Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Особливості будівництва країн Межиріччя. Архітектура Ассирії та Нововавилонської імперії. Зіккурати. Будівництво Персії та Давнього Ірану.Мельничук С. М.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для самостійної підготовки

до семінарських занять з дисципліни

“Історія архітектури та містобудування”

Частина І

“ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ”

для студентів освітнього рівня бакалавр

напряму 6.060102 – “Архітектура”

III-IV семестрів

Львів 2008


Методичні вказівки для самостійної підготовки до семінарських занять з дисципліни “Історія архітектури та містобудування”. Частина І: “Історія архітектури” для студентів освітнього рівня бакалавр напряму 6.060102 – “Архітектура” III-IV семестрів складені на основі навчальної програми дисципліни “ Історія архітектури та містобудування ”, затвердженої НМК

 

 

Укладач:

асистент кафедри ЛА, СПГ та урбоекології Мельничук С. М.

 

Рецензент:

 

Розглянуто на засіданні кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології Національного лісотехнічного університету України і рекомендовано до друку.

 

Протокол № від 2008 р.

 

 

Затверджено методичною радою лісогосподарського факультету Національного лісотехнічного університету України

 

Протокол № від


ВСТУП

Як стверджували древні, “архітектура – мати всіх мистецтв”, а тому без її вивчення неможливо зрозуміти розвиток людської цивілізації. Вона постійно і повсюдно оточує нас. Супроводжуючи людину протягом усього її життя, архітектура здійснює на неї величезний організовуючий, емоційний і виховний вплив.

Архітектура як вид людської діяльності виникла на найбільш ранніх етапах розвитку суспільства. Уже первісна людина потребувала примітивного житла, найпростіших споруд, які захищали б її від непогоди і нападів диких звірів, а також культових споруд для поклоніння древнім божествам.

В процесі еволюції, вдосконалення будівельної техніки і розумового розвитку людини будівельні завдання поступово ускладнювались, споруди ставали більш різноманітними і за своїм призначенням, і за плануванням, і за конструктивними схемами. Кожна історична епоха ставила перед архітектурою нові завдання, які визначалися структурою суспільства того часу, його виробничою основою, географічними умовами, системою релігійних уявлень та іншими факторами.

Дані вказівки призначені для того, щоб допомогти студентам засвоїти лекційний матеріал з курсу “Історія архітектури та містобудування”, а саме:

· Основні етапи розвитку архітектури, у т. ч. в розрізі різних регіонів і країн, великих світових стилів;

· Загальні риси та особливості архітектури на певних етапах розвитку та в різних географічних регіонах;

· Найвизначніші пам’ятки архітектури й архітектурні ансамблі різних історичних епох, стилів та напрямків;

· Творчість найвидатніших архітекторів світу.

Структура семінарських занять, а, відповідно, і методичних вказівок передбачає опрацювання матеріалу у трьох рівнях:

· Загальний аналіз архітектури певного періоду чи країни з виділенням основних стилістичних, композиційних, планувальних і конструктивних особливостей (описові питання);

· Детальне вивчення найважливіших характерних стилістичних ознак, будівельних матеріалів, конструктивних деталей, особливостей оздоблення, пам’яток архітектури, майстрів і т. д. (тестові питання);

· Зорове сприйняття і запам’ятовування основних пам’яток світової архітектури, розвиток вміння візуальної детермінації ознак, які визначають приналежність пам’ятки до певної епохи, стилю чи країни. (ілюстративні питання).

Таким чином досягається найбільш повного і глибокого опрацювання матеріалу та найкращого його засвоєння студентами.

 

 

ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ І ВИМОГИ ДО СЕМІНАРІВ

Основна робота студентів з підготовки до семінарських занять зводиться до відбору та аналізу необхідної літератури. Найоптимальніший вибір та вивчення літератури проводиться за такою схемою:

В першому блоці відбирається література за назвами, які в певній мірі відображають необхідну тему семінару. В другому блоці відбір необхідних частин чи статей проводиться за змістом чи розділом або оглядово. У третьому блоці проводиться виписування цитат, які, на думку студента, найбільш широко розкривають тему. Цитати слід вибирати лаконічними і по можливості стислими, але одночасно вони повинні найбільш повно розкривати окремі сторони досліджуваної теми. Адже саме цитати стануть основою для подальшого їх аналізу.

