Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Розділ 4. Права та обов’язки Сторін. Відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання умов Договору

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

4.1. Страхувальник має право:

4.1.1. Отримати належне йому страхове відшкодування на умовах цього Договору та Правил.

4.1.2. У випадку втрати цього Договору в період його дії звернутися до Страховика з письмовою заявою і отримати дублікат. З моменту видачі дубліката втрачений екземпляр (оригінал) цього Договору вважається недійсним і виплати страхового відшкодування по ньому не проводяться.

4.1.3. Достроково припинити дію цього Договору та отримати належну суму страхових платежів, які повертаються на умовах цього Договору та Правил.

4.1.4. На етапі укладення і протягом дії цього Договору отримувати від Страховика необхідні консультації, інформацію і пояснення щодо умов страхування, в тому числі в письмовій формі.

4.1.5. Вносити зміни в умови цього Договору відповідно до умов розділу 2 цього Договору.

4.2. Страхувальник зобов’язаний:

4.2.1. При укладенні цього Договору пред`явити Страховику ТЗ, ДО, що разом з ним пропонується до страхування, свідоцтво про реєстрацію ТЗ та інші документи, що засвідчують його майновий інтерес у страхуванні цього ТЗ (довіреність на право користування або розпорядження ТЗ, довідку-рахунок, митну декларацію тощо).

4.2.2. При укладенні цього Договору надати інформацію Страховикові про всі відомі йому обставини, що мають значення для оцінки страхового ризику. Надалі протягом 2 (двох) робочих днів письмово інформувати Страховика про будь-яку зміну страхового ризику з моменту виникнення такої зміни. Зміною страхового ризику є зміна будь-якої інформації, наведеної Страхувальником у заяві (Додаток №1 до цього Договору) та/або зазначеної у цьому Договорі та/або інших документах, що були надані Страхувальником Страховику під час укладення та протягом строку дії цього Договору.

4.2.3. У заяві (Додаток №1 до цього Договору) повідомити Страховика про інші діючі договори майнового страхування щодо ТЗ та/або ДО, що пропонуються до страхування.

4.2.4. Своєчасно, в порядку і на умовах, визначених цим Договором, вносити страхові платежі.

4.2.5. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку.

4.2.6. Негайно заявити про подію, що може бути визнана страховим випадком, у відповідні державні органи.

4.2.7. Після настання або отримання повідомлення про подію, що може бути визнана страховим випадком повідомити про це Страховика в строк і на умовах, визначених цим Договором та Правилами.

4.2.8. Ставитися до застрахованого ТЗ так, ніби він не є застрахованим, а саме ніяким чином не збільшувати збитки від події, що може бути визнана страховим випадком;

4.2.9. Використовувати ТЗ відповідно до його цільового призначення та умов технічної експлуатації.

4.2.10. У разі незаконного заволодіння застрахованим майном, для отримання страхового відшкодування здійснити відмову від всіх прав власності на застраховане майно на користь Страховика, якщо ТЗ було застраховано на повну вартість. При цьому Страховик може відмовитися від прийняття вказаних прав власності на застраховане майно.

4.2.11. Письмово передати Страховику всі права вимоги, які він має до особи, винної у спричиненні збитків. Невиконання Страхувальником цього пункту надає Страховику право зменшити розмір страхового відшкодування або відмовити Страхувальнику у виплаті страхового відшкодування, або вимагати від Страхувальника повернення виплаченого страхового відшкодування чи його частини.

4.2.12. Після укладення цього Договору та до закінчення строку його дії, укладати інші договори майнового страхування ТЗ та/або ДО, які застраховані за цим Договором, з іншими страховиками виключно після отримання на це письмової згоди Страховика.

4.3. Страховик має право:

4.3.1. Перевіряти інформацію, яку повідомив Страхувальник, а також виконання Страхувальником умов і вимог цього Договору.

4.3.2. При укладенні цього Договору оглянути при належному освітлені в присутності Страхувальника ТЗ та ДО, що підлягає страхуванню, перевірити відповідність номерів кузова, двигуна і причепа (напівпричепа) з номерами, вказаними у відповідних документах, а також виявити наявні пошкодження ТЗ (його частин, ДО) та занести результати огляду в заяву (Додаток №1 до цього Договору), яка є невід’ємною частиною цього Договору.

