Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема 1. Давня культура України

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

087-99

Плани семінарських занять

та завдання для самостійної роботи

З історії української культури

(для студентів всіх спеціальностей НУВГП)

Затверджено на засіданні

науково-методичної ради НУВГП,

протокол № __ від ______ 2011р.

Рівне, 2011

Плани семінарських занять та завдання для самостійної роботи з історії української культури (для студентів всіх спеціальностей НУВГП) / Гром В.М. – Рівне, НУВГП, 2011. – 22 с.

 

Упорядник: Гром В.М., ст. викл. кафедри українознавства, педагогіки і психології

 

Відповідальний за випуск: Л.Д. Малевич, канд. філолог. наук, доцент, завідувач кафедри українознавства, педагогіки і психології

ЗМІСТ

Вступ.

Тема 1. Давня культура України

Тема 2. Культура Київської Русі та Галицько–

Волинського князівства

Тема 3. Українська культура у ХІV – першій

половині ХVІІ ст.

Тема 4. Українська культура у другій

половині XVII–XVIII ст.

Тема 5. Культура України наприкінці XVIII –

на початку ХХ ст.

Тема 6. Розвиток української культури у

1920-х – 1940-х роках

Тема 7. Українська культура у 2-й половині

ХХ – на початку ХХІ століття

Рекомендована література

 

 

© Гром В.М., 2011

© НУВГП, 2011

Вступ

Вивчення дисципліни Історія української культури вимагає проведення значної за обсягом самостійної роботи. У цьому виданні, рекомендованому студентам усіх спеціальностей НУВГП, відповідно до робочої програми подані плани семінарських занять, тематика рефератів і повідомлень, а також завдання для самостійного опрацювання джерел і літератури. Запропоновані теми можуть бути уточнені і доповнені іншими варіантами індивідуальних завдань, які поглиблюють інтерес до вивчення курсу, привертають увагу до складних і дискусійних питань, а також до найцікавіших знахідок і досліджень вітчизняних і зарубіжних авторів.

Підготовку до семінарських занять необхідно розпочинати із опрацювання відповідних розділів підручників та посібників, список яких подано у рекомендованій літературі. Перелік монографій є, звичайно, неповним і потребує подальшого самостійного бібліографічного пошуку.

Крім книг, підручників та посібників, у постійному користуванні студентів мають бути тематичні словники і довідники. Словники відповідних термінів і понять, так само як і навчальні матеріали, нотуються у конспектах. У ході самостійної роботи словниковий запас має постійно поповнюватися. Насамперед, треба засвоїти такі загальновживані терміни, як культура (матеріальна, духовна, національна, традиційна, новаторська тощо) та мистецтво (декоративно-ужиткове, монументальне, образотворче, садово-паркове, станкове і т.п.).

Важливим напрямком вивчення дисципліни є ознайомлення із біографіями і творчістю видатних діячів української і світової культури та визначними культурно–мистецькими пам’ятками.

Рекомендуємо до кожної теми готувати ілюстративні матеріали та використовувати на заняттях мультимедійні засоби навчання. Бажаємо успіхів!

 

Тема 1. Давня культура України

1. Культура первісного суспільства. Трипільська цивілізація.

2. Релігія і мистецтво давніх кочових народів.

3. Культура античних міст–держав Північного Причорномор’я і Криму.

4. Язичницька культура східних слов’ян.

Реферати та повідомлення:

· Мистецтво доби палеоліту. Мізинська стоянка. Кам’яна Могила.

· Геродот про військове мистецтво, вірування та звичаї скіфів.

· Скіфське золото.

· Антична спадщина Ольвії та Херсонеса.

· Слов’янські боги. Збруцький ідол.

Завдання для самостійної роботи:

Визначте основні віхи становлення первісної культури на основі історичної, антропологічної та археологічної періодизації.

Складіть схему найвідоміших стоянок і мистецьких пам’яток первісних людей на території сучасної України.

Охарактеризуйте релігійний світогляд і моральні норми співжиття первісних людей, таких як магія, табу, тотемізм, фетишизм, анімізм.

Опрацюйте опис Скіфії Геродота та інші матеріали про побут, звичаї і вірування давніх кочових народів (кіммерійців, скіфів, сарматів), про скіфську золоту пектораль та мистецтво „звіриного стилю“, підготуйте відповідні ілюстрації.

Знайдіть підтвердження високого рівня культури античних міст–держав Північного Причорномор’я і Криму; охарактеризуйте розвиток в них освіти, науки, літератури, мистецтва.

Підготуйте розповідь про язичницькі вірування, обряди і традиції східних слов’ян.

Складіть словник термінів акрополь, археологічна культура, архітектурний ордер, варварство, волхви, дикунство, епос, капище, кераміка, колонізація, меандр, мозаїка, музи, неолітична революція, пантеон, пектораль, поліс, теракота, цивілізація, язичництво.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.