Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

СТРУКТУРА ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

(за Є.І.Бондарчук, Л.І.Бондарчук)

 
 


Навчання – діяльність студента  
Викладання– діяльність педагога

Мета Принципи Зміст Методи Засоби Форми Результат

           
   
 
   
 


РЕЗУЛЬТАТ

 

Процес навчання визначається:

зовнішніми (об'єктивними) чинниками:

- зміст навчання,

- знання, вміння викладача тощо.

внутрішніми (суб'єктивними) чинниками:

- особистісні якості людини,

- рівень розвитку, мислення, пам'ять,

- пізнавальні можливості,

- рівень рефлексії, уміння усвідомлювати те, що відбувається в навколишньому світі, попередній досвід,

- категоріальний апарат,

- мотивацію учіння,

- стиль навчально-пізнавальної діяльності

 

 

Системи організації навчального процесу

у світовій вищій освіті (за Кудіною).

Курсова системанавчання передбачає організацію навчального процесу за роками навчаннякурсах та семестрах, при цьому дотримуються логіко-структурної схеми його побудови (тобто послідовність вивчення навчальних дисциплін обов'язково враховує міжпредметні зв'язки).

· Семестр закінчується заліково-екзаменаційною сесією.

· Відвідування лекційних, семінарських, практичних занять, виконання курсових, дипломних робіт, передбачених навчальним планом, є обов'язковим для всіх студентів, крім тих, хто навчається за індивідуальною програмою, і відбувається виключно в терміни, передбачені графіком навчального процесу.

· Саме така система дісталася від радянської освіти у спадок українській вищій школі.

Предметна система - популярна у зарубіжних освітніх системах - використовується там, починаючи із старшої середньої школи. І, таким чином, є природною для вищої школи.

· Студент самостійно (за порадою і допомогою методиста-"тьютора") визначає перелік обов'язкових і додаткових (за вибором) дисциплін, що вивчатимуться.

· Підсумковий контроль відбувається щойно студент опанував навчальну дисципліну.

· Таким чином, студент виконує навчальний план в індивідуальному темпі і

· переведеним на наступний курс вважається тоді, коли опанував певну необхідну кількість предметів, а не виключно за наслідками перевідної сесії, як правило, літньої за вітчизняною практикою.

Наприклад, в американській вищій школі немає поняття "курс", "академгрупа", "фіксований термін навчання". Після відповідної кількості навчальних курсів і позитивних оцінок на фінальних іспитах студенти отримують спеціальні градації: Freshmen (не має жодного кредиту); Sophomores (набрав 30 кредитів); Juniors (має 60 кредитів); Seniors (90 кредитів); Graduate Students (120 кредитів); студентів, які отримують освіту, вищу за рівень бакалавра, називають Undergraduate Students (124 кредити); магістрам належить опанувати ще 30 навчальних кредитів.

· Російська вища школа в 60-х роках XIX ст., а також у період революції 1905-1907 pp. намагалася запровадити предметну систему, але, так і не здолавши її недоліків, повернулася до курсової.

· Предметна система є основою

Кредитно-модульної, надзвичайно популярної сьогодні у вищих навчальних закладах розвинених країн.

· Модуль

- самостійний розподіл курсу на частини, у межах яких вивчаються одне чи група споріднених фундаментальних понять, явищ, законів

- за іншими підходами, критеріями поділу навчальної дисципліни на модулі є: а) опанування конкретними знаннями; б) на їх основі формування навичок, умінь; в) контроль якості та міцності знань, навичок, умінь.

· Більшість сучасних освітніх кредитних систем є такими, що акумулюють кредити. Така кредитна система

- розробляється для окремого ВНЗ і є внутрішньою

- у ній "трудомісткість процесу пізнання", необхідного для здобуття певного академічного ступеня, сегментується і "нормується" (тобто кожному сегменту присвоюється визначене число кредитів)

- студенту надається освітній ступінь після того, як студент накопичив визначене навчальним планом число кредитів

- при цьому час, протягом якого допускається процес акумуляції, певною мірою є довільним, хоча й передбачає певні обмеження.

· Очевидні переваги такої системи

- гнучкість (кожен студент вибирає траєкторію і темп набуття кредитів, які можуть акумулюватися, не втрачаючи своєї ваги, протягом усього життя).

- дає змогу ефективніше реалізовувати концепцію індивідуалізації процесу навчання;

- підвищується як якість процесу навчання, так і його економічна ефективність.

 

8. Рушійні сили процесу навчання. Мотивація навчальної діяльності студентів.

Усе це свідчить про те, що повноцінне здійснення процесів викладання і учіння має ґрунтуватися на усвідомленні кінцевої мети вищої освіти, тобто професійній підготовці громадян.

На успішність на­вчання студентів впливають різноманітні фактори:

· матеріальне i сімейне становище,

· стан здоров'я,

· вік,

· рівень підготовки,

· володіння навичками самоорганізації, планування i контролю своєї діяльності,

· мотиви вибору вищого навчального закладу,

· матеріальна база навчального закла­ду,

· рівень кваліфікації викладачів i обслуговуючого персо­налу,

· престиж ВНЗ,

· рівень соціального розвитку академічної групи,

· відносини в колективі, соціальний статус та індивідуальні психологічні особливості студента.

 

Знання — узагальнений досвід людей, нагромаджений у процесі суспільно-історичної практики. Виявляються знання у поняттях, уявленнях, фактах, термінах, судженнях, теоріях.

Навичка — здатність до безпомилкової діяльності, яка шляхом багаторазового повторення автоматизується. Відповідно до видів діяльності розрізняють рухові, мислительні, інтелектуальні, сенсорні, перцептивні навички.

Уміння — здатність людини свідомо виконувати певні дії на основі знань, використовувати набуті навички у нових, нестандартних ситуаціях (умовах).

Процес навчання є складною системою, структуру якої становлять дві підсистеми: зовнішня і внутрішня.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.