4.3.3. Вносити зміни в умови цього Договору згідно розділу 2 цього Договору, а також вимагати від Страхувальника сплати додаткового платежу при збільшенні ризику після укладення цього Договору. Невиконання такої вимоги дає право Страховикові при настанні страхових випадків частково або повністю відмовити у виплаті страхового відшкодування.

4.3.4. Самостійно з’ясовувати причини та обставини події, що може бути визнана страховим випадком. Самостійні дії Страховика з питань з’ясовування причин та обставин події, що може бути визнана страховим випадком не є фактом визнання Страховиком такої події страховим випадком.

4.3.5. Надсилати запити у відповідні установи і отримувати додаткові документи, необхідні для з’ясовування обставин події, що може бути визнана страховим випадком та складання страхового акта. Строк складання страхового акта та строки виплати відшкодування подовжуються на період очікування вказаної інформації та/або документів. На вимогу Страхувальника Страховик надає письмову відповідь про причини подовження цих строків.

4.3.6. Повністю або частково відмовити у виплаті страхового відшкодування на підставі чинного законодавства України та у випадках, передбачених умовами цього Договору та Правилами.

4.3.7. Зменшити розмір або відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо Страхувальник після настання страхового випадку здійснив або розпочав здійснення відновлювального ремонту ТЗ або ДО без попереднього письмового узгодження зі Страховиком експертної оцінки збитку або експертизи.

4.3.8. Зменшити розмір страхового відшкодування на суму раніше виплаченої страхової виплати у разі, якщо за нанесені збитки за які раніше виплачено Страховиком страхове відшкодування, а Страхувальник не провів відновлювального ремонту пошкоджених частин ТЗ.

4.3.9. Достроково припинити дію цього Договору з поверненням Страхувальникові страхових платежів у повному обсязі або їх частини, відповідно до умов цього Договору та Правил.

4.4. Страховик зобов’язаний:

4.4.1. Ознайомити Страхувальника з умовами страхування та Правилами.

4.4.2. Впродовж 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів для своєчасного здійснення страхового відшкодування Страхувальнику.

4.4.3. При настанні страхового випадку, відповідно до умов визначених цим Договором, Правилами та чинним законодавством України, здійснити виплату страхового відшкодування в обсязі та в строки передбачені цим Договором та Правилами.

4.4.4. Тримати в таємниці відомості про Страхувальника та його майновий стан, за винятком випадків передбачених чинним законодавством України.

4.5. Відповідальність Сторін:

4.5.1. У разі ненадання Страхувальником при укладенні цього Договору повної вичерпної інформації про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, або подальшого несвоєчасного інформування Страховика про будь-яку зміну страхового ризику під час дії цього Договору Страховик може повністю відмовити у виплаті страхового відшкодування або зменшити його до 50% (п’ятидесяти відсотків).

4.5.2. Страховик несе відповідальність за цим Договором в межах обумовленої в ньому страхової суми та в строк за який внесено страховий платіж. Незалежно від кількості застрахованих за цим Договором ТЗ та ДО, загальна відповідальність Страховика не може перевищувати розміру страхової суми, визначеної в цьому Договорі, за вирахуванням відповідних франшиз.

4.5.3. Страхова сума у разі настання страхового випадку зменшується на суму здійсненого страхового відшкодування. Після виплати (виплат) страхового відшкодування та коли страхова сума становить певну частку дійсної (ринкової) вартості застрахованого майна, страхове відшкодування виплачується у такій же частці від визначених по страховому випадку збитків.

4.5.4. Страхувальник має право відновити розмір страхової суми після настання страхового випадку та виплати страхового відшкодування шляхом укладення додаткової угоди до цього Договору та сплати додаткового страхового платежу, який визначається Сторонами.

4.5.5. При сплаті страхових платежів частинами Страховик несе відповідальність пропорційно розміру внесеного страхового платежу.

