Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Форма № Н-6.01 

 

_____ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ__

(повне найменування вищого навчального закладу)

_____________Кафедра економіки і підприємництва_______________

(повна назва кафедри)

 

КУРСОВА РОБОТА

 

з _________________Організації виробництва_______________

(назва дисципліни)

на тему:__Розрахунок ділянки механічної обробки деталі в умовах

серійного виробництва____

 

Студента (ки) _3_ курсу _ЕП групи

напряму підготовки 6.030504

«Економіка підприємства»

________Іванова В.В.________________

(прізвище та ініціали)

Керівник__ст. викладач Сита Є.М.___

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

 

Національна шкала ________________

 

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____

 

Члени комісії ________________ ____Сита Є.М.___________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ____Коверга А.В.__________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

________________ ____Латкіна С.А.___________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

м. Херсон - 2015 рік


Форма № Н-9.01

Херсонський національний технічний університет

 

Факультет економіки__________________________________________________

Кафедра економіки і підприємництва_____________________________________

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр________________________________

Напрям підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»

Спеціальність _________________________________________________________

 

З А В Д А Н Н Я

НА КУРСОВУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

 

Непомнящий Антон Русланович_______________

1. Тема роботи _ Розрахунок ділянки механічної обробки деталі в умовах

серійного виробництва_____________________________________________

2. Строк подання студентом роботи __травень 2015 року_________________

3. Вихідні дані до роботи найменування виготовленої деталі: кришка корпусу; марка матеріалу: Сч 18; спосіб одержання заготовки: виливка у земляні форми; вага заготовки: 8,1 кг; вага обробленої деталі: 5,8 кг; виробнича програма випуску виробів: 5500 шт.; режим роботи ділянки: однозмінний__________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)__Розрахунок виробничої програми й обґрунтування типу виробництва. Визначення потрібної кількості устаткування і транспортних засобів. Розрахунок виробничих площ і їхньої вартості. Розрахунок чисельності виробничого персоналу ділянки. Розрахунок фонду оплати праці працюючих ділянки. Розробка плану по собівартості. Розрахунок техніко-економічних показників роботи ділянки механічного цеху______________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу ______1 рисунок, 18 таблиць______________

__________________________________________________________________

6. Дата видачі завдання 02.03.2015 р. _____

 

 


К А Л Е Н Д А Р Н И Й П Л А Н

Пор. № Назва етапів роботи Строк виконання етапів роботи Примітка
1. Розрахунок виробничої програми й обґрунтування типу виробництва   виконано
2. Визначення потрібної кількості устаткування і транспортних засобів   виконано
3. Розрахунок виробничих площ і їхньої вартості   виконано
4. Розрахунок чисельності виробничого персоналу ділянки   виконано
Розрахунок фонду оплати праці працюючих ділянки   виконано
Розробка плану по собівартості   виконано
Розрахунок техніко-економічних показників роботи ділянки механічного цеху   виконано
Формулювання висновку   виконано
Оформлення курсової роботи   виконано
Подання роботи на кафедру для перевірки   виконано
Захист курсової роботи    

Студент__________Непомнящий А.Р.____

Керівник роботи_________Латкіна С.А.

 


РЕФЕРАТ

 

Курсова робота Непомнящого Антона Руслановича на тему: «Розрахунок ділянки механічної обробки деталі в умовах серійного виробництва» містить 43 сторінки, 18 таблиць, 1 рисунок, 27 літературних джерел.

Метою курсової роботи є визначення основних техніко-економічних показників ділянки механічної обробки деталі в умовах серійного виробництва.

В роботі обґрунтовано розрахунок ділянки механічного цеху по виробництву кришки корпуса. Проведено розрахунок виробничої програми та обґрунтовано вибір типу виробництва, визначено потрібну кількість устаткування та транспортних засобів, розрахунок чисельності виробничого персоналу ділянки і фонду оплати праці. Сформовано планову собівартість, визначено величину прибутку та ціну виробленої продукції.

В курсовій роботі всі тарифні ставки, ціни на матеріали та відходи, а також номінальний фонд часу і кількість робочих днів на рік прийняті на період 1 січня 2014 року.

