Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ТЕСТИ «БЮДЖЕТНА СИСТЕМА» 2012

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

1. Бюджетний процес за структурою поділяється на стадії:

 

2. Міністерство фінансів України подає проект Державного бюджету України на розгляд Кабінету Міністрів України:

 

3. Які макропоказники є основою формування бюджету:

 

4. Якщо державний бюджет па поточний рік не прийнято, то:

 

5. Місцеві бюджети затверджуються:

 

6. Бюджетний процес — це:

 

 

7. Бюджетний період — це:

 

 

8. Учасниками бюджетного процесу є:

 

 

9. Який орган державної влади готує і затверджує бюджетну резолюцію:

 

 

10. У випадку не затвердження проекту державного бюджету на наступний рік до 30 грудня поточного року:

 

11. Внесення зміни до закону про Державний бюджет, який набув чинності ініціюється:

 

12. Бюджетна резолюція — це:

 

13. Назвіть дату затвердження місцевих бюджетів в Україні:

 

14. Який орган державної влади складає звіт про виконання місцевих бюджетів:

 

15. Який орган державної влади складає звіт про виконання державного бюджету:

 

16. Бюджетний система - це :

 

17. Форма створення та використання децентралізованого фонду фінансових ресурсів, які призначені для забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування та делегованих державою функцій - це :

 

18. Принцип повноти, відповідно до якого відбувається розбудова бюджетної системи держави полягає в наступному:

 

 1. Бюджет як правова категорія являє собою -

 

 1. Комплексний прогнозний розрахунок, в якому відображається обсяг утворюваних фінансових ресурсів та їх використання в усіх секторах національної економіки держави - це:

 

 

21. Особливістю бюджетних правовідносин, що відрізняє їх від інших видів публічних відносин є :

 

22. Складання, затвердження річного розпису доходів та видатків обласного бюджету, забезпечення його виконання відноситься до повноважень:

 

 1. До завдань Державної казначейської служби України не відноситься:

 

24. Доходи бюджету поділяються на закріплені, власні за ознакою:

 

25. До доходів державного бюджету не відноситься:

 

 1. До доходів місцевих бюджетів не відноситься:

 

 1. До групи "податкові надходження бюджету" не включаються:

 

 1. Видатки бюджету як економічна категорія -це:

 

 1. Відповідно до бюджетної класифікації при групуванні видатків бюджету не застосовується:

 

 1. Функціональна класифікація видатків передбачає їх групування за 10 розділами. Визначити, який з розділів не передбачено чинною функціональною класифікацією:

 

 1. В залежності від впливу на процес розширеного відтворення видатки бюджету поділяють на :
 2. загальні та спеціальні видатки

 

 1. До причин виникнення та факторів зростання дефіциту бюджету не можна віднести:

 

 1. Державний кредит - це :

 

35. Допустимий щорічний приріст державної заборгованості по відношенню до ВВП (для країн ЄС за Маастріхською угодою) становить:

 

36. Заборгованість держави по зобов'язаних, за якими строк платежу не настав, та яка може бути представлена до оплати протягом даного періоду - це:

 

 1. Кошториси доходів та видатків, плани асигнувань, штатні розписи бюджетної установи обов'язково затверджуються :

 

 1. Повноваження, надане головному розпоряднику бюджетних коштів Бюджетним кодексом України, законом України про державний бюджет, рішенням про місцевий бюджет, що має кількісні та часові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування розпорядникам нижчого рівня - це :

 

 1. Проект місцевого бюджету складається на підставі бюджетних запитів розпорядників коштів місцевого бюджету. Який орган визначає особливості складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів та типові форми бюджетних запитів :

 

 1. Аналіз бюджетного запиту розпорядника коштів місцевого бюджету з точки зору його відповідності меті, пріоритетності, дієвості та ефективності використання коштів місцевого бюджету має проводити:

 

 1. Документ, в якому визначається сума коштів необхідних для виконання бюджетної програми, законодавчі підстави її реалізації, мета, завдання, напрями діяльності, відповідальні виконавці, результативні показники -це:

 

 1. Прийняття Верховною Радою України Бюджетної резолюції (основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період) за бюджетним регламентом має відбутися :

 

 1. Відносини, які виникають між державою, АР Крим, місцевими самоврядуванням щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконання функцій, передбачених Конституцією України, законами України - це :

