Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тематика курсових робіт з економічної теорії

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри

світового господарства

та економічної теорії

Протокол № 2 від 26.09.2013 р.

 

 

1. Ринкова інфраструктура та її розвиток в Україні.

2. Ринкова конкуренція: значення та види.

3. Стан ринкової конкуренції в Україні.

4. Ринок цінних паперів та особливості його функціонування в Україні.

5. Природна монополія та її державне регулювання.

6. Основні макроекономічні показники: їх значення та взаємозв’язок.

7. Податкова система як засіб впливу на економіку.

8. Бюджет держави як інструмент макроекономічного регулювання.

9. Державний борг як інструмент макроекономічного регулювання.

10. Дефіцитний бюджет: причини та макроекономічні наслідки.

11. Макроекономічний зміст соціальної політики держави.

12. Критерії ефективності державної економічної політики.

13. Види, цілі та інструменти макроекономічної політики.

14. Показники та методи оцінки економічного потенціалу країни.

15. Регіональна політика держави та її реалізація в Україні.

16. Регіональний аспект безробіття в Україні.

17. Природно-ресурсний потенціал країни та її регіонів.

18. Зміст, критерії та фактори економічного зростання країн.

19. Основні показники макроекономічної політики.

20. Валовий випуск і валовий внутрішній продукт.

21. Циклічність як форма економічного розвитку.

22. Формування антиінфляційної бюджетної політики.

23. Вплив грошово-кредитної політики на рівень національного виробництва.

24. Міжнародні фінансово-економічні інституції.

25. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

26. Теорії механізму функціонування ринку праці.

27. Державні інструменти соціального захисту населення.

28. Підприємство як суб’єкт ринкових відносин.

29. Роль держави у вирішенні екологічних проблем.

30. Розвиток відносин власності в Україні.

31. Місце домогосподарства в економічній системі суспільства.

32. Форми та методи державного регулювання економіки.

33. Значення та показники економічного зростання.

34. Суть та основні етапи розвитку світового господарства.

35. Світова валютна система: зміст, структура та етапи розвитку.

36. Форми міжнародної торгівлі.

37. Банківська система України: сучасний стан і перспективи розвитку.

38. Роль інвестиційних фондів у структурі економіки України.

39. Інвестиційна діяльність в умовах трансформаційної економіки.

40. Міжнародна підприємницька діяльність.

 

 

5. СПИСОК рекомендованої ЛІТЕРАТУРИ для написання курсової роботи з ДИСЦИПЛІНИ «економічнА теоріЯ»

 

 

1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. – М.: Изд-во МГУ; ДИС, 2000. – 416 с.

2. Ажнюк М.О. Основи економічної теорії. Навчальний посібник. – Ужгород: Гранда, 2005. – 204 с.

3. Алле М. Экономика как наука. - М.: Наука для общества. 2005. – 116 с.

4. Базидевич В.Д., Базидевич К.С. Ринкова економіка: основні поняття і категорії. Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 263 с.

5. Барр Раймон. Политическая экономия: В 2-х томах. М: Международные отношения, 2005.

6. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведев B.C. Політична економія. Підручник для студентів вузів. – К.: Ніка – центр Ельга, 2000. – 529 с.

7. Биленко Т.И., Волынцев В.В., Гримайло В.М. и др. Основы экономических теорий: Учеб.-метод. Пособие. – К: КМУГА, 2004.

8. Блауг Марк. Економічна теорія в ретроспективі / Пер. з англ. І. Дзюб. – К: „Основи”, 2001. – 670 с.

9. Бутук А.И. Экономическая теория. Учебное пособие. – К.: Вікар, 2000.

10. Воробьев Е.М., Гриценко А.А., Ким М.Н. Экономическая теория. – Харьков: Фортуна-Пресс, 2007. – 412 с.

11. Гаврилишин О. Основні елементи теорії ринкової системи. – К.: Наукова думка, 2002.

