Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Питання та задачі до іспиту з Мікроекономіки

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Альтернативні і бухгалтерські витрати, економічний прибуток.

2. Аналіз загальної рівноваги.

3. Аналіз попиту і пропозиції: введення податків і квот.

4. Аналіз попиту і пропозиції: державне регулювання.

5. Аналіз попиту і пропозиції: еластичність попиту, перехресна еластичність.

6. Бажані, небажані і нейтральні товари.

7. Бюджетні обмеження: поняття, математична модель.

8. Вигода (надлишок) споживача.

9. Виробнича функція. Сутність і побудова ізоквант.

10. Витрати у нетривалому періоді.

11. Витрати фірми у тривалому періоді.

12. Відповідно до теорії граничної продуктивності крива попиту на працю на конкурентному ринку співпадає з кривою граничного продукту праці. Поясніть.

13. Гранична норма заміщення.

14. Гранична норма технічної заміни.

15. Діагностика монопольної сили: показник Лернера.

16. До нормальних товарів відносяться такі, щодо яких існує пряме співвідношення між змінами цін на один з них і змінами попиту на другий. Чи це вірно? Поясніть.

17. Екстерналії і суспільні товари.

18. Ефект доходу і ефект заміни: декомпозиція Слуцького-Хікса.

19. Ефект доходу має місце у наступному випадку: разом із зростанням доходів споживачів, вони заощаджують частину доходу, що збільшується. Чи це вірно? Поясніть.

20. Ефект масштабу.

21. За яких умов конкурентна фірма, прагнучі максимізувати прибуток, має наймати додаткових працівників? Поясніть.

22. Закон спадної граничної віддачі.

23. Зміни оптимуму споживача: функція доходу-споживання.

24. Зростання конкурентних фірм у тривалому періоді.

25. Корисність, гранична корисність, закон Вебера-Фехнера.

26. Криві і карти байдужості.

27. Максимізація прибутку і нетривала пропозиція на конкурентному ринку.

28. Моделі рівноваги олігополії.

29. Монопольна влада на ринку ресурсів.

30. Монопсонічний ринок ресурсів.

31. Нетривала рівновага в умовах монополістичної конкуренції.

32. Нетривала рівновага для монополії.

33. Основні поняття і моделі теорії виробництва.

34. Особливості тривалої рівноваги на конкурентному ринку.

35. Поняття нестачі і ціни.

36. Поняття та побудова ізокост.

37. Попит на ресурси на конкурентному ринку.

38. Поясніть, чи відповідає умові довгострокової рівноваги конкурентної галузі рівняння .

39. Поясніть, чи вірно, що крива попиту на продукцію конкурентної фірми має від’ємний нахил.

40. Поясніть, чому у довгостроковому періоді економічний прибуток не може мати місце на конкурентному ринку.

41. Поясніть, що демонструє частина кривої короткострокових граничних витрат конкурентної фірми, що розташована вище точки мінімуму кривої середніх змінних витрат.

42. Правило ціноутворення для монополії.

43. Регулювання монополії.

44. Ресурсні обмеження: ящик Еджворта.

45. Ринки суперництва.

46. Рівновага на ринку ресурсів.

47. Рівновага олігополії.

48. Рівняння балансу споживання.

49. Рівняння еквівалентності заміни.

50. Симптоми монопольної сили.

51. Ситуація, коли граничні суспільні витрати перевищують граничні витрати окремих індивідів, призводить до рівноваги на ринку суспільних товарів. Чи вірне ствердження? Поясніть.

52. Соціальна вартість монопольної сили.

53. Споживча рівновага на карті кривих байдужості - це перетин бюджетної лінії з кривою байдужості. Поясніть.

54. Сутність інституційної теорії.

55. Сутність та побудова лінії розвитку фірми.

56. Сутність та побудова функції ціни-споживання.

57. Сучасна мікроекономіка та її методологія.

58. Теорема Коуза.

59. Технологічна ефективність.

60. Товари Гіффена.

61. Товари, для котрих існує зворотне співвідношення між зміною ціни на один і зміною обсягів попиту на інший є товарами нерівноважного попиту. Поясніть.

62. Товари-замінники і товари-доповнювачі.

63. Тривала рівновага в умовах монополістичної конкуренції.

64. Тривала рівновага на монопольному ринку.

65. Тривала рівновага у галузях з від’ємною динамікою витрат.

66. Тривала рівновага у галузях з додатною динамікою витрат.

67. У порівнянні з конкурентною фірмою монопсоніст буде сплачувати меншу ставку заробітної платні та наймати менше робочих. Поясніть.

68. У порівнянні з конкурентною фірмою монопсоніст буде сплачувати меншу ставку заробітної платні та наймати менше робочих. Поясніть.