Наступний етап роботи зводиться до аналізу прочитаної літератури і викладу своїх думок щодо заданих питань на семінарському занятті. При написанні відповідей на питання семінарів студент повинен своїми словами викласти розуміння теми, а також погляди інших авторів, використовуючи при цьому цитати та схематичні рисунки. Особливу увагу слід звернути на стилістичні особливості архітектури на певних етапах розвитку суспільства та в різних географічних районах, природно-кліматичні, політичні та релігійні передумови, а також конструктивні особливості і технологічні нововведення, які спричинили саме такий хід розвитку будівельного мистецтва, специфіку планувальної структури, об’ємно-просторової композиції та оздоблення споруд та архітектурних комплексів різних історичних епох чи національних шкіл. Важливим моментом є порівняльний аналіз. Доцільно використовувати паралелі із традиціями інших шкіл, давати порівняльну характеристику стилів чи епох. У цьому випадку виявляється глибина обізнаності із проблематикою поставленої теми. Для кращого розкриття теми необхідно ілюструвати відповідь конкретними прикладами.

Тестові питання містять лише один правильний варіант відповіді і стосуються найважливіших характерних стилістичних ознак, будівельних матеріалів, конструктивних деталей, особливостей оздоблення, пам’яток архітектури, майстрів і т. д.

При відповіді на ілюстративні питання необхідно максимально повно охарактеризувати вказані пам’ятки, типи споруд, їх конструктивні, планувальні та стилістичні особливості, час створення та місце розташування.

СЕМІНАР №1

Розвиток будівельної культури. Вплив географічних та кліматичних умов на будівництво первісного суспільства. Архітектура Давнього Сходу. Поховальні, культові та житлові споруди Стародавнього Єгипту.

Описові питання:

1. Дати загальний аналіз архітектури первісного суспільства.

2. Дати аналіз будівництва кам’яного віку.

3. Проаналізувати будівництво епохи бронзи.

4. Проаналізувати будівництво епохи заліза.

5. Дати аналіз житла первісної людини.

6. Назвати основні типи мегалітичних споруд, їх спільні та відмінні риси.

7. Дати аналіз мегалітичних споруд - менгірів, їх призначення.

8. Дати аналіз мегалітичних споруд - кромлехів, їх планувальна схема, призначення, приклади.

9. Дати аналіз мегалітичних споруд - дольменів, їх конструкції та призначення.

10. Проаналізувати залежність використання будівельних матеріалів від природно-кліматичних умов місцевості для первісного житлового будівництва.

11. Дати визначення поняття “архітектура”.

12. Перелічити групи ознак архітектурних споруд.

13. Дати визначення поняття “стиль”.

14. Дати визначення терміну "архітектурний ансамбль".

15. Назвати мету вивчення історії архітектури.

16. Дати загальний аналіз архітектури Стародавнього Єгипту.

17. Проаналізувати культове будівництво Стародавнього Єгипту.

18. Проаналізувати будівництво поховальних споруд Стародавнього Єгипту.

19. Дати характеристику житлового будівництва Стародавнього Єгипту.

20. Навести періодизацію архітектури Стародавнього Єгипту.

21. Проаналізувати архітектуру Давнього Царства Стародавнього Єгипту.

22. Проаналізувати архітектуру Середнього Царства Стародавнього Єгипту.

23. Проаналізувати архітектуру Нового Царства Стародавнього Єгипту.

24. Проаналізувати архітектуру Пізнього Єгипту.

25. Назвати основні будівельні матеріали, що застосовувались в архітектурі Стародавнього Єгипту.

26. Проаналізувати еволюцію поховальних споруд Стародавнього Єгипту.

27. Перелічити особливості класичного типу єгипетського храму, його період виникнення, планувальні особливості, приклади.

28. Перелічити типи єгипетських опор.

29. Дати порівняльну характеристику житлового будівництва бідних і заможних єгиптян.

30. Проаналізувати комплекс пірамід в Гізі.

31. Охарактеризувати ансамбль поминального храму Аменемхета ІІІ.

