Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Фрагмент Балансу підприємства на 31.12.2013., тис. грнПасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал Зареєстрований капітал 200  
Капітал у дооцінках  
Додатковий капітал  
Резервний капітал 30  
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 88  
Неоплачений капітал  
Вилучений капітал  
Усього за розділом І 318  

 

Фрагмент Звіту про фінансові результати за 2013 р.

І. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
. . . . . . . . . . . .
Чистий фінансовий результат: прибуток    
збиток    

 

Фрагмент Звіту про власний капітал за 2013 р.

Стаття Код Зареєст-рований капітал Капітал у дооцінках Додат-ковий капітал Резерв-ний капітал Нероз-поділе-ний прибуток Неопла-чений капітал Вилуче-ний капітал Всього
Залишок на початок року 200000 30 000 88 500 318500
Коригування:                  
Зміна облікової політики                
Виправлення помилок                
Інші зміни                
Скоригований залишок на початок року                
Чистий прибуток (збиток) за звітний період                
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Розподіл прибутку: Відрахування до резервного капіталу                
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Разом змін в капіталі                
Залишок на кінець року                
                     

Завдання 3.2. Зміни в облікових оцінках.

В грудні 2011 р. введено в експлуатацію будівлю заводоуправління, її первісна вартість становить 175000 грн, ліквідаційна вартість визначена в розмірі 25000грн, очікуваний строк корисного використання – 20 років, метод амортизації – прямолінійний.

На початку 2013 року керівництво підприємства переглянуло термін експлуатації будівлі та зменшило його до 15 років.

Розрахунок впливу зміни облікової оцінки:

Амортизована вартість будівлі становить . . . грн.

Сума нарахованої амортизації за 2012 р. становить . . . грн.

Сума амортизації за 2012 р., розрахована виходячи із зміненого терміну експлуатації становить . . . грн.

Сума коригування амортизаційних відрахувань за 2006 р. становить . . . грн.

В січні 2013 р. відображено на рахунках бухгалтерського обліку коригування амортизаційних відрахувань за 2012 р. у зв’язку із зміною облікової оцінки:

Дт . . . Кт . . . - . . . грн.

 

Завдання 3.3. Відображення події після дати балансу, яка надає додаткову інформацію про обставини, які існували на дату балансу.

На 31 грудня 2012 р. на рахунку 361 „Розрахунки з вітчизняними покупцями” обліковується залишок дебіторської заборгованості ТОВ „Фінансист” в сумі 5000 грн. Резерв сумнівних боргів на 31.12.2012. становить 10000грн.

15 січня 2013 р. (до затвердження річної фінансової звітності) одержано інформацію про оголошення банкрутом ТОВ „Фінансист”.

В бухгалтерському обліку та у фінансовій звітності за 2012 рік необхідно відобразити списання безнадійної дебіторської заборгованості проведенням:

Дт . . . Кт . . . - . . . грн.

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.