Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Шановні користувачі бібліотеки!Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Свої послуги щодо більш детальних консультацій з бібліографічного опису документів, відповідно до нового ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Вам пропонує довідково-бібліографічний відділ Наукової бібліотеки ДДАУ, к. 511.

 

ІІІ. Приклади оформлення бібліографічного

опису у списку джерел, який наводять

у наукових роботах

 

 

Характеристика джерела Приклад оформлення
Книги:
Один автор 1. Бессонова В.П. Практикум з фізіології рослин / В.П.Бессонова. – Дніпропетровськ: РВВ ДДАУ, 2006. – 316с.
2. Моринець С.Я. Міжнародні фінанси: підручник / С.Я.Моринець. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 494с. – (Вища освіта ХХІ століття).
Два автори 1. Бандурка О.М. Влада в Україні на зламі другого і третього тисячоліть: монографія / О.М.Бандурка, В.А.Греченко. – Х.: Ун-т внутр. справ, 2000. – 303с.
2. Ромовська З.В. Сімейне законодавство України / З.В.Ромовська, Ю.В.Черняк. – К.: Прецедент, 2006. – 93с. – (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката; вип. 11).
3. Суберляк О.В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів: підручник / О.В.Суберляк, П.І.Баштанник. – Львів: Растр-7, 2007. – 375с.
Три автори 1. Акофф Р.Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Р.Л.Акофф, Д.Мачитсон, Г.Д.Єддисон; пер. с англ. Ф.П.Тарасенко. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. – 265с.
2. Гарасим П.М. Методологія та методика економічних досліджень (виконання та оформлення рефератів, курсових, дипломних і магістерських робіт, тез виступів, статей, дисертацій з економіки та бухгалтерського обліку): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. економ. спеціальностей / П.М.Гарасим, Г.П.Журавель, П.Я.Хомин. – Тернопіль: Астон, 2006. -413с.
Чотири автори 1. Аналітична хімія для аграріїв: навч. посібник / О.І.Буря, С.П.Сучиліна-Соколенко, І.В.Рула, Е.В.Ткаченко. - Дніпропетровськ: Пороги, 2007. – 466с.
2. Теорія і розрахунок зернозбиральних комбайнів: навч. посібник / К.І.Шмат, О.Є.Самарін, Є.І.Бондарєв, О.В.Мигальов. – Херсон: ОЛДІ – плюс, 2003. – 256с.

 

 

П’ять авторів і більше 1. Технології виробництва продукції рослинництва: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / [С.П.Танчик, М.Я.Дмитрашак, О.М.Алімов та ін.]; за ред. С.П.Танчика. – К.: Слово, 2008. – 1000с.
2. Якість грунтів та сучасні стратегії удобрення: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / [Д.Мельничук, М.Мельников, Дж.Хофман та ін.]; за ред. Д.Мельничука, Дж.Хофмана, М.Городнього. – К.: Арістей, 2004. – 488с. – (Спільний європейський проект: університет м. Гент, Бельгія, НАУ, Україна).
Без автора 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В.Клос]. – К.: Грані-Т, 2007. – 119с.
2. Народні пісні в записах Григорія Ільковича: збірка / [упорядник Г.В.Дем'ян]. – Львів: Каменяр, 2003. – 142с.
Інші джерела:
Збірники наукових праць, матеріали конференцій, з’їздів, симпозіумів 1. Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету: зб. наук. праць / [ред. кол. А.С.Кобець, П.М.Макаренко, В.І.Барабаш та ін.]. – Дніпропетровськ: РВВ ДДАУ, 2008. - №2. – 192с.
2. Доповіді учасників VIII зльоту іменних стипендіатів та відмінників навчання аграрних вищих навчальних закладів [«Лідери АПК ХХІ століття»], (Дніпропетровськ, 24-27 трав. 2006 р.) / М-во аграр. політики, Дніпроп. держ. аграр. ун-т. – Дніпропетровськ: РВВ ДДАУ, 2006. – 264с.
3. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу: матеріали Всеукр. конф. молодих учених – аграрників [«Молодь України: аграрна реформа»], (Харків, 11 – 13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. -–Х.: ХДАУ, 2000. – 167с.
Атласи. Довідники. Словники 1. Національний атлас України / [ред. кол. Б.Е..Патон, А.П.Шпак, Л.Г.Руденко та ін.]; Національна академія наук України. – К.: Картографія, 2007. – 435с.
2. Хто є хто в Україні: біограф. довідник / [укладачі та редактори Ю.Марченко, О.Темлеко]. – К.: К.І.С., 2007. – 1135с.
3. Університетська освіта в Україні та Болонський процес: навч. посіб. і термінологічний словник / [А.Ф.Головчук, Т.Д.Іщенко, О.О.Акімов та ін.]; за ред.. А.Ф.Головчука. – К.: Аграрна освіта, 2007. – 84с.
Законодавчі та нормативні документи 1. Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання: норм. зб. / за ред.. М.С.Степка, Л.М.Горбунової; Мін. юстиції України, Мін. освіти і науки України. – Офіц. вид., друге перероб. і доповн. – К.: Форум, 2007. – Т.1. – 797с.
2. Господарський процесуальний кодекс України: за станом на 25 лип. 2001 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2001. – 126с. – (Кодекси України. – 2001. - №4.).