32. Проаналізувати архітектуру храму цариці Хатшепсут в Дейр-ель-Бахрі.

33. Проаналізувати архітектуру храму Рамзеса ІІ в Абу Сімбелі.

34. Проаналізувати архітектуру храму Гора в Єдфу.

35. Дати визначення поняття "мастаба" вказати період виникнення, композиційні, планувальні і конструктивні особливості, приклади.

36. Проаналізувати піраміди, їх еволюцію, композиційні, планувальні і конструктивні особливості, приклади.

 

Тестові питання:

1. Поодинокі вертикальні кам’яні стовпи висотою понад 20 м називаються:

а) Менгіри;

б) Дольмени;

в) Кромлехи.

2. Концентричні ряди стовпів, іноді об’єднані кам’яними блоками, називаються:

а) Менгіри;

б) Дольмени;

в) Кромлехи.

3. Закінчений тип архітектурної споруди, що складається із вертикальних блоків і горизонтальних плит, називається:

а) Мегірин;

б) Дольмени;

в) Кромлехи.

4. Який тип мегалітичних споруд імовірно використовувався як житло чи поховання:

а) Менгіри;

б) Дольмени;

в) Кромлехи.

5. Який тип мегалітичних споруд імовірно використовувався з астрологічною або культовою ритуальною метою:

а) Менгіри;

б) Дольмени;

в) Кромлехи.

6. Вказати, в якій країні знайдено найбільший відомий кромлех:

а) Англія;

б) Німеччина;

в) Франція;

г) Україна.

7. Вказати первісне житло Середньої Азії:

а) Чум;

б) Яранга;

в) Юрта;

г) Землянка.

8. Вказати первісне житло північних оленярів:

а) Яранга;

б) Юрта;

в) Землянка;

г) Зрубний дерев’яний будинок;

9. Які будівельні матеріали використовувалися для будівництва первісного житла у Середній Азії:

а) Дерев’яний каркас з покриттям із бересту чи шкіри;

б) Ребра китів, бивні мамонтів з покриттям зі шкіри;

в) Річкова лоза, степова трава і войлок;

г) Блоки снігу, зв’язані водою.

10. До якої групи ознак архітектурних споруд належить “зручність”:

а) Функціональні;

б) Конструктивні;

в) Естетичні.

11. До якої групи ознак архітектурних споруд належить “міцність”:

а) Функціональні;

б) Конструктивні;

в) Естетичні.

12. До якої групи ознак архітектурних споруд належить “економічність”:

а) Функціональні;

б) Конструктивні;

в) Естетичні.

13. До якої групи ознак архітектурних споруд належить “художній образ”:

а) Функціональні;

б) Конструктивні;

в) Естетичні.

14. Сукупність основних рис і ознак архітектури певного часу та певного народу, що виявляються в особливостях їх функціональних, конструктивних і художніх сторін прийнято називати:

а) Композицією;

б) Ордером;

в) Стилем;

г) Типізацією.

15. Чи залежить формування типів архітектурних споруд, їх конструкції та архітектурного образу від політичного укладу країни, релігійних й ідеологічних вимог, побуту, народних традицій, природно-кліматичних умов місцевості:

а) Залежить від усіх перелічених факторів;

б) Залежить від усіх факторів крім політичного укладу країни;

в) Залежить лише від природно-кліматичних умов місцевості;

г) Не залежить.

16. Період Давнього царства Стародавнього Єгипту охоплює:

а) V – IV тис. до н. е.;

б) Другу половину IV тис. до н.е.;

в) III тис. до. н. е.;

г) Середину і другу половину ІІ тис. до н. е.

17. Період Середнього царства Стародавнього Єгипту охоплює:

а) III тис. до. н. е.;

б) Кінець ІІІ – початок ІІ тис. до н. е.;

в) Середину і другу половину ІІ тис. до н. е.;

г) 1071 – 332 рр.. до н. е.

18. Період Нового царства Стародавнього Єгипту охоплює:

а) Середину і другу половину ІІ тис. до н. е.;

б) Кінець ІІ – початок І тис. до н. е.;

в) 1071 – 332 рр.. до н. е.;

г) 332 – 30 рр.. до н. е.;

19. Період Пізнього Єгипту охоплює:

а) Початок ІІ тис. до . е.;

б) Середину і другу половину ІІ тис. до н. е.;

в) 2071 – 1332 рр.. до н. е.;

г) 1071 – 332 рр.. до н. е.

