Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тематика курсової роботи

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

До виконання курсової роботи

з дисципліни Організація виробництва

для студентів 3 курсу

напряму підготовки 6.030504 „Економіка підприємства”

галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

факультету економіки

 

Херсон - 2015


Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни "Організація виробництва" для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»

Укладачі: Є.М.Сита; С.А. Латкіна, кількість сторінок - 70 с.

 

 

Рецензент : к.е.н., доцент Карлюка Д.О.

 

Затверджено

на засіданні кафедри

економіка і підприємництва

протокол № 7 від 25.02.2015 р.

________________ Шарко М.В.

 

 

Відповідальний за випуск: М.В. Шарко – зав. кафедри економіки і підприємництва.

 


ВСТУП

 

Діяльність в ринкових умовах кардинально змінює погляд на організацію виробництва, що створює умови для найкращого використання техніки і людей у процесі виробництва, і тим самим підвищує його ефективність. Ринкові відносини на перший план висувають нові цілі виробництва, що розглядають його як гнучкий механізм, здатний у будь-який момент перебудовується на виготовлення інших видів продукції при зміні попиту, як оптимальне виробництво високої культури, що функціонує з найменшими витратами і випускає точно в термін високоякісну і конкурентоздатну продукцію.

Організація виробництва визначає, як краще сполучати предмет і знаряддя праці, а також працю, щоб перетворити предмет праці в продукт із необхідними властивостями з найменшими витратами робочої сили і засобів виробництва.

Первинною ланкою в організації виробничого процесу є робоче місце. Воно може бути простим, багатоверстатним, або колективним.

Сукупність територіально відособлених робочих місць, на яких виконується технологічно однорідна робота або здійснюються різні операції по виготовленню однорідної продукції, утворюють виробничу ділянку.

Виробнича ділянка – основний структурний підрозділ цеху. Оскільки усередині цеху техніко-економічні розрахунки в найбільш повному і закінченому виді можуть бути здійснені по предметно-замкнутому ділянці, стосовно до нього виконується даний курсовий проект.

Ціль курсового проекту – визначити основні техніко-економічні показники ділянки механічної обробки деталей в умовах обраного типу виробництва, який характеризують у курсовій роботі.

Підставою для виконання курсового проекту є технологічна документація, нормативної дані, ціни на матеріали та поворотні відходи, оклади для керівників, погодинні тарифні ставки за розрядами для основних та допоміжних робітників, за станом на найближчу дату виконання проекту.

В залежності від коефіцієнта закріплення операцій визначають тип виробництва: масовий, серійний (крупно, середньо, дрібно-серійний), одиничний. При визначенні типу виробництва варто виходити з номінального фонду (Фн) часу, коефіцієнта завантаження устаткування й обраного режиму роботи підприємства (q) того періоду, у якому виконаний проект. При складанні специфікації основного, допоміжного і підйомно-транспортного устаткування необхідно приймати їхню первісну вартість за станом на 1 січня року виконання проекту.


ЗАДАЧІ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Тематика курсової роботи

Курсова робота виконується на тему: "Організація і планування ділянки механічної обробки деталей в умовах серійного виробництва".

У процесі виконання роботи, виходячи з технологічного процесу і застосовуваного устаткування, обґрунтовується вибір предметно-замкнутої ділянки.

Ціль курсової роботи - визначити основні техніко-економічні показники ділянки механічної обробки деталей в умовах серійного виробництва.

З завданням на курсову роботу кожному студенту видаються необхідна технологічна документація і вихідні дані.

 

ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

У процесі виконання курсової роботи необхідно виконати розрахунки по окремих питаннях організації і планування виробництва ділянки.

Курсова робота повинна включати наступні розділи в зазначеній нижче послідовності:

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ (див. додаток )

ЗАВДАННЯ

РЕФЕРАТ

ЗМІСТ

ВСТУП

ВИХІДНІ ДАНІ

РОЗДІЛ 1.РОЗРАХУНОК ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ Й ОБҐРУНТУВАННЯ ТИПУ ВИРОБНИЦТВА

1.1.Розрахунок річної програми запуску деталей

1.2.Визначення типу виробництва проектованої ділянки

1.3.Розрахунок норми штучно-калькуляційного часу

РОЗДІЛ 2.ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРІБНОЇ КІЛЬКОСТІ УСТАТКУВАННЯ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

2.1.Розрахунок трудомісткості виготовлення заданої програми деталей по операціях технологічного процесу

2.2.Розрахунок трудомісткості річного обсягу робіт на ділянці

2.3.Розрахунок потрібної кількості технологічного устаткування і коефіцієнтів його завантаження