4.5.6. У разі прострочення строків сплати чи сплати в неповному обсязі Страхувальником страхових платежів згідно з Графіком внесення страхових платежів, наведеним у пункті 1.13.2. цього Договору, дія цього Договору призупиняється з 00 год. 00 хв. дати, наступної за кінцевою датою сплати чергової частини страхового платежу. У разі сплати Страхувальником простроченого страхового платежу, цей Договір поновлює свою дію з 00 год. 00 хв. дати, наступної за датою надходження простроченого страхового платежу в повному обсязі на рахунок Страховика. При цьому Страховик не виплачує страхове відшкодування по страхових випадках, що стались в період призупинення дії цього Договору.

4.5.7. При сплаті страхових платежів частинами Страховик має право прийняття рішення про виплату страхового відшкодування, без врахування умов пункту 4.5.5. цього Договору, за умови сплати Страхувальником страхового платежу в повному обсязі.

 

Розділ 5. Дії Страхувальника у разі настання страхового випадку

5.1. У разі настання події, що може бути визнана страховим випадком, Страхувальник зобов`язаний:

5.1.1. Вжити у межах розумної доцільності всіх можливих заходів щодо рятування майна, повідомити правоохоронні чи інші компетентні органи (при ДТП тощо) та діяти у відповідності з вимогами чинного законодавства України.

5.1.2. Отримати для надання Страховику необхідні довідки від відповідних установ (підрозділів): МВС; пожежної охорони; гідрометеослужби, сейсмологічної служби тощо, або аналогічних служб, якщо подія відбулася за межами України, крім випадку:

5.1.2.1. пошкодження ТЗ внаслідок настання події, що може бути визнана страховим випадком в межах нанесеного збитку до 3 (трьох) відсотків від страхової суми, якщо така можливість передбачена пунктом 1.6. цього Договору.

5.1.3. Після настання або отримання повідомлення про подію, що може бути визнана страховим випадком, Страхувальник зобов`язаний:

5.1.3.1. негайно, але в будь-якому разі не пізніше 2 (двох) діб (за винятком вихідних та святкових днів) повідомити (телефоном, факсом, рекомендованим листом, телеграмою тощо) про це Страховика, а в разі виникнення страхового випадку за межами України – протягом двох діб (за винятком вихідних та святкових днів) з моменту повернення на територію України.

5.1.3.2. протягом 5 (п’яти) діб (за винятком вихідних та святкових днів) подати письмову заяву Страховику про настання події, що може бути визнана страховим випадком встановленої Страховиком форми.

5.1.4. Погодивши місце та час, надати Страховику, його представнику або уповноваженому ним експерту можливість огляду пошкодженого ТЗ чи його окремих частин (залишків). При цьому Страховик протягом 3 (трьох) робочих днів (а за межами України – 7 (семи) робочих днів) має направити для огляду свого представника або дає письмову згоду проводити оцінку заподіяного збитку без його участі.

5.1.5. Надати Страховикові всю необхідну інформацію і документи, згідно з умовами та в строк, передбачений цим Договором та Правилами, по встановленню причин і наслідків події, що може бути визнана страховим випадком, а також вжити всіх можливих заходів щодо з’ясування вказаних обставин.

5.1.6. Здійснити всі дії щодо збереження права вимоги до третьої особи (при наявності підстав або передумов до цього). У разі невиконання цієї умови Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування або зменшити його розмір.

5.1.7. Не розпочинати ремонтно-відновлювальних робіт без письмового узгодження зі Страховиком експертної оцінки збитку або експертизи, в межах якої має бути виплачено страхове відшкодування.

5.2. Невиконання вимог визначених пунктом 5.1.3. цього Договору має бути обґрунтовано Страхувальником документально. У разі невиконання вимог визначених пунктом 5.1.3. цього Договору без поважних на те причин, Страховик може зменшити розмір страхового відшкодування або відмовити у виплаті страхового відшкодування.

