Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ІТФ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Що є предметом курсу „Релігієзнавство”?

2. Розкрийте структуру релігієзнавства.

3. З яких галузей знання формується релігієзнавство?

4. Наведіть основні визначення релігії.

5. Перерахуйте загальні ознаки релігії.

6. Розкрийте зовнішню і внутрішню структуру релігії

7. Дайте релігієзнавчу класифікацію релігій.

8. Визначте функції релігії.

9. Наведіть, запропонуйте наукове пояснення походження релігії.

10. Назвіть основні стадії розвитку релігії.

11. Доведіть, що фетишизм і анімізм є найдавнішими формами релігійних вірувань.

12. Дайте визначення тотемізму і наведіть приклади його функціонування в сучасних релігіях.

13. Охарактеризуйте типологію магічних вірувань.

14. Розкрийте особливості шаманізму.

15. Поясніть, чому на зміну первісним віруванням приходять етнічні релігії?

16. Розкрийте особливості давньоєгипетського пантеону.

17. Визначте вплив елліністичної культури на формування давньоримської релігії.

18. Охарактеризуйте функції богів, напівбогів, героїв давньогрецької релігії.

19. Визначте, яке місце в релігійній системі Месопотамії займали проблеми долі, безсмертя людини.

20. Дайте характеристику національних релігій.

21. Проведіть порівняльний аналіз функціональних особливостей народних і національних релігій.

22. Визначте специфіку віровчення і культу індуїзму.

23. Сформулюйте основні положення віровчення та культу конфуціанства.

24. Проаналізуйте конфуціанське положення про сяо.

25. Визначте, які етичні категорії та норми покладено в основу конфуціанства.

26. Проаналізуйте морально-етичне вчення даосизму.

27. Охарактеризуйте обряди синтоїзму.

28. Доведіть, що зороастризм є першою релігією одкровення.

29. Визначте еволюційні етапи та специфіку віровчення іудаїзму.

30. Які релігії називають народними? Наведіть приклади.

31. Охарактеризуйте віровчення сикхізму.

32. Охарактеризуйте священні книги іудаїзму.

33. Охарактеризуйте буддистський „восьмеричний шлях” спасіння.

34. Порівняйте структурні напрямки буддизму хінаяну та махаяну.

35. Визначте роль бодхисатв у буддистському вченні.

36. Дайте характеристику категоріям „реінкарнація” та „нірвана”.

37. Проаналізуйте основні стадії формування християнства.

38. Визначте роль і значення Вселенських соборів.

39. Доведіть, що Біблія є важливою складовою світової культури.

40. Проаналізуйте християнський Символ віри.

41. З’ясуйте організаційні відмінності між католицькою та православною церквами.

42. Проаналізуйте основні причини, що призвели до церковного розколу 1054 року.

43. Які причини спонукали Володимира Великого до прийняття християнства в Київській Русі?

44. Назвіть соціально-економічні причини виникнення протестантизму.

45. Назвіть основоположників протестантизму.

46. Розкрийте, в чому полягає специфіка обрядово-культової практики протестантизму.

47. Проаналізуйте основні тенденції розвитку протестантських конфесій в Україні наприкінці ХХ ст.

48. Розкрийте характерні ознаки протестантизму.

49. Назвіть основні течії раннього протестантизму, дайте їх характеристику.

50. Назвіть причини і час проголошення Берестейської унії.

51. Назвіть основні гілки православ’я в Україні.

52. Поясніть, чому православні, католики та протестанти визнають рішення тільки окремих соборів.

53. Визначте суть догматичних розбіжностей між православ’ям і католицизмом.

54. Назвіть і охарактеризуйте основні течії християнства.

55. Проаналізуйте суть догматичних засад православ’я.

56. Визначте специфіку віровчення та культу католицизму.

57. Назвіть помісні автокефальні православні церкви.

58. У чому полягає специфіка віровчення та культу східних католицьких церков?

59. Проаналізуйте стан та основні тенденції розвитку Української Греко-католицької церкви .

60. Проаналізуйте особливості віровчення та обрядово-культової практики ісламу.

61. Назвіть головні мусульманські свята.

62. Охарактеризуйте основні мусульманські релігійно-політичні течії та групи.

63. Дайте характеристику розвитку ісламу в Україні.

64. Назвіть загальні особливості розвитку новітніх течій та рухів.

65. Охарактеризуйте діяльність неорухів в Україні.

66. Розкрийте особливості віровчення синтетичних релігій.

67. Визначте сучасні тенденції в розвитку неоязичництва.

68. Дайте загальну характеристику неоорієнталістським течіям та рухам.

69. Проаналізуйте риси, притаманні саєнтологічним релігійним рухам.

70. Розкрийте причини виникнення вільнодумства.

71. Охарактеризуйте основні форми вільнодумства.

72. Проаналізуйте історичні форми критичного відношення до релігії (вільнодумства стародавнього світу; середньовічного вільнодумства; вільнодумства епохи Відродження та Нового часу).

73. Дайте характеристику сучасним формам вільнодумства.

74. Вкажіть на основні чинники розвитку сучасних секуляризаційних процесів.

75. Дайте визначення поняття „свобода совісті”.

76. Визначте співвідношення між релігійною свободою та свободою совісті?

77. Охарактеризуйте основні етапи становлення свободи совісті.

78. Дайте характеристику основним моделям церковно-державних відносин.

79. Назвіть основні документи міжнародного права про свободу совісті та світоглядних переконань.

80. Які національні законодавчі акти гарантують свободу совісті.

81. У чому полягає принцип відокремлення церкви від держави.

82. Що означає принцип світськості держави та освіти?

83. У чому полягають правові колізії забезпечення свободи совісті в духовній освіті України.

84. Визначте основні проблеми правового регулювання державно-церковних відносин в Україні.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.