 

 1. Розподіл видатків між державним та місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами повинен ґрунтуватися на максимально можливому наближенні падання суспільних послуг до їх безпосереднього споживача - це є сутністю наступного принципу розбудови бюджетної системи :

 

 1. Визначити, яке твердження помилково віднесено до встановлених норм чинного бюджетного законодавства з питань міжбюджетних відносин в Україні:

 

 1. Бюджет за економічним змістом — це:

 1. Період дії бюджету в Україні встановлено на строк:

 1. Бюджет держави є складова ланка:

 

 1. Бюджет як фінансовий план — це:

 1. Як розрізняється бюджетний дефіцит відповідно до форм прояву

 

 1. Бюджетні асигнування — це форма:

 1. Визначити на які рівні поділяється бюджетна система України

 1. Які бюджети входять до складу бюджетів місцевого самоврядування?

 1. Які принципи лежать в основі розподілу видатків між бюджетами?

 1. На які групи поділяються доходи бюджету від податків і зборів у процесі їх розподілу між окремими ланками бюджетної системи?

 1. До бюджетної системи України належать:

 1. На які підгрупи поділяються неподаткові надходження бюджету?

 1. Які є групи видатків бюджету за економічною сутністю:

 1. Що відображає відомча класифікація видатків бюджету?

 1. Які існують види кошторисів?

 1. Система формування доходів місцевих бюджетів, за якої всі податкові надходження зараховуються до центрального бюджету, а всі інші бюджети формуються за рахунок коштів, що передаються до них з центрального бюджету, - це :

 

 1. Що не можливо визначити в якості мети розмежування видатків між ланками бюджетної системи :

 

 1. Подолання невідповідності між обсягами фінансових ресурсів того чи іншого рівня влади і обсягами завдань та повноважень, що на нього покладаються в процесі розподілу компетенції між рівнями влади - це наступна форма фінансового вирівнювання:

 

 1. При розподілі обсягу міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання) згідно до діючого законодавства не враховуються такі параметри:

 

 1. Виконання бюджету за доходами та видатками, що передбачає забезпечення надходження запланованих доходів до всіх ланок бюджетної системи і забезпечення фінансування видатків, заходів, що затверджені в бюджеті держави, є:

 

 1. 0рганізація та здійснення розрахунково-касових операцій щодо виконання місцевих бюджетів відповідного рівня здійснюється в Україні за однією з форм:

 

 1. До принципів на, яких ґрунтується казначейська форма обслуговування бюджету не можна віднести :

 

 1. Виконання державного бюджету за видатками полягає у забезпеченні бюджетного фінансування видатків розпорядників коштів згідно затвердженого бюджетного розпису та кошторисів бюджетних установ. До стадій виконання державного бюджету за видатками не відноситься:

 

 

 1. Квартальний звіт про виконання державного бюджету надається Державним казначейством Верховній Раді України, Кабінету міністрів. Рахунковій палаті України у такий термін :

 

70. Організація та принципи побудови, функціонування бюджетної системи, взаємозв'язок між окремими ланками системи - це:

 

71. За юридичною формою бюджет як структурний елемент бюджетної системи можна визначити так :

 

 1. Принцип єдності, відповідно до якого відбувається розбудова бюджетної системи держави полягає в наступному:

 

 1. Баланс фінансових ресурсів держави - це:

 

74. За неякісний проект державного бюджету або несвоєчасно представлений проект бюджету несуть відповідальність згідно бюджетного регламенту:

 

75. Головні розпорядники бюджетних коштів -це:

 

76. До повноважень Міністерства фінансів України не відноситься:

 

 1. Організація та здійснення контролю за своєчасним виконанням видаткової частини державного бюджету, витрачанням бюджетних коштів, в тому чисті коштів загальнодержавних цільових фондів, за обсягами, структурою та цільовим призначенням є завданням :

 

 1. До групи "неподаткові надходження бюджету" не включаються:

 

79. До доходів місцевих бюджетів відноситься:

 

80. До доходів державного бюджету не відноситься:

 

 1. До доходів місцевих бюджетів не відноситься:

 

 1. 3 метою перерозподілу національного доходу та утворення бюджетних доходів органами державної влади використовуються наступні методи за виключенням :

 

 1. До чинників, якими обумовлюються напрямки бюджетних видатків, не можна віднести:

