Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Критерії оцінки оформлення та захисту курсової роботи

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

 

Загальне оцінювання знань студентів і виконаних ними наукових робіт здійснюється за кредитно-трансферною системою, згідно якої максимальний рейтинг кожного студента складається з оцінювання в балах за всіма критеріями, що виставляються під час захисту і переводиться в оцінку за такими критеріями за схемою нарахування рейтингу:

90-100 балів – «відмінно» / А

82-89 балів – «дуже добре» / В

74-81 балів – «добре» / С

64-73 балів – «задовільно» / D

60-63 балів – «достатньо» / Е

35-59 балів – «незадовільно з можливістю повторного складання» / FX

1-34 балів – «незадовільно з обов’язковим повторним вивченням залікового кредиту» / F

Оцінка курсової роботи здійснюється за 100-бальною шкалою, яка складається з двох частин: 1) виконання курсової роботи (до 50 балів) і 2) захисту (до 50 балів).

Основними критеріями для винесення оцінки за курсову роботу є:

- актуальність проблеми в сучасних умовах, складність її розробки;

- повнота використання джерел, вітчизняної та іноземної економічної літератури з розглянутих питань;

- повнота та якість зібраних фактичних даних за об'єктом дослідження;

- творчий характер аналізу й узагальнення фактичних даних на основі сучасних методів і наукових досягнень;

- наукове та практичне значення пропозицій, висновків і рекомендацій, ступінь їхньої обґрунтованості;

- навички лаконічного, чіткого і грамотного викладу матеріалу, оформлення роботи відповідно до методичних вказівок;

- уміння вести полеміку з теоретичних і практичних питань курсової роботи, глибина та правильність відповідей на зауваження і запитання.

Оцінка «відмінно» (90-100 балів) ставиться, якщо студент:

1) показав глибокі теоретичні знання тієї дисципліни, з якої виконана курсова робота;

2) оволодів первинними навиками дослідної роботи: збирати дані, аналізувати, творчо осмислювати, формулювати висновки;

3) дає свої пропозиції та рекомендації з предмету дослідження;

4) виконав роботу грамотно літературною українською мовою;

5) оформив роботу у відповідності до вимог і подав її до захисту у визначений кафедрою термін;

6) на захисті продемонстрував глибокі знання теми дослідження, твердо та впевнено відповів на запитання членів комісії.

Оцінка «добре» (74-89 балів) ставиться, якщо студент:

1) показав досить високі теоретичні знання тієї дисципліни, з якої виконана курсова робота;

2) оволодів первинними навиками дослідної роботи: збирати дані, аналізувати, осмислювати їх, формулювати висновки, але не завжди критично ставиться до використаних джерел та літератури;

3) дає свої пропозиції і рекомендації з предмету дослідження, однак відчуває труднощі щодо їх обґрунтування;

4) виконав роботу грамотно літературною українською мовою, але допустив нечисленні граматичні та стилістичні помилки;

5) оформив роботу у відповідності до вимог і подав її до захисту у визначений кафедрою термін;

6) на захисті продемонстрував добрі знання з теми дослідження, відповів на запитання членів комісії.

Оцінка «задовільно» (60-73 бали) ставиться, якщо студент:

1) показав достатні теоретичні знання з тієї дисципліни (дисциплін), з якої виконується дана робота;

2) в основному оволодів первинними навиками дослідної роботи: збирати дані, аналізувати, осмислювати їх, формулювати висновки, однак допускає в роботі порушення принципів логічного та послідовного викладу матеріалу, мають місце окремі фактичні помилки та неточності;

3) не може сформулювати пропозиції та рекомендації з теми дослідження, або обґрунтувати їх;

4) допускає помилки в оформленні роботи та її науково-довідкового апарату;

5) допускає численні граматичні та стилістичні помилки;

6) на захисті продемонстрував задовільні знання з теми дослідження, але не зумів впевнено й чітко відповісти на додаткові запитання членів комісії.

Оцінка «незадовільно» (1-59 балів) ставиться в тому разі, якщо на захисті студент проявив повне незнання досліджуваної проблеми, не зумів задовільно відповісти на поставлені питання, що свідчить про несамостійне виконання курсової роботи.

У додатку Ж зазначені критерії оцінювання курсових робіт.

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.