Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Приклад оформлення посилань на книги і статті

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Філософія: Підручник /За заг. ред. В.Г.Кременя, М.І.Горлача. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Х.: Прапор, 2004. – С.31.

2. Там же, – с.89.

3. Ойзерман Т.И. Опыт критического осмысления диалектического материализма // Вопросы философии. – 2000. – № 2. – С.25.

4. Див.: Кохановский В.П. Диалектико-материалистический метод: Учеб. пособие. – Ростов н/Д.: Изд-во Рост. ун-та, 1992. – С.15-16.

5. Мандрыка В. Религия – не панацея // Правда Украини.– 1996.– 26 сент.– С.2.

6. Див.: Національні релігії // Релігієзнавчий словник /За ред. А.Колодного, Б.Лобовика. – К.: Четверта хвиля, 1996. – С.209.

Якщо посилання робиться відразу після цитованого положення з якого-небудь джерела, то дане джерело може указуватися в дужках повністю (див. вимоги в пункті 5.1) або цифрами: перша цифра позначає його порядковий номер у списку використаної літератури, друга – сторінку або сторінки (2, 35-36). При цьому в списку використаної літератури також повинні бути вказані всі необхідні дані про джерело. Якщо це багатотомне видання, то при будь-яких варіантах посилань необхідно вказати прізвище автора, якщо він є, назву роботи. з якого тому (припустимо, вибраних філософських творів) ця робота (Фейербах Л. Основные положения философии будущого // Фейербах Л. Избр. филос. произв. В 2 т. – Т.1. – М.: Госполитиздат, 1955. – С.114-133). Тому при вказівці джерела цифрами в дужках достатньо буде тільки дві цифри.

Вказівка на джерело може бути також здійснена і наскрізною нумерацією в кінці цитати після лапок відповідною цифрою, яка (як і у разі 5.1) буде наполовину свого розміру вище за рядок, але відповідати джерелу, розташованому в списку використаної літератури, з тією лише різницею, що в ньому указуватиметься не повний обсяг твору, а тільки цитована сторінка.

У рефераті / контрольній роботі необхідно дотримуватися тільки одного якого-небудь варіанту посилань.

До реферату / контрольної роботи обов'язково додається список використаної літератури. Список використаної літератури виноситься на останню сторінку реферату / контрольної роботи.

Наприкінці реферату / контрольної роботи ставиться дата і підпис.

Студент одержує залік / позитивну оцінку з реферату / контрольної роботи лише у тому випадку, якщо виконає всі вимоги, що пред'являються до їх написання.

Студенти стаціонару і студенти заочникирезультати перевірки реферату дізнаються у свого викладача.

Якщо з реферату / контрольної роботи одержаний незалік, то належить, залежно від вказівок рецензента, або їх доопрацювати, або написати нові на цю ж тему, або іншу відповідно до шифру або запропоновану викладачем.

Студент-заочникможе одержати залік по темі контрольної роботи і усно, під час співбесіди з викладачем перед екзаменом з курсу. Правила вибору теми контрольної роботи залишаються тими ж, як і при здачі її письмово. У студентів стаціонарутакої можливості немає.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.