 

 

 1. Групування видатків бюджету за ознакою функціональної спрямованості видатків визначається як:

 

 1. Функціональна класифікація видатків передбачає їх групування за 10 розділами. Визначити, який з розділів не передбачено чинною функціональною класифікацією:

 

 1. До бюджетних видатків споживання (поточних видатків) згідно до економічної класифікації видатків не відносяться наступні витрати:

 

 1. Різниця між загальними доходами та видатками бюджету за певної фіскальної політики і базовим рівнем безробіття - це:

 

 

 1. До причин швидкого накопичення державного боргу не відносяться:

 

 1. Державний борг -це :

 

 1. До процедур з управління державним боргом не відноситься :

 

 1. Процес складання прогнозу доходів і видатків бюджетів на майбутні періоди, що базується на специфічних припущеннях у галузі фінансової політики являє собою :

 

 1. Юридична особа, яка безпосередньо несе відповідальність за виконання бюджетної програми і забезпечує виконання однієї та/ або кількох бюджетних програм - це :

 

 1. При визначенні показників результативності бюджетної програми "вища освіта" застосовано показник - вартість підготовки одного студента за напрямком магістратури. Визначити, до якою групи показників результативності його можна віднести:

 

 1. Згідно бюджетного регламенту до стадій планування державного бюджету не відноситься :

 

 1. Будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладання договору, придбання товару, послуги чи здійснення аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з яким необхідно здійснити платежі протягом цього періоду або в майбутньому - це :

 

 1. В процесі виконання до кошторису, плану асигнувань бюджетної установи можуть вноситися зміни. Визначити, в якому випадку зміни до кошторису та плану асигнувань вносити не можливо :

 

 1. Міжбюджетні відносини не можливо визначити як взаємовідносини між різними рівнями влади з приводу:

 

 1. Міжбюджетні зв'язки, що побудовані на рівноправних відносинах центральної та регіональних ланок бюджетної системи, характеризують наступну модель :

 

 1. Розрахунковий обсяг місцевого бюджету, необхідний для здійснення повноважень місцевого самоврядування на рівні мінімальних соціальних стандартів, який гарантується державою - це :

 

 1. Визначити , за рахунок яких джерел не формуються доходи місцевих бюджетів :

 

 1. Бюджетним кодексом України встановлено нормативи розмежувань загальнодержавних податків між окремими місцевими бюджетами. Визначте до якого місцевого бюджету зараховується 100 % податку з доходів фізичних осіб:

 

102.Видатки місцевих бюджетів на фінансування бюджетних установ та заходів, які забезпечують необхідне першочергове надання соціальних послуг, гарантованих державою та які розташовані найближче до споживача здійснюються за рахунок коштів :

 

 

103.Подолання невідповідності між обсягами фінансових ресурсів однієї або кількох територіальних одиниць одного рівня та обсягами завдань, що на них покладаються, а забезпечуються іншими територіальними одиницями цього рівня — це наступна форма фінансового вирівнювання:

 

 1. Коефіцієнт, що визначає рівень податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці у порівнянні з аналогічним середнім показником по Україні у розрахунку на одного мешканця - це :

 

 1. Організація виконання бюджету не передбачає здійснення наступної управлінської дії:

 

 1. Документ, в якому встановлюється розподіл доходів та фінансування бюджету, бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів по певних періодах року відповідно до бюджетної класифікації-це :

 

 

 1. Державна казначейська служба України здійснює платежі за дорученнями розпорядників бюджетних коштів за відповідних умов. Визначите, яка з умов не є обов'язковою:

 

 1. До складу документів, що входять до квартального звіту про виконання державного бюджету, та надаються Державним казначейством Верховній Раді України, Кабінету міністрів, Рахунковій палаті України не входить :

 

 1. Розрахунки, що виникають між місцевими бюджетами різних рівнів в процесі їх планування та виконання, в частині міжбюджетних відносин, що виникають при зміні адміністративно-територіального розподілу, чинного законодавства, підпорядкованості бюджетних установ - це :

 

 1. Бюджетний устрій можна визначити як :
 2. забезпечення оптимальних обсягів бюджетних ресурсів, достатніх для виконання державою своїх

 

 1. Принцип субсидіарності, відповідно до якого відбувається розбудова бюджетної системи держави полягає в наступному:

 

 1. Бюджетна система України відповідно до діючого законодавства складається :

 

 1. До доходів, що включаються до балансу фінансових ресурсів держави не відносять:

 

 1. 3а матеріальним змістом бюджет як структурний елемент бюджетної системи можна визначити так :

 

 1. Проводити перевірки та ревізії щодо додержання податкового законодавства суб'єктами господарювання зобов'язані :

 

117.Учасниками бюджетного процесу є:

 

118.Учасниками бюджетного процесу не являються:

 

 1. Бюджетний регламент - це :

 

 1. До джерел формування доходів бюджету не можливо віднести:

 

 1. Доходи бюджету поділяються на доходи загального фонду бюджету та доходи спеціального фонду бюджету за ознакою:

 

 1. До доходів державного бюджету не відноситься:

 

123.Доходи бюджету відповідно до бюджетної класифікації групуються за розділами:

 

124.До групи "доходи від операцій з капіталом" не включаються:

 

 1. До бюджетних видатків споживання (поточних видатків) згідно до економічної класифікації видатків не відносяться наступні витрати:

 

 1. Обслуговування державного внутрішнього та зовнішнього боргу відноситься за функціональною класифікацією видатків до наступного розділу:

 

 

 1. Групування видатків бюджету за економічною характеристикою операцій, при проведенні яких здійснюються видатки, визначається як:

 

 1. Бюджетне фінансування може проводитися за наступними формами, за виключенням:

 

 1. 3а рахунок державного бюджету має здійснюватися фінансування видатків за визначеними напрямками за виключенням:

 

 1. До основних напрямків скорочення дефіциту бюджету не відноситься:

 

 1. Допустимий рівень дефіциту державного бюджету по відношенню до ВВП (для країн ЄС за Маастріхською угодою) становить:

 

 1. Класифікація видів та форм державних запозичень за ознакою емітента передбачають наступні групування:

 

 1. До показників, що мають характеризувати рівень боргової безпеки держави не відноситься:

 

 1. Додаткове фінансування бюджетні установи можуть отримувати за рахунок власних надходжень. Власні надходження поділяються на дві групи в залежності від джерел формування та мають використовуватися за чітко визначеними напрямами. Визначте невідповідність залежності:

 

135.Плановий документ, що надає повноваження бюджетній установі щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання бюджетною установою своїх функцій, досягнення цілей, визначених на рік, відповідно до бюджетних призначень - це:

 

136.В якій нормативно-законодавчій формі приймається місцевий бюджет відповідної територіальної громади :

 

137.Проект державного бюджету розробляє та розглядає:

 

138.При визначенні показників результативності бюджетної програми "житлово-комунальне господарство" застосовано показник – площа житлового фонду, що має обслуговуватися спеціалізованими експлуатаційними організаціями в наступному періоді. Визначити, до якою групи показників результативності його можна віднести:

 

 1. Законодавчо визначені основні цілі, яких необхідно досягти в результаті виконання конкретної бюджетної програми - це :

 

 1. При здійснені планування бюджетних показників на сучасному етапі не використовується:

 

 1. Систематизований перелік заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань, виконання яких пропонує і здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій - це :

 

 1. Система міжбюджетних відносин, що застосовується в Україні не передбачає :

 

 1. В Україні запроваджується наступна модель міжбюджетних зв'язків :

 

 1. Створення умов для підвищення економічної ефективності, бюджетної відповідності, соціальної справедливості та політичної консолідації є:

 

 1. До принципів розмежування дохідних джерел між ланками бюджетної системи не відноситься :

 

 1. До кошика доходів, що закріплюються за місцевими бюджетами, не відносяться наступні надходження:

 

 1. Бюджетним кодексом України встановлено нормативи розмежувань загальнодержавних податків між окремими місцевими бюджетами. Визначити до якого місцевого бюджету зараховується 25 % прибуткового податку з громадян:

 

 1. До факторів, що враховують відмінності у вартості надання суспільних послуг та визначаються відповідними коригуючими коефіцієнтами до фінансових нормативів бюджетної забезпеченості, діючим законодавством не віднесено :

 

 1. При визначенні обсягу дотації вирівнювання за встановленою формулою згідно діючого законодавства не застосовуються такі показники:

 

