Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Загальні вимоги до оформлення курсової роботи

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Загальний обсяг курсової роботи (не враховуючи додатки) складає 30-40 сторінок, набраних на комп’ютері на одній стороні стандартного аркуша формату А4 (210×297 мм) шрифтом Times New Roman, через 1,5 інтервали, з абзацним відступом 1,5, із полями ліворуч – 3,0 см, праворуч – 1,5 см, зверху і знизу – по 2 см. Приблизний обсяг структурних складових тексту курсової роботи (сторінок): вступ – 2-3; основна частина – 25-30; висновки – 2-3 сторінки.

Курсова робота має бути написана українською мовою та правильно оформлена. Роботу комплектують у такій послідовності: титульний аркуш, зміст, вступ, основна частина, висновки, додатки (у разі необхідності), список літератури.

Зміст оформляють у вигляді переліку назв розділів і підрозділів (за необхідністю) роботи, для кожного з яких зазначають відповідний номер початкової сторінки тексту. Розділи позначають арабськими цифрами (1, 2, 3), а підрозділи (1.1, 1.2, 1.3).

Нумерація сторінок має бути наскрізною: номер сторінки проставляють арабськими цифрами у правому нижньому куті, на титульному аркуші номер не проставляють.

Формули розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, з абзацного відступу. Вище і нижче кожної формули повинно бути зали­шено не менше одного вільного рядка.

Формули (за винятком формул, наведених у додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) – третя формула першого розділу. Номер формули зазначають на рівні формули у круглих дужках у крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» без двокрапки.

Наприклад: Критерій Стьюдента використовується нами для визначення того, чи є різниця між середніми значеннями показників ефективності в контрольній та експериментальній групах суттєвою. Він вираховується за формулою:

 

(1.3)

де і – середні арифметичні значення.

 

Розрахунки, які наводяться в тексті, доцільно подавати у вигляді таблиці, дані якої мають бути обов’язково проаналізовані в роботі. Кожна таблиця повинна мати заголовок, який відображає її зміст. Нумерація таблиць здійснюється таким чином: слово «Таблиця» та її порядковий номер пишеться курсивом окремим рядком з вирівнюванням тексту по правому краю; з нового рядка пишеться заголовок таблиці з великої першої букви (решта малі) і розміщують симетрично до тексту над таблицею. Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці у даному розділі. Наприклад: Таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу. Якщо таблиця має продовження на наступній сторінці, то пишуть: Продовження таблиці 2.1. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці.

Якщо показники, які містяться в таблиці, мають однакову одиницю виміру, то їх виносять у заголовок таблиці, якщо вони різні, то їх розміщують у спеціальній графі та відповідних рядках таблиці. Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Зразок оформлення таблиці у тексті курсової роботи наведено у додатку Е.

Ілюстративний матеріал у формі схем, діаграм, графіків тощо оформляється таким чином: знизу, під ілюстрацією, з великої літери пишуть слово «Рисунок» і проставляють його номер, який складається з номера розділу та порядкового номера рисунка у даному розділі. Наприклад: Рис. 2.3. Модель конкурентних переваг М. Портера (третій рисунок другого розділу). Зразок оформлення рисунку у тексті роботи подано у додатку Е.

У тексті обов’язково мають бути зроблені посилання на джерела, з яких була запозичена цифрова інформація, а також цитати, класифікації, формули, графіки тощо, що наводяться в курсовій роботі. Посилання на джерела рекомендується здійснювати за допомогою квадратних дужок, в яких проставляється порядковий номер джерела із списку використаної літератури та після зап’ятої відповідна сторінка. Наприклад: [3, с. 15] або [3, с. 15; 14, с. 132] або [24‑27; 32] (під останнім розуміється, що у списку використаних джерел під порядковими номерами 24, 25, 26, 27 та 32 вміщено опис відповідних Інтернет-ресурсів).

Наявність посилань є обов’язковою вимогою щодо оформлення курсової роботи.

Висновки можуть бути оформлені як пронумерований арабськими цифрами виклад результатів дослідження, описаних в розділах основної частини роботи.

Посилання на інших авторів, їх цитування, а також наведення загальновідомих істин у висновках не допускаються.

Рекомендується, щоб обсяг висновків становив не більше, як 5% обсягу основної частини курсової роботи.

Список використаних джерел складають відповідно до чинних стандартів із видавничої та бібліотечної справи. У додатку Д наведено приклади такого опису, залежно від типу джерела.

Кожен додаток починається з нової сторінки. Він повинен мати свій заголовок. Якщо в роботі більше одного додатка, вони нумеруються послідовно літерами українського алфавіту.

Додатки мають включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття дослідження і наводяться тільки в разі необхідності. Якщо додатки можна розмістити на аркушах формату А4, вони послідовно вшиваються у роботу після висновків і перед списком використаних джерел з наскрізною нумерацією сторінок. Для додатків можна не дотримуватися вимог щодо розміру шрифту та міжрядкового інтервалу. Якщо ж розмір додатків (таблиці, графіки, карти тощо) є більшим, ніж формат А4, вони оформляються в окремій структурованій папці, на якій зазначається слово «ДОДАТКИ» та назва курсової роботи та прізвище й ініціали автора.

Розміщувати додатки слід у порядку появи посилань на них у тексті курсової роботи. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами укра­їнської абетки, за винятком літер Г, Є, 3, І, Ї, И, Й, О, Ч, Ь, наприклад, «Додаток А», «Додаток Б» і т. д. Позначення «Додаток ...» робиться у правому верхньому куті аркуша, нижче симетрично до тексту розміщується назва додатку.

За необхідності текст додатків може поділятися на розділи, підрозділи, пункти і підпункти, які слід нумерувати в межах кожного додатку. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатку (літеру) і крапку, наприклад: А.2 – другий розділ додатку А; В.3.1 – підрозділ 3.1 додатку В. Ілюстрації, таблиці, формули, що с у тексті додатку, потрібно нумерувати в межах кожного додатку, наприклад, ри­сунок К.3 – третій рисунок додатку К; таблиця А.2 – друга таблиця додатку А; формула (А.1) – перша формула додатку А.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.