 

Розділ 6. Перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків

6.1. Залежно від характеру події, що може бути визнана страховим випадком і обставин, за яких вона мала місце, її настання та розмір завданих збитків має бути підтверджено Страхувальником наступними документами:

6.1.1. довідка встановленої форми з відповідних підрозділів МВС відносно ДТП (в т.ч. розгорнута довідка Державтоінспекції);

6.1.2. довідки із органів пожежної охорони, рятувальної чи сейсмологічної служб, гідрометеослужби, правоохоронних органів стосовно певної події відносно застрахованого майна;

6.1.3. медичний висновок встановленої форми про відсутність (наявність) у водія, що керував ТЗ в момент ДТП, алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування водія під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Вказаний медичний висновок подається Страховику у випадку, якщо огляд водія в результаті ДТП був обов’язковим, відповідно до вимог чинного законодавства України (зокрема, якщо внаслідок ДТП були постраждалі) та/або був призначений уповноваженою особою МВС і проводився лікарем закладу охорони здоров'я, при цьому такий висновок має бути складений не пізніше ніж протягом 6 (шести) годин з моменту настання ДТП;

6.1.4. постанова або рішення уповноважених органів про визначення винної особи (у випадку її наявності); у випадку відсутності документа, що підтверджує відсутність вини Страхувальника, або особи, що зазначена в заяві (Додаток №1) при укладенні цього Договору, яка керувала ТЗ в момент ДТП, вважається, що ДТП сталося з її вини.

6.1.5. у випадку, якщо можливість здійснення відновлювального ремонту ТЗ внаслідок страхового випадку на СТО гарантійного обслуговування, передбачена в п. 1.4. цього Договору, та Страхувальник бажає здійснити гарантійний ремонт:

6.1.5.1. довідка особи, що несе зобов’язання з гарантійного обслуговування ТЗ, вказаної в заяві (Додаток №1) при укладенні цього Договору, що підтверджує дійсність гарантійних зобов’язань, видана не раніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів, до дня її подання Страховику;

6.1.5.2. сервісна книжка ТЗ (подається в оригіналі для ознайомлення та зняття копій, які засвідчуються Страхувальником);

6.1.5.3. довідка або інший документ станції технічного обслуговування щодо технічного стану ТЗ, окремих його вузлів і агрегатів, яка містить перелік та вартість робіт, запасних частин та матеріалів, необхідних для проведення відновлювального ремонту;

6.1.6. інші документи, які дають змогу встановити розмір збитків, що підлягають відшкодуванню, обставини настання події, яка може бути визнана страховим випадком, а також дають Страховику можливість реалізувати його право вимоги до винних осіб.

6.2. Додатково до умов пункту 6.1. цього Договору у разі незаконного заволодіння ТЗ Страхувальник зобов’язаний надати такі документи:

6.2.1. квитанцію та/або касовий чек зі стоянки, що охороняється, якщо ТЗ знаходився на такій стоянці;

6.2.2. оригінал свідоцтва про державну реєстрацію ТЗ;

6.2.3. сервісну книжку ТЗ (за наявності);

6.2.4. повний комплект оригінальних ключів та пультів керування сигналізацією від ТЗ;

6.2.5. засвідчену правоохоронними органами копію постанови про порушення справи з приводу незаконного заволодіння ТЗ;

6.3. Крім документів, передбачених пунктами 6.1. та 6.2. цього Договору, у разі смерті Страхувальника особа, що звернулася за виплатою страхового відшкодування, зобов’язана надати:

6.3.1. копію свідоцтва про смерть Страхувальника, вірність якої засвідчена нотаріусом;

6.3.2. документи, що підтверджують право на спадщину особи, яка звернулася, якщо конкретний вигодонабувач не вказаний в цьому Договорі (документи подаються в оригіналі для ознайомлення та зняття копій, які засвідчуються Страхувальником).

6.4. Страховик має право звузити або розширити перелік документів, визначених у пунктах 6.1., 6.2. та 6.3. цього Договору, при розгляді конкретних страхових випадків.

6.5. Страхувальник зобов’язаний подати Страховику документи, визначені пунктами 6.1., 6.2. та 6.3. цього Договору, з урахуванням умов пункту 6.4. цього Договору, та інші документи, визначені умовами цього Договору протягом 2 (двох) місяців з моменту настання події, що може бути визнана страховим випадком.

