Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Рішення завдання 1.2

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Активи підприємства на 31 грудня 2ХХХ року

№ з/п Найменування активів Сума, грн. № з/п Найменування активів Сума, грн.
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Усього активів  

 

Джерела утворення активів підприємства на 31 грудня 2ХХХ року

№ з/п Найменування джерел утворення активів Сума, грн. № з/п Найменування джерел утворення активів Сума, грн.
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Усього джерел утворення  

Завдання 13. В табл. наведено показники активів, зобов'язань та капіталу різних підприємств. Необхідно: замість знаків питання проставити суми; визначити їх величину; підрахувати підсумки активів, капіталу та зобов’язань.

Об’єкти обліку підприємства

№ з/п Активи Капітал Зобов’язання
?
?
50 320 30 000 ?
237 140 180 500 ?
570 540 ? 67 250
? 400 000 127 430
497 010 350 000 ?
381 430 ? 81 430
? 620 700 280 040
97 065 65 000 ?
Усього ? ? ?

Завдання для самоконтролю за темою 1

 

Завдання 1.4.Згрупувати джерела утворення засобів підприємства на залучені та власні кошти, перелік яких наведено. Відповідь слід занести до табл.

Перелік джерел утворення засобів підприємства:Заборгованість постачальникам, Статутний капітал, Довгостроковий кредит банку, Нерозподілений прибуток, Заборгованість з заробітної плати, Заборгованість бюджету, Вилучений капітал, Короткостроковий кредит банку, Заборгованість іншим кредиторам, Заборгованість Пенсійному фонду, Емісійний дохід, Відстрочені податкові зобов’язання, Резервний капітал, Заборгованість фондам страхування, Векселі видані, Непокритий збиток, Заборгованість підзвітним особам, Аванси отримані, Несплачений капітал, Додатковий капітал.

Рішення завдання 1.4

Розподіл джерел утворення засобів підприємства

Власні джерела Залучені джерела
     

Завдання 1.5.Наведений перелік активів необхідно розподілити на необоротні та оборотні активи. Рішення завдання виконати у табл.

Перелік активів підприємства:Основні засоби, Готова продукція, Дебіторська заборгованість, Грошові кошти у касі, Довгострокові фінансові інвестиції, Незавершене виробництво, Незавершене будівництво, Нематеріальні активи, Товари, Векселі одержані, Аванси видані, Поточні фінансові інвестиції, Відстрочені податкові активи, Виробничі запаси, Довгострокові біологічні активи, Грошові кошти в національній валюті, Витрати майбутніх періодів, Паливо на складі, МШП, Земельні ділянки.

Рішення завдання 1.5

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.