12. Гальчинський А.С., Єщенко П.С, Палкін Ю.І. Основи економічних знань. – К.: Вища школа, 2009.

13. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії. Підручник. – К.: Вища школа, 2005.

14. Дзюбик С.Д., Ривак О.С. Основи економічної теорії: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 314 с.

15. Долан Э.Дж., Кэмпбелл К.Д., Кэмпбелл Р.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. – Л.: Профико, 2001. – 448 с.

16. Долан Э.Дж., Линдсей Э. Макроэкономика. – СПб: Экономическая школа, 2006. – 408 с.

17. Дослідження операцій в економіці: Підр. / За ред. І.К. Федоренко, О.І. Черняка. – К.: Знання, 2007. – 558 с.

18. Економічна теорія: Політекономія: Підр. / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. – 631 с.

19. Єрохін С.А. Структурна трансформація національної економіки (теоретико-методологічний аспект). Наук. монографія. – К., „Світ знань”, 2002. – 528 с.

20. Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Сучасна економіка: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2005. – 372 с.

21. Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Основы экономики. – К.: Вища школа, 2008.

22. Камаев В.Д. Учебник по основам экономической теории. – М.: Владос, 2004.

23. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. – М.: Прогрес, 2008. – 494 с.

24. Киреев А. Международная экономика: В 2-х ч. – М.: Международные отношения, 2008. – 415 с.

25. Костюк В.Н. Макроэкономика. – М.: Центр, 2008. – 384 с.

26. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 2000.

27. Курс экономической теории. Под ред. Чепурина М.Н., Киселевой Е.А. – Киров, 2005.

28. Курс экономической теории: Учебное пособие/Под ред. А.В. Сидоровича – М.: Изд-во МГУ; ДИС, 2007. – 736 с.

29. Кучерявенко І.А. Макроекономіка: Практикум: Навч. посіб. – К.: Вікар, 2003. – 239 с.

30. Леоненко П.М., Черепніна О.І. Сучасні економічні системи. Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 429 с.

31. Луссе А.В. Макроэкономика. – СПб.: Питер, 2009. – 240 с.

32. Макконнелл К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2 т. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 972 с.

33. Манків Г.Н. Макроекономіка. - К.: Основи, 2000. – 588 с.

34. Маркс К. Капитал // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.23, 2008.

35. Маршал Альфред. Принципы экономической науки / Пер. с англ. – Москва: Прогресс, 2003.

36. Менкью Г.О. Макроэкономика. – М.: изд. МГУ, 2004.

37. Мэнкъю Г. Принципы экономикс. – СПб: Питер Ком 2009. – 784 с.

38. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 2002.

39. Міжнародна економіка: Підр. / А.П.Румянцев, Г.Н.Климко, В.В. Рокоча та ін.; За ред. А.П.Румянцева. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К.: 2006. – 479 с.

40. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів економічних спец. закл. освіти: У 2 ч. / С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна та ін. За заг. ред. С. Будаговської. – К.: „Основи”, 2001. – 517 с.

41. Мочерний С.В. Політекономія: Підр. – 2-ге вид., випр. – К.: Вікар, 2005. – 386 с.

42. Мочерний С.В., Мочерна Я.С. Політична економія: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2007. – 684 с.

43. Мочерный С.В., Симоненко В.В., Секретарюк В.В., Устенко А.Н. Основы экономической теории. Учебник. Под общей ред. С.В.Мочерного. – К.: Знання, 2000.

44. Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология /Под ред. Иноземцева В. Л. – М., 2009.

45. Основи економічної теорії / За ред. С.В. Мочерного. – К., 2007.

46. Основи економічної теорії. Політекономічний аспект / За ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка. – К.: Вища школа, 2007.

47. Основи економічної теорії. У двох книгах / За ред. Ю.В. Ніколенка. Підручник. – К.: Либідь, 2008.

48. Основы экономической теории / Под ред. В.Д.Камаева. – Москва: Изд-во МТУ им. Баумана, 2007.