69. Функція витрат Енгела.

70. Чи вірно, що загальний продукт ( ) досягає максимального рівня, коли ? Поясніть.

71. Чи вірно, що коли граничний продукт стає від’ємною величиною, середні витрати досягають мінімальної величини? Поясніть.

72. Чи вірно, що постійні витрати фірми – це витрати на ресурси за цінами, що діяли на момент їх придбання? Поясніть.

73. Чи вірно, що середні загальні витрати досягають мінімуму при такому обсязі виробництва, коли ? Дайте пояснення.

74. Чи вірно, що теорему Коуза можливо реалізовувати, коли ціни пристосовуються до відображення повних граничних суспільних витрат і прибутків? Поясніть.

75. Чи вірно, що у короткостроковому періоді конкурентна фірма, яка максимізує прибуток, не буде продовжувати виробництво, якщо ціна продукту нижче мінімальних середніх витрат? Поясніть.

76. Чи вірно, що усі точки на бюджетній лінії означають однаковий рівень корисності? Поясніть.

77. Чи згорне виробництво фірма, що максимізує прибуток, якщо виявиться, що у нетривалому періоді сукупний дохід менше ніж сукупні витрати? Поясніть.

78. Чи ставка заробітної платні робочих для фірми-монопсоніста, яка максимізує прибуток, буде дорівнювати вартості граничного продукту праці? Поясніть.

79. Що означає будь-яка точка, яка знаходиться або на ізокванті або на ізокості?

80. Що означає будь-яка точка, яка знаходиться або на ізокванті або на ізокості? Поясніть.

81. Щоб опинитися в рівновазі споживач має розподіляти дохід так, щоб останній долар, витрачений на покупку певного товару, приносив такий же приріст корисності, як і долар, витрачений на покупку іншого товару. Поясніть.

82. Яку роль у встановленні рівноваги на ринку ресурсів відіграє показник граничного продукту праці помножений на ціну, за якою може бути продана додатково вироблена продукція?

83. Якщо при даному розміщенні ресурсів криві байдужості для двох індивідів у ящику Еджворта дотикаються, то розподіл благ можна покращити за критерієм Парето. Поясніть

84. Якщо фірма збільшує обсяги використання ресурсів на 30%, а обсяги виробництва за цих умів зростають на 20%, то виникає загроза виходу з галузі через зменшення нормального прибутку. Поясніть.

 

 

1. Задача. Гранична корисність масла для француза - . У свою чергу, корисність хліба - . Ціни масла і хліба у євро дорівнюють відповідно 5 і 1 за кг. Дохід на тиждень становить 20 євро. Яку кількість хліба і масла споживає француз?

2. Задача. Дехто стверджує, що обидва рівняння і можуть уявляти собою криві байдужості для одного споживача. Чи це дійсно так? Доведіть.

3. Задача. Для нелінійної функції попиту знайдіть граничну виручку від продажу четвертої одиниці товару.

4. Задача. За умови лінійної функції попиту монополія отримує максимум прибутку, реалізуючи 10 од. продукції за ціню 24 грн.. Функція загальних витрат - . Наскільки зросте ціна, якщо з кожної одиниці товару буде стягуватися податок у розмірі 7 грн..?

5. Задача. Коли фермер не застосовує добрива, він може збирати пшениці по 25 ц. з га. Граничний продукт добрив дорівнює , де - обсяг добрив, що застосовані. Ціна пшениці - $8 за центнер. Побудуйте криву попиту фермера на добрива.

6. Задача. Компанія діє на ринку монополістичної конкуренції. Гранична виручка компанії - , а її граничні витрати у тривалому періоді - . Мінімальний рівень тривалих середніх витрат . Яким у компанії буде надлишок виробничих потужностей, що не використовуються?

7. Задача. Монополія може продавати продукцію на двох сегментах ринку з різною еластичністю попиту: ; . Її функція загальних витрат . За яких цін на кожному з сегментів ринку монополія отримає максимум прибутку?

8. Задача. Попит на працю у галузі задано кривою , де - кількість найнятих, а - погодинна заробітна плата. Крива пропозиції . Яку економічну ренту одержують робітники, що наймаються?

9. Задача. Попит фірми на працю має вигляд , де - кількість найнятих, а - погодинна заробітна плата. На об’яву щодо найму відгукнулося 7 осіб. Двоє готові працювати за 40 грн. на годину, двоє - за 20 грн., один - від 15 грн. та двоє – від 10. Скільки робочих буде найнято і якою буде заробітна плата?

10. Задача. Припустимо, що виробнича функція фірми у нетривалому періоді - , де - обсяг використання праці на годину. Ціна одиниці продукції дорівнює $2. Скільки праці буде споживати фірма, якщо заробітну платню буде встановлено на рівні $10 на годину?

