Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

УДК 378

ББК 74.58

 

Методичні вказівки щодо організації та оформлення результатів і захисту науково-дослідної курсової роботи з дисципліни «Економічна теорія» для студентів І курсуденної форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» (за вимогами кредитно-трансферної системи) [Розробники: С.А. Жуков, В.М. Герзанич]. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2014 р. – 50 с.

 

 

Рецензенти:В.І. Тирпак– к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту ВНЗ «Східно-європейський слов’янський університет»;

В.І. Кобаль доц., к.пед.н., доцент кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «УжНУ».

 

 

Відповідальний за випуск: Жуков С.А.,к.е.н., с.н.с., доцент, завідувач кафедри світового господарства та економічної теорії.

 

Затверджено на засіданні кафедри

протокол № 6 від 10 січня 2014 року.

 

 

© С.А. Жуков, В.М. Герзанич, 2014

© ДВНЗ «УжНУ», 2014

ЗМІСТ

Вступ …………………………………………………………...….. 3

 

1. Організація та оформлення курсових робіт ………………..… 6

1.1. Етапи організації та написання курсової роботи ………... 6

1.2. Структура та зміст курсової роботи …………………….... 8

1.3. Загальні вимоги до оформлення курсової роботи ……... 12

1.4. Мова та стиль курсової роботи ………………………….. 16

1.5. Типові помилки при написанні курсових робіт ………... 19

 

2. Загальні вимоги до захисту курсової роботи …………....….. 20

2.1. Порядок допуску курсових робіт до захисту …………... 20

2.2. Порядок захисту курсових робіт ………………………... 20

 

3. Критерії оцінки оформлення та захисту курсової роботи …. 22

 

4. Тематика курсових робіт з економічної теорії …………….... 25

 

5. Список рекомендованої літератури для написання курсової роботи з дисципліни «Економічна теорія» ………….………. 27

 

Додатки …………………………………………………………... 32

 

Список використаних джерел ………..…………………….…… 48

 

 

Вступ

Важливу роль у формуванні творчого потенціалу майбутніх економістів відіграє участь студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації в організованій і систематичній науково-дослідній роботі.

Науково-дослідна робота студентів є складовою професійної підготовки, яка передбачає навчання студентів методології та методики дослідження, а також систематичну участь у дослідницькій діяльності, озброєння технологіями та вміннями творчого підходу щодо дослідження певних наукових проблем.

Науково-дослідна робота полягає в пошуковій діяльності, яка виражається насамперед у самостійному творчому дослідженні. Така діяльність спрямована на пояснення явищ і процесів, установлення їх зв'язків і відношень, теоретичне й експериментальне обґрунтування фактів, виявлення закономірностей за допомогою наукових методів пізнання. Внаслідок пошукової діяльності суб'єктивний характер «відкриттів» студентів може набувати певної об'єктивної значущості та новизни.

Від початку перебування у вищому навчальному закладі кожен студент має брати участь у наукових пошуках, планових дослідженнях кафедральної тематики та викладачів, упровадженні на практиці досягнень науки. Наукова творчість студентів є ефективним засобом розвитку майбутніх спеціалістів.

Завдання науково-дослідної роботи студентів у ВНЗ полягає в розвитку в них умінь пошукової, дослідницької діяльності, творчого розв'язання науково-прикладних завдань, а також у формуванні вмінь застосування методів наукових досліджень на практиці. Завдяки участі у науковій роботі студент оволодіває навичками роботи з різноманітними інформаційними джерелами, що допоможе йому в подальшій практичній діяльності.

Курсова робота– це самостійне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується з певного курсу або з декількох дисциплін. Вона дозволяє студентові виробити практичні навички наукової праці (пошук джерел і робота з ними, реферування наукової літератури та інших інформаційних джерел, порівняння кількох поглядів на одну проблему, якісна компіляція), виявити рівень знань з певної спеціалізації, продемонструвати вміння самостійно мислити, робити узагальнення та висновки.

Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України, курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення та узагальнення знань, набутих студентами за час їх навчання, їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Курсова робота повинна бути логічно побудованою й мати характер цілісного та завершеного самостійного дослідження. Традиційно курсова робота має описово-узагальнюючий характер і складається зі вступу, основної частини, висновків, списку використаних джерел і додатків.

Курсова робота є видом науково-дослідної роботи, яка потребує від студентів уміння сформулювати тему, обрати методику дослідження, організувати та провести це дослідження, здійснити якісний і кількісний аналіз отриманих результатів, аргументувати свої висновки, оформити результати дослідження.

Курсові роботи показують ступінь опанування студентами теоретичними й практичними навичками, вміння вивчати сучасні економічні проблеми, допомагають виявити їхні наукові інтереси, прихильності та творчі здібності.

За час навчання вимоги до науково-дослідної роботи перманентно ускладнюються. Так, на 1 курсі студент повинен показати самостійне бачення економічної проблеми на основі вивченої літератури та інших інформаційних джерел. На цьому етапі завдання курсової роботи полягає в тому, щоб позначити перехід від загальних теорій до спеціальних, а також до реальних економічних проявів, представити категоріальний апарат, уточнити поняття, позначити обрану тему концептуально.

Набуття досвіду науково-дослідної роботи з дисципліни «Економічна теорія» може започаткувати серйозні наукові пошуки та стати справою життя майбутнього економіста.

Завдання даного видання:

- висвітлити питання організації наукового дослідження;

- визначити структуру та зміст науково-дослідної курсової роботи студентів;

- з’ясувати вимоги до оформлення курсових робіт;

- подати зразки оформлення окремих елементів курсової роботи;

- зорієнтувати студента щодо захисту науково-дослідної курсової роботи.

Тематика курсових робіт має відповідати завданням навчальної дисципліни і тісно пов'язуватись із практичними потребами конкретного фаху. Вона затверджується на засіданні кафедри.

Студенти обирають теми письмових робіт із запропонованого кафедрою списку. Вони також можуть самостійно пропонувати чи обирати тему у межах визначеної для кваліфікаційної роботи дисципліни та зазначених викладачем напрямів. Роль викладача полягає у консультаціях щодо точного формулювання теми та пошуку бібліографії. Після узгодження теми, вона затверджуються на засіданні кафедри. В окремих випадках тема може бути уточнена або змінена після затвердження. Підставою для зміни формулювання чи уточнення назви теми є письмова заява студента і відповідне рішення кафедри.

Оцінювання письмової роботи відбувається у вигляді відкритого захисту основних тез роботи перед фаховою комісією, яка складається як мінімуму з трьох осіб.

За рішенням кафедри та за поданням наукового керівника роботи захист кращих із них може проводитись публічно на спеціально організованій студентській конференції. Це дозволить покращити якість студентських робіт і допомогти їм обмінюватися своїми здобутками, а також отримати ще й інший важливий навичок – вміння презентувати свій текст, публічно захищати висловлені тези, долати страх перед аудиторією.

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.