Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Стаття 3. Об’єднання підприємств

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Стаття 1. Підприємство та його основні цілі

1. Підприємство - основна організаційна ланка народного господар­ства України. Підприємство - самостійний господарюючий статутний суб’єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, нау­ково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відпові­дного прибутку (доходу).
Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий та інші ра­хунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням, а також знак для товарів і послуг.
Стаття 2. Види підприємств

1. Відповідно до форм власності, встановлених Законом України “Про власність”, можуть діяти підприємства таких видів:

- індивідуальне підприємство, засноване на особистій власності фі­зичної особи та виключно її праці;
- сімейне підприємство, засноване на власності та праці громадян України - членів однієї сім’ї, які проживають разом;
- приватне підприємство, засноване на власності окремого грома­дянина України, з правом найняття робочої сили;
- колективне підприємство, засноване на власності трудового коле­ктиву підприємства, кооперативу, іншого статутного товариства, гро­мадської та релігійної організації;
- державне комунальне підприємство, засноване на власності адмі­ністративно-територіальних одиниць;
- державне підприємство, засноване на загальнодержавній (республіканській) власності;
- спільне підприємство, засноване на базі об’єднання майна різних власників (змішана форма власності). У числі засновників спільного підприємства відповідно до законодавства України можуть бути юри­дичні особи та громадяни України, союзних республік, інших держав;
- підприємство, засноване на власності юридичних осіб і громадян союзних республік та інших держав. Створення таких підприємств регулюється окремим законодавством України.

Стаття 3. Об’єднання підприємств

1. Підприємства мають право на добровільних засадах об’єднувати спою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності, якщо це ні? суперечить антимонопольному законодавству України.

Підприємства можуть об’єднуватись в:

- асоціації - договірні об’єднання, створені з метою постійної коор­динації господарської діяльності. Асоціація не має права втручатися у виробничу і комерційну діяльність будь-кого з її учасників;
- корпорації - договірні об’єднання, створені на основі поєднання ви­робничих, наукових та комерційних інтересів, з делегуванням окре­мих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників;
- консорціуми - тимчасові статутні об’єднання промислового і банків­ського капіталу для досягнення спільної мети;
- концерни - статутні об’єднання підприємств промисловості, науко­вих організацій, транспорту, банків, торгівлі тощо на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємців;
- інші об’єднання за галузевим, територіальним та іншими принципами.
таття 4. Законодавство про підприємство

І. Діяльність всіх підприємств, розташованих на території України, здійснюється відповідно до цього та інших законів України, а в випад­ках, передбачених ними, - також рішеннями Уряду України.

Якщо міжнародним договором або міжнародною угодою, в яких бере участь Україна, встановлено інші правила, ніж ті, що містить законодавство про підприємство, то застосовуються правила міжнаро­дного договору або міжнародної угоди.

2. Особливості застосування цього Закону для окремих видів під­приємств, діяльність яких пов’язана з надзвичайними суспільними інтересами, та перелік таких видів підприємств визначаються Кабінетом Міністрів України і затверджуються Верховною Радою України.
РОЗДІЛ II. СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА І ПОРЯДОК ЙОГО РЕЄСТРАЦІЇ

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.