 1. До міжбюджетних трансфертів, що застосовуються в Україні не відноситься:

 

 1. Відповідає за забезпечення виконання державного бюджету спеціальний орган управління бюджетом :

 

 1. Рахунок відкритий Державній казначейській службі України в Національному банку України для обліку коштів та здійснення розрахунків в системі електронних платежів НБУ - це :

 

 1. В процесі виконання державного бюджету за доходами органи державної казначейської служби України не повинні здійснювати такі операції:

 

 1. В процесі виконання бюджету за видатками органи державного казначейства здійснюють поточний контроль у процесі оплати рахунків розпорядників коштів, одержувачів коштів. Визначити умову, яка не являється підставою для відмови в оплаті рахунків розпорядників :

 

 1. В процесі обслуговування місцевих бюджетів органи державного казначейства здійснюють відповідні операції. Визначити, які з перелічених операцій не відносяться до операцій з виконання місцевих бюджетів за доходами:

 

 1. Форма створення та використання централізованого фонду фінансових ресурсів, які призначені для забезпечення функціонування органів державної влади - це :

 

 1. Принцип ефективності, відповідно до якого відбувається розбудова бюджетної системи держави полягає в наступному:

 

 1. Законодавчою основою бюджетного процесу в Україні є :

 

 1. До видатків,, що включаються до балансу фінансових ресурсів держави не відносять:

 

 1. Бюджетний процес — це :

 

 1. Відповідно до бюджетного регламенту до стадій бюджетного процесу не відноситься:

 

 1. До органів оперативного управління бюджетом не відносяться:

 

 1. Відкривати бюджетні рахунки в системі електронних платежів НБУ мають право:

 

 

 1. До змішаних доходів бюджету (зараховуються частково до державного, частково до місцевих бюджетів) не відноситься:

 

 1. До розділу бюджетної класифікації "Сукупні доходи бюджету" не відносяться:

 

 1. До доходів місцевих бюджетів не відноситься:

 

 1. До доходів державного бюджету не відноситься:

 

 1. Доходи бюджетної системи поділяються на доходи державного бюджету, місцевих бюджетів, змішані доходи за ознакою:

 

 1. За рахунок місцевих бюджетів має здійснюватися фінансування видатків за визначеними напрямками за виключенням:

 

 1. В залежності від джерел фінансування можна виділити наступні види фінансування державних видатків, за виключенням:

 

 1. Групування видатків бюджету за ознакою головного розпорядника бюджетних коштів визначається як:

 

 1. Фінансування військової освіти відноситься за функціональною класифікацією видатків до наступного розділу:

 

 1. До бюджетних видатків споживання (поточних видатків) згідно до економічної класифікації видатків не відносяться наступні витрати:

 

 1. Економічна сутність процедур управління державним боргом держави полягає :

 

 1. Класифікація видів та форм державних запозичень за ознакою форми виплати прибутків передбачають наступні групування:

 

 1. Допустимий рівень державного боргу по відношенню до ВВП (для країн ЄС за Маастріхською угодою) становить:

 

 1. Надходження та витрати у зв'язку із зміною обсягу боргу, а також зміною залишку готівкових коштів по бюджету, які використовуються для покриття різниці між доходами та видатками бюджету - це:

 

 1. Формулювання бюджетної стратегії держави та прийняття бюджетної резолюції Верховною Радою України є сутністю :

 

 1. До складових елементів програмного бюджету, що складається із застосуванням програмно-цільового методу планування, не доцільно відносити:

 

 1. При визначенні показників результативності бюджетної програми "дошкільна освіта" застосовано показник - кількість установ - закладів дошкільного виховання та кількість обладнання для забезпечення їх функціонування. Визначити, до якою групи показників результативності його можна віднести:

 

 1. Процес поточного планування державного бюджету країни починається з наступної дії:

 

 1. Закон України "Про державний бюджет на відповідний рік" за бюджетним регламентом має бути прийнятий Верховною Радою України у такий термін:

 

183.Рішення про місцевий бюджет затверджує параметри місцевого бюджету на наступний період за виключенням таких характеристик:

 

184.Додаткове фінансування бюджетні установи можуть отримувати за рахунок власних надходжень. Власні надходження поділяються на дві групи в залежності від джерел формування та мають використовуватися за чітко визначеними напрямами. Визначте невідповідність залежності:

 