11. Задача. Припустимо, що гранична корисність двох товарів і описується рівняннями , . Якщо ціни цих товарів будуть відповідно , , а дохід , яким буде оптимум споживача? Визначте, використовуючи поняття граничної норми заміни у споживанні ( ).

12. Задача. Припустимо, що гранична корисність двох товарів і описується рівняннями , . Якщо ціни цих товарів будуть відповідно , , а дохід , яким буде оптимум споживача?

13.Задача. Припустимо, що для певного споживача . За ринковими цінами і . Як буде виглядати рівнянні функції доходу-споживання?

14. Задача. Припустимо, що функції попиту і пропозиції на певному ринку задані відповідно як: і . Нахил кривої пропозиції змінився з 2 на 3. Знайдіть рівноважне рішення.

15. Задача. Припустимо, що функції попиту і пропозиції на певному ринку задані відповідно як: і . Знайдіть рівноважне рішення, якщо введено податок у розмірі .

16. Задача. Припустимо, що функцію виробництва задано рівнянням і що ціна капіталу становить 10 грн., а ціна праці – 15 грн.. У якому стані фірма мінімізує витрати виробництва для будь-якого обсягу продукції?

17. Задача. Припустимо, що функцію виробництва задано рівнянням і що ціна капіталу становить $10, а ціна праці - $15. У якому стані фірма мінімізує витрати виробництва для будь-якого обсягу продукції?

18. Задача. Припустимо, що ціни товарів знаходяться на рівні , , а дохід споживача .Яким буде рівняння бюджетної лінії? Чому дорівнюватиме гранична норма заміщення? Як зміняться можливості споживача, якщо ціна на товар спаде удвічі?

19. Задача. Споживач витрачає 2000 € на день, купуючи апельсини і яблука. Гранична корисність яблук для нього - , де - кількість яблук, шт. Гранична корисність апельсинів - , де - кількість апельсинів, шт. Ціна яблук - 100 €, апельсинів - 500. Яку кількість яблук і апельсинів купить раціональний споживач?

20. Задача. У галузі, що виробляє лопати діють дві компанії. Попит на лопати характеризується рівнянням , де - ціна однієї лопати, а - кількість лопат. Граничні витрати обох компаній постійні і дорівнюють 5. Як компанії розподілять ринок між собою? Чому буде дорівнювати ціна лопати?

21. Задача. У місті фірмою монополізовано виробництво столів. Загальні витрати виробництва становлять , де - обсяг виробництва. Еластичність попиту за ціною - 5. Яку ціну на продукцію власного виробництва призначить фірма?

22. Задача. Фірма є відносно дрібним виробником товару. Функція витрат має наступний вигляд: , де – обсяг продукції, шт. Ринкова ціна дорівнює 12 грн. за шт., якою буде ціна товару, обсяг виробництва фірми у тривалій рівновазі, якщо її витрати не будуть змінюватися.

23. Задача. Фірма приймає рішення щодо найму. Її попит на працю , де - кількість найнятих, а - погодинна заробітна платня. З претендентів двоє готові працювати не менш ніж 40 грн. за годину, двоє - за 20 грн. і три - від 12 грн. Скільки робочих буде найнято і якою буде заробітна плата?

24. Задача. Фірма розробила конструкцію мініатюрного МР3 програвача, який користується значним попитом. Спочатку конкуренція на ринку була відсутня. Функції попиту та витрат становили: та . Розрахуйте для фірми обсяг виробництва та ціну, що дозволяють отримати максимальну виручку.

25. Задача. Фірма сплачує 234 грн. на день за оренду обладнання і 300 грн. на день заробітної плати персоналу. Вона також використовує таку кількість праці і капіталу, що їх граничні продукти дорівнюють відповідно 7,8 і 11,5. Чи використовує фірма ресурси оптимально з точки зору максимізації прибутку?

26. Задача. Фірма сплачує на день 234 грн. за оренду обладнання і 300 грн. заробітної платні. Вона також використовує таку кількість праці і капіталу, що , а . Чи використовує фірма ресурси оптимально?

27. Задача. Ціна на продукція конкурентної фірми становить 38 грн.. Її граничні витрати, пов’язані з виробництвом, складають . Яким буде для фірми найприбутковішій обсяг виробництва?

28. Задача. У галузі працюють 10 фірм с функціями витрат . Галузевий попит задано функцією: . Власник однієї з фірм запропонував конкурентам передати йому усі підприємства в обмін на прибуток, що у 2 рази перевищує той, що вони зараз отримують. Наскільки зросте прибуток ініціатора монополізації галузі, якщо його пропозицію буде прийнято?

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.