Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» .// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2001- № 1. – c. 4-40.

2. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.051991р. №1023-XІІ//www.zakon.rada.gov.ua

3. Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001р. № 584 // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/584-2001-п.

4. Про затвердження Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003р. № 916 // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/916-2003-п.

5. Правління Національного банку України від 30 квітня 2010р. №223 // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/z0474-10.

6. Аналіз банківської діяльності: Навч. посіб./ Косова Т.Д.– К. Центр учбової літератури, 2008. - 486 с.

7. Аналіз банківської діяльності: Підручник / За ред. А.М.Герасимовича.- К.: КНЕУ, 2007.-599 с.

8. Банківська справа : навчальний посібник / Р. І. Тиркало. –Тернопіль : «Карт-бланш», 2001 –314 c

9. Банківське кредитування / Владичин У. В. – Київ : Атака, 2008. – 648 с.

10. Банківське кредитування: Навчальний посібник / За ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука. – К.: Атіка, 2008. - 248 с.

11. Банківське споживче кредитування населення / О. П. Бондар // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. –2009. –No 4. –С.68-83

12. Банковское обслуживание населения: зарубежный опыт. / А.А. Казимагомедов. – М.: Финансы и статистика, 2006. –256 с]

13. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навчальний посібник. / Васюренко О.В., Волохата К. О.– К.: Знання, 2006. – 463 с.

14. Кредит і банківська справа: Підручник. Затверджено МОН / Вовчак О.Д., Рущишин Н.М. — К., 2008. — 564 с.,

15. Кредитування і контроль/ Вовк В.Я., Хмеленко О.В.: Навч. посіб. - К.: Знання, 2008. - 463 с.

16. Кредитування і контроль: Підручник. Т. С. Смовженко, Р. А. Слав’юк, Р. Р. Коцовська, В. Б. Шатковська-Шморгай, Н. В. Дунас, З. М. Карасьова / За загальною редакцією Т. С. Смовженко, Р. А. Слав’юка. – К: УБС НБУ, 2012.

17. Кредитування: теорія і практика: Навч. посіб.- / Лагутін В. Д.- К.: Знання, 2002.-216 с

18. Основні шляхи вдосконалення сучасних методів оцінки кредитоспроможності позичальника/ Бугелець Ю. // Банківська справа. - 2007. - №4. - с.54

19. Проблеми споживчого кредитування в Україні / В.Побединська // Вісник НБУ. – грудень. – 2013

20. Ринок фінансових послуг: Навчальний посібник / Ходаківська В.П., Данілов О.Д.. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 501 с.

21. Розвиток споживчого кредитування в сучасних умовах функціонування кредитно-банківської системи України / І. О. Карлова, В. А. Стефанова // Актуальні проблеми економіки. –2009. –No5. –С.198-206.

22. Розвиток споживчого кредитування та напрями їх обмеження / А. А. Кириленко // Світ фінансів. –2007. –No 1 –С. 153-158

23. Роль споживчого кредитування для підвищення життєвого рівня населення/ Н.В. Рогожнікова // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки.–2009. –No1,Т.1. –С. 87-92.

24. Роуз П.С. Банковский менеджмент / Пер.с англ. – М.: Дело ЛТД, 1995.– 768 с.

25. Споживче кредитування в Україні: аналіз та перспективи розвитку в умовах кризи / С. Ю. Білоусова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. –2009. –No 4. –С. 97-104.

26. Споживче кредитування в Україні: сучасний стан і напрями розвитку/Л.В. Торубка// Вісник Університету банківської справи НБУ, 2011. – №3(12). – С.227-230.

27. Теоретичні аспекти та особливості банківського кредитування фізичних осіб в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 12 / Башлай С.В., Лобода Н.О. Збірник наукових праць: Наукове видання.- Суми: Мрія-1 ЛТД; УАБС, 2005.- 234 c.

28. Шляхи удосконалення процесу банківського споживчого кредитування / В. Страхарчук, А. Страхарчук // Молодь і ринок. - 2014. - № 2. - С. 67-74.

29. «Аналіз сучасного стану умов споживчого кредитування фізичних осіб в Україні - Ошийко А.С., Хорольська А.П. [Електронний ресурс] // Режим доступу: //http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=72927

30. Аналіз банківської діяльності Підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко//[Електронний ресурс] // Режим доступу: http://studentbooks.com.ua/

31. Аналіз банківської діяльності//[Електронний ресурс] // Режим доступу:http://gendocs.ru/v11938/лекции_аналіз_банківської_діяльності?page=4

32. Банківська справа//[Електронний ресурс] // Режим доступу:http://ru.osvita.ua/

33. Бюлетень Національного Банку України – 2007//[Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.

34. Дослідження: Середній розмір споживчого кредиту на одного українця виявився одним із найвищих у Європі//[Електронний ресурс] // Режим доступу: http://news.bigmir.net/business.

35. Механізм надання та погашення споживчого кредиту //[Електронний ресурс] // Режим доступу: http://ekonomist.kiev.ua

36. Огляд ринку кредитування фізичних осіб за 2014 рік// [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://ua.prostobank.ua/

37. Офіційний сайт Приватбанку//[Електронний ресурс] // Режим доступу: http://privatbank.ua/

38. Офіційний сайт Укрінбанку//[Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.ukrinbank.com/ukr/

39. Споживче кредитування в Україні: огляд ринку та практики 2013р.: Проект USAID «Розвиток фінансового сектору» (FINREP)/ О.Куценко//[Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.twirpx.com

40. Статистична інформація . Державний комітет статистики України//[Електронний ресурс] // Режим доступу: http:/www.ukrstat.gov.ua/

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.