6.6. У разі, якщо подання документів Страхувальником Страховику є неможливим в строк, передбачений цим Договором та Правилами, Страхувальник зобов’язаний надати такі документи Страховику протягом 2 (двох) діб з моменту їх отримання з письмовим обґрунтуванням неможливості подати такі документи Страховику в передбачений цим Договором та Правилами строк.

 

Розділ 7. Умови здійснення страхового відшкодування

7.1. За цим Договором відшкодовуються збитки в межах страхової суми, що виникали протягом дії цього Договору, з урахуванням умов цього Договору.

7.2. Після отримання від Страхувальника письмової заяви про настання події, що може бути визнана страховим випадком, та пов’язаних з такою подією документів, передбачених пунктами 6.1., 6.2. та 6.3. цього Договору, з урахуванням умов пункту 6.4. цього Договору, Страховик зобов’язаний:

7.2.1. з’ясувати обставини настання події, скласти страховий акт, в якому має бути зазначено чи є така подія страховим випадком, визначено розмір збитку, визначено обставини, за яких сталася така подія, та інші відомості, необхідні для оформлення такої події Страховиком, як страхового випадку;

7.2.2. визнати подію, що відбулася, страховим випадком та зробити розрахунок суми страхового відшкодування або визнати подію, що відбулася, не страховим випадком та повідомити письмово про це Страхувальника, відповідно до умов цього Договору та Правил;

7.2.3. у строк та на умовах, визначених цим Договором, виплатити страхове відшкодування у разі визнання події, що відбулася, страховим випадком.

7.3. Розмір збитків, яких зазнав Страхувальник, встановлюється згідно з умовами цього Договору та Правилами. Відшкодуванню підлягають тільки прямі збитки, виключаючи моральну шкоду, втрату доходу тощо.

7.4. Після отримання всіх необхідних документів від Страхувальника, не пізніше 7 (семи) робочих днів, Страховик проводить визначення розміру збитку, відповідно до вимог п. 7.3. цього Договору, шляхом проведення експертної оцінки збитку аварійним комісаром Страховика, який проводить огляд застрахованого майна (про що складається відповідний акт) та розраховує розмір завданих подією збитків, в тому числі за допомогою спеціалізованих програм («Аудатекс» та інших).

7.5. У разі неможливості проведення експертної оцінки збитку аварійним комісаром Страховика (у зв’язку з недостатністю технічних чи інших ресурсів, складністю розрахунків, віддаленістю місцезнаходження застрахованого майна тощо), в строк, вказаний в п. 7.4. цього Договору, Страховик замовляє експертизу, яку проводить незалежний фахівець, який має відповідно до чинного законодавства України або країни, на території якої відбувся страховий випадок, належні повноваження (реєстрація, ліцензія тощо) і несе відповідальність за зроблені висновки, відповідно до чинного законодавства.

7.6. Метою проведення експертної оцінки або експертизи є визначення розміру завданих збитків – реальної (ринкової) вартості відновлювально-ремонтних робіт та необхідних для цього матеріалів та запчастин.

7.7. До участі в експертній оцінці або експертизі Страховик запрошує Страхувальника (або його представника) та особу, винну в заподіянні збитку. Відсутність Страхувальника та особи, винної в заподіянні збитку, чи їх представників при проведенні експертної оцінки або експертизи, а також їх відмова узгодити її висновки, не є підставою для визнання експертної оцінки або експертизи недійсною.

7.8. Незгода Страхувальника з висновками аварійного комісара Страховика або експерта може бути оскаржена в судовому порядку. При цьому може бути проведено додаткову експертизу за рахунок Страхувальника.

7.9. Страхувальник має право надати Страховику кошторис ремонтно-відновлювальних робіт, складений будь-якою станцією технічного обслуговування автомобілів, засвідчений відповідальною особою та печаткою такої станції, який береться до відома Страховиком при визначенні розміру збитку, відповідно до умов цього Договору та Правил.

7.10. У разі необхідності Страховик надсилає необхідні запити, які пов`язані з подією, що може бути визнана страховим випадком, у правоохоронні органи, медичні установи, інші підприємства, установи та організації, які можуть володіти інформацією про обставини та причини настання такої події.