 1. Документ, що містить затверджені або встановлені бюджетні призначення розпоряднику бюджетних коштів , їх помісячний розподіл, та інші показники, що мають визначатися на основі нормативів - це :

 

 

 1. В Україні запроваджується наступна форма організації міжбюджетних зв'язків :

 

 1. До методів - способів впливу міжбюджетних відносин на соціально-економічний стан в регіоні не відноситься :

 

 1. Система формування доходів місцевих бюджетів, за якої центральні та місцеві органи влади самостійно визначають як види податків, так і податкові ставки, тобто наділяються правами щодо формування податкового законодавства і одержання доходів до власного бюджету - це :

 

 1. Розмежування видатків між місцевими бюджетами відбувається в бюджетній системі України на підставі принципу :

 

 1. Гарантований державою в межах наявних бюджетних ресурсів рівень фінансового забезпечення повноважень Ради міністрів АРК, місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів місцевого самоврядування - це :

 

 

 1. Трансферт, розмір якого визначається як перевищення обсягу видатків, що враховуються при розрахунку трансферту, із застосуванням фінансових нормативів бюджетної забезпеченості, коригуючий коефіцієнтів, над кошиком розрахункових доходів місцевих бюджетів - це :

 

 1. Дотація вирівнювання місцевим бюджетам надається за рахунок :

 

 1. Загальну організацію та управління виконанням державного бюджету, загальну координацію діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету здійснює :

 

 1. Рахунок, що відкривається в органах держказначейства розпоряднику коштів бюджету за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків для здійснення (обліку) операцій з виконання загального фонду кошторису - це :

 

 1. Яка з функцій Державного казначейства України не має здійснюватися в процесі виконання державного бюджету за доходами :

 

 1. В процесі виконання бюджету за видатками органи державного казначейства здійснюють поточний контроль у процесі оплати рахунків розпорядників коштів, одержувачів коштів. Яка з умов не є обов'язковою для здійснення органами держказначейства перевірки документів на оплату:

 

 1. Річний звіт про виконання закону про державний бюджет, що надасться Кабінетом Міністрів України на розгляд Рахункової палати України та Верховної Ради України, має бути розглянутий у термін :

 

198.До якої групи та підгрупи згідно бюджетної класифікації доходів відноситься податок на прибуток:

 

199.До якої групи та підгрупи згідно бюджетної класифікації доходів відноситься дивіденди на корпоративні права держави:

 

200.До якої групи та підгрупи згідно бюджетної класифікації доходів відноситься акцизний податок:

 

201.До якої групи та підгрупи згідно бюджетної класифікації доходів відноситься податок на землю:

 

202.До якої групи та підгрупи згідно бюджетної класифікації доходів відноситься ввізне мито:

 

203.До якої групи та підгрупи згідно бюджетної класифікації доходів відноситься державне мито:

 

 1. Кошти , що формуються як профіцит бюджету, можливо використовувати для:

 

 1. Дефіцит бюджету для України є:
 1. Джерелами фінансування дефіциту бюджету можуть бути:

 

 1. Сукупність економічних відносин між державою в особі органів влади та управління, з одного боку, та фізичними, юридичними особами , з другого боку, при яких держава виступає як позичальник, кредитор та гарант - це:

 

 1. Доходи та видатки місцевого бюджету, що утворюються та використовуються для реалізації програм соціально-економічного розвитку, зміцнення матеріально-технічної бази, це-

 

 1. До якого бюджету зараховуються надходження - податок на прибуток підприємств:

 

 1. До якого бюджету зараховуються надходження - податок на додану вартість, акцизний податок:

 

 1. До якого бюджету зараховуються надходження - прибутковий податок з громадян, податок на землю:

 

 1. До якого бюджету зараховуються надходження - мито та митні збори:

 

 1. Цілеспрямоване використання ресурсів суспільного сектора економіки з метою задоволення потреб у суспільних благах та реалізації перерозподільних заходів, що є слушними - це :

 

 1. Функціональний підсумок усіх видатків і доходів, віднесених до галузей соціального захисту - це:

 

215.Досягнення поставленої мети в найкоротші строки при мінімальних затратах при виконанні діючих в суспільстві соціальних норм є показником:

 

 1. До соціальних зобов'язань, що не носять страхового характеру і фінансуються з бюджету відносяться :

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.