2.4.Розрахунок потреби в допоміжному устаткуванні

2.5.Вибір потрібної кількості транспортних засобів

2.6.Специфікація устаткування

2.7.Визначення вартості дорогого і довгослужачого інструмента

РОЗДІЛ 3.РОЗРАХУНОК ВИРОБНИЧИХ ПЛОЩ І ЇХНЬОЇ ВАРТОСТІ

РОЗДІЛ 4.РОЗРАХУНОК ЧИСЕЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ ДІЛЯНКИ

4.1.Розрахунок чисельності основних виробничих робітників

4.2.Розрахунок чисельності допоміжних робітників

4.3.Розрахунок чисельності керівників і фахівців

РОЗДІЛ 5.РОЗРАХУНОК ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦЮЮЧИХ ДІЛЯНКИ

5.1.Розрахунок річного фонду оплати праці основних виробничих робітників

5.2.Розрахунок фонду оплати праці допоміжних робітників

5.3.Розрахунок фонду оплати праці керівників і фахівців

РОЗДІЛ 6.РОЗРОБКА ПЛАНУ ПО СОБІВАРТОСТІ

6.1.Розрахунок прямих матеріальних витрат

6.2.Розрахунок собівартості продукції ділянки

6.3.Розрахунок умовної ціни деталі й обсягу товарної продукції

РОЗДІЛ 7. РОЗРАХУНОК ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ ДІЛЯНКИ МЕХАНІЧНОГО ЦЕХУ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

У РЕФЕРАТІ коротко надається довідка про обсяг курсової роботи, тобто кількість сторінок, таблиць, рисунків і використаних джерел літератури. Розкривається характер і ціль виконаної роботи. На початку реферату надається довідка про того, хто виконав курсову роботу, по якому предмету і на яку тему. Наприкінці реферату вказується, на яку дату прийняті годинні тарифні ставки і ціни на матеріали й устаткування і по якому підприємству. Обсяг реферату не більш однієї сторінки.

 

ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Курсову роботу виконують за допомогою комп’ютерної техніки, на одній стороні аркуша білого паперу формату А 4 (210х297 мм) до тридцяти рядків на сторінці, з використанням шрифтів текстового редактора Microsoft Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом.

Текст курсової роботи необхідно розміщувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве - 30 мм, праве - 15 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм.

Мова написання роботи – українська.

Шрифт друку повинен бути чітким, чорного кольору. Щільність тексту курсової роботи повинна бути однаковою.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися під час написання курсової роботи, можна виправляти методом підчищення або зафарбовування білою фарбою і нанесення на тому ж місці або між рядками виправленого тексту.

Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту і дорівнювати п’яти знакам (1,24см).

Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи, підрозділи.

Заголовки структурних частин курсової роботи (ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ) друкують великими літерами симетрично до набору. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Перенесення слів у заголовку не допускається. Відстань між заголовком та текстом повинна дорівнювати 2 інтервалам (пропуск однієї строки).

Кожну структурну частину курсової роботи треба починати з нової сторінки. Остання сторінка кожної структурної частини роботи повинна займати не менше 2/3 аркуша. До загального обсягу курсової роботи не входять список використаних джерел і додатки. Всі сторінки зазначених елементів курсової роботи підлягають суцільній нумерації, в тому числі список використаних джерел і додатки. Проставляють нумерацію на сторінці починаючи з «ВСТУП».

 

Нумерація

 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, а починають проставляти у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці з першого листа «ВСТУП». Приклад оформлення титульного аркушу курсової роботи наведено в додатку А .

Такі структурні частини курсової роботи, як зміст, вступ, висновки, список використаних джерел, не мають порядкового номера. Всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини курсової роботи, нумерують звичайним чином. Не нумерують лише їх заголовки, тобто не можна друкувати: «1. ВСТУП». Номер розділу ставлять після слова РОЗДІЛ, після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу по середині рядка.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок підрозділу.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка.

Наприклад:

Рис. 1.2. (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в розділі курсової роботи подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2»(друга таблиця першого розділу). Якщо в розділі курсової роботи одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця»і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл.»і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовження табл.1.2». Перенесення таблиці можливе, якщо на сторінках розриву розміщується не менше трьох рядків.

Формули (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

 

Ілюстрації

 

Ілюстрації (креслення, схеми, графіки, карти) необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках курсової роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстрації та таблиці виконуються шрифтом Times New Roman, 12 або 14 пт, при чому у межах одного рисунку чи таблиці використовується шрифт одного розміру (наприклад, 12 шрифтом).

Приклад

Методи обчислення
параметричний
Структурної аналогії
Експертний
Питомих витрат
Баловий
Кореляційний
Агрегатний

 

Рис. 1.1. Методи прогнозного обчислення собівартості
виробів на етапах їх розроблення

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.