до 2009

 

 

Задача 9.Під час розлучення подружжя Іванцівих, дружина вимагала включення в склад спільного сумісного майна, що підлягає розподілу, усього майна приватного підприємства “Карма”, заснованого її чоловіком під час спільного подружнього життя…

ГКУ - Приватним підприємством визнається підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці. Дружина не рала участі і підпр діяльності, однак для ПП не обов’язкова труд участь.

Тому необхідно враховувати було це ПП унітарним чи корпоративним. Якщо корпорант (діє на основі обєднання майна та/або підприємн діяльності чи труд діяльності засновників, їх спільного управління справами на основі корпорант прав). Як випливає з умови задачі, дане ПП було унітарним.

ППВСУ «Про практику застсування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірв. шлюбу…» - випливає з СК, ЦК, майно ПП чи ФОП не є об’єктом спільної сумісної власності подружжя. Інший з подружжя має право тільки на частку одержаних доходів від цієї діяльності (враховуючи організаційно установчі відносини між засновниками і госп організацією )

 

 

Задача 10. Між регіональним відділенням Фонду державного майна України та ТзОВ “Оранта” було укладено два договори купівлі-продажу об’єктів незавершеного будівництва – побутових приміщень, призначених для зберігання мастильних матеріалів…

ЗУ Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва - Громадянам України та юридичним особам, зареєстрованим на території України, які відповідно до законодавства України є покупцями об'єктів незавершеного будівництва, після сплати ними 50 відсотків (для об'єктів незавершеного будівництва житлового призначення - 30 відсотків) вартості цих об'єктів, може надаватися розстрочка платежу на строк до п'яти років (для об'єктів незавершеного будівництва житлового призначення - до 10 років).

ЗУ Про приватизацію державного майна - На вимогу однієї із сторін договір купівлі-продажу може бути розірвано або визнано недійсним за рішенням суду в разі невиконання іншою стороною зобов'язань, передбачених договором купівлі-продажу, у визначені строки.

+ ст.. 6 - способи приватизації об’єктів незаверш буд-ва: Приватизація об'єктів незавершеного будівництва здійснюється органами приватизації, у тому числі за участю уповноважених ними юридичних осіб шляхом:

продажу на аукціоні, за конкурсом;

продажу шляхом викупу за наявності одного покупця безпосередньо цьому покупцеві із забезпеченням ним умов приватизації об'єкта;

внесення об'єкта незавершеного будівництва до статутного капіталу господарського товариства як внеску держави з наступною приватизацією акцій (часток, паїв) у порядку, встановленому установчими документами товариства та законодавством України, після завершення будівництва відповідного об'єкта;

продажу під розбирання.

 

Задача 11. Казенне підприємство 1 січня уклало державний контракт з Міноборони України про поставку боєприпасів до військової зброї очікуваний строк експлуатації яких складає 6 місяців…

ГКУ - Казенне підприємство не має права відчужувати або іншим способом розпоряджатися закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів, без попередньої згоди органу, до сфери управління якого воно входить.

Наказ МФУ 2000 - Про затвердж полож Бух Обліку № 7 (осн засоби). – Осн засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

ПКУ - 14.1.138. основні засоби - матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 2500 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік);

Отже дозволу не потрібно було.

 

Задача 12.Виконавчий директор товариства з додатковою відповідальністю прийняв рішення повернути кредит банку за рахунок кошті Фонду виплати дивідендів, який був утворений на підприємстві. Протягом 3-х місяців розмір грошових коштів фонду передбачалося повністю відновити…

ЗУ Про госп товариства - У товаристві створюється резервний (страховий) фонд у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу, а також інші фонди, передбачені законодавством України або установчими документами товариства.Розмір щорічних відрахувань до резервного (страхового) фонду передбачається установчими документами, але не може бути меншим 5 відсотків суми чистого прибутку.

ЦКУ - До товариства з додатковою відповідальністю застосовуються положення цього Кодексу про товариство з обмеженою відповідальністю, якщо інше не встановлено статутом товариства і законом. + з ЦКУ - До виключної компетенції загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю належить: розподіл прибутку та збитків товариства. Отже, директор не мав права приймати таке рішення – тому рішення суду не правомірне.

ППВСУ про практику розгляду судами корпоративних спорів - - -п. 38 - 38. Учасники товариства (акціонери), а також інші особи, права та законні інтереси яких порушено рішенням наглядової ради чи виконавчого органу товариства, вправі оскаржити до суду відповідні рішення як акти, оскільки наглядова рада та виконавчий орган товариства є його органами управління, що приймають обов'язкові для виконання рішення.

Судам необхідно враховувати, що прийняття іншими органами товариства рішень з питань, віднесених до виключної компетенції загальних зборів є перевищенням їхньої компетенції, а тому ці рішення можуть бути визнаними в судовому порядку недійсними. + Рішення наглядової ради товариства може бути оскаржено в судовому порядку акціонером (учасником) товариства шляхом пред'явлення позову про визнання його недійсним, якщо таке рішення не відповідає вимогам законодавства та порушує права чи законні інтереси учасника (акціонера) товариства. Відповідачем за таким позовом є товариство.

 

 

Задача 13.До Голови правління ТзОВ звернулись з клопотанням про вступ до товариства: громадянин-підприємець К. із внесенням у його статутний капітал коштів, одержаних ним у кредит;

ГКУ – ст. 86 - забороняється використовувати для формування статутного (складеного) капіталу товариства бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу, векселі, майно державних (комунальних) підприємств, яке відповідно до закону (рішення органу місцевого самоврядування) не підлягає приватизації, та майно, що перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено законом. Отже, можна прийняти лише внесок голови ФГ.