 

  3. Збірник законодавства з підприємницького права України: зб. нормат. актів за станом на 1 серп. 2000 р. / уклад. І.М.Грущинський, В.І.Цікало. – К.: Атіка, 2000. – 1150с.
Стандарти 1. Національна стандартизація. Правила розроблення, побудови, викладання, оформлення, ведення національних класифікаторів: ДСТУ 1.10:2005. – На заміну ДСТУ 3456-96, КНД 50-02894; чинний від 2006-01-01. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – IV, 16с.
2. Якість води. Словник термінів: ДСТУ ISO 6107-1:2004 – ДСТУ ISO 7000:2004. – [Чинний від 2005-04-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 181с. – (Національні стандарти України).
Каталоги 1. Межгосударственные стандарты: каталог: в 6 т.[сост. В.И.Ковалева, В.А.Павлюкова; ред. В.Л.Иванов]. – Львов: Леонорм-стандарт, 2006. – (Серия «Нормативная база предприятия»). Т.5 – 2007. – 264с. Т.6 – 2007. – 277с.
2. Сельхозтехника -98: справочник-каталог / [сост. Э.Финн, С.Бородин, Л.Погорелый]. – К.: Компания «Юнивест Маркетинг», 1998. – Т.2. – 188с. – (Совместное издание Британского фонда НОУ-ХАУ и журнала «Пропозиция»).
3. Горницкая И.П. Каталог растений для работ по фитодизайну / И.П.Горницкая, Л.П.Ткачук. – Донецк: Лебедь, 2005. – 228с.
Дисертації 1. Губарик О.М. Організаційно-економічні аспекти розвитку фермерських господарств регіону: дис… канд.. екон. наук: [спец.] 08.00.04 «Економіка сільського господарства і АПК» / О.М.Губарик; Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2008. – 190с.
2. Шевченко М.С. Наукове обґрунтування способів регулювання шкодо чинності буряків в агроценозах зернових і олійних культур типової зони України: дис… д-ра с.-г. наук: [спец.] 06.01.01 «Загальне землеробство / М.С.Шевченко; Інститут зернового господарства УААН. – Дніпропетровськ, 192. – 410с.
Автореферати дисертацій 1. Перетятко Є.Є. Стохастичні ефекти в процесах міграції радіонуклідів у навколишньому середовищі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: [спец.] 03.00.16 «Екологія» / Перетятко Євген Євстафійович; Ін-т агроекології Укр. акад. аграр. наук. – К., 2008. – 20с.

 

Авторські свідоцтва А.с. 377100 СССР, МКИ2 А 01 В 13/16. Способ противоэрозионной обработки почвы / Н.К.Шикула, В.А.Федоров, Е.В.Грызлов, В.К.Левченко (СССР). - №1722730/30-15; заявл. 29.11.71; опубл. 17.04.73, Бюл. №18.
Патенти  
1. Пат. 56313 Україна, МПК´ С 07 D 213/89, С 05 С 3/00, А 01 N 43/40. Спосіб вирощування сільськогосподарських культур / М.К.Шикула, П.Г.Дульнєв, Н.М.Рідей, І.І.Воробей; заявн. і власник патенту Нац. агр. ун-т - № 2000116467; заявл. 15.11.00; опубл. 15.05.03, Бюл. №5.
2. Холодильник однокамерний без морозильної камери побутовий: патент 14709: МКЗ 07-07 / Горін О.М., Волощенко О.В., Чурін О.О.; власник патенту ЗАТ «Укр. наук.-дослід. і проект. ін-т побут., машинобудування». - №200601173; заявл. 26.07.06; опубл. 10.08.07, Бюл. №12 (кн. 2). – 2с.
Електронні ресурси Віддалені ресурси: 1. Про електронну торгівлю: закон України [Електронний ресурс]: проект від 17.02.2003р. №3114 // Законопроекти / Упр. комп’ютериз. систем Апарату Верховної Ради України. – 2003. – Режим доступу: http: //www.rada.gov.ua / proza.htm. – Дата доступу: груд. 2004. – Назва з екрана.
2. Эйфория [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lor.inventech.ru/glos1942.shtml1, свободный. Заглавие с экрана.
Локальні ресурси:
1. Атлас: весь Днепропетровск [Электронный курс]; Подробная карта города Днепропетровска с указанием домов / Днепропетровск, 2001. – Системные требования: 486 DX процессор, 8 MB RAM SVGA, 800x600 (256 цветов), 4x speed CD-ROM. – Загл. с этикеток листа. – Лиценз. копия.
2. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). – М.: Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

