Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Додаток Ж

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Таблиця 1

Карта розподілу балів за виконання та захист курсової роботи з дисципліни «Економічна теорія»

№ п/п Критерії оцінювання курсової роботи Максималь-на оцінка у балах Фактично отримані бали
Вибір теми та затвердження плану курсової роботи (оцінюється структура роботи, її відповідність обраній темі та специфіці діяльності об’єкту дослідження)  
Вступ повинен відповідати вимогам: включати обґрунтування актуальності теми та її значимості, мету, завдання і структуру курсової роботи  
Перший розділ. Викладення теоретичної час-тини курсової роботи: глибина, всебічність і повнота викладення матеріалу, висвітлення проблемних і дискусійних питань тощо  
Другий розділ. Практична (аналітична) час-тина курсової роботи: обов’язкова наявність табличного та ілюстративного матеріалу (діа-грами, графіки), яка показує динаміку та глибокий економічний аналіз показників досліджуваного об’єкту окремого аспекту діяльності чи певної проблеми  
Третій розділ. Проблемна частина курсової роботи повинна відповідати вимогам: студен-том окреслюються проблемні моменти теми та визначаються шляхи їх вирішення. Автор пови-нен мати власну аргументовану точку зору з даного питання  
Висновки повинні відповідати вимогам: -мати зв’язок з результатами дослідження; - необхідно підвести підсумки по всіх висвіт-лених питаннях; - узагальнити пропозиції по шляхах і напрям-ах вирішення проблемних аспектів теми  
Список використаних джерел включає в себе: якісний рівень використання літератури не менше 25 джерел (науково-теоретичної, матеріалів конференцій, статистичних даних, нормативну законодавчу та інформаційну базу та власні дослідження і напрацювання), які повинні бути оформленні у відповідності до встановлених вимог  
Оформлення курсової роботи повинно відпо-відати встановленим вимогам: не повинно бути перевищення затвердженого обсягу текстової частини роботи, шрифт, інтервал, нумерація сторінок, оформлення заголовків, цифрового та графічного матеріалів повинно відповідати методичним вказівкам щодо написання та оформлення курсової роботи  
Рецензія наукового керівника. ______________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________
Всього балів за виконання курсової роботи «Перевірив» «___» ____________ 201__ р. Науковий керівник курсової роботи ____________________  
Захист курсової роботи відповідає критеріям оцінювання: - обґрунтування актуальності теми, мети та завдання роботи; - основні результати стратегічного аналізу матеріалів підприємства, галузі чи регіону, країни; - творчі розробки автора, запропоновані стратегії та напрямки вирішення проблемних ситуацій. Особливе місце має бути відведене обґрунто-ваним пропозиціям і рекомендаціям, а також оцінці їх ефективності.  
Загальна оцінка у балах за шкалою EСTS та національною шкалою  
Голова комісії по захисту курсової роботи: ______________ _____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) Члени комісії: ______________ _____________________ (підпис) (прізвище, ініціали) ______________ _____________________ (підпис) (прізвище, ініціали)

СПИСОК ВИКОРИСТАНих джерел

 

 

1. Ануфриев А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и диссертационные работы. – М.: Ось – 89, 2007. – 112 с.

2. Беспалько В. П. Теория учебника. — М.: Педагогика, 1988. - 160 с.

3. Борикова Л.В., Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпу­скную квалификационную работу. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 128 с.

4. Врублевский Е.П., Лихачев О.Е., Врублевская Л.Г. Выпускная квалификационная работа: подготовка, оформление, защита. – М.: Физкультура и спорт, 2006. – 229 с.

5. Гласс Дж., Стэнли Дж. Статистические методы в педагогике и психологии. – М.: Прогресс, 1976. – 495 с.

6. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. – 464 с.

7. Коломієць В. О. Як виконувати курсову роботу. – К.: Вища шк., 2003. – 69 с.

8. Лузан П.Г. Основи науково-педагогічних досліджень / П.Г.Лузан, І.В.Сопівник, С.В.Виговська. – К, 2010. – 219 с.

9. Оформлення дипломних (курсових) робіт: Вимоги і коментарі. – Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 2005. – 36 с.

10. Правила та зразки оформлення науково-дослідних робіт: методичні рекомендації для викладачів і студентів усіх форм навчання / Укладачі: Сало І.В., Д. Л. Лобода, М. А. Ребрик. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 63 с.

11. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті // Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5. – форма 23.

12. Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – 29 березня 2012 року. – № 384.

13. Целуйко М.Є. Методичні рекомендації щодо виконання і захисту курсових, дипломних і магістерських робіт: [комплекс навчально-методичних матеріалів з курсу для студентів спеціальності “Політологія”] / М.Є.Целуйко. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 32 с.

14. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідної діяльності. – К.: Знання-Прес, 2003. – 295 с.

15. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня / Автор-упорядник Л. А. Пономаренко. – К.: Вид-во «То­лока», 2001. – 80 с.

 

 

Навчально-методичне видання

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.