Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Василаш Василь Михайловичдоцент кафедри кримінального права і кримінології

 

ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ

Завдання студентам юридичного факультету

для практичних занять і матеріали для їх підготовки

 

Відповідальний за випуск – доц. Василаш В.М.

Комп’ютерний набір – Шамрай О.С.

Макетування – Смірнова Г.О.

 

 

Обліково-видавничих аркушів – 1,7

Умовних друкованих аркушів – 1,9. Наклад – 200.

 

 

Надруковано малим видавничим центром юридичного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка.

79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14.

E-mail: publlaw@law.Franko.Lviv.ua


  Âèäàííÿ þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó Ëüâ³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà
       

    ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ Завдання студентам юридичного факультету для практичних занять і матеріали для їх підготовки   Львів 2003

 


* Стаття 192 КК України від 5 квітня 2001р.

* Статті 24 та 25 КК України від 5 квітня 2001р.

** Статті 286, 287, 291 та 415 КК України від 5 квітня 2001р.

*** Стаття 185 КК України від 5 квітня 2001р.

* Стаття 294 КК України від 5 квітня 2001р.

** Стаття 293 КК України від 5 квітня 2001р.

*** Стаття 296 КК України від 5 квітня 2001р.

* Стаття 152 КК України від 5 квітня 2001р.

* Статті 345, 347 та 348 КК України від 5 квітня 2001р.

** Стаття 147 КК України від 5 квітня 2001р.

*** Стаття 377 КК України від 5 квітня 2001р.

* Статті 185, 186, 187, 189 та 190 КК України від 5 квітня 2001р.

** Статті 357, 262, 308, 297 та 289 КК України від 5 квітня 2001р.

*** Стаття 286 КК України від 5 квітня 2001р.

**** Статті 185-187 КК України від 5 квітня 2001р.

* Стаття 199 КК України від 5 квітня 2001р.

* Стаття 223 КК України від 5 квітня 2001р.

** Стаття 201 КК України від 5 квітня 2001р.

*** Стаття 305 КК України від 5 квітня 2001р.
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.