Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Правові основи утворення та функціонування підприємства.Підприємства є суб'єктами господарювання, які утворені, зареєстровані та функціонують у встановленому законодавством порядку. Вони мають статус юридичної особи.

Основними законодавчими актами, які регулюють діяльність підприємств в Україні, є:

- Господарський кодекс України;

- закони України «Про власність», «Про інвестиційну діяльність», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про оподаткування прибутку підприємств», «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та ін.

Діяльність підприємств регулюється також відповідними указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, галузевими положеннями та іншими нормативними документами.

Визначальним законодавчим актом є Господарський кодекс України. Він встановлює, відповідно до Конституції України, правові основи господарської діяльності суб'єктів господарювання різних форм власності. Цей кодекс покликаний забезпечити розвиток підприємництва, зростання ділової активності і підвищення ефективності суспільного виробництва, його соціальну спрямованість.

Діяльність підприємства, крім законодавчих актів, також регулюється його статутом і колективним договором.

Підприємство може бути утворене за рішенням власника майна (кількох власників) або уповноваженого ним органу; за рішенням інших органів, організацій і громадян шляхом заснування нового, реорганізації (злиття, виділення, приєднання, поділу, перетворення) діючого суб'єкта господарювання з додержанням вимог законодавства.

Створення підприємства здійснюється з додержанням антимонопольно-конкурентного законодавства.

Установчими документами підприємства є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом,- статут.

В установчих документах зазначаються найменування і місце знаходження підприємства, мета і предмет господарської діяльності, склад і повноваження його органів управління, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації.

У засновницькому договорі засновники зобов'язуються утворити підприємство, визначають порядок спільної діяльності щодо його утворення, умови передачі йому свого майна, управління підприємством та участі у ньому засновників, порядок вибуття та входження нових засновників, інші умови діяльності підприємства.

Статут підприємства -це зібрання обов'язкових правил, що регулюють його взаємовідносини з іншими суб'єктами господарювання, а також індивідуальну діяльність.

Статут повинен містити відомості: про найменування і місцезнаходження підприємства, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації підприємства, а також інші відомості, які не суперечать законодавству.

Колективний договір-це угода між трудовим колективом в особі профспілки та адміністрацією або власником, яка щорічно переглядається і регулює їх виробничі, економічні і трудові відносини.

У колективний договір включаються зобов'язання щодо поліпшення умов праці та відпочинку працівників, їх соціального захисту, заходи для забезпечення зростання продуктивності праці величини матеріального стимулювання, вирішення житлових проблем тощо.

Підприємство підлягає державній реєстрації. Державна реєстрація підприємства проводиться у виконавчому комітеті виборчого органу влади або державній адміністрації за місцем знаходження суб'єкта господарювання. Для державної реєстрації підприємством необхідно подати такі документи:

- рішення власника (або власників) майна про утворення підприємства;

- установчі документи, передбачені законом для відповідного виду юридичних осіб;

- рішення Антимонопольного комітету про згоду на створення, реорганізацію підприємства;

- документ, що засвідчує сплату засновником внеску до статутного фонду підприємства у розмірі, встановленому законом;

- реєстраційна картка встановленого зразка;

- документ, що засвідчує сплату коштів за державну реєстрацію.

Державна реєстрація підприємства здійснюється у строк не більше десяти днів з дня подання зазначених документів. Реєструючий орган зобов'язаний протягом цього строку видати суб'єктові господарювання свідоцтво про його державну реєстрацію.

Порушення встановленого законодавством порядку створення підприємства або недостовірність чи невідповідність вимогам законодавства документів, що подаються для його реєстрації, є підставою для відмови в державній реєстрації. Відмова у реєстрації з інших мотивів недопускається.

Припинення діяльності підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Це може відбутися за рішенням власника (власників), уповноважених ним органів, засновників, а також в окремих випадках - за рішенням суду.

Оголошення про реорганізацію або ліквідацію підлягає опублікуванню у спеціальному додатку до газети «Урядовий кур'єр» та (або) офіційному друкованому виданні органу державної влади або місцевого самоврядування за місцем знаходження підприємства протягом десяти днів з дня припинення діяльності підприємства.

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.