20. Період Елліністичного Єгипту охоплює:

а) 2332 – 1330 рр.. до н. е.;

б) 1300 – 332 рр.. до н. е.;

в) 332 – 30 рр.. до н. е.;

г) 30 р. до н. е. – 332 р. н. е.

21. Гробниця фараона Джосера належить до періоду:

а) Давнього царства;

б) Середнього царства;

в) Нового царства;

г) Пізнього Єгипту.

22. Комплекс пірамід в Гізі відносять до періоду:

а) Давнього царства;

б) Середнього царства;

в) Нового царства;

г) Пізнього Єгипту.

23. Скельні гробниці отримують розвиток в період:

а) Давнього царства;

б) Середнього царства;

в) Нового царства;

г) Пізнього Єгипту.

24. Поминальний храм Аменемхета ІІІ відносять до періоду:

а) Давнього царства;

б) Середнього царства;

в) Нового царства;

г) Пізнього Єгипту.

25. Храм цариці Хатшепсут в Дейр-ель-Бахрі належить до періоду:

а) Давнього царства;

б) Середнього царства;

в) Нового царства;

г) Пізнього Єгипту.

26. Храм Рамзеса ІІ в Абу Сімбелі відносять до періоду:

а) Давнього царства;

б) Середнього царства;

в) Нового царства;

г) Пізнього Єгипту.

27. Храм Гора в Едфу належить до періоду:

а) Давнього царства;

б) Середнього царства;

в) Нового царства;

г) Пізнього Єгипту.

28. Вказати рису, не типову для єгипетської архітектури:

а) Геометричність;

б) Лінійність;

в) Асиметрія;

г) Великі площини стін.

29. Вказати рису, не типову для єгипетської архітектури:

а) Велика кількість композиційних осей симетрії;

б) Великі площини стін;

в) Геометричність;

г) Рослинні мотиви в архітектурному декорі.

30. Вказати основний будівельний матеріал культових споруд Давнього царства Єгипту:

а) Цегла-сирець;

б) Бита земля;

в) Камінь;

г) Дерево.

31. Вказати будівельний матеріал, не типовий для житлового будівництва в Давньому Єгипті:

а) Обмазана глиною тростина;

б) Цегла з соломою;

в) Камінь;

г) Цегла-сирець і дерево.

32. Вказати рису, не типову для єгипетського житлового будівництва:

а) Глухі глиняні фасади;

б) Великі вікна;

в) Чисельні комори в парадній частині;

г) Спальні на дахах під навісами.

33. Вказати тип опор, не типовий для архітектури Стародавнього Єгипту:

а) Гаторична колона;

б) Осірістичний стовп;

в) Іонічна колона;

г) Папірусовидна колона;

34. Вказати пам’ятку Давнього царства Єгипту:

а) Поминальний храм Аменемхета ІІІ;

б) Комплекс пірамід в Гізі;

в) Храм Рамзеса ІІ в Абу Сімбелі;

г) Храм Гора в Едфу.

35. Вказати пам’ятку Давнього царства Єгипту:

а) Поминальний храм Аменемхета ІІІ;

б) Храм Рамзеса ІІ в Абу Сімбелі;

в) Храм Амона в Луксорі;

г) Гробниця фараона Джосера.

36. Вказати пам’ятку Середнього царства Єгипту:

а) Гробниця фараона Джосера;

б) Поминальний храм Аменемхета ІІІ;

в) Храм Амона в Луксорі;

г) Храм цариці Хатшепсут в Дейр-ель-Бахрі.

37. Вказати пам’ятку Нового царства Єгипту:

а) Храм цариці Хатшепсут в Дейр-ель-Бахрі;

б) Храм Гора в Едфу;

в) Гробниця фараона Джосера;

г) Комплекс пірамід в Гізі;

38. Вказати пам’ятку Нового царства Єгипту:

а) Храм Рамзеса ІІ в Абу Сімбелі;

б) Поминальний храм Аменемхета ІІІ;

в) Комплекс пірамід в Гізі;

г) Гробниця фараона Джосера.