 

 


ЗМІСТ

 

с.

ВСТУП…………………………………………………….…………………………….

ВИХІДНІ ДАНІ (згідно варіанту )……………………………………………………

РОЗДІЛ 1.РОЗРАХУНОК ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ Й ОБҐРУНТУВАННЯ ТИПУ ВИРОБНИЦТВА…………………………………………………………..…….

1.1.Розрахунок річної програми запуску деталей……………..………………..……..

1.2.Визначення типу виробництва проектованої ділянки…………..…………..……

1.3.Розрахунок норми штучно-калькуляційного часу…………………….…….…….

РОЗДІЛ 2.ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРІБНОЇ КІЛЬКОСТІ УСТАТКУВАННЯ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ…………………………………………………………….

2.1.Розрахунок трудомісткості виготовлення заданої програми деталей по

операціях технологічного процесу……………………………………………………..

2.2.Розрахунок трудомісткості річного обсягу робіт на ділянці……………………...

2.3.Розрахунок потрібної кількості технологічного устаткування і коефіцієнтів

його завантаження………………………………………………………………………..

2.4.Розрахунок потреби в допоміжному устаткуванні………………………………….

2.5.Вибір потрібної кількості транспортних засобів……………………………………

2.6.Специфікація устаткування…………………………………………………………..

2.7.Визначення вартості дорогого і довгослужачого інструмента…………………….

РОЗДІЛ 3.РОЗРАХУНОК ВИРОБНИЧИХ ПЛОЩ І ЇХНЬОЇ ВАРТОСТІ…………….

РОЗДІЛ 4.РОЗРАХУНОК ЧИСЕЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ ДІЛЯНКИ………………………………………………………………………………….

4.1.Розрахунок чисельності основних виробничих робітників……………………….

4.2.Розрахунок чисельності допоміжних робітників……………………………….…..

4.3.Розрахунок чисельності керівників і фахівців………………………………….…..

РОЗДІЛ 5.РОЗРАХУНОК ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦЮЮЧИХ ДІЛЯНКИ….

5.1.Розрахунок річного фонду оплати праці основних виробничих робітників………

5.2.Розрахунок фонду оплати праці допоміжних робітників…………………………..

5.3.Розрахунок фонду оплати праці керівників і фахівців……………………………..

РОЗДІЛ 6.РОЗРОБКА ПЛАНУ ПО СОБІВАРТОСТІ…………………….……………

6.1.Розрахунок прямих матеріальних витрат……………………………………………

6.2.Розрахунок собівартості продукції ділянки …………………………………………

6.3. Розрахунок умовної ціни деталі й обсягу товарної продукції …………………….

РОЗДІЛ 7. РОЗРАХУНОК ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ ДІЛЯНКИ МЕХАНІЧНОГО ЦЕХУ…………………………………..………

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………….

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………..………….

ДОДАТКИ………………………………………………………………………………….

 


ВСТУП

 

Організація виробництва сприяє найбільш повній реалізації економічних законів у діяльності кожного підприємства.

Виробнича ділянка - основний структурний підрозділ цеху. Оскільки всередині цеху техніко-економічні розрахунки в найбільш повному й закінченому виді можуть бути здійснені по предметно-замкнутій ділянці або технологічному принципі, стосовно до нього виконується дана курсова робота. У процесі виконання курсової роботи, виходячи з технологічного процесу й застосовуваного обладнання, обґрунтовується вибір предметно-замкнутої ділянки.

Мета курсової роботи - визначити основні техніко-економічні показники ділянки механічної обробки деталей в умовах серійного виробництва.

Серійне виробництво передбачає одночасне виготовлення серіями обмеженої номенклатури однорідної продукції, випуск якої повторюється партіями протягом тривалого часу й порівняно більшим обсягом випуску. У серійному виробництві досить детально розробляється технологічний процес, що дає можливість знижувати допуски на обробку, підвищувати точність заготівлі.

