Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Державне регулювання та контроль у сфері закупівель.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Державна закупівля – це придбання розпорядниками державних коштів товарів, робіт і послуг за кошти Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, кошти Національного банку України, державних цільових фондів, Пенсійного фонду України, кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування, кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, кошти, передбачені Законом України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", кошти установ чи організацій, кошти державних та місцевих фондів, кошти державного оборонного замовлення, кошти державного замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб, кошти державного матеріального резерву, кошти Аграрного фонду, кошти Фонду соціального захисту інвалідів, кошти, які надаються замовникам під гарантії Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування за кредитами, позиками, які надаються іноземними державами, банками, міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом з іноземними державами, банками, міжнародними фінансовими організаціями.

Законодавство про закупівлі застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт та послуг, які повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень (у будівництві – 300 тисяч гривень), а робіт – 1 мільйон гривень.

Закупівлі здійснюються за такими принципами:

- добросовісна конкуренція серед учасників;

- максимальна економія та ефективність;

- відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;

- недискримінація учасників;

- об’єктивна та неупереджена оцінка пропозицій конкурсних торгів;

- запобігання корупційним діям і зловживанням.

Державне регулювання та контроль у сфері закупівель здійснюють Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономіки), як центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель та інші органи відповідно до їх компетенції.

Основними функціями Мінекономіки є:

1) розроблення нормативно-правових актів;

2) розроблення Стратегії розвитку системи державних закупівель;

3) моніторинг державних закупівель;

4) ведення обліку закупівель шляхом збирання інформації про заплановані закупівлі та результати процедур закупівель;

5) подання в установленому порядку Кабінету Міністрів України пропозицій щодо визначення генерального замовника;

6) підготовка та подання до Кабінету Міністрів України, Рахункової палати квартальних звітів про стан закупівель;

7) узагальнення практики здійснення закупівель, у тому числі міжнародної;

9) вивчення, узагальнення та поширення світового досвіду з питань закупівель;

10) виступає засновником та забезпечує видання безоплатного державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель;

11) виступає засновником та забезпечує видання безоплатного міжнародного інформаційного видання з питань державних закупівель;

12) забезпечення функціонування безоплатного веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель;

13) взаємодія з громадськістю та проведення громадських слухань з питань удосконалення системи державних закупівель;

14) організація нарад, безоплатних семінарів та виставок з питань закупівель;

15) організація порядку проходження навчання спеціалістів у сфері здійснення закупівель та підвищення кваліфікації;

16) надання безоплатної методологічної допомоги замовникам, у тому числі надання відповідей на запити зацікавлених осіб з питань державних закупівель. Відповіді на запити носять виключно рекомендаційний характер;

17) забезпечення видання безоплатних збірників нормативно-правових актів та методичних матеріалів з питань державних закупівель;

18) міжнародне співробітництво у сфері закупівель;

19) розроблення:

- стандартної документації конкурсних торгів;

- типового положення про комітет з конкурсних торгів;

- порядку визначення предмета закупівлі, порядку включення (виключення) суб’єктів господарювання до/з реєстру операторів електронних майданчиків та порядку його ведення, регламенту електронного майданчика;

- порядку здійснення моніторингу закупівель;

- форм:

- річного плану закупівель;

- оголошення про проведення процедури закупівлі (оголошення про проведення відкритих торгів, оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів, оголошення про проведення попередньої кваліфікації, запит цінових пропозицій, інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника, оголошення про проведення процедури електронного реверсивного аукціону);

- обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника;

- реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій;

- протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій;

- протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій;

- повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції, рішення замовника про укладення договору про закупівлю або про відмову від укладення договору про закупівлю;

- повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі;

- оголошення про результати процедури закупівлі (оголошення про результати проведення торгів, повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації, інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій, інформація про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, повідомлення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника, повідомлення про відміну процедури електронного реверсивного аукціону);

- звіту про результати проведення процедури закупівлі;

20) надання роз’яснень щодо застосування законодавства у сфері закупівель;

21) погодження навчальних програм з підготовки спеціалістів у сфері закупівель та підвищення їх кваліфікації;

22) співробітництво з правоохоронними органами щодо виявлення фактів порушення законодавства у сфері закупівель та подання у випадках, передбачених законами України, до правоохоронних органів матеріалів про виявлені порушення;

23) співробітництво з органами Антимонопольного комітету України щодо виявлення фактів порушень законодавства про захист економічної конкуренції у сфері закупівель;

24) співробітництво з державними органами щодо запобігання проявам корупції у сфері закупівель;

25) вжиття заходів щодо забезпечення ефективного та раціонального використання державних коштів, максимальної їх економії при здійсненні державних закупівель;

26) інформування громадськості про політику та правила державних закупівель;

27) здійснює державний нагляд (контроль) за діяльністю операторів електронних майданчиків з організації та проведення електронних реверсивних аукціонів.