39. Вказати пам’ятку Нового царства Єгипту:

а) Поминальний храм Аменемхета ІІІ;

б) Комплекс пірамід в Гізі;

в) Храм Амона в Луксорі;

г) Храм Гора в Едфу.

40. Вказати пам’ятку Пізнього Єгипту:

а) Храм Рамзеса ІІ в Абу Сімбелі;

б) Поминальний храм Аменемхета ІІІ;

в) Храм Гора в Едфу;

г) Гробниця фараона Джосера.

41. Глухий трапецієвидний об’єм з фальшивим входом і культовим приміщенням та підземною погребальною камерою називають:

а) Абака;

б) Перистиль;

в) Мастаба;

г) Зіккурат;

42. Вказати планувальний елемент, не характерний для класичного типу єгипетського храму:

а) Вхідна група з алеєю сфінксів і пілонами;

б) Амфіпростиль;

в) Гіпостильний зал;

г) Перистильне подвір’я.

43. Монументальний фасад давньоєгипетського храму у вигляді двох глухих трапецієвидних об’ємів з вхідним порталом між ними називається:

а) Пропілеї;

б) Пілони;

в) Протоми;

г) Пронаос.

44. Подвір’я, оточене колонадою, яке є частиною класичного єгипетського храму, називається:

а) Перистиль;

б) Периптер;

в) Простиль;

г) Гіпостиль.

45. Багатоколонний зал в класичному єгипетському храмі називається:

а) Ападана;

б) Перистильний зал;

в) Гіпостильний зал;

г) Простиль.

 

Ілюстративні питання:

Назвати пам’ятки, типи споруд, їх конструктивні, планувальні та стилістичні особливості, час створення, місце розташування об’єктів за ілюстраціями:

 

 

 


СЕМІНАР №2

Особливості будівництва країн Межиріччя. Архітектура Ассирії та Нововавилонської імперії. Зіккурати. Будівництво Персії та Давнього Ірану.

Описові питання:

1. Дати загальний аналіз архітектури країн Межиріччя.

2. Дати аналіз житлового будівництва країн Межиріччя.

3. Дати аналіз культового будівництва країн Межиріччя.

4. Перелічити основні будівельні матеріали, типові для будівництва країн Межиріччя.

5. Проаналізувати планувальні та конструктивні особливості архітектури країн Межиріччя та фактори, що їх зумовлювали.

6. Перелічити основні конструктивні прийоми в архітектурі країн Межиріччя, які використовувались для захисту від спеки.

7. Перелічити матеріали і види оздоблення споруд Межиріччя.

8. Навести періодизацію архітектури древнього Межиріччя.

9. Проаналізувати архітектуру ранніх держав Межиріччя - Шумера й Аккада.

10.Проаналізувати архітектуру Ассирії.

11.Проаналізувати архітектуру Нової Вавилонської імперії.

12.Дати аналіз споруди "зіккурат" на прикладах.

13.Дати аналіз резиденції Саргона ІІ в Дур-Шаррукіні (тепер Хорсабаді).

14.Дати аналіз архітектури міста Вавилон.

15.Дати аналіз особливостей "Висячих садів Семіраміди".

16.Перелічити здобутки культури країн Межиріччя.

17.Проаналізувати особливості архітектури Персії.

18.Дати аналіз царської резиденції - Персеполя.

19.Перелічити основні будівельні матеріали, характерні для будівництва Персії.

20.Проаналізувати особливості палацового будівництва Персії.

21.Дати характеристику опор, типових для архітектури Персії.

22.Проаналізувати культове та поховальне будівництво Персії.

23.Дати визначення поняття "ападана", їх конструктивна та планувальна схема, приклади.

24.Дати характеристику прийомів оздоблення споруд Персії.

25.Дати визначення поняття "протома", їх застосування.

26.Проаналізувати особливості архітектури стародавнього Ірану.

27.Дати аналіз палацу у Фірузабаді.

28.Проаналізувати будівництво поховальних споруд у стародавньому Ірані.

29.Проаналізувати культове будівництво стародавнього Ірану.