7.11. Страховик має право самостійно з`ясовувати причини та обставини настання події, що може бути визнана страховим випадком. При цьому Страховик несе відповідальність за їх розголошення, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. Самостійні дії Страховика з питань з’ясовування причин та обставин події, що може бути визнана страховим випадком, не є фактом визнання Страховиком такої події страховим випадком.

7.12. Страховик протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів після отримання всіх документів, передбачених пунктами 6.1., 6.2. та 6.3. цього Договору, з урахуванням умов пункту 6.4. цього Договору, складає страховий акт за формою, визначеною Страховиком.

7.13. Страховий акт затверджує уповноважена посадова особа Страховика і він є підставою для видання наказу (розпорядження) про проведення виплати чи відмови в ній.

7.14. Відшкодування збитків за страховим випадком проводиться за вирахуванням експлуатаційного зносу ТЗ та/або ДО або їх складових частин, що підлягають заміні, якщо інше не вказано в пункті 1.6. цього Договору.

7.15. У разі пошкодження ДО збитками вважається вартість його ремонту, але не більше страхової суми, яка встановлена на ДО.

7.16. За фактами незаконного заволодіння ТЗ, страхове відшкодування у розмірі 30% (тридцяти відсотків) виплачується після порушення кримінальної справи. Остаточна сума страхового відшкодування за фактами незаконного заволодіння виплачується по закінченні досудового слідства правоохоронними органами, припинення або призупинення провадження за цією справою (про що Страхувальник має надати відповідні підтверджуючі документи), але не раніше 2 (двох) місяців з дня порушення кримінальної справи.

7.17. У разі незаконного заволодіння ТЗ, перед отриманням першої частини страхового відшкодування Страхувальник зобов`язаний передати Страховику технічний паспорт (оригінал свідоцтва про реєстрацію ТЗ), повний комплект оригінальних ключів та пультів керування сигналізацією від ТЗ та/або довідку про вилучення уповноваженими правоохоронними органами вказаних ключів, пультів та/або технічного паспорту (залежно від того, що саме було вилучено). Неможливість виконання цієї умови має бути письмово пояснена Страхувальником в заяві на виплату страхового відшкодування. У разі неможливості Страхувальником передати Страховику технічний паспорт, повний комплект оригінальних ключів та пультів керування сигналізацією від ТЗ та/або надати довідку про вилучення уповноваженими правоохоронними органами вказаних ключів, пультів та/або технічного паспорту, Страховик має право зменшити розмір страхового відшкодування або відмовити у виплаті страхового відшкодування.

7.18. Безпосередньо перед отриманням другої частини страхового відшкодування, у разі незаконного заволодіння ТЗ, Страхувальник зобов`язаний здійснити документальну передачу права власності Страховикові на втрачений ТЗ.

7.19. У разі страхування ТЗ на дійсну (ринкову) вартість, страхове відшкодування здійснюється в сумі визначеного збитку, з урахуванням умов визначених пунктами 4.5.5. та 4.5.7. цього Договору, за вирахуванням франшизи, сум, отриманих від інших страховиків за договорами майнового страхування цього ТЗ, сум, отриманих від третіх осіб, відповідальних за заподіяний збиток, якщо такі суми були одержані до моменту виплати страхового відшкодування.

7.20. У разі якщо страхова сума становить певну частку дійсної (ринкової) вартості ТЗ, страхове відшкодування виплачується у такій же частці від визначених по страховому випадку збитків, з вирахуванням франшизи, сум, отриманих від інших страховиків за договорами майнового страхування цього ТЗ, сум, отриманих від третіх осіб, відповідальних за заподіяний збиток, якщо такі суми були одержані до моменту виплати страхового відшкодування.

7.21. Якщо на дату настання страхового випадку по відношенню до визначеного цим Договором застрахованого майна діяли інші договори страхування, Страховик здійснює виплату згідно з чинним законодавством України.