Мінекономіки має право:

1) вимагати від замовників подання звіту про результати проведення процедури закупівлі;

2) встановлювати строки подання замовниками інформації про заплановані закупівлі та укладені договори про закупівлю;

3) отримувати в установленому порядку від замовників, учасників, підприємств, установ, організацій, а також органів, які здійснюють державне регулювання і контроль у сфері закупівель, правоохоронних органів документи та інформацію, які необхідні для виконання функцій, у тому числі для здійснення моніторингу державних закупівель. Особи та органи, впродовж п’яти днів з дати отримання відповідного запиту зобов’язані надати Уповноваженому органу інформацію та завірені належним чином копії документів;

4) проводити моніторинг закупівель;

5) здійснювати інші дії та вживати інші заходи, передбачені законодавством для виконання покладених на Уповноважений орган функцій;

6) у разі виявлення порушень законодавства у сфері державних закупівель під час здійснення моніторингу закупівель надавати в порядку, визначеному законодавством, висновки з рекомендаціями щодо усунення та недопущення таких порушень, про що одночасно повідомляти орган оскарження;

7) проводити планові та позапланові перевірки діяльності операторів електронних майданчиків, у разі виявлення порушень законодавства застосовувати фінансові та адміністративні санкції, передбачені цим Законом.

Державна казначейська служба України:

- до здійснення оплати за договорами про закупівлю перевіряє наявність та відповідність укладеного договору про закупівлю звіту про результати проведення процедури закупівлі та річному плану закупівель, правильність їх оформлення відповідно до законодавства, а також наявність оголошення про проведення процедури закупівлі, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника), відомостей про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами), оголошення про результати процедури закупівлі, що були опубліковані в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та відповідних міжнародних виданнях.

Перевіркою правильності оформлення документів вважається перевірка дотримання замовником встановлених законодавством вимог до форми документа та правильності його заповнення відповідно до затверджених інструкцій стосовно заповнення таких форм (за їх наявності) або розміщені на веб-порталі Уповноваженого органу та на веб-сайті оператора електронного майданчика;

- вживає заходів з недопущення здійснення платежів з рахунку замовника згідно з узятим фінансовим зобов’язанням за договором про закупівлю у випадках:

- відсутності необхідних документів, або їх невідповідності встановленим законодавством вимогам щодо оформлення;

- відміни процедури закупівлі;

- набрання законної сили рішенням суду про визнання результатів процедури закупівлі недійсними;

- на період призупинення процедури закупівлі;

- наявності відповідного рішення органу оскарження;

- у разі виявлення порушень вимог законодавства у сфері закупівель повідомляє про такі випадки Уповноважений орган та орган оскарження.

Рахункова палата, Антимонопольний комітет України, Державна фінансова інспекція України, Державна служба статистики України, здійснюють контроль у сфері державних закупівель у межах своїх повноважень, визначених Конституцією та законами України.

Антимонопольний комітет України як орган оскарження з метою неупередженого та ефективного захисту прав та законних інтересів осіб, пов’язаних із участю у процедурах державної закупівлі, створює постійно діючу адміністративну колегію з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель. Рішення постійно діючої адміністративної колегії приймаються від імені Антимонопольного комітету України.

Рішення органу оскарження оформляються у письмовій формі та надсилаються не пізніше наступного робочого дня після їх прийняття Уповноваженому органу, суб’єкту оскарження, замовнику, Державній казначейській службі України та редакції державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель, а в разі здійснення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукціону також оператору електронного майданчика.

Рішення органу оскарження набирають чинності з дня їх прийняття та є обов’язковими для виконання замовниками та особами, яких вони стосуються.

Рішення органу оскарження підлягають обов’язковій публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, а також не пізніше наступного робочого дня після їх прийняття оприлюднюються на веб-порталі Антимонопольного комітету України.

Рішення органу оскарження може бути оскаржено суб’єктом оскарження чи замовником до суду протягом місячного строку з дня, коли особа дізналася про його прийняття.

Громадський контроль забезпечується через вільний доступ до всієї інформації щодо державних закупівель, яка підлягає оприлюдненню.

Замовники і учасники процедур закупівель та Уповноважений орган повинні сприяти залученню громадськості до здійснення контролю у сфері закупівель відповідно до законів України «Про об’єднання громадян» , «Про звернення громадян» і «Про інформацію» .

Громадяни і громадські організації та їх спілки не мають права втручатися у діяльність Уповноваженого органу та процедуру визначення замовником переможця торгів.

Під час проведення процедур розкриття пропозицій конкурсних торгів мають право бути присутніми представники засобів масової інформації. Замовники зобов’язані забезпечити безперешкодний доступ представників засобів масової інформації на їхню вимогу до процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.