30.Дати аналіз житлового будівництва стародавнього Ірану.

31.Дати визначення термінів "тромп" і "сталактит", їх призначення.

32.Дати визначення терміну "айван", їх застосування.

33.Перелічити основні будівельні матеріали, що застосовувались в архітектурі стародавнього Ірану.

34.Дати аналіз архітектури Урарту.

35.Проаналізувати фортечне будівництво Урарту.

 

Тестові питання:

1. Вказати період існування ранніх держав Межиріччя:

а) VI - V тис. до н. е.;

б) V тис. до н. е. - 2300 р. до н. е.;

в) 2150 - 1000 рр. до н. е.;

г) 1000 - 605 рр. до н. е.

2. Вказати період існування Вавилону як централізованої держави:

а) VI - V тис. до н. е.;

б) V тис. до н. е. - 2300 р. до н. е.;

в) 2150 - 1000 рр. до н. е.;

г) 1000 - 605 рр. до н. е.

3. Вказати період військової держави Ассирії в архітектурі древнього Межиріччя:

а) 2150 - 1000 рр. до н. е.;

б) 1000 - 605 рр. до н. е.;

в) 625 - 539 рр. до н. е.;

г) 539 -312 рр. до н. е.

4. Вказати період Нової Вавилонської імперії в архітектурі древнього Межиріччя:

а) 2150 - 1000 рр. до н. е.;

б) 1000 - 605 рр. до н. е.;

в) 625 - 539 рр. до н. е.;

г) 539 -312 рр. до н. е.

5. Вказати пам'ятку періоду ранніх держав Межиріччя:

а) Зіккурат в Урі;

б) Резиденція Саргона ІІ в Хорсабаді;

в) Зіккурат Етеменанкі;

г) Зіккурат Мардука.

6. Вказати пам'ятку періоду військової держави Ассирії в архітектурі Месопотамії:

а) Зіккурат в Урі;

б) Зіккурат Етеменанкі;

в) Палац у Фірузабаді;

г) Резиденція Саргона ІІ в Хорсабаді.

7. Вказати пам'ятку періоду Нової Вавилонської імперії:

а) Палац у Фірузабаді;

б) Зіккурат в Урі;

в) Зіккурат Етеменанкі;

г) Палац у Ктесифоні.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. Вказати пам'ятку періоду Нової Вавилонської імперії:

а) Палац у Ктесифоні;

б) Зіккурат в Урі;

в) Висячі сади Семіраміди;

г) Палац у Фірузабаді.

9. Вказати пам'ятку, що не належить до періоду Нової Вавилонської імперії:

а) Висячі сади Семіраміди;

б) Вавилонська вежа;

в) Ворота богині Іштар;

г) Зіккурат в Урі.

10. Вказати пам'ятку, що не належить до періоду Нової Вавилонської імперії:

а) Резиденція Саргона ІІ в Дур-Шаррукіні;

б) Зіккурат Етеменанкі;

в) Палац Навуходоносора ІІ;

г) Храм Мардука.

11. Вказати період історії архітектури древнього Межиріччя, до якого відносять зіккурат в Урі:

а) Ранні держави Межиріччя;

б) Вавилон - централізована держава;

в) Ассирія - військова держава;

г) Нова Вавилонська імперія.

12. Вказати період історії архітектури древнього Межиріччя, до якого відносять резиденцію Саргона ІІ в Дур-Шаррукіні:

а) Ранні держави Межиріччя;

б) Вавилон - централізована держава;

в) Ассирія - військова держава;

г) Нова Вавилонська імперія;

13. Вказати період історії архітектури древнього Межиріччя, до якого відносять висячі сади Семіраміди:

а) Ранні держави Межиріччя;

б) Вавилон - централізована держава;

в) Ассирія - військова держава;

г) Нова Вавилонська імперія.

14. Вказати період історії архітектури древнього Межиріччя, до якого відносять зіккурат Етеменанкі (Вавилонську вежу):

а) Ранні держави Межиріччя;

б) Вавилон - централізована держава;

в) Ассирія - військова держава;

г) Нова Вавилонська імперія.

