Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Основні функції та завдання Державної митної служби України

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Основні завдання Держмитслужби визначені у п.3 “Положення про Державну митну службу України”, затвердженого Указом Президента України від 24 серпня 2000 року № 1022/2000.

Основними завданнями Держмитслужби України є:

Ø забезпечення реалізації державної політики у сфері митної справи;

Ø захист економічних інтересів України;

Ø контроль за додержанням законодавства України про митну справу;

Ø використання засобів митно-тарифного та позатарифного регулювання при переміщенні через митний кордон України товарів та інших предметів;

Ø удосконалення митного контролю, митного оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України;

Ø здійснення разом з Національним банком України комплексного контролю за валютними операціями;

Ø здійснення разом з іншими уповноваженими центральними органами вико­навчої влади заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків державних інтересів на зовнішньому ринку;

Ø боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил;

Ø розвиток міжнародного співробітництва у сфері митної справи. [4]

Пункт 4 цього Положення вихзначає компетенцію Держмитслужби. Зокрема Держмитслужба України відповідно до покладених на неї завдань:

1) організовує та контролює діяльність митних органів;

2) забезпечує своєчасне і повне внесення до державного бюджету коштів від податків, зборів (обов'язкових платежів), справляння яких згідно із законодавст­вом покладено на митні органи;

3) вживає разом з іншими органами виконавчої влади заходи, спрямовані на недопущення незаконного вивезення за кордон цінностей, що становлять куль­турне або історичне надбання українського народу;

4) сприяє у межах своєї компетенції здійсненню заходів щодо захисту прав споживачів товарів, які ввозяться в Україну, а також прав інтелектуальної влас­ності у процесі зовнішньоекономічної діяльності;

5) розробляє та здійснює самостійно або у взаємодії з іншими органами вико­навчої влади заходи щодо запобігання контрабанді, порушенню митних правил та їх припинення;

6) організовує та контролює відповідно до законодавства проведення митни­ми органами дізнання у справах про контрабанду та здійснення ними проваджен­ня у справах про порушення митних правил;

7) веде митну статистику;

8) веде разом з іншими уповноваженими органами виконавчої влади Ук­раїнську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності;

9) здійснює верифікацію (встановлення достовірності) сертифікатів про походження товарів з України;

10) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики сто­совно державної таємниці, контроль за її збереженням у системі митних органів України, додержання посадовими особами митних органів України вимог законо­давства щодо порядку використання та збереження інформації з обмеженим дос­тупом;

11) реалізовує у межах своєї компетенції державну кадрову політику;

12) бере участь у підготовці проектів програм розвитку митної справи, соціального захисту її працівників;

13) створює, реорганізовує та ліквідовує в установленому порядку регіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні управління та організації, установи і нав­чальні заклади;

14) організовує реконструкцію та спорудження пунктів.пропуску через дер­жавний кордон України для автомобільного сполучення;

15) здійснює відповідно до законодавства України функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери її управління;

16) забезпечує гласність у діяльності митних органів, здійснює в установлено­му законодавством порядку інформування суб'єктів зовнішньоекономічної діяль­ності та громадян з питань митного законодавства;

17) бере участь у підготовці міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення, денонсації таких договорів, у межах своєї компетенції укладає міжнародні договори України;

18) виконує інші функції, що випливають з покладених на неї завдань. [5]

Держмитслужба України має право:

Ø залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для роз­гляду питань, що належать до її компетенції;

Ø представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів України;

Ø одержувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а також громадян інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

Ø скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компе­тенції.

Держмитслужба України під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, ор­ганами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами іноземних держав. [6]

В наступних розділах ми детально розглянемо механізми взаємодії митних органів з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, ор­ганами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами іноземних держав.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.