Особливості організації серійного виробництва: спеціалізація робочих місць для виконання декількох закріплених операцій; перевага спеціального й універсального устаткування, розташованого походу технологічного процесу, частково по предметній ознаці; номенклатура продукції обмежена, має повторюваність запуску тих самих виробів серіями, а обробка деталей партіями; значне застосування механізації праці при невеликій питомій вазі ручної праці; продуктивність праці й собівартість одиниці продукції - середня; автоматизація контролю якості виготовленої продукції; вид руху предметів праці з операції на операцію - паралельний, паралельно-послідовний.

Підставою для виконання курсової роботи є технологічна документація, нормативні дані, ціни, тарифи, часові тарифні ставки за станом на найближчу дату виконання курсової роботи з підприємства, на базі якого він виконаний.

Курсова робота містить у собі розрахунок і обґрунтування таких параметрів: вибір типу виробництва; розрахунок кількості обладнання ділянки і його завантаження; розрахунок чисельності промислово-виробничого персоналу ділянки; розрахунок площ; розрахунок фонду оплати праці працюючої ділянки; розробка плану за собівартістю.

При визначенні типу виробництва виходимо з номінального фонду часу й обраного режиму роботи підприємства. При складанні специфікації основного, допоміжного й підйомно-транспортного устаткування приймаємо їхню первісну вартість за станом на 1 січня 2014 року. Витрати на транспортування приймаємо за заводським даними, а вартість площі 1м2 виробничих приміщень приблизно 500-550 грн.

 


 

 


 

ЗМІСТ  
   
ВСТУП  
ЗАДАЧІ КУРСОВОЇ РОБОТИ  
ТЕМАТИКА КУРСОВОЇ РОБОТИ  
ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ  
ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ  
ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ І ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ  
ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ  
РОЗДІЛ 1. РОЗРАХУНОК ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ Й ОБҐРУНТУВАННЯ ТИПУ ВИРОБНИЦТВА  
1.1. Розрахунок річної програми запуску деталей  
1.2. Визначення типу виробництва проектованої ділянки  
1.3. Розрахунок штучно-калькуляційного часу  
РОЗДІЛ 2.ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРІБНОЇ КІЛЬКОСТІ УСТАТКУВАННЯ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ  
2.1. Розрахунок трудомісткості виготовлення заданої програми деталей по операціях технологічного процесу  
2.2. Розрахунок трудомісткості річного обсягу робіт на ділянці  
2.3. Розрахунок потрібної кількості технологічного устаткування і коефіцієнтів його завантаження  
2.4. Розрахунок потреби в допоміжному устаткуванні  
2.5. Вибір потрібної кількості транспортних засобів  
2.6. Специфікація устаткування  
2.7. Визначення вартості дорогого і довгослужачого інструмента  
РОЗДІЛ 3.РОЗРАХУНОК ВИРОБНИЧИХ ПЛОЩ І ЇХНЬОЇ ВАРТОСТІ  
РОЗДІЛ 4.РОЗРАХУНОК ЧИСЕЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ ДІЛЯНКИ  
4.1. Розрахунок чисельності основних виробничих робітників  
4.2. Розрахунок чисельності допоміжних робітників  
4.3. Розрахунок чисельності керівників і фахівців  
РОЗДІЛ 5.РОЗРАХУНОК ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦЮЮЧИХ НАДІЛЯНЦІ  
5.1. Розрахунок річного фонду оплати праці основних виробничих робітників  
5.2. Розрахунок фонду оплати праці допоміжних робітників  
5.3. Розрахунок фонду оплати праці керівників і фахівців  
РОЗДІЛ 6. РОЗРОБКА ПЛАНУ ПО СОБІВАРТОСТІ  
6.1.Розрахунок прямих матеріальних витрат 6.2. Розрахунок собівартості продукції ділянки  
6.3. Розрахунок умовної ціни деталі й обсягу товарної продукції  
РОЗДІЛ 7. РОЗРАХУНОК ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ ДІЛЯНКИ МЕХАНІЧНОГО ЦЕХУ  
ДОДАТКИ  
Додаток А  
Додаток Б  
Додаток В  
Додаток Д  
Додаток Ж  
Додаток И  
Додаток К  
Додаток Л  
Додаток М  
Додаток Н  
Додаток П  
Додаток Р  
Додаток С  
Додаток Т  
Додаток У  
Додаток Ф  
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  

 

 

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.