15. Вказати атрибути, не типові для будівництва країн Межиріччя:

а) Зубчастий у плані профіль стін;

б) Товсті, часом подвійні стіни;

в) Високі кам'яні платформи під культовими і палацовими спорудами;

г) Сотоподібне облицювання стін невеликими глиняними трубками.

16. Вказати атрибути, не типові для будівництва країн Межиріччя:

а) Геометрично упорядковане планування;

б) Великі вікна;

в) Облицювання цокольних частин будівель випаленою цеглою;

г) Влаштування спалень на дахах під навісами.

17. Вказати атрибути, не типові для будівництва країн Межиріччя:

а) Оздоблення стін мозаїкою з фігурних керамічних цвяхів;

б) Будівництво всіх споруд з планами і конструкціями, розрахованими на оборону;

в) Будівництво культових і палацових споруд на високих земляних платформах;

г) Будівництво господарських і житлових будівель з широкими (10-12 м) прольотами.

18. Вказати атрибути, не типові для будівництва країн Межиріччя:

а) Тонкі, легкі, з великими вікнами стіни;

б) Використання бітуму для гідроізоляції, фарбування та влаштування асфальтових підлог;

в) Каркас житлових будівель із зв'язок тростини;

г) Планування господарських і житлових будівель у вигляді системи суміжних тунелеподібних приміщень.

19. Вказати атрибути, не типові для архітектури країн Межиріччя:

а) Міста, оточені масивними стінами з зубцями та вежами;

б) Великі вікна;

в) Культові і палацові споруди на високих земляних платформах;

г) Житло, накрите земляним накатом, або глиняним куполом видовженого силуету.

20. Вказати атрибути, не типові для архітектури країн Межиріччя:

а) Ванни, туалети з асфальтовою підлогою, тераси у будівлях заможних людей;

б) Влаштування дренажу в стінах для кращого висихання;

в) Каркас житлових будівель із зв'язок тростини;

г) Широкі (9-12 м) прольоти житлових і господарських будівель.

21. Вказати атрибути, не типові для архітектури країн Межиріччя:

а) Влаштування цокольних частин будівель, яким загрожувала сирість, з каменю;

б) Застосування висушеної на сонці цегли на глиняно-вапняковому розчині;

в) Використання регулярної модульної кладки;

г) Геометрично упорядковане планування.

22. Вказати тип споруди, що був композиційним центром ранніх міст Межиріччя:

а) Мастаба;

б) Зіккурат;

в) Палац;

г) Ападана.

23. Вказати будівельний матеріал, не типовий для житлової архітектури Межиріччя:

а) Глина;

б) Тростина;

в) Вапняк;

г) Дрібні річкові чагарники.

24. Храмова піраміда з багатоступінчастою основою та культовим приміщенням на верхній платформі в архітектурі Месопотамії носить назву:

а) Айван;

б) Зіккурат;

в) Мастаба;

г) Ападана.

25. Вказати конструктивний елемент, не типовий для палацового будівництва Персії:

а) Колона;

б) Капітель;

в) Пандус;

г) Сходи.

26. Вказати архітектурний тип, не типовий для будівництва Персії:

а) Фортечна стіна;

б) Зіккурат;

в) Ападана;

г) Скельні усипальниці.

27. Вказати призначення ападани:

а) Культове;

б) Поховальне;

в) Палацове;

г) Житлове.

28. Тип багатоколонного широкого залу з портиками у всю ширину стіни, створений у древній Персії, називається:

а) Протома;

б) Айван;

в) Ападана;

г) Перистиль.

29. Оригінальна перська капітель із зображенням півфігур тварин називається:

а) Тромп;

б) Протома;

в) Айван;

г) Ападана.

30. Вказати архітектурний тип культового будівництва древньої Персії:

а) Храмові піраміди;

б) Скельні храми у скелях над Персеполем;

в) Храми у вигляді веж з цегли-сирцю;

г) Жертовні вівтарі окремо від поселень.

31. Вказати пам'ятку архітектури древньої Персії:

а) Резиденція Саргона ІІ в Хорсабаді;

б) Царська резиденція Дарія І – Персеполь;

в) Палац у Фірузабаді;

г) Палац у Ктесифоні.