 

 

Задача 14. Засновник приватного підприємства “Лев” Левчук вирішив передати усі свої права, пов”язані з цим підприємством Геращенку….

Лист Держ Комітету Укр з питань регуляторної політики та підприємництва 2002 р Щодо можливості передачі приватного підприємства іншій особі - Порядок передачі приватного підприємства від одного засновника до іншого чинним законодавством окремо не визначений; Шляхом внесення до установчих документів СПД - юридичних осіб (до статуту ПП) змін, пов'язаних із заміною засновника. Органу державної реєстрації подається нотаріально засвідчена заява про добровільний вихід та про передачу прав і обов'язків засновника ПП іншій особі,+ примірник змін до статуту (оформлений у вигляді окремих додатків або викладенням статуту в новій редакції) та інші документи.

ЗУ про державну реєстрацію юридичних осіб - 1. Для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридична особа повинна подати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) такі документи: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення про внесення змін до установчих документів. Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів; оригінали установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію з усіма змінами, чинними на дату подачі документів, або копія опублікованого в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату всіх або частини зазначених оригіналів установчих документів; два примірники змін до установчих документів юридичної особи у вигляді окремих додатків або два примірники установчих документів у новій редакції; документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів.

+ У разі внесення змін до установчих документів, які пов'язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) одного із таких документів: заяви, договору, іншого документа про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства;

 

 

Якість

Задача 15. Приватний підприємець К. та ТзОВ „Сяйво” уклали договір поставки 100 шт. світильників, в якому містилося посилання на відповідний національний стандарт України…

стандарт - документ, розроблений на основі консенсусу та затверджений уповноваженим органом, що встановлює призначені для

загального і багаторазового використання правила, інструкції або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, включаючи продукцію, процеси або послуги, дотримання яких є необов'язковим.

з ГКУ - - - -Застосування стандартів чи їх окремих положень є обов'язковим для: учасників угоди (контракту) щодо розроблення, виготовлення чи постачання продукції, якщо в ній (ньому) є посилання на певні стандарти;

Крім того умова про предмет є істотною – отже в односторонньому порядку постачальник змінити її не міг.

В ГКУ передбачений порядок укладення і виконання договору поставки - - - ст.268 ГКУ – якість товарів, що поставляються, повинна відповідати стандартам, технічним умовам, ін.. техн.. документації, яка встановлює вимоги до якості, якщо сторони не визнали в договорі більш високої вимоги до якості товарів. У разі поставки товарів більш низької якості, ніж вимагається стандартом, технічними умовами чи зразком (еталоном), покупець має право відмовитися від прийняття і оплати товарів, а якщо товари уже оплачені покупцем, - вимагати повернення сплаченої суми.

Отже,стандарти – за загальним правилом не є обов’язковими для дотримання, однак, оскільки в даному випадку посилання на державний стандарт містилось в договорі ( вимоги включено до договорів на розроблення, виготовлення та поставку продукції), то в даному випадку його дотримання відповідно до Декрету КМУ «Про стандартизацію і сертифікацію» є обов’язковим.+ порушено норми ЦКУ, зокрема зобов’язання на поставку продукції і асортименті обумовленого договором.

Задача 16.В серпні поточного року громадянин Т. придбав в універмазі за зниженою ціною телевізор випуску семирічної давності, який не був у використанні і не мав встановленого терміну придатності….

Одним з різновидів гарантійного строку є строк служби продукції. ЗУ «Про захист прав споживачів»

ст.14 – споживач має право на те, що б продукція за зазначених умов її використання зберігання була безпечною для його життя, здоров’я навколишнього середовищ, а також завдану шкоду його майну. Виробник (виконавець, продавець) повинен попереджати споживача про встановлений строк служби (строк придатності) товару (наслідків роботи) або його частини, обов'язкові умови його використання та можливі наслідки в разі їх невиконання, а також про необхідні дії після закінчення цього строку. + Виробник (виконавець) зобов'язаний інформувати споживача про можливий ризик і про безпечне використання продукції за допомогою прийнятих загальновідомих у міжнародній практиці позначень.

ч.5 ст.6 – виробник зобов’язаний забезпечити використання продукції за призначення протягом строку її служби, передбачених нормативними документами або встановлені за домовленістю зі споживачем, а в разі відсутності такого строку протягом 10 років.

ст.1209 ЦКУ – продавець, виробник товару зобов’язаний відшкодувати шкоду, завдану ф. або ю. о. внаслідок конструктивних недоліків.

Так, конструктивні недоліки містилися в самих виробах.

ЗУ Про захист прав…ст.16 – шкода, завдана внаслідок не достатків продукції, дефекту в продукції, відшкодовується відповідно до закону.

таким законом може бути і ЗУ «Про відповідальність за шкоду завдану внаслідок дефекту продукції», який має більш широку сферу застосування аніж ЗУ Про захист прав…

- ст.. 1 - шкода - завдані внаслідок дефекту в продукції каліцтво, інше ушкодження здоров'я або смерть особи, пошкодження або знищення будь-якого об'єкта права власності, за винятком самої продукції, що має дефект.

ст.5 – продукція є такою, що має дефект у разі, коли вона не відповідає рівню безпеки, на яку споживач має право розраховувати виходячи з усіх обставин.

ст.6 позивач повинен довести:

- шкоду;

- дефект;

- причино вий-зв’язок;

ст.7 відповідає виробник. ст.1211 ЦКУ – строк служби – 10 років.

Отже

покупець, міг звернутись і до продавця, і до виробника.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.