7.22. При настанні страхових випадків за межами України та необхідності здійснення ремонту на місці (у країні, де стався страховий випадок), Страховик відшкодовує витрати по рахунках за придбані запасні частини, а трудовитрати на ремонтні роботи оплачує, виходячи з розцінок, що діють в Україні.

7.23. Страхове відшкодування виплачується в національній валюті України.

7.24. Виплата страхового відшкодування здійснюється протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня прийняття рішення про виплату страхового відшкодування та може здійснюватись частинами. Днем виплати страхового відшкодування (його частини) є день списання грошових коштів з поточного рахунку Страховика або день видачі грошових коштів з каси Страховика.

7.25. Страхове відшкодування виплачується з урахуванням суми податку на додану вартість, виключно за умови надання Страхувальником документів, які підтверджують факт оплати за відновлювальний ремонт ТЗ та/або ДО (надання послуг та/або товарів), виконаний організацією, що є платником вказаного податку, або у випадку перерахування страхового відшкодування на рахунок організації, яка здійснила відновлювальний ремонт ТЗ та/або ДО (надала послуги та/або товари) та є платником вказаного податку.

7.26. Якщо страхове відшкодування було виплачене Страхувальнику без урахування суми податку на додану вартість, Страхувальник має право протягом 2 (двох) місяців з дня виплати страхового відшкодування надати Страховику документи, які підтверджують факт оплати за відновлювальний ремонт ТЗ та/або ДО (надання послуг та/або товарів), виконаний організацією, що є платником вказаного податку. В такому разі, за умови виконання Страхувальником вимог п. 7.29. цього Договору, протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня отримання відповідних документів Страховик додатково виплачує Страхувальнику суму податку на додану вартість, у розмірі, що розраховується як різниця між сумою фактично здійсненої Страхувальником оплати за відновлювальний ремонт та виплаченого відповідно до пункту 7.25. цього Договору страхового відшкодування, але не більше розміру податку на додану вартість, визначеного в страховому акті.

7.27. Цей Договір, за яким виплачено страхове відшкодування, зберігає дію до кінця вказаного в ньому строку в розмірі різниці між страховою сумою і виплаченим страховим відшкодуванням.

7.28. Якщо страхове відшкодування виплачено в розмірі страхової суми за вирахуванням франшизи, дія цього Договору припиняється з дня списання вказаної грошової суми з поточного рахунку Страховика.

7.29. Після отримання страхового відшкодування Страхувальник зобов’язаний надати на огляд Страховику ТЗ та/або ДО після проведення відновлювального ремонту протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту завершення відновлювального ремонту ТЗ та/або ДО. За результатами огляду Страховик та Страхувальник складають відповідний акт, за формою, встановленою Страховиком. У разі якщо Страхувальник не виконав цей обов’язок та заявив про пошкодження тих самих або аналогічних вузлів та деталей ТЗ та/або ДО, що мали бути відновлені за рахунок попередніх виплат страхового відшкодування за цим Договором, то Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування в частині, що стосується відновлювального ремонту або заміни таких вузлів та деталей ТЗ та/або ДО.

7.30. Страховик після виплати страхового відшкодування має право вимоги до особи, яка винна у нанесенні збитків, відповідно до чинного законодавства, в межах виплаченого страхового відшкодування.

7.31. Страхувальник, який одержав від особи, винної в настанні страхового випадку, повне відшкодування збитків, втрачає право на одержання страхового відшкодування від Страховика. У разі, якщо збитки відшкодовано частково, страхове відшкодування виплачується Страховиком за вирахуванням суми, що одержана Страхувальником від особи, яка завдала збитків.

7.32. У разі повної або часткової компенсації третьою особою завданого збитку після виплати Страховиком страхового відшкодування, Страхувальник зобов’язаний повернути Страховику отримане ним страхове відшкодування (його частину) у розмірі фактично отриманої від третьої особи компенсації. Повернення повинно бути здійснене протягом 10 (десяти) календарних днів з дня отримання компенсації від третьої особи.

7.33. У разі, якщо Страхувальнику було повернено ТЗ, яким незаконно заволоділи, він зобов`язаний в строк, вказаний в пункті 7.32. цього Договору, повернути Страховику одержане за ТЗ страхове відшкодування або, у разі згоди Страховика, передати йому цей ТЗ.

