Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Етапи організації та написання курсової роботи

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Курсова робота є важливою складовою самостійної роботи студентів, виконання яких ставить своєю метою вироблення у студентів навичок роботи з навчальною та спеціальною літературою, статистичними матеріалами, формування вмінь аналізу, систематизацію, розширення та поглиблення теоретичних знань з предмету, оволодіння навичками наукових узагальнень і висновків, висловлюванням пропозицій щодо удосконалення дослідженої економічної проблематики.

Основними етапами виконання курсових робіт є:

1. Вибір теми.

2. Початкове ознайомлення з літературними та іншими інформаційними джерелами.

3. Складання плану роботи.

4. Збір матеріалу, добір літератури з теми, підготовка й оформлення бібліографії.

5. Підготовка першого варіанта тексту роботи, обговорення його з науковим керівником.

6. Доробка тексту з урахуванням пропозицій наукового керівника та узгодження остаточного тексту роботи з науковим керівником.

7. Захист курсової роботи.

Етап 1. Виконання курсової роботи починається з вибору теми і написання відповідної заяви, визначення структури роботи, складання бібліографії, після чого студент із науковим керівником розробляють графік її виконання (додаток А). Вибираючи тему курсової роботи, доцільно передбачити можливості її послідовної розробки у наступних дипломних роботах. При цьому необхідно виходити з актуальності, теоретико-прикладного значення теми роботи та враховувати можливості її реалізації на практиці.

Етап 2. Початкове ознайомлення з літературними та іншими інформаційними джерелами необхідно для складання плану роботи та одержання загального уявлення про її зміст. Перед складанням плану студент знайомиться з основними літературними джерелами (монографіями, статтями, звітами про наукові дослідження тощо), що дозволяє розібратися в найважливіших питаннях теми.

Етап 3. План курсової роботи повинен містити вступ, декілька логічно пов’язаних між собою розділів, які дозволяють розкрити тему, висновки, додатки та список використаної літератури. Самостійно складений студентами план курсової роботи погоджується з науковим керівником, який після необхідного уточнення затверджує його.

Етап 4. Добір літератури – це самостійна робота студента, що повинна починатися з вивчення каталогів і бібліографічних джерел. Найбільше допомогти тут може предметно-алфавітний каталог. Спочатку доцільно ознайомитися з основною літературою (підручники, навчальні посібники, монографії), потім з нормативними документами (указами Президента України, законами Верховної Ради, постановами Кабінету Міністрів тощо). Особливу увагу слід звернути на періодичні видання, де публікуються аналітична інформація та результати наукових досліджень. Це, наприклад, збірники наукових праць, журнали, газети («Голос України», «Урядовий кур’єр», «Экономические известия», «Инвестиционная газета», «Инвест-газета»), часописи («Економіка України», «Актуальні проблеми економіки», «Фінанси України», «Банківська справа», «Вісник НБУ», «Статистика України», «Вопросы экономики», «Мировая экономика и международные отношения», «Journal of Politikal Economy», «American Economic Review») тощо.

Добираючи літературу, необхідно звертати увагу на рік видання, при цьому варто використовувати останні видання (2010-2014 років). Більш ранні видання можна використовувати тільки в тих випадках, коли в них міститься важливий для роботи матеріал, що не включений у пізніші видання, або якщо з поважних і незалежних від студента причин пізніше видання не можна отримати. Необхідно також враховувати, що законодавчі акти, нормативні документи, статистичні дані піддаються змінам, тому потрібно посилатися на ті, які були видані останніми.

Етап 5.Написання першого (чорнового) тексту курсової роботи здійснюється шляхом систематизації та обробки зібраних матеріалів. На цьому етапі узагальнюються теоретичні положення, виконуються певні розрахунки, обґрунтовуються висновки та пропозиції, розробляється ілюстративний матеріал. Не дивлячись на те, що це є чорновий варіант роботи, його потрібно подавати керівнику з додержанням вимог щодо оформлення (див. п. 1.3).

Етап 6.Після доповнень й уточнень наукового керівника, в разі необхідності, здійснюється остаточне оформлення роботи. При цьому керівник підписує титульний аркуш, що означає допуск курсової роботи до захисту.

Етап 7.Захист курсової роботи (див. розділ 2).

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.