Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ПОзичковий процент

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Позичковий процент (процент за кредит) – це плата, яку отримує кредитор від позичальника за надані в позику гроші чи матеріальні цінності.СТАВКА ПОЗИЧКОВОГО ПРОЦЕНТА


ЦІНА ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

„Сперечатися про те, регулюється вартість корисністю чи витратами виробництва, все одно, що з’ясовувати, роз­різає аркуш паперу верхнє чи нижнє лезо ножиць”.

А. Маршалл


ЦІНОУТВОРЕННЯ – НАЙВАЖЛИВІШИЙ
ЕЛЕМЕНТ ПРОГРАМИ МАРКЕТИНГУ

“Думка, що ціна товару залежить виключно від відношення пропозиції до попиту або навпаки, перетворилось у політичній економії майже в аксіому і стало джерелом багатьох помилок в цій науці”.

Д. Рікардо

Ціноутворюючі чинники І і ІІ порядку


МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Вибираючи метод ціноутворення, зважають на такі фактори:

- за надто низької ціни отримання прибутку проблематично;

- за мінімальної ціни її межею буде собівартість;

- середньою межею буде ціна конкурентів і ціна товару-замінника;

- за максимальної ціни межею є наявність у товару унікальних властивостей.


НОВІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

  Країна Загальний рівень Тривалість життя Грамотність, % Охоплення навчанням,% ВВП на душу нас., $
Норвегія 0,963 79,4 99.0
США 0,994 77,4  
Японія 0,943 82,0  
Великобританія 0,939 78,4  
Франція 0,938 79,5  
Італія 0,934 80,1 98,5
Германія 0,930 78,7  
Венгрія 0,862 72,7 99,3
Росія 0,795 65,3 99,9
Білорусь 0,786 68,1 99,6
Україна 0,766 66,1 99,4

ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Ефективність виробництва – категорія, яка характеризує віддачу, результативність виробництва. Вона свідчить не лише про приріст обсягів виробництва, а й про те якою ціною, якими витратами досягається цей приріст.

Показники Р І В Н І
Мікрорівень Макрорівень
Ефективність праці Продуктивність праці
Трудомісткість праці
Ефективність основних фондів Фондовіддача
Фондоємність
Ефективність матеріальних ресурсів Матеріало-віддача
Матеріальна місткість
Ефективність використання фінансових ресурсів  


ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ПОПИТУ

Попит визначає сукупну суспільну чи ринкову потребу в товарах, яка зумовлена платоспроможністю, виражена в грошовій формі.


СУКУПНИЙ ПОПИТ

Це загальний обсяг вітчизняних товарів і послуг, які готові купити суб’єкти господарювання, а також агенти інших країн при певному рівні внутрішніх цін

 

ВПЛИВ ЦІНОВИХ ФАКТОРІВ НА СУКУПНИЙ ПОПИТ

Крива АД, як і крива попиту на окремий товар має від’ємний нахил. Спадна траєкторія кривої попиту для індивідуального блага зумовлюється ефектами доходу і заміщення. Від’ємний похил кривої АД пояснюється впливом цінових чинників.

 


ВПЛИВ НЕЦІНОВИХ ФАКТОРІВ НА СУКУПНИЙ ПОПИТ

Підвищення або зниження цін за інших рівних умов збільшуватиме або зменшуватиме сукупний попит, що відображатиметься рухом по кривій АД. Проте, якщо одна або декілька умов змінюються, то крива АД переміщується вправо або вліво. Ці інші умови називаються неціновими чинниками сукупного попиту


СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ У КОРОТКОСТРОКОВОМУ ПЕРІОДІ

Сукупна пропозиція – це такий реальний обсяг національного продукту, який економіка пропонує для продажу з метою отримання

прибутку при різних рівнях цін

 
 СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ У ДОВГОСТРОКОВОМУ ПЕРІОДІ

Довгостроковий період – це період протягом якого підприємство може змінити кількість виробничих потужностей

 

теорія споживання

Споживання – це індивідуальне і спільне використання споживчих благ, направлених на задоволення матеріальних і духовних потреб людей.

ТЕОРІЯ ЗАОЩАДЖЕННЯ

Заощадження – це та частина особистого безподаткового доходу, яка не споживається

 

 


Шкала споживання і заощадження

  Використовуваний дохід (ВД), млрд. грн. Заощадження (S), млрд. грн. Споживання (С), млрд. грн.
-2
200 – пороговий доход
+2
+4
+6
+8
+10
+12

 


Функція споживання і функція заощадження

Залежність між обсягом споживання і безподатковим доходом, який використовується називається функцією споживання.

Група сімей Річний дохід членів сім’ї до сплати податків Витрати на споживання ГЕС Заощадження ГСЗ
А -650   -50  
Б
В
Г    
Д
Е

 

Зв’язок між використовуваним доходом і заощадженнями відображає функція заощадження


ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЇХ СУТЬ

Під інвестиціями прийнято розуміти використання заощаджень з метою створення нових виробничих потужностей і капітальних активів

 


 

г


ТИПИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

Єдиним джерелом інвестицій є заощадження. Проте механізм переходу їх від власників до інвесторів у різних країнах є неоднаковий. Це дає підстави для виділення наступних типів цього процесу.