32. Царська резиденція Дарія І - Персеполь, є пам'яткою архітектури:

а) Стародавнього Ірану;

б) Держави Урарту;

в) Ассирії;

г) Древньої Персії.

33. Вказати період будівництва Персеполя - царської резиденції Дарія І:

а) ХІІ -Х ст. до н. е.;

б) VI -IV ст. до н. е.;

в) І ст. до н. е. - ІІ ст. н. е.;

г) VI -IV ст. н. е.

34. Вказати пам'ятку архітектури стародавнього Ірану:

а) Резиденція Саргона ІІ в Хорсабаді;

б) Царська резиденція Дарія І – Персеполь;

в) Палац у Фірузабаді;

г) Зіккурат в Урі.

35. Вказати пам'ятку архітектури стародавнього Ірану:

а) Палац у Ктесифоні;

б) Резиденція Саргона ІІ в Хорсабаді;

в) Царська резиденція Дарія І – Персеполь;

г) Зіккурат в Урі.

36. Вказати ведучий архітектурний напрям у будівництві стародавнього Ірану:

а) Культове будівництво;

б) Палацове будівництво;

в) Будівництво поховальних споруд.

37. Вказати архітектурний елемент, не типовий для архітектури стародавнього Ірану:

а) Купол;

б) Тромп;

в) Сталактит;

г) Еркер.

38. Широка лоджія, перекрита аркою, в архітектурі стародавнього Ірану називається:

а) Ападана;

б) Айван;

в) Аркатура;

г) Атріум;

39. Вказати архітектурний тип культового будівництва стародавнього Ірану:

а) Храмові піраміди;

б) Скельні храми;

в) Жертовні вівтарі, перекрититі куполом з отвором;

г) Храми у вигляді веж з цегли-сирцю.

40. Вказати тип поховальних споруд, не типовий для стародавнього Ірану:

а) Скельні гробниці;

б) Будинки з двосхилим дахом;

в) Гробниці у вигляді веж;

г) Мастаба.

41. Вказати тип поховальних споруд, не типовий для стародавнього Ірану:

а) Скельні гробниці;

б) Земляні насипи – кургани;

в) Будинки з двосхилим дахом;

г) Гробниці у вигляді кубічного масиву, увінчаного куполом.

42. Вказати пам'ятку архітектури Урарту:

а) Місто-фортеця Тейшебаіні;

б) Палац у Фірузабаді;

в) Резиденція Саргона ІІ у Хорсабаді;

г) Палац у Ктесифоні;

43. Вказати пам'ятку архітектури Урарту:

а) Палац у Фірузабаді;

б) Резиденція Саргона ІІ у Хорсабаді;

в) Місто-фортеця Ербуні;

г) Палац у Ктесифоні.

44. Вказати атрибути, не типові для архітектури Урарту:

а) Фортечні стіни з грубого каменю, облицьовані тесаним каменем;

б) Повна відсутність архітектурного декору;

в) Стіни почленовані вежами і контрфорсами;

г) Відокремлені житлові приміщення з кількох кімнат, пов'язані спільними стінами.

45. Вказати країну, до якої відносять пам'ятку - Персеполь:

а) Стародавній Іран;

б) Урарту;

в) Давня Персія;

г) Ассирія.

46. Вказати країну, до якої відносять пам'ятку - палац у Фірузабаді:

а) Стародавній Іран;

б) Урарту;

в) Давня Персія;

г) Ассирія.

47. Вказати країну, до якої відносять пам'ятку - палац у Ктесифоні:

а) Урарту;

б) Стародавній Іран;

в) Давня Персія;

г) Ассирія.

48. Вказати країну, до якої відносять місто-фортецю Тейшебаіні:

а) Урарту;

б) Стародавній Іран;

в) Давня Персія;

г) Ассирія.

49. Вказати країну, до якої відносять місто-фортецю Ербуні:

а) Давня Персія;

б) Ассирія;

в) Урарту;

г) Стародавній Іран.

 

Ілюстративні питання:

Назвати пам’ятки, типи споруд, їх конструктивні, планувальні та стилістичні особливості, час створення, місце розташування об’єктів за ілюстраціями:

 

 

 

 

 

 

СЕМІНАР №3