Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Типи безособових речень.СИНТАКСИС

Тема 1. Предмет синтаксису. Основні поняття синтаксису.

План

Типи синтаксичних одиниць.

2. Сурядний і підрядний зв’язок як основні типи синтаксичного зв’язку.

3. Предикатні і непредикатні відношення в синтаксичних одиницях.

Тема 2. Словосполучення як одиниця синтаксису.

План

 1. Розмежування словосполучення і слова, словосполучення і фразеологізму.
 2. Прості і складні словосполучення.
 3. Сурядні словосполучення.
 4. Підрядні словосполучення.
 5. Принципи класифікації підрядних словосполучень.
 6. Узгодження, керування, прилягання як форми підрядного зв’язку.
 7. Атрибутивні, об’єктні, обставинні семантико-синтаксичні відношення у підрядних словосполученнях.

Тема 3. Речення як основна одиниця синтаксису.

План

1. Речення як синтаксична одиниця – конструкція. Основні ознаки речення.

2. Основні аспекти вивчення речення.

3. Типи речень за метою висловлювання.

4. Прості і складні речення.

5.Стверджувальні і заперечні речення.

 

Тема 4. Двоскладне речення.

План

 1. Проблема виділення головних і другорядних членів речення.
 2. Підмет, його функція і засоби вираження в українській мові.
 3. Присудок, засоби вираження присудка в українській мові.
 4. Другорядні члени речення.
 5. Принципи класифікації другорядних членів речення.
 6. Додаток як другорядний член речення.

6.1. Додаток як приприсудковий другорядний член речення.

6.2. Прямий додаток і засоби його вираження.

6.3. Непрямий додаток і засоби його вираження.

7. Означення як другорядний член речення.

7.1. Означення як прислівний другорядний член речення.

7.2. Узгоджене і неузгоджене означення, засоби їх вираження.

7.3. Прикладка як різновид означення.

8. Обставина як другорядний член речення.

8.1. Обставина як детермінантний другорядний член речення.

8.2. Семантико-синтаксичні різновиди обставин та засоби їх вираження

 

Тема 5. Односкладне речення як тип простого речення.

План

Односкладне речення як тип простого речення.

2. Формально-граматичні особливості односкладних речень.

3. Класифікація односкладних речень.

4. Дієслівні односкладні речення.

4.1. Означено-особові речення.

4.2. Неозначено-особові речення.

4.3. Узагальнено-особові речення.

Типи безособових речень.

4.5. Інфінітивні речення.

5. Іменні односкладні речення.

5.1. Номінативні речення.

5.2. Вокативні речення.

5.3. Ґенітивні речення.

 


Література

1. Арполенко Г.П., Забєліна В.П. Структурно-семантична будова речення в сучасній українській мові. – К.: Наук. думка, 1982. – 131 с.

2. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл: Логико-семантические проблемы. – М.: Наука, 1976. – 383 с.

3. Бабайцева В.В. Односоставные предложения в современном русском языке. – М., 1968.

4. Бабайцева В.В. Система членов предложения в современном русском языке. – М.: Просвещение, 1988. – 160 с.

5. Бевзенко С.П., Литвин Л.П., Семеренко Г.В. Сучасна українська мова. Синтаксис. – К.: Вища шк., 2005. – 270 с.

6. Вихованець І.Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови. – К., 1992.

7. Вихованець І.Р., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Семантико-синтаксична структура речення. – К.: Наук. думка, 1983. – 219 с.

8. Горяний В.Д. Синтаксис односкладних речень. – К.: Рад. школа, 1984. – 128 с.

9. Грищенко А.П. Складносурядне речення в сучасній українській літературній мові. – К.: Наук. думка, 1969. – 155 с.

10. Дудик П.С. Із синтаксису простого речення. – Вінниця, 1999.

11. Дудик П.С. Просте ускладнене речення. – Вінниця: Вид-во Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського, 2002. – 335 с.

12. Дудик П.С. Синтаксис сучасного українського розмовного літературного мовлення: Просте речення, еквіваленти речення. – К.: Наук. думка, 1973. – 288 с.

13. Дудик П.С. Словосполучення в українській літературній мові. – К., 1998. – 132 с.

14. Загнітко А.П. Дієслівні категорії в синтагматиці і парадигматиці. – К.: НМК ВО, 1990. – 132 с.

15. Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови: Синтаксис. – Донецьк, 2001. – 662 с.

16. Загнітко А.П. Український практичний синтаксис. – Донецьк, 2004. – 193 с.

17. Загнітко А.П. Морфологічні категорії іменника в синтагматиці і парадигматиці. – К.: НМК ВО, 1989. – 63 с.

18. Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. – Изд. 3-е, стереотип. – М.: Эдиториал УРСС, 2003. – 368 с. .

19. Іваницька Н.Л. Двоскладне речення в українській мові. – К.: Вища шк., 1986. – 167 с.

20. Плющ М.Я. Відмінок у семантико-синтаксичній структурі речення. – К.: КДПІ, 1978. – 107 с.

21. Плющ М.Я. Категорії суб’єкта і об’єкта в структурі простого речення. – К.: Вища шк., 1986. – 176 с.

22. Русская грамматика / Под ред. Н.Ю. Шведовой. – Т. І-ІІ. – М., 1980.

23. Синтаксична будова української мови / Відп. ред. М.А. Жовтобрюх. – К.: Наук. думка, 1968. – 203 с.

24. Слинько І.І., Гуйванюк Н.В., Кобилянська М.Ф. Синтаксис української мови. Проблемні питання. – К.: Вища школа, 1994. – 670 с.

25. Сучасна українська літературна мова / За ред. М.Я. Плющ. – 2-е вид. – К.: Вища шк., 2000. – 429 с.; 3-є вид., стереотип. – 2001. – 429 с.; 4-е вид., стереотип. – 2003. – 430 с.

26. Сучасна українська літературна мова: Синтаксис / За заг. ред. І.К. Білодіда. – К.: Наук. думка, 1972. – 516 с.

27. Украинская грамматика / В.М. Русановский, М.А. Жовтобрюх, Е.Г. Городенская, А.А. Грищенко / Отв. ред. В.М. Русановский. – К.: Наук. думка, 1986. – 360 с.

28. Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови. – К.: „Академія”, 2004. – 408 с.

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.