Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема 3. організація бухгалтерського обліку діяльності суб’єктів господарювання

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Завдання 3.1.Пов'язати терміни наведені в таблиці з їх визначенням.

Термін Визначення
Активні рахунки Це рахунки призначені для обліку наявності та зміни капіталу й зобов'язань.
Бухгалтерський рахунок Спосіб узагальнення оборотів і залишків за звітний період, а також засіб взаємозв’язку між балансом і рахунками, що має важливе значення для контролю правильності облікових записів.
Пасивні рахунки Проміжний рахунок між синтетичним й аналітичним рахунком.
Субрахунки Рахунки призначені для обліку наявності та руху активів.
Оборот рахунку Залишок за рахунком.
Сальдо Підсумок записів за дебетом або кредитом рахунку за звітний місяць без обліку початкового сальдо.
Кореспонденцією рахунків Відбиття господарської операції, її суми на рахунках з позначенням, які саме рахунки дебетуються і які кредитуються.
Бухгалтерська проводка Взаємозв'язок між бухгалтерськими рахунками в результаті відображення господарських операцій.
Синтетичні рахунки обліку Рахунки, на яких ведеться облік наявності й руху конкретних видів майна, їх джерел і господарських процесів.
Аналітичні рахунки Рахунки, на яких відображаються узагальнені дані про господарські кошти, джерела їх формування, процеси.
Оборотна відомість Спосіб угрупування й поточного обліку наявності й руху активів (засобів) і пасивів (джерел утворення засобів) підприємства з метою визначення змін (збільшення або зменшення), які відбулися з ними, і контролю за проведеними господарськими операціями.
Система рахунків Систематизований перелік синтетичних рахунків і субрахунків для відображення господарських операцій і накопичення бухгалтерської інформації про господарську діяльність підприємства (організації, установи), необхідної користувачам для прийняття рішень.
План рахунків Спосіб узагальнення активів, джерел їх утворення, господарських операцій, поточного їх обліку й контролю.

Завдання 3.2. На підставі даних для виконання завдання визначити активні та пасивні рахунки.

 

Дані для виконання:

1) земельні ділянки; 2) тварини; 3) сировина й матеріали; 4) розрахунки з підзвітними особами, 5) короткострокові векселі одержані; 6) довгострокові позики; 7) паливо; 8) малоцінні та швидкозношувані предмети; 9) статутний капітал; 10) нерозподілений прибуток; 11) цільове фінансування і цільові надходження, 12) виробництво; 13) каса; 14) готова продукція; 15) розрахунки за виплатами працівникам; 16) розрахунки за податками й платежами;17) резервний капітал; 18) розрахунки з постачальниками та підрядниками; 19) доходи майбутніх періодів; 20) бібліотечні фонди; 21) довгострокові векселі видані; 22) знос основних засобів; 23) капітальне будівництво; 24) довгострокові біологічні активи; 25) витрати майбутніх періодів; 26) розрахунки за отриманими претензіями; 27) інвестиційна нерухомість; 28) гудвіл; 29) нематеріальні активи; 30) розрахунки з покупцями та замовниками; 31)товари.

 

Завдання 3.3. Необхідно скласти бухгалтерські проводки за наведеними господарськими операціями та вказати тип господарської операції.

 

Зміст господарської операції Тип операції Дебет Кредит
1. Зараховано на поточний рахунок короткострокову позику банку.      
2. Одержано в касу з поточного рахунка.      
3. Видано з каси під звіт на господарські витрати.      
4. Прийняті в касу залишки підзвітних сум.      
5. Надійшли від постачальників матеріали.      
6. Відпущено на виробництво зі складу матеріали.      
7. Перераховано з поточного рахунку: заборгованість постачальникам за матеріали; податок на прибуток, ПДВ до бюджету.      
8. Збільшення статутного капіталу за рахунок резервного капіталу.      
9. Виплачено з каси заробітну плату працівникам підприємства.      
10. Отримано на поточний рахунок кошти від дебіторів.      
11. Придбано підзвітною особою паливо      
12. Оприбутковано з виробництва готову продукцію.      
13. Утримано з нарахованої заробітної плати податок з доходів фізичних осіб.      
14. Погашено заборгованість перед фондом соціального страхування з поточного рахунку.      
15. Придбано будівельні матеріали за готівку.      
16. Повернуто з основного виробництва на склад невикористані сировина та матеріали.      
17. Передані малоцінні та швидкозношувані предмети на виробництво продукції.      
18. Одержані в касу з поточного рахунку грошові кошти на виплату авансів робітникам на відрядження.      
19. Невиплачену заробітну плату переведено на депонент.      
20. Отримано аванс від покупця.      
21. Нарахована амортизацію основних засобів загальновиробничого призначення.      
22. Надійшла на поточний рахунок у банку від покупців виручка за реалізовану продукцію.      
23. Оприбутковано безоплатно основні засоби.      
24. Погашено заборгованість за придбані товари.      
25. Нараховані відсотки за короткостроковим кредитом банку.      
26. Оприбутковані на склад напівфабрикати, випущені основним виробництвом.      
27. Нарахована заробітна плата: робітникам основного виробництва; робітникам, що обслуговують виробничий процес; працівникам адміністративних підрозділів.      
28. Прийнято товарно-матеріальні цінності на відповідальне зберігання.      
29. Кредиторська заборгованість постачальнику погашена за рахунок короткострокової позики банку.      

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.