7.34. У разі невиконання Страхувальником вимог, встановлених пунктами 7.32. або 7.33. цього Договору, Страховик пред’являє Страхувальнику позов у порядку, встановленому чинним законодавством.

7.35. У разі страхування ТЗ на дійсну (ринкову) вартість у випадку його конструктивного знищення (коли вартість відновлювального ремонту перевищує 80% (вісімдесят відсотків) страхової суми), Страховик здійснює страхову виплату в розмірі 100% (сто відсотків) страхової суми ТЗ за вирахуванням франшизи, після письмової передачі Страхувальником права власності на цей ТЗ Страховику та зняття його (ТЗ) з обліку в підрозділах МВС. Відповідні витрати щодо зняття ТЗ з обліку в підрозділах МВС оплачуються Страхувальником.

7.36. Страховик має право відмовитися від прийняття залишків пошкодженого ТЗ у випадку його конструктивного знищення. У цьому разі страхове відшкодування здійснюється в розмірі страхової суми ТЗ за вирахуванням франшизи та загальної вартості непошкоджених та придатних до експлуатації вузлів, деталей та агрегатів цього ТЗ, яка визначається згідно експертної оцінки та складеного страхового акту. В такому разі, після виплати страхового відшкодування дія цього Договору припиняється незважаючи на положення пункту 7.28. цього Договору.

7.37. Пошкоджені внаслідок страхового випадку вузли та деталі ТЗ та/або ДО, заміну яких відшкодовано Страховиком, повинні бути надані для огляду та передані Страхувальником Страховикові протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту завершення відновлювального ремонту ТЗ та/або ДО. Факт надання для огляду та передачі вказаних вузлів та деталей, відображається в акті, який складається відповідно до вимог пункту 7.29. цього Договору. У разі якщо Страхувальник не виконав цей обов’язок, Страховик має право вимагати від Страхувальника повернення суми виплаченого страхового відшкодування у розмірі вартості непереданих вузлів та деталей, а також відмовити у виплаті страхового відшкодування в частині, що стосується відновлювального ремонту або заміни таких вузлів та деталей ТЗ та/або ДО у випадку повторного пошкодження тих самих або аналогічних вузлів та деталей ТЗ та/або ДО.

7.38. Страховик має право відмовитись від отримання окремих або всіх вузлів та деталей ТЗ та/або ДО, про що зазначається в акті, який складається відповідно до вимог пункту 7.29. цього Договору.

 

Розділ 8. Строк прийняття рішення про здійснення або відмову в здійсненні страхового відшкодування

8.1. Страховик приймає рішення про здійснення страхового відшкодування або відмову в здійсненні страхового відшкодування протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня складання страхового акту, який підтверджує або спростовує факт настання страхового випадку і розмір збитків. При цьому Страховик залишає за собою право подовжувати строк прийняття рішення в разі особливо складних обставин страхового випадку, але на строк не більше 6 (шести) місяців.

8.2. У разі незаконного заволодіння ТЗ, страхове відшкодування у розмірі 30% (тридцяти відсотків) виплачується після отримання документів, передбачених пунктами 6.1., 6.2. та 6.3. цього Договору, з урахуванням умов пункту 6.4. цього Договору, та складання Страховиком страхового акту, в порядку передбаченому цим Договором.

Остаточна сума страхового відшкодування за фактами незаконного заволодіння ТЗ виплачується після прийняття рішення правоохоронними органами про закінчення досудового слідства, припинення чи призупинення провадження за відповідною кримінальною справою (про що Страхувальник має надати відповідні підтверджуючі документи), але не раніше 2 (двох) місяців з дня порушення кримінальної справи.

8.3. Страховик не відшкодовує перевищення витрат порівняно з тими, що встановлені у страховому акті навіть у тому разі, якщо Страхувальником буде надано документи, що підтверджують розмір витрат на здійснення відновлювального ремонту більший, порівняно з тим, що приймався в розрахунок при складанні страхового акту.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.