 


Аналітичний опис: частина книги,

періодичного, продовжуваного видання

 

 

  1. Бекаревич Микола Омелянович // Професори Дніпропетровського державного аграрного університету. 1922 – 2007. / [ред. кол. В.І.Шемавньов, А.С.Кобець, М.П.Гончаренко]. - Дніпропетровськ: РВВ ДДАУ, 2007. – С.8.
2. Біологія космічна / [ст. підгот. Є.Л.Кордюм] // Енциклопедія сучасної України. – К.: Поліграфкнига, 2004. – Т.3. – С.26.
3. Валовий збір соняшнику за регіонами: [табл. 8.33] // Статистичний щорічник України за 2006 рік / Держ. ком. статистики України. – К.: Консультант, 2007. – С.161.
4. Деякі питання іпотечного кредитування: постанова Кабінету Міністрів України від 11 лют. 2009 р. № 127 // Урядовий кур’єр. – 2009. – 3 бер. (№38). – С.12.
5. Кондратенко П. Адаптивний сортимент ягідних культур української селекції / П.Кондратенко, В.Павлюк // Пропозиція. – 2009. - №2. – С.46-50.
6. Корпоративная стратегия: понятие, этапы разработки, виды // Козаченко А.В. Корпоративное управление: учебник / А.В.Козаченко, А.Э.Воронкова. – К.: Либра, 2004. – Разд. 6. - С.191-220.
7. Левицька Л. На «маленькому Давосі» в Тернополі шукали відповідь на виклики глобалізації [Міжнародна наук.-практ. конф. «Економічний та соціальний розвиток України у ХХІ столітті. Національна ідентичність та тенденції глобалізації] / Л.Левицька // Голос України. – 2009. – 3 бер. (№38).- С.14.
8. Система удобрения в интенсивном свекловодстве // Свекловодство. Проблемы интенсификации и ресурсосбережения / [В.Ф.Зубенко, А.А.Иващенко, В.Т.Саблук]; под ред. В.Ф.Зубенка. – К.: Альфа-стевия ЛТД. – 2005. – С.152-177.
9. Перепелкина Л.И. Влияние скармливания селеносодержащих препаратов на продуктивность кур-несушек / Л.И.Перепелкина // Аграрная наука. – 2008. - №12. – С.21.
10. Про внесення змін до Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні»: закон України від 5 лют. 2009 р. №925-VI; чинний через 30 днів після опубл // Урядовий кур’єр. – 2009. – 3 бер. (№38). – С.12.
11. Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2008 року: указ Президента України від 1 грудня 2008 р. № 1122/2008 // Урядовий кур’єр. – 2008. – 20 грудня (№240). – С.9.
12. Про затвердження плану заходів щодо реалізації в 2009 році Стратегії подолання бідності: розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 лют. 2009 р. № 192-р // Урядовий кур’єр. – 2009. – 3 бер. (№38). – С.10.
13. Чекмарев А.А. Государственная программа развития Национальной библиотеки Украины им. В.И.Вернадского на 2005 – 2010 гг. [Электрон. ресурс] // Библиотеки и информ. ресурсы в совр. мире науки, культуры, образования и бизнеса: Материалы конф. «Крым – 2004». – М.: ГПНТБ России, 2004. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
14. Шемавньов В.І. Сучасні норми і технології зберігання та обробки зерна в Україні / В.І.Шемавньов, М.Я.Кирпа // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету – 2006. – №2.- С.11-18.

 

 

Підготували: зав. ДБВ Кобець Н.В.,

бібліограф Дирда Г.В.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.