49. Основи економічної теорії: Посібн. для студ. Вищих навч. закл. / В.О. Рибалкін, М.О. Хмелевський, Т.І. Біленко, А.Г. Прохоренко та ін. – К.: „Академія”, 2002. – 352 с.

50. Панчишин Степан. Макроекономіка: Навч. посібн. Вид. 2-ге, стереотипне. – К.: Либідь, 2002. – 616 с.

51. Пиндайкр Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. – М.: Экономика, Дело, 2002.

52. Радаев В. Концептуальные основы анализа переходной экономики. – М.: Изд-во МГУ, 2005. – 18 с.

53. Рибалкін В. О., Лазня І. В. Теорія власності. – К.: Логос, 2008.

54. Рыбалкин В.А. Индивидуальное присвоение и рынок в системе отношений общественной собственности. Учеб.-метод. пособие. – К.: КМУГА, 2004.

55. Рузавин Г.И. Основы рыночной экономики. – Москва: Экономика, 2006.

56. Сажина М.А., Чибриков Г.Г. Основы экономческой теории. Учеб. пособие для неэкономических специальных вузов. – М.: Экономика, 2005.

57. Самюэльсон П.А., Нордгауз В.Д. Экономика. – М.: Бином, 2007.

58. Селезнев Владимир. Основы рыночной економики Украины / Учебное пособие – 2-е изд, доп. И перераб. – К: АСК, 2002. – 656 с.

59. Селищев А.С. Макроэкономика. – СПб.: Питер, 2000. – 448 с.

60. Сидорович А. В., Волков Ф. М. Политическая экономика. – М.: изд. МГУ, 2003.

61. Соболев В.М. Макроэкономика. – Харьков: НВФ «Студ-центр», 2007. – 223с.

62. Солонінко К.С. Макроекономіка: Навч.посібн. для студ. економ. Спец. ВНЗ. – К: ЦУЛ, 2002. – 320 с.

63. Стівен Роузфілд. Порівнюємо економічні системи / Пер. з англ. – К.: „К.І.С.”, 2005. – 370 с.

64. Столерю Л. Равновесие и экономический рост (Принципы макроэкономического анализа). – М.: Статистика, 2007. – 471 с.

65. Тайгер Л. Макроэкономическая теория и переходная экономика. – М.: ИНФРА, 2006. – 560 с.

66. Тарасевич Л.С, Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика. – Спб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009. – 656 с.

67. Туган-Барановський М.І. Політична економія. – К.: Наук, думка, 2004.

68. Федулова Л.І. Інноваційна економіка: Підр. – К.: Либідь, 2006. – 480 с.

69. Фишер С, Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика / Пер. с англ. – Москва: Дело, 2008.

70. Хансен Э. Экономические циклы и национальный доход. – М.: Иностранная литература, 1959. – 760 с.

71. Хейне П. Экономический образ мышления. – М.: Новости, 2001.

72. Хоскинг А. Курс предпринимательства. – М.: Международные отношения, 2003.

73. Чепурин М. Н., Киселева Е. А. Курс экономической теории. – Киров, АСА, 2004.

74. Чухно А. А. Основи економічної теорії. – ч. 1., ч 2. – К.: Університет, 2006.

75. Экономическая теория. Пособие для преподавателей, аспирантов, стажеров / Под ред. Н.И. Базылева, С.П.Гурко. – Минск, 2001.

76. Экономика. Учебник / Под ред. А.С.Булатова. – Москва, 2005.

77. BNP Parisbas, Monthly Economic and Market Monitor. – 2001. – March.

78. Dornbush R., Fisher S. Macroeconomics. – McGrow Hill, 1990.

79. Milton Friedmann's Monetary Framework. A Debate with His Critics. Edited by Robert J. Gordon. – The Univ. Of Chicago Press, 1974.

80. Mishkin F. The Economics of Money, Banking and Financial Markets. – 5-th ed. – Addison-Wesley, 1998.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.