СУКУПНИЙ ПОПИТ НА ІНВЕСТИЦІЇ

Під інвестиційним попитом розуміють попит підприємців на капітальні товари (блага) для відновлення зношеного і приросту реального капіталу

 


ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

До фінансових інвестицій належать вкладення коштів у придбання цінних паперів (акцій, облігацій)

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ

Для визначення ефективності інвестицій здійснюється проектний аналіз. Від того наскільки об’єктивно і усестороннє буде проведена оцінка ефективності залежить термін повернення капіталу, варіанти його альтернативного використання, додатковий притік прибутку підприємства в майбутньому періоді.


Економічні коливання та економічний цикл

Економічні коливання, як прояв нестабільності (порушення загальної рівноваги) можуть відбуватись у циклічних та нециклічних формах.


Повторюваність циклічних коливань К. Маркс пов’язував із матеріальною основою криз – періодичністю оновлення основного капіталу.

 

 

В сучасних умовах причини економічних коливань економістами діляться на дві групи:

 


ЦИКЛІЧНІСТЬ – ЗАГАЛЬНА ЗАКОНОМІРНІСТЬ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Циклічні коливання ринкової економіки мають синхронний характер. Вони відбуваються зі сталою послідовністю і у чітко визначених межах.

типи інфляції

Причиною інфляції може бути як перевищення попиту над пропозицією, так і відставання попиту від пропозиції. Результатом перевищення попиту над пропозицією є інфляція попиту (монетарна інфляція). Відставання пропозиції від попиту викликає інфляцію витрат (пропозиції). Вони відносяться до відкритого (помірного) типу інфляції.


види інфляції

“...В довгостроковому періоді економіка не може мати помірковану інфляцію. Якщо ви починаєте фліртувати з інфляцією, то обов’язково одружитеся з нею”.

О. Еммінгер

 

 

особливості інфляції в Україні

“Головною причиною помилок стало ... механічне перене­сення на нашу економіку висновків щодо природи інфляції. На першому етапі її сприймали як інфляцію попиту ... тоді як у дійсності в Україні була інфляція витрат виробницт­ва.”

А. Чухно.


Протиінфляційні заходи
n розв’язання проблем дефіциту державно­го бюджету; n грошові обмеження через заморожування доходів (контроль за динамікою доходів населення); n реформа системи оподаткування, скоро­чення податкових ставок; n регулювання валютного курсу; n скорочення платоспроможного попиту в результаті грошової реформи; n організація контролю за фінансовими по­токами; n підвищення процентних ставок за кредит. n подолання падіння і підтримка пріорите­тних галузей національної економіки; n приватизація; n стимулювання НТПр та інвестицій; n оздоровлення бюджетної та банківської систем; n відбудова фондового ринку; n структурна перебудова економіки.

МЕТОДИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ВАЛЮТИ

Згідно зі світовим досвідом грошових реформ існу-ють наступні методи стабілізації валют: дефляція, деномінація, девальвація, ревальвація, нуліфікація.


СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ЗАЙНЯТОСТІ

Зайнятість – це діяльність громадян, пов’язана із задоволенням особистих та суспільних потреб і така, що як правло приносить їм дохід у грошовій або іншій формах

Закон України «Про зайнятість»

 


ТИПИ І ФОРМИ ЗАЙНЯТОСТІ

Зайнятість реалізується через конкретні типи і форми включення працівника в корисну економічну діяльність.

 
 

 

БЕЗРОБІТТЯ І ЙОГО ПРИЧИНИ

Безробіття – соціально-економічне явище, пов’язане з перевищенням пропозиції робочої сили відносно попиту до неї, стан незайнятості частини економічно активного населення.

 

 

ВИДИ БЕЗРОБІТТЯ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ БЕЗРОБІТТЯ

Безробіття, особливо масове – це зло, величезне лихо для людей і суспільства в цілому.

РИНОК РОБОЧОЇ СИЛИ

Це система економічних механізмів, норм та інститутів, які забезпечують відтворення робочої сили та її використання.

 

 

ДЕЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ

Це система правових та органіційно-економічних заходів держави щодо забезпечення ефективної зайнятості, нормальних умов праці та раціонального використання робочої сили.

 
 

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Економічне зростання:

- це кількісне зростання і якісне вдосконалення суспільного виробництва,

- це збільшення обсягів товарів і послуг, створених за певних умов.

 
 


Зміна реального ВВП на душу населення в розвинутих країнах світу (%)

Країна Темпи зростання подушного ВВП
1948-1972рр. 1972-1995 рр.
Канада 2,9 1,8
Франція 4,3 1,6
Німеччина 5,7 2,0
Італія 4,9 2,3
Японія 8,2 2,6
Великобританія 2,4 1,8
США 2,2 1,5

ТИПИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Зростання суспільного продукту і доходу можна забезпечити двома способами:

- шляхом використаня більшої кількості ресурсів;

- шляхом більш ефективного використання обмежених ресурсів

В залежності від того, яким способом досягаються результати розрізняють два типи економічного зростання

ФАКТОРИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Темпи економічного зростання, його якісні характеристики повністю визначаються факторами зростання.


НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС І ЙОГО ФОРМИ

“Економічні епохи відрізняються не тим, що виробляється, а тим, як виробляється, якими засобами праці.”

К. Маркс

 
 

 

 


